Vytvorenie alebo prispôsobenie typu obsahu lokality

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tomto článku sa vysvetľuje, ako sa vytvárajú nové typy obsahu lokality a upravujú existujúce typy obsahu lokality

Obsah článku

Informácie o typy obsahu lokality a dedenie

Vytvorenie typu obsahu lokality

Priradenie šablóny dokumentu k typu obsahu lokality

Vykonať zmeny v stĺpcoch typu obsahu

Pridanie pracovného postupu k typu obsahu lokality

Uistite sa, iba na čítanie typ obsahu

Odstránenie typu obsahu lokality

S príslušnými povoleniami, môžete vytvoriť novú lokalitu typy obsahu. Potom môžete pridať tieto typy obsahu zoznamov a knižníc na úrovni lokality, ktoré ste vytvorili, okrem nižšej úrovni lokality. Napríklad typ obsahu lokality, ktorý vytvoríte na lokalite najvyššej úrovne je k dispozícii pre zoznamy a knižnice na všetkých lokalitách v kolekcii lokalít. Typy obsahu, ktoré sú vytvorené na lokalite nižšej úrovni nie sú k dispozícii na vyššej úrovni lokality.

Dôležité: S cieľom vytvárať a upravovať typy obsahu lokality, musíte mať úroveň povolení Úplný prístup, ako napríklad predvolené vlastníci lokalít názov skupiny a majú tieto práva prístupu používateľa:

 • Nadradená lokalita    Spravovať zoznamy, pridať a prispôsobiť stránky

 • Podriadenej lokality    Spravovať zoznamy, pridať a prispôsobiť stránky

 • Zoznam alebo knižnica dokumentov    Spravovať zoznamy

Na začiatok stránky

Čo sú typy obsahu lokality a dedenie

V priebehu jedného projektu môže podnik vytvoriť viacero odlišných druhov obsahu, napríklad návrhy, právne zmluvy, súpisy prác alebo špecifikácie návrhu produktu. Podnik môže mať záujem na zhromažďovaní a udržiavaní rôznych druhov metaúdajov o jednotlivých druhoch obsahu. Metaúdaje môžu obsahovať napríklad číslo účtu, číslo projektu alebo meno projektového manažéra. Dané dokumenty sa môžu ukladať spolu, pretože sa týkajú rovnakého projektu, avšak môžu sa vytvoriť, používať, zdieľať a uchovávať aj odlišnými spôsobmi. Organizácie môžu rozličné skupiny dokumentov definovať ako typy obsahu.

Typy obsahu umožňujú organizáciám usporiadať, spravovať a pracovať s obsahom konzistentne naprieč kolekcia lokalít. Definovaním typov obsahu pre špecifických druhov dokumentov alebo informácie o produktoch, organizácie môžete zabezpečiť, aby konzistentne spravovania obsahu. Typy obsahu možno vidieť ako šablóny, ktoré použijete na zoznam alebo knižnicu a vy môžete použiť viaceré šablóny do zoznamu alebo knižnice tak, že môžu obsahovať viacero typov položky alebo dokumentu.

Obsahu typy sú usporiadané do hierarchie    Typy obsahu sú usporiadané do hierarchie, ktorá umožňuje jeden typ obsahu zdediť jeho vlastnosti z iného. Táto štruktúra umožňuje zvládnuť celé kategórie dokumenty konzistentné v celej organizácii.

Nové typy obsahu lokality sú založené na nadradený typ obsahu    Pri definovaní nový vlastný typ obsahu v galérii typ obsahu lokality pre lokalitu, začnete tak, že vyberiete existujúcu nadradený typ obsahu lokality do galérie typov obsahu lokality ako východiskový bod. Nový typ obsahu lokality, ktoré vytvoríte dedí všetky atribúty svojho nadradeného typu obsahu lokality, ako je napríklad šablóna dokumentu, nastavenie iba na čítanie, pracovné postupy a stĺpcov. Po vytvorení tohto nového typu obsahu lokality, môžete vykonať zmeny na to, ako je napríklad pridanie alebo odstránenie stĺpcov.

Obsahu podriadenej lokality typy dedia z nadradenej    Typy obsahu, ktorý vytvoríte sú založené na nadradený typ obsahu, a teda dedia atribúty tohto nadradeného typu obsahu. Príklad typu obsahu podriadenej bude typu obsahu zoznamu, na základe nadradený typ obsahu, ktorý použijete na zoznam alebo knižnicu. Zmeny vykonané priamo v tomto podriadený typ obsahu zoznamu nebude mať vplyv na nadradený typ obsahu na ktorom je založená. Atribúty, ktoré môžete dedia z nadradeného typu obsahu sú:

 • šablóna dokumentu,

 • nastavenie iba na čítanie,

 • pracovné postupy,

 • stĺpce,

 • rozšíriteľné atribúty pridané inými aplikáciami.

Keď aktualizujete nadradený typ obsahu, môžete vybrať, či majú niektoré podriadené typy obsahu zdediť tieto zmeny. Keď sa rozhodnete aktualizovať všetky typy obsahu, ktoré dedia od nadradených typov obsahu, v rámci všetkých nastavení na príslušnej stránke sa aktualizujú aj typy obsahu podriadené typom obsahu, ktoré meníte. Uvedenou aktualizáciou sa prepíšu všetky predchádzajúce prispôsobenia typov obsahu zoznamov a lokalít, ktoré dedia atribúty daného nadradeného typu.

Dedenie typu obsahu

Ak napríklad zmeníte iba šablónu dokumentu na stránke Rozšírené nastavenia a vyberiete aktualizáciu typov obsahu zoznamov a podradených lokalít, vo všetkých podradených typoch obsahu sa aktualizuje šablóna dokumentu a nastavenie iba na čítanie, pretože obe tieto nastavenia sa nachádzajú na tej istej stránke. Podobne sa aj všetky zmeny vykonané na stránke Nastavenie toku činností aktualizujú v podradených typoch obsahu. Každý stĺpec má vlastnú stránku Zmeniť stĺpec typu obsahu lokality, takže nastavenia pre každý stĺpec musia byť aktualizované jednotlivo.

Poznámka všetky atribúty s obsahom typ, aby sa zobrazia v zozname nadradený typ obsahu, ako názov, popis a skupina – môžete aktualizovať v podriadených typoch. Stĺpce alebo nastavenia, ktoré sa nenachádzajú na nadradený typ nie je možné aktualizovať.

Ak nechcete, aby zmeny vykonané v nadradenom type obsahu prepísali nastavenia v podriadených typoch obsahu, nastavte podriadený typ obsahu len na čítanie. Hoci toto nastavenie môže byť vhodné v niektorých situáciách, obmedzuje možnosti centrálnej správy hierarchie typov obsahu.

Aj pri nastavení typu obsahu len na čítanie môžu nastavenia nadradeného typu prepísať nastavenia podriadeného typu za predpokladu, že nadradený typ nastavíte tak, aby nebol určený len čítanie, a následne aktualizujete zmeny v podriadených typoch obsahu.

Typy sú uložené v skupinách obsahu lokality    Ak chcete vytvoriť nový typ obsahu lokality, musíte sa rozhodnúť, či uložíte do existujúcej skupiny alebo uložíte do novej skupiny, ktorú vytvoríte. Ak nechcete, aby sa váš nový typ obsahu lokality na použité iných používateľov, môžete vytvoriť skupinu s názvom _Hidden a váš typ obsahu lokality uložíte v ňom.

Na začiatok stránky

Vytvorenie typu obsahu lokality

Ak chcete vytvárať typy obsahu pre lokality, musíte mať povolenia Úplný prístup k danej lokalite. Ak chcete vytvárať typy obsahu lokality pre lokalitu najvyššej úrovne v kolekcii lokalít, musíte byť správcom kolekcie lokalít.

 1. Prejdite na lokalitu, na ktorej chcete vytvoriť nový typ obsahu lokality.

 2. V ponuke Akcie lokality Matematický symbol , kliknite na položku Nastavenie lokality

 3. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

  Zobrazí sa stránka Galéria typov obsahu lokality.

 4. Na stránke Galéria typov obsahu lokality kliknite na položku Vytvoriť.

  Zobrazí sa stránka Nový typ obsahu lokality.

  Okno Nový typ obsahu lokality

 5. V sekcii Názov a popis zadajte názov a popis pre nový typ obsahu lokality.

 6. V zozname Vybrať nadradený typ obsahu z vyberte skupinu, z ktorej chcete vybrať nadradený typ obsahu pre nový typ obsahu. Uvedený zoznam obsahuje všetky skupiny typov obsahu lokality použité v rámci aktuálnej lokality.

 7. V zozname Nadradený typ obsahu vyberte nadradený typ obsahu, na ktorom má byť založený daný typ obsahu. Zoznam nadradených typov obsahu sa líši v závislosti od skupiny typu obsahu lokality, ktorú ste vybrali zo zoznamu Vybrať nadradený typ obsahu z:.

 8. V sekcii Skupina vyberte, či tento nový typ obsahu lokality uložíte do existujúcej skupiny alebo do novej skupiny.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

  Typ obsahu lokality: Názov stránku nový typ obsahu sa zobrazí. Môžete vybrať možnosti na tejto stránke ďalej definovať nový typ obsahu.

Na začiatok stránky

Priradenie šablóny dokumentu k typu obsahu lokality

Poznámka: Šablóny dokumentov možno priradiť iba k typom obsahu Dokument, nie k priečinkom, zoznamom alebo diskusným panelom.

 1. Prejdite na lokalitu, na ktorej je definovaný typ obsahu lokality, ktorý chcete zmeniť.

 2. V ponuke Akcie lokality Matematický symbol , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Na stránke Galéria typov obsahu lokality kliknite na prepojenie typu obsahu lokality, ktorý chcete upraviť.

  Zobrazí sa stránka konfigurácie pre vybratý typ obsahu lokality.

 5. V časti Nastavenia kliknite na položku Rozšírené nastavenia.

  Zobrazí sa stránka Rozšírené nastavenia typu obsahu lokality.

  Okno Rozšírené nastavenia typu obsahu lokality

 6. Ak chcete zadať URL adresu existujúcej šablóny dokumentu, v časti Šablóna dokumentu zadajte URL adresu umiestnenia šablóna dokumentu, ktorý chcete použiť. Nasledujúca tabuľka obsahuje príklady typov URL adresy, ktoré môžete použiť. Príklady sú založené na lokalitu typ obsahu zdroja priečinka, pričom http://Server názov typu NameSite/_cts/obsah / a šablóny dokumentu názovdokumentu.doc.

Názov adresy URL

Príklad

Relatívna cesta k serveru

Site/_cts/ContentTypeName/docname.doc

Absolútna cesta k serveru

http://contoso/Site/_cts/ContentTypeName/docname.doc

 1. Ak chcete odovzdať šablónu dokumentu, ktorú chcete používať, v časti Šablóny dokumentov kliknite na položku Odovzdať novú šablónu dokumentu a potom kliknite na tlačidlo Prehľadávať. V dialógovom okne Výber súboru prejdite na umiestnenie súboru, ktorý chcete použiť, kliknutím ho vyberte a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Pri nahrávaní novú šablónu dokumentu, šablóna sa automaticky ukladá v predvolené dokument šablóny zdroja priečinok sa nachádza v http://Server názov lokality, _cts/obsahu zadajte meno alebo

 2. V časti Aktualizovať lokality a zoznamy zadajte, či typy obsahu, ktoré dedia od tohto typu obsahu, budú aktualizované zároveň so zmenami.

  Ak vyberiete možnosť Áno, ostatné typy obsahu (podriadené typy obsahu), ktoré dedia z tohto typu obsahu (nadradený typ obsahu), použijú šablónu dokumentu podľa vášho výberu.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zmeny stĺpcov pre typ obsahu

Vlastnosti alebo metaúdaje, ktoré chcete zozbierať pre položku špecifického typu obsahu, môžete určiť tak, že pridáte stĺpce k tomuto typu obsahu lokality. Organizácia môže napríklad chcieť sledovať určitú množinu metaúdajov pre všetky nákupné objednávky, ako je číslo účtu, číslo projektu a manažér projektu. Ak k typu obsahu nákupnej objednávky pridáte stĺpce pre číslo účtu, číslo projektu a manažéra projektu, používateľom sa zobrazí výzva na poskytnutie týchto metaúdajov pre položky daného typu obsahu.

Existuje niekoľko spôsobov zmeny stĺpcov pre typ obsahu. K dispozícii máte nasledujúce možnosti:

Pridanie existujúceho stĺpca do typu obsahu lokality

Ak chcete pridať stĺpec, ktorý je už na vašej lokalite alebo na jej nadradenej lokalite definovaný ako typ obsahu lokality, postupujte nasledovne: Pridaním stĺpca k typu obsahu sa zabezpečí zobrazenie stĺpca alebo poľa v zozname alebo knižnici, ku ktorým priradíte uvedený typ obsahu.

 1. Prejdite na lokalitu, na ktorej je definovaný typ obsahu lokality, ktorý chcete zmeniť.

 2. V ponuke Akcie lokality Matematický symbol , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Na stránke Galéria typov obsahu lokality kliknite na prepojenie typu obsahu lokality, ktorý chcete upraviť.

  Zobrazí sa stránka konfigurácie pre vybratý typ obsahu lokality.

  Ak názvy typu obsahu lokality nie sú s hypertextovými prepojeniami alebo výber je k dispozícii, znamená to, že táto lokalita dedí jeho typy obsahu lokality z inej lokality a typu obsahu lokality, bude treba aktualizovať na danej lokalite.

 5. V časti Stĺpce kliknite na položku Pridať z existujúcich stĺpcov lokality.

  Zobrazí sa stránka Pridať stĺpce do typu obsahu lokality.

 6. V časti Vybrať stĺpce vyberte skupinu, ktorú chcete filtrovať zo zoznamu Vyberte stĺpce z.

  Nasledujúca tabuľka popisuje predvolene dostupné skupiny a typy stĺpcov, ktoré tieto skupiny obsahujú.

Vybratá položka

Zobrazené položky

Všetky skupiny

Všetky stĺpce, ktoré sú dostupné všetkým skupinám.

Základné stĺpce

Stĺpce, ktoré sú užitočné v mnohých typoch zoznamov alebo knižníc.

Základné stĺpce kontaktu a kalendára

Stĺpce, ktoré sú užitočné v zoznamoch kontaktu a kalendára. Tieto stĺpce sa zvyčajne používajú na synchronizáciu metaúdajov z kontaktu klienta a programov kalendára, ktoré sú kompatibilné s technológiami SharePoint, ako napríklad Microsoft Office Outlook 2007.

Základné stĺpce dokumentu

Štandardné stĺpce dokumentu z množiny metaúdajov jadra Dublin.

Základné stĺpce úlohy a problému

Stĺpce, ktoré sú užitočné v zoznamoch úloh a problémov. Tieto stĺpce sa zvyčajne používajú na synchronizáciu metaúdajov z programov na riešenie úloh a problémov klientov, ktoré sú kompatibilné s technológiami SharePoint, ako napríklad Microsoft Office Outlook 2007.

Pracovné stĺpce skupiny

Stĺpce, ktoré sú užitočné v pracovných zoznamoch skupiny. Tieto stĺpce sa používajú v pracovnom priestore tabule skupiny.

Rozšírené stĺpce

Množina stĺpcov s osobitným zameraním.

 1. Zo zoznamu Dostupné stĺpce vyberte stĺpec, ktorý chcete pridať a kliknite na príkaz Pridať.

  Ak chcete naraz pridať niekoľko typov stĺpcov, môžete stlačiť kláves CTRL a klikať na každý dostupný stĺpec, ktorý chcete pridať.

 2. V časti Aktualizovať typy obsahu zoznamov a lokalít zadajte, či typy obsahu podriadenej lokality, ktoré dedia z tohto typu obsahu lokality, budú aktualizované zároveň so zmenami.

 3. Po dokončení pridávania stĺpcov kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie nového stĺpca do typu obsahu lokality

Ak chcete definovať nový stĺpec a pridať ho do typu obsahu lokality, použite nasledujúci postup. Nezabudnite, že nový vytvorený stĺpec bude dostupný pre lokalitu, na ktorej bol vytvorený a pre jej podriadené lokality. Keď vytvoríte nový stĺpec, môžete ho pridať do ostatných typov obsahu a tiež do zoznamov a knižníc. Ak nechcete, aby váš nový stĺpec používali ostatní používatelia, môžete ho skryť do novej skupiny, ktorú pomenujete "_Hidden".

 1. Prejdite na lokalitu, na ktorej je definovaný typ obsahu lokality, ktorý chcete zmeniť.

 2. V ponuke Akcie lokality Matematický symbol , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Na stránke Galéria typov obsahu lokality kliknite na prepojenie typu obsahu lokality, ktorý chcete upraviť.

  Zobrazí sa stránka konfigurácie pre vybratý typ obsahu lokality.

 5. V časti Stĺpce kliknite na položku Pridať zo stĺpca novej lokality.

  Zobrazí sa stránka Stĺpec novej lokality.

 6. V časti Názov a typ zadajte názov pre nový typ stĺpca a potom vyberte typ informácií, ktoré sa môžu v tomto stĺpci uchovávať.

  Názvy stĺpcov nie sú malé a veľké písmená. Napríklad, ak stĺpec s názvom "Popis" je už definovaný v kolekcii lokalít, nie je možné vytvoriť nový stĺpec s názvom "Popis."

 7. V časti Skupina buď vyberte existujúcu skupinu alebo zadajte názov novej skupiny, do ktorej sa uloží tento nový stĺpec.

 8. V časti Ďalšie nastavenie stĺpcov zadajte všetky ostatné požadované nastavenia stĺpca. Môžete zadať napríklad popis stĺpca, určiť, či je pre tento stĺpec potrebná informácia, maximálny počet znakov, ktoré je možné uložiť v stĺpci a predvolenú hodnotu pre stĺpec.

 9. V časti Aktualizovať typy obsahu zoznamov a lokalít zadajte, či typy obsahu podriadenej lokality, ktoré dedia od tohto typu obsahu lokality budú aktualizované zároveň so zmenami.

 10. V časti Overenie stĺpca zadajte vzorec, ktorý chcete použiť na overenie údajov v príslušnom stĺpci pri pridaní nových položiek do zoznamu. Môžete napríklad stanoviť maximálne číslo, ktoré môžu používatelia zadať do stĺpca, alebo použiť vzorec zabezpečujúci, aby stĺpec obsahoval kód oblasti telefónneho čísla.

 11. Po dokončení pridávania stĺpcov kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Odstránenie stĺpca

 1. Prejdite na lokalitu, pre ktorú chcete zmeniť typ obsahu lokality.

 2. V ponuke Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Kliknite na názov typu obsahu lokality, ktorý chcete zmeniť.

Ak názvy typu obsahu lokality nie sú s hypertextovými prepojeniami alebo výber je k dispozícii, znamená to, že táto lokalita dedí jeho typy obsahu lokality z inej lokality a typu obsahu lokality, bude treba aktualizovať na danej lokalite.

V časti Stĺpce kliknite na názov stĺpca, ktorý chcete odstrániť z typu obsahu.

 1. Kliknite na tlačidlo Odstrániť a po zobrazení výzvy na odstránenie stĺpca z typu obsahu kliknite na položku OK.

Zmena poradia stĺpcov pre typ obsahu lokality

Môžete zmeniť poradie zobrazovania stĺpcov typu obsahu lokality tak, aby boli zoradené na základe logického zoskupenia.

 1. Prejdite na lokalitu, na ktorej je definovaný typ obsahu lokality, ktorý chcete zmeniť.

 2. V ponuke Akcie lokality Matematický symbol , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Na stránke Galéria typov obsahu lokality kliknite na prepojenie typu obsahu lokality, ktorý chcete upraviť.

  Zobrazí sa stránka konfigurácie pre vybratý typ obsahu lokality.

 5. V časti Stĺpce kliknite na položku Poradie stĺpcov.

 6. V časti Poradie stĺpcov použite na zmenu usporiadania stĺpcov požadovaným spôsobom rozbaľovacie zoznamy v stĺpci Pozícia zhora.

  Zmena poradia stĺpcov

 7. V časti Aktualizovať lokality a zoznamy zadajte, či typy obsahu podriadenej lokality, ktoré dedia od tohto typu obsahu lokality, budú aktualizované zároveň so zmenami.

Nastavenie stĺpca ako požadovaného, voliteľného alebo skrytého stĺpca

 1. Prejdite na lokalitu, pre ktorú chcete zmeniť typ obsahu lokality.

 2. V ponuke Akcie lokality Matematický symbol , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Kliknite na názov typu obsahu lokality, ktorý chcete zmeniť.

Vyberte položku upozornenia a zadajte text. Môžete tiež nastaviť jeho AlertPosition vlastnosť.

 1. V časti Stĺpce kliknite na názov stĺpca, ktorý chcete nastaviť ako povinný.

 2. V časti Nastavenia stĺpca vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete, aby používatelia zadávali informácie o stĺpci, kliknite na položku Požadovaný.

  • Ak chcete, aby používatelia voliteľne zadávali informácie o stĺpci, kliknite na položku Voliteľný.

  • Ak chcete skryť stĺpec, aby sa nezobrazoval vo formulároch Nový, Upraviť ani Zobraziť pre daný typ obsahu, kliknite na položku Skrytý.

  • V časti Aktualizácia lokalít a zoznamov v časti Chcete aktualizovať všetky typy obsahu zdedené z tohto typu? kliknite na položku Áno, ak chcete aktualizovať všetky typy obsahu, ktoré dedia z tohto typu obsahu lokality.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie toku činností do typu obsahu lokality

Poznámka: Pred tým, než budete môcť pridať tok činností do typu obsahu lokality, tok činností musí byť nasadený v kolekcii lokality. Ak tok činností, ktorý chcete pridať, nie je dostupný, obráťte sa na svojho správcu servera.

 1. Prejdite na lokalitu, na ktorej je definovaný typ obsahu lokality, ktorý chcete zmeniť.

 2. V ponuke Akcie lokality Matematický symbol , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Na stránke Galéria typov obsahu lokality kliknite na prepojenie typu obsahu lokality, ktorý chcete upraviť.

  Zobrazí sa stránka konfigurácie pre vybratý typ obsahu lokality.

 5. V časti Nastavenia kliknite na položku Nastavenia toku činností.

  Zobrazí sa stránka Zmeniť nastavenia toku činností.

 6. Kliknite na tlačidlo Pridať tok činností.

 7. Na stránke Pridať tok činností zvoľte šablónu toku činností, ktorý chcete pridať a vyberte nastavenia pre tok činností.

  Okno Pridať pracovný postup

 8. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak má zvolený tok činností stránku Prispôsobenie toku činností, kliknite na tlačidlo Ďalej a prejdite na stránku Prispôsobenie toku činností, vyberte nastavenia a kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak nemá pridávaný tok činností stránku Prispôsobenie toku činností, kliknite na tlačidlo OK.

   Ďalšie informácie o pridávaní tokov činností do zoznamov, knižníc a typov obsahu, pozrite si prepojenia v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Nastavenie typu obsahu len na čítanie

 1. Prejdite na lokalitu, pre ktorú chcete zmeniť typ obsahu lokality.

 2. V ponuke Akcie lokality Matematický symbol , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Kliknite na názov typu obsahu lokality, ktorý chcete zmeniť.

  Ak názvy typu obsahu lokality nie sú s hypertextovými prepojeniami alebo výber je k dispozícii, znamená to, že táto lokalita dedí jeho typy obsahu lokality z inej lokality a typu obsahu lokality, bude treba aktualizovať na danej lokalite.

 5. V časti Nastavenie kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

 6. V sekcii Iba na čítanie v časti Má byť tento typ obsahu iba na čítanie? kliknite na tlačidlo Áno.

 7. V časti Aktualizácia lokalít a zoznamov v časti Chcete aktualizovať všetky typy obsahu zdedené z tohto typu? kliknite na položku Áno, ak chcete aktualizovať všetky typy obsahu, ktoré dedia z tohto typu obsahu lokality.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Odstránenie typu obsahu lokality

Keď odstránite typ obsahu lokality zo zoznamu alebo knižnice, používatelia nebudú môcť viac pridávať nové inštancie daného typu obsahu lokality do zoznamov ani knižníc. Odstránenie typu obsahu lokality neodstráni žiadne inštancie daného typu obsahu lokality, ktoré boli predtým priradené k zoznamom alebo knižniciam, ani neodstráni žiadne položky vytvorené z daného typu obsahu.

 1. Prejdite na lokalitu, pre ktorú chcete odstrániť typ obsahu lokality.

 2. V ponuke Akcie lokality Matematický symbol , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Kliknite na názov typu obsahu lokality, ktorý chcete odstrániť.

  Ak názvy typu obsahu lokality nie sú s hypertextovými prepojeniami alebo výber je k dispozícii, znamená to, že táto lokalita dedí jeho typy obsahu lokality z inej lokality a typu obsahu lokality, bude treba aktualizovať na danej lokalite.

 5. V časti Nastavenie kliknite na položku Odstrániť tento typ obsahu lokality.

 6. Keď sa zobrazí otázka, či chcete odstrániť typ obsahu lokality, kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×