Vytvorenie alebo prispôsobenie typu obsahu lokality

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok obsahuje informácie o spôsobe vytvárania a prispôsobovania typov obsahu lokality.

Ak chcete vytvárať typy obsahu pre lokality, musíte mať úplný prístup k danej lokalite. Ak chcete vytvárať typy obsahu lokality pre lokalitu najvyššej úrovne v kolekcii lokalít, musíte byť správcom kolekcie lokalít.

Obsah tohto článku

Informácie o typy obsahu lokality a dedenie

Vytvorenie typu obsahu lokality

Pridanie šablóny dokumentu k typu obsahu

Vykonať zmeny v stĺpcoch typu obsahu

Pridanie pracovného postupu k typu obsahu

Uistite sa, iba na čítanie typ obsahu

Zadanie politiky správy informácií pre typ obsahu

Zmena nastavenia informačného panela dokumentu pre typ obsahu

Správa konverzií dokumentov pre typ obsahu lokality

Odstránenie typu obsahu lokality

Súvisiace úlohy

Čo sú typy obsahu lokality a dedenie

Typy obsahu sú usporiadané do hierarchie, ktorá umožňuje, aby jeden typ obsahu zdedil vlastnosti od iného typu obsahu. Toto umožňuje kategóriám dokumentov zdieľať atribúty v rámci organizácie a súčasne umožňuje tímom prispôsobiť tieto atribúty pre konkrétne lokality alebo zoznamy.

Typy obsahu sa najskôr centrálne definujú v galérii typov obsahu lokality pre určitú lokalitu. Typy obsahu definované na úrovni lokality sa nazývajú typy obsahu lokality. Typy obsahu lokality sú k dispozícii na použitie vo všetkých podlokalitách lokality, pre ktorú boli definované. Ak je napríklad typ obsahu lokality definovaný v galérii typov obsahu lokality pre lokalitu najvyššej úrovne v kolekcii lokalít, bude k dispozícii na použitie v zoznamoch a knižniciach vo všetkých lokalitách danej kolekcie lokalít. Typy obsahu lokality možno samostatne pridať do zoznamov alebo knižníc a prispôsobiť na použitie v príslušných zoznamoch alebo knižniciach. Po pridaní inštancie určitého typu obsahu lokality do zoznamu alebo knižnice sa daný typ obsahu nazýva typ obsahu zoznamu. Typy obsahu zoznamu sú podriadenými položkami typov obsahu lokality, z ktorých boli vytvorené.

Pri definovaní nového vlastného typu obsahu lokality v galérii typov obsahu lokality pre určitú lokalitu je počiatočným bodom výber existujúceho nadradeného typu obsahu lokality v galérii typov obsahu lokality. Nový typ obsahu lokality, ktorý vytvoríte, zdedí všetky atribúty svojho nadradeného typu obsahu lokality, ako je napríklad šablóna dokumentu, nastavenie len na čítanie, toky činností a stĺpce. po vytvorení tohto nového typu obsahu lokality môžete zmeniť tieto atribúty. Pri každom vykonaní zmien typov obsahu lokality môžete zadať, či sa majú dané zmeny použiť na niektoré z ostatných podriadených typov obsahu lokality alebo typov obsahu zoznamu, ktoré dedia atribúty od týchto typov obsahu lokality. Aktualizovať možno iba atribúty, ktoré podriadené typy obsahu lokality alebo typy obsahu zoznamu zdieľajú s nadradeným typom obsahu. Ak bol podriadený typ obsahu lokality prispôsobený pomocou ďalších atribútov, ktoré nadradený typ obsahu lokality neobsahuje (napríklad stĺpce navyše), tieto prispôsobenia sa pri aktualizácii podriadeného typu obsahu lokality neprepíšu. Zmeny, ktoré vykonáte v type obsahu lokality, neovplyvnia nadradený typ obsahu lokality, z ktorého bol daný typ obsahu lokality vytvorený.

Na začiatok stránky

Vytvorenie typu obsahu lokality

 1. Prejdite na lokalitu, pre ktorú chcete vytvoriť nový typ obsahu lokality.

 2. V ponuke Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Kliknite na prepojenie Vytvoriť.

 5. Na stránke Nový typ obsahu lokality v časti Názov a popis zadajte názov a voliteľný popis nového typu obsahu lokality.

 6. V zozname Vybrať nadradený typ obsahu z vyberte skupinu, z ktorej chcete vybrať nový typ obsahu.

  Skupina Typy špeciálneho obsahu obsahuje typy obsahu, ktoré po ich pridaním menia správanie zoznamu alebo knižnice.

 7. V zozname Nadradený typ obsahu vyberte nadradený typ obsahu, na ktorom chcete založiť vlastný typ obsahu.

  Zoznam nadradených typov obsahu sa líši v závislosti od možnosti, ktorú ste vybrali v predchádzajúcom kroku.

 8. V sekcii Skupina vyberte, či tento nový typ obsahu lokality uložíte do existujúcej skupiny alebo do novej skupiny.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

 10. Zobrazia sa informácie o obsahu lokality pre nový typ obsahu. Na tejto stránke môžete vybrať možnosti pre podrobnejšie definovanie nového typu obsahu. Ďalšie informácie o spôsobe prispôsobenia nového typu obsahu lokality nájdete v ďalších častiach tejto témy.

Na začiatok stránky

Pridanie šablóny dokumentu do typu obsahu

Šablónu dokumentu možno priradiť len k typu obsahu dokumentu (akýkoľvek typ obsahu, ktorý je odvodený od typu obsahu nadradeného dokumentu). Priradením šablóny dokumentu k typu obsahu pomôžete zabezpečiť, aby boli všetky novovytvorené dokumenty tohto typu obsahu založené na zhodnej šablóne.

Vaša organizácia môže napríklad používať určitú šablónu dokumentu pre právne zmluvy. Ak túto šablónu dokumentu priradíte k typu obsahu, ktorý organizácia používa pre právne zmluvy, všetky nové právne zmluvy vytvorené pomocou tohto typu obsahu budú založené na tejto šablóne dokumentu právnej zmluvy.

 1. Prejdite na lokalitu, pre ktorú chcete zmeniť typ obsahu lokality.

 2. V ponuke Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Kliknite na názov typu obsahu lokality, ktorý chcete zmeniť.

  Poznámka: Ak názvy typov obsahu lokality nie sú prepojeniami, znamená to, že táto lokalita dedí svoje typy obsahu lokality z inej lokality a typ obsahu lokality bude treba na danej lokalite aktualizovať.

 5. V časti Nastavenie kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

 6. Ak je šablóna dokumentu, ktorú chcete použiť, uložená niekde na lokalite, kliknite na položku Zadajte adresu URL existujúcej šablóny dokumentu a zadajte adresu URL šablóny, ktorú chcete použiť.

  Môžete použiť URL ADRESU, ktorá je vzhľadom na miesto na priečinok lokalít alebo zdrojov. Šablóny dokumentu môžu byť uložené v buď predvolené zdroja lokalita http://Server názov knižnice názov/lokality/dokumentov, zadajte názov/formuláre/obsah / alebo umiestnenia v knižnici, ktorá bola vytvorená špeciálne na ukladanie šablóny dokumentov.

  Nasledujúca tabuľka obsahuje príklady typov adries URL, ktoré možno použiť. Príklady predpokladajú existenciu predvoleného priečinka prostriedkov na šablóny dokumentov (priečinok, ktorý obsahuje súbory pre typy obsahu lokality) na adrese http://názov_servera/lokalita/názov_knižnice_dokumentov/formuláre/názov_typu_obsahu/ a názov šablóny dokumentu názov_dokumentu.doc.

Typ adresy URL

Príklad

Relatívna lokalita

Názov_servera/lokalita/názov_knižnice/fomuláre/názov_dokumentu.doc

Relatívny zdrojový priečinok

Docname.doc

 1. Ak chcete odovzdať šablónu dokumentu, ktorú chcete používať, v časti Šablóna dokumentov kliknite na položku Odovzdať novú šablónu dokumentu a potom kliknite na tlačidlo Prehľadávať. V dialógovom okne Výber súboru prejdite na umiestnenie súboru, ktorý chcete použiť, kliknutím ho vyberte a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 2. V časti Aktualizácia lokalít a zoznamov v časti Chcete aktualizovať všetky typy obsahu zdedené z tohto typu? kliknite na položku Áno, ak chcete aktualizovať všetky typy obsahu, ktoré dedia z tohto typu obsahu, so šablónou dokumentu.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zmeny stĺpcov pre typ obsahu

Vlastnosti alebo metaúdaje, ktoré chcete zozbierať pre položku špecifického typu obsahu, môžete určiť tak, že pridáte stĺpce k tomuto typu obsahu lokality. Organizácia môže napríklad chcieť sledovať určitú množinu metaúdajov pre všetky nákupné objednávky, ako je číslo účtu, číslo projektu a manažér projektu. Ak k typu obsahu nákupnej objednávky pridáte stĺpce pre číslo účtu, číslo projektu a manažéra projektu, používateľom sa zobrazí výzva na poskytnutie týchto metaúdajov pre položky daného typu obsahu.

Existuje niekoľko spôsobov zmeny stĺpcov pre typ obsahu. K dispozícii máte nasledujúce možnosti:

Pridanie stĺpca

 1. Prejdite na lokalitu, pre ktorú chcete zmeniť typ obsahu lokality.

 2. V ponuke Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Kliknite na názov typu obsahu lokality, ktorý chcete zmeniť.

  Poznámka: Ak názvy typov obsahu lokality nie sú prepojeniami, znamená to, že táto lokalita dedí svoje typy obsahu lokality z inej lokality a typ obsahu lokality bude treba na danej lokalite aktualizovať.

 5. V časti Stĺpce kliknite na položku Pridať z existujúcich stĺpcov lokality.

 6. V sekcii Vyberte stĺpce v časti Vybrať stĺpce z kliknutím na šípku vyberte skupinu, z ktorej chcete pridať stĺpec.

 7. V časti Dostupné stĺpce kliknite na stĺpec, ktorý chcete pridať a potom kliknutím na položku Pridať premiestnite stĺpec do zoznamu Stĺpce, ktoré chcete pridať.

 8. Ak chcete pridať ďalšie stĺpce, zopakujte kroky 6 a 7.

 9. V časti Aktualizácia typov obsahu zoznamu a lokality v časti Chcete aktualizovať všetky typy obsahu zdedené z tohto typu? kliknite na položku Áno, ak chcete aktualizovať všetky typy obsahu, ktoré dedia z tohto typu obsahu lokality.

Na začiatok stránky

Odstránenie stĺpca

 1. Prejdite na lokalitu, pre ktorú chcete zmeniť typ obsahu lokality.

 2. V ponuke Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Kliknite na názov typu obsahu lokality, ktorý chcete zmeniť.

  Poznámka: Ak názvy typov obsahu lokality nie sú prepojeniami, znamená to, že táto lokalita dedí svoje typy obsahu lokality z inej lokality a typ obsahu lokality bude treba na danej lokalite aktualizovať.

 5. V časti Stĺpce kliknite na názov stĺpca, ktorý chcete odstrániť z typu obsahu.

 6. Kliknite na tlačidlo Odstrániť a po zobrazení výzvy na odstránenie stĺpca z typu obsahu kliknite na položku OK.

  Poznámka: Tlačidlo Odstrániť nemusí byť dostupné pre všetky stĺpce priradené k typu obsahu.

Na začiatok stránky

Zmena zoradenia stĺpcov

 1. Prejdite na lokalitu, pre ktorú chcete zmeniť typ obsahu lokality.

 2. V ponuke Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Kliknite na názov typu obsahu lokality, ktorý chcete zmeniť.

  Poznámka: Ak názvy typov obsahu lokality nie sú prepojeniami, znamená to, že táto lokalita dedí svoje typy obsahu lokality z inej lokality a typ obsahu lokality bude treba na danej lokalite aktualizovať.

 5. V časti Stĺpce kliknite na položku Poradie stĺpcov.

 6. V časti Poradie stĺpcov kliknite na šípku vedľa stĺpca, ktorého poradie chcete zmeniť v stĺpci Umiestnenie zhora a potom vyberte požadované poradové číslo.

 7. V časti Aktualizácia lokalít a zoznamov v časti Chcete aktualizovať všetky typy obsahu zdedené z tohto typu? kliknite na položku Áno, ak chcete aktualizovať všetky typy obsahu, ktoré dedia z tohto typu obsahu lokality.

Na začiatok stránky

Nastavenie stĺpca ako požadovaného, voliteľného alebo skrytého stĺpca

 1. Prejdite na lokalitu, pre ktorú chcete zmeniť typ obsahu lokality.

 2. V ponuke Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Kliknite na názov typu obsahu lokality, ktorý chcete zmeniť.

  Poznámka: Ak názvy typov obsahu lokality nie sú prepojeniami, znamená to, že táto lokalita dedí svoje typy obsahu lokality z inej lokality a typ obsahu lokality bude treba na danej lokalite aktualizovať.

 5. V časti Stĺpce kliknite na názov stĺpca, ktorý chcete nastaviť ako povinný.

 6. V časti Nastavenia stĺpca vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete, aby používatelia zadávali informácie o stĺpci, kliknite na položku Požadovaný.

  • Ak chcete, aby používatelia voliteľne zadávali informácie o stĺpci, kliknite na položku Voliteľný.

  • Ak chcete skryť stĺpec, aby sa nezobrazoval vo formulároch Nový, Upraviť ani Zobraziť pre daný typ obsahu, kliknite na položku Skrytý.

  • Ak chcete aktualizovať všetky typy obsahu, ktoré dedia z tohto typu obsahu lokality, v časti Aktualizácia typov obsahu zoznamu a lokality v časti Chcete aktualizovať všetky typy obsahu zdedené z tohto typu? kliknite na položku Áno.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie toku činnosti do typu obsahu

Pracovné postupy umožňujú zadať obchodný proces pre položky a dokumenty na lokalite. Organizácie môžu používať pracovné postupy na automatizáciu a správu niektorých bežných pracovných procesov, ako je napríklad schvaľovanie dokumentov alebo kontrola. Pridaním pracovného postupu k typu obsahu môžete pomôcť zabezpečiť konzistentné obchodných procesov všetky položky daného typu obsahu. Ak pracovný postup pridaný do typu obsahu, tento pracovný postup môže spustiť pre jednotlivé položky daného typu obsahu.

Poznámka: Tok činností možno pridať do typu obsahu iba v prípade, že bol nasadený pre lokalitu alebo pracovný priestor. Ak sa toky činností zobrazujú ako nedostupné, obráťte sa na centrálneho správcu.

 1. Prejdite na lokalitu, pre ktorú chcete zmeniť typ obsahu lokality.

 2. V ponuke Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Kliknite na názov typu obsahu lokality, ktorý chcete zmeniť.

  Poznámka: Ak názvy typov obsahu lokality nie sú prepojeniami, znamená to, že táto lokalita dedí svoje typy obsahu lokality z inej lokality a typ obsahu lokality bude treba na danej lokalite aktualizovať.

 5. Kliknite v ponuke Nastavenie na položku Nastavenie toku činností.

 6. Kliknite na tlačidlo Pridať tok činností.

 7. Na stránke Pridať tok činností v časti Tok činností kliknite na šablónu toku činností, ktorú chcete použiť.

 8. V časti Názov zadajte jedinečný názov toku činností.

 9. V sekcii Zoznam úloh zadajte zoznam úloh, ktorý chcete použiť s týmto tokom činností.

  Poznámky: 

  • Použiť možno predvolený zoznam úloh alebo si môžete vytvoriť nový. Ak použijete predvolený zoznam úloh, účastníci toku činností budú môcť jednoducho vyhľadávať a zobrazovať svoje úlohy toku činností pomocou zobrazenia Moje úlohy zoznamu úloh.

  • Ak úlohy pre tento tok činností zahŕňajú alebo odhaľujú citlivé alebo dôverné údaje, ktoré chcete udržať oddelené od všeobecného zoznamu úloh, vytvorte nový zoznam úloh.

  • Ak má organizácia množstvo tokov činností alebo ak toky činností zahŕňajú početné úlohy, vytvorte nový zoznam úloh. V tomto prípade môžete vytvoriť zoznamy úloh pre každý tok činností.

 10. V časti Zoznam histórie vyberte zoznam histórie, ktorý chcete používať s týmto tokom činností. Zoznam histórie zobrazuje všetky udalosti, ktoré sa vyskytli počas každej inštancie toku činností.

  Poznámka: Môžete použiť predvolený zoznam História, alebo môžete vytvoriť nový. Ak sa vo vašej organizácii používa viacero tokov činností, môžete pre každý tok činností vytvoriť samostatný zoznam histórie.

 11. V časti Možnosti spustenia zadajte spôsob, čas a osobu, ktorá môže spustiť tok činností.

  Poznámka: Niektoré možnosti nemusia byť dostupné, ak ich nepodporuje vybratá šablóna toku činností.

 12. V časti Aktualizácia typov obsahu zoznamu a lokality kliknite na položku Áno, ak chcete pridať tento tok činností do všetkých typov obsahu, ktoré dedia z tohto typu obsahu.

 13. Kliknite na položku OK alebo Ďalej.

 14. Na strane Prispôsobenie toku činností vyberte ďalšie požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Nastavenie typu obsahu len na čítanie

 1. Prejdite na lokalitu, pre ktorú chcete zmeniť typ obsahu lokality.

 2. V ponuke Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Kliknite na názov typu obsahu lokality, ktorý chcete zmeniť.

  Poznámka: Ak názvy typov obsahu lokality nie sú prepojeniami, znamená to, že táto lokalita dedí svoje typy obsahu lokality z inej lokality a typ obsahu lokality bude treba na danej lokalite aktualizovať.

 5. V časti Nastavenie kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

 6. V sekcii Iba na čítanie v časti Má byť tento typ obsahu iba na čítanie? kliknite na tlačidlo Áno.

 7. V časti Aktualizácia lokalít a zoznamov v časti Chcete aktualizovať všetky typy obsahu zdedené z tohto typu? kliknite na položku Áno, ak chcete aktualizovať všetky typy obsahu, ktoré dedia z tohto typu obsahu lokality.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zadanie politiky správy informácií pre typ obsahu

Môžete použiť existujúcu politiku kolekcie lokality do typu obsahu lokality. Môžete tiež Vytvorenie novej politiky správy informácií , ktoré sa vzťahuje výlučne na konkrétny typ obsahu.

Použitie politiky kolekcie lokalít v type obsahu lokality

Ak politiky správy informácií už boli vytvorené pre vašu lokalitu ako politiky kolekcie lokalít, môžete ich použiť na jednotlivé typy obsahu lokality.

 1. Prejdite na lokalitu, pre ktorú chcete zmeniť typ obsahu lokality.

 2. V ponuke Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Kliknite na názov typu obsahu lokality, ktorý chcete zmeniť.

  Poznámka: Ak názvy typov obsahu lokality nie sú prepojeniami, znamená to, že táto lokalita dedí svoje typy obsahu lokality z inej lokality a typ obsahu lokality bude treba na danej lokalite aktualizovať.

 5. V časti Nastavenie kliknite na položku Nastavenie politiky správy informácií.

 6. V časti Určenie politiky kliknite na položku Použiť politiku kolekcie lokalít a potom vyberte požadovanú politiku.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej politiky správy informácií pre typ obsahu zoznamu

Môžete zadefinovať politiku správy informácií, ktorá sa bude vzťahovať iba na špecifický typ obsahu lokality. Ak týmto spôsobom vytvoríte politiku správy informácií, túto politiku nie je možné znova použiť pre iné typy obsahu, lokality, zoznamy ani knižnice.

 1. Prejdite na lokalitu, pre ktorú chcete zmeniť typ obsahu lokality.

 2. V ponuke Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Kliknite na názov typu obsahu lokality, ktorý chcete zmeniť.

  Poznámka: Ak názvy typov obsahu lokality nie sú prepojeniami, znamená to, že táto lokalita dedí svoje typy obsahu lokality z inej lokality a typ obsahu lokality bude treba na danej lokalite aktualizovať.

 5. V časti Nastavenie kliknite na položku Nastavenie politiky správy informácií.

 6. V časti Určenie politiky kliknite na položku Definovať politiku a potom kliknite na položku OK.

 7. Na stránke Úprava politiky v časti Názov a administratívny popis zadajte stručný popis vytváranej politiky.

  Poznámka: Keď definujete politiku pre typ obsahu zoznamu, názov typu obsahu zoznamu bude názvom politiky. Názvy je možné zadávať iba pre politiky správy informácií, ktoré sú definované v zozname politík kolekcie lokality.

 8. V časti Prehlásenie o politike zadajte popisné prehlásenie, ktoré vysvetľuje účel politiky pre používateľov. Toto prehlásenie sa zobrazí, keď používatelia otvoria dokumenty alebo položky, na ktoré sa vzťahuje daná politika. Prehlásenie by malo vysvetľovať, aké funkcie politiky sa vzťahujú na daný obsah, alebo či obsah vyžaduje špeciálne zaobchádzanie. Prehlásenie o politike môže mať najviac 512 znakov.

 9. V nasledujúcich častiach vyberte jednotlivé funkcie politiky, ktoré chcete pridať k vlastnej politike spravovania informácií.

  Ďalšie informácie o konfigurácii funkcií jednotlivých politík správy informácií získate po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež.

 10. Keď dokončíte výber možností pre jednotlivé funkcie politiky, ktoré chcete pridať k tejto politike správy informácií, kliknite na tlačidlo OK, aby sa funkcie politiky použili.

Na začiatok stránky

Zmena nastavenia informačného panela dokumentu pre typ obsahu

Pomocou informačného panela dokumentu, ktorý sa zobrazuje v nasledujúcich programoch balíka Microsoft Office 2010: Word, Excel a PowerPoint, môžu používatelia zobrazovať a meniť vlastnosti typu obsahu pre dokument uložený na serveri správy dokumentov priamo v programe balíka Office, ktorý používajú na prácu s dokumentom. Ak má napríklad typ obsahu dokumentu pre určitú knižnicu stĺpec stavu, používatelia môžu pri úprave dokumentu v programe Word zobraziť vlastnosť Stav na informačnom paneli dokumentu. Informačný panel dokumentu možno použiť aj na zmenu hodnoty vlastnosti Stav z hodnoty Koncept na hodnotu Finálna verzia. Po uložení dokumentu na server sa táto vlastnosť automaticky aktualizuje v stĺpci stavu pre danú knižnicu.

 1. Prejdite na lokalitu, pre ktorú chcete zmeniť typ obsahu lokality.

 2. V ponuke Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Kliknite na názov typu obsahu lokality, ktorý chcete zmeniť.

  Poznámka: Ak názvy typov obsahu lokality nie sú prepojeniami, znamená to, že táto lokalita dedí svoje typy obsahu lokality z inej lokality a typ obsahu lokality bude treba na danej lokalite aktualizovať.

 5. V časti Nastavenie kliknite na položku Nastavenie informačného panela dokumentu.

 6. V časti Šablóna informačného panela dokumentov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť predvolenú šablónu, ktorá zobrazuje vlastnosti (stĺpce) definované pre daný typ obsahu, kliknite na položku Používať predvolenú šablónu pre aplikácie balíka Microsoft Office.

  • Ak chcete použiť existujúcu vlastnú šablónu, kliknite na položku Použiť existujúcu vlastnú šablónu (URL, UNC alebo URN) a potom zadajte cestu k umiestneniu šablóny.

  • Ak chcete odovzdať existujúcu vlastnú šablónu (XSN), kliknite na položku Odovzdať existujúcu vlastnú šablónu (XSN) na používanie a potom kliknutím na tlačidlo Prehľadávať vyhľadajte šablónu, ktorú chcete používať.

   Poznámka: Ak plánujete odovzdať šablónu týmto spôsobom, musíte pred publikovaním a odovzdaním určitej šablóny odstrániť adresu URL pre publikovanie zo šablóny v programe InfoPath.

  • Ak chcete vytvoriť vlastný panel v programe InfoPath, kliknite na položku Vytvoriť novú vlastnú šablónu.

   Poznámka: Ak vyberiete túto možnosť, program InfoPath spustí a zobrazí predvolenú šablónu, ktorú môžete prispôsobiť na vytvorenie vlastného panela.

 7. V časti Zobraziť vždy zadajte, či sa má tento informačný Panel dokumentu automaticky zobraziť pri dokumenty s týmto typom obsahu prvom otvorení alebo uložení v rámci programu Office 2010.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Správa konverzií dokumentu pre typ obsahu lokality

Správcovia lokality môžu povoliť konverziu dokumentov, aby koncoví používatelia mohli konvertovať dokumenty jedného typu súborov na iný formát. Pomocou konverzie dokumentov pre typy obsahu lokalít tiež môžu správcovia lokality konfigurovať typy obsahu na ukladanie nastavení, ktoré definujú, ktoré konvertory sú k dispozícii a ako tieto konvertory pracujú s dokumentmi takého typu obsahu. V aplikácii sa nachádza mnoho konvertorov dokumentov a organizácia môže mať ešte ďalšie vlastné konvertory. Keď je konverzia dokumentov povolená v centrálnej správe, konvertory sú predvolene k dispozícii pre všetky typy obsahu lokality, ktoré sa používajú v knižnici dokumentov. Patria tam tieto typy obsahu:

 • typy obsahu Dokument, napríklad základná stránka, dokument, formulár a obrázok,

 • typy obsahu rozloženia strany, napríklad stránka s článkami, stránka presmerovania a uvítacia stránka.

Konvertory, ktoré boli povolené, sú koncovým používateľom k dispozícii, keď vyberú dokument daného typu obsahu a v kontextovej ponuke kliknú na príkaz Konvertovať dokument. V zozname sú uvedené len konvertory špecifické pre príslušný typ súboru dokumentu (napríklad .docx).

Ak pre niektorý typ súboru existuje viac konvertorov, napríklad pre XML, pravdepodobne budete chcieť upraviť zoznam konvertorov, aby sa používateľom zobrazili len konvertory pre dokumenty daného typu obsahu. Pravdepodobne tiež budete chcieť zmeniť možnosti konfigurácie konvertora. V ktorejkoľvek z týchto dvoch situácií môžete zmenu konvertorov dokumentu vykonať nasledujúcim postupom:

 1. Na domovskej stránke kolekcie lokalít v ponuke Akcie lokality kliknite na položku Nastavenia lokality.

 2. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 3. Kliknite na názov typu obsahu lokality, pre ktorý chcete spravovať konverziu dokumentu.

 4. V časti Nastavenie kliknite na položku Spravovať konverziu dokumentu pre tento typ obsahu.

  Poznámka: Konvertory dokumentov sú k dispozícii len pre typy obsahu dokumentu.

 5. Zrušte začiarknutie políčok pre všetky konvertory, ktoré nechcete, aby sa zobrazovali koncovým používateľom. Uistite sa, že sú začiarknuté všetky konvertory, ktoré chcete, aby sa používali a kliknite na tlačidlo Použiť.

 6. Ak má konvertor, ktorý chcete, aby sa používal, vedľa seba tlačidlo Konfigurovať, môžete na toto tlačidlo kliknúť a definovať nové nastavenie konverzie.

Na začiatok stránky

Odstránenie typu obsahu lokality

Ak sa typ obsahu lokality používa na lokalite, nie je možné ho odstrániť.

 1. Prejdite na lokalitu, pre ktorú chcete odstrániť typ obsahu lokality.

 2. V ponuke Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Kliknite na názov typu obsahu lokality, ktorý chcete odstrániť.

  Poznámka: Ak názvy typov obsahu lokality nie sú prepojeniami, znamená to, že táto lokalita dedí svoje typy obsahu lokality z inej lokality a typ obsahu lokality bude treba na danej lokalite aktualizovať.

 5. V časti Nastavenie kliknite na položku Odstrániť tento typ obsahu.

 6. Keď sa zobrazí otázka, či chcete odstrániť typ obsahu lokality, kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Súvisiace úlohy

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×