Vytvorenie a spravovanie vlastných kategórií a skupín na navigačnej table

Na používanie a spravovanie databázových objektov v Accesse sa využíva navigačná tabla. Na navigačnej table môžete vytvárať vlastné kategórie a skupiny, aby ste si mohli usporiadať databázové objekty podľa vlastných potrieb. Môžete napríklad poskytnúť odkazy iba na objekty, ktoré používatelia potrebujú vidieť, čo im uľahčí sústrediť sa na danú úlohu. Táto téma vysvetľuje, ako vytvoriť a spravovať vlastné kategórie a skupiny na navigačnej table.

Obsah tohto článku

Vytváranie vlastných kategórií a skupín

Zobrazenie alebo skrytie skupín a objektov v kategórii

Odstránenie a obnovenie objektov vo vlastných skupinách

Vytváranie vlastných kategórií a skupín

Keď vytvoríte vlastnú kategóriu, vytvoríte ju pre aktuálne otvorenú databázu a táto kategória bude stále súčasťou tejto databázy. Vlastné kategórie a skupiny nie je možné prenášať do iných databáz.

Na vytvorenie a správu vlastných kategórií a skupín sa používa dialógové okno Navigácia – možnosti. Postup pozostáva z nasledovných obšírnejších krokov:

 • Najprv vytvorte vlastnú kategóriu. V Accesse je pre vás k dispozícii kategória Vlastná. Túto kategóriu môžete premenovať a pridávať alebo odstraňovať skupiny podľa vlastných potrieb, alebo môžete kedykoľvek vytvoriť novú kategóriu.

 • Po vytvorení kategórie v nej vytvorte jednu alebo viacero skupín pre novú kategóriu.

 • Zavrite okno Navigácia – možnosti a na navigačnej table myšou presuňte alebo kopírujte a prilepte databázové objekty, ktoré chcete priradiť k vlastnej skupine. Objekty kopírujete alebo presúvate myšou zo špeciálnej skupiny s názvom Nepriradené objekty, ktorá sa v Accesse vytvorí vždy, keď vytvoríte vlastnú kategóriu.

  Poznámka: Keď pridáte databázový objekt zo skupiny Nepriradené objekty do vlastnej skupiny, v Accesse sa vytvorí odkaz na tento objekt, takže nepresúvate ani nekopírujete samotný objekt. Ak premenujete alebo odstránite odkaz vo vlastnej skupine, tieto zmeny nemajú žiadny vplyv na skutočný objekt, ale len na jeho odkaz.

 • Po vyplnení vlastnej skupiny alebo skupín môžete skryť každú skupinu (vrátane skupiny Nepriradené objekty), ktorú nechcete zobraziť.

Vytvorenie vlastnej kategórie

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku v hornej časti navigačnej tably a potom kliknite na položku Možnosti navigácie.

 2. V dialógovom okne Navigácia – možnosti kliknite v zozname Kategórie na položku Pridať položku. V zozname sa zobrazí nová kategória. Nová vlastná kategória je znázornená na nasledujúcom obrázku:

  Nová vlastná kategória na navigačnej table

 3. Zadajte názov pre novú kategóriu a potom stlačte kláves ENTER.

  Pokúste sa vytvoriť názov, ktorý je zrozumiteľný pre používateľov databázy. Všimnite si, že po vytvorení názvu sa popis zoznamu v pravej časti zmení tak, aby sa zhodoval s týmto názvom. Ak pomenujete novú kategóriu napríklad Môj prepínací panel, v popise v zozname v pravej časti sa zobrazí položka Skupiny pre „Môj prepínací panel“. Všimnite si aj to, že zoznam obsahuje skupinu s názvom Nepriradené objekty. Táto skupina sa v Accesse vytvorí na základe predvoleného nastavenia. Táto skupina obsahuje všetky objekty v databáze a tieto objekty môžete použiť na vyplnenie vlastnej skupiny.

  Po vytvorení vlastnej kategórie vytvorte jednu alebo viacero skupín pre danú kategóriu. Môžete vytvoriť toľko skupín, koľko potrebujete. Nechajte dialógové okno Možnosti navigácie otvorené a postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Vytvorenie vlastnej skupiny

 1. V zozname Skupiny pre „Názov skupiny“ kliknite na položku Pridať skupinu a potom zadajte názov pre skupinu. Tento postup môžete opakovať toľkokrát, koľkokrát to budete potrebné. Kategória Môj prepínací panel môže napríklad obsahovať tri skupiny: Formuláre na zadanie údajov, Zostavy a Dotazy. Skupiny, ktoré pridávate v tejto fáze, pridávate na základe potrieb používateľov alebo vlastných preferencií.

 2. Políčko vedľa položky Nepriradené objekty ponechajte začiarknuté a potom kliknite na tlačidlo OK. Access zatvorí dialógové okno Navigácia - možnosti a pridá novú vlastnú skupinu pridá do navigačnej tably. Novú skupinu však ešte nie je možné zobraziť.

 3. Prejdite na ďalší postup na nastavenie zobrazovania novej skupiny a na pridanie objektov do skupiny.

Pridanie objektov do novej vlastnej skupiny

 1. Kliknite na ponuku v hornej časti navigačnej tably a v hornej časti ponuky kliknite na novú kategóriu. Skupina alebo skupiny, ktoré ste vytvorili pre kategóriu, sa zobrazia v spodnej časti ponuky spolu so skupinou Nepriradené objekty.

 2. V skupine Nepriradené objekty vyberte položky, ktoré chcete použiť vo vlastnej skupine a potom ich presuňte do tejto skupiny. Access ponúka viaceré možnosti na presunutie vybraných položiek. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

  • položky môžete jednotlivo presúvať myšou,

  • môžete podržať stlačený kláves CTRL, kliknúť na viacero položiek a potom ich myšou presunúť do vlastnej skupiny,

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na jednu z vybraných položiek, ukážte na položku Pridať do skupiny a potom kliknite na názov vlastnej skupiny.

Keď skončíte, skupinu Nepriradené objekty môžete ponechať zobrazenú na navigačnej table, alebo ju môžete skryť.

Skrytie skupiny nepriradených objektov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku v hornej časti navigačnej tably a potom kliknite na položku Možnosti navigácie.

 2. Na table kategórie Skupiny pre zrušte začiarknutie políčka Nepriradené objekty.

Po vytvorení vlastnej kategórie a skupiny a pridaní odkazov do tejto skupiny môžete tieto odkazy použiť na vytvorenie ďalších skupín. Vysvetlenie nájdete v nasledujúcom postupe.

Vytvorenie novej vlastnej skupiny pomocou objektu v existujúcej vlastnej skupine

Poznámka: Ak chcete použiť tento postup, musíte najprv vytvoriť vlastnú kategóriu a skupinu podľa krokov uvedených v predchádzajúcich častiach.

 1. Na navigačnej table otvorte vlastnú kategóriu a skupinu a kliknite pravým tlačidlom myši na objekt, ktorý chcete umiestniť do novej skupiny.

 2. Ukážte na položku Pridať do skupiny a potom kliknite na položku Nová skupina.

  Na navigačnej table sa zobrazí nová skupina.

  Nová vlastná skupina na navigačnej table

  Zadajte názov pre novú skupinu a potom podľa potreby myšou presuňte ďalšie odkazy do novej skupiny.

Na začiatok stránky

Zobrazenie alebo skrytie skupín a objektov v kategórii

Niektoré alebo všetky skupiny vo vlastnej kategórii a niektoré alebo všetky objekty v skupine môžete skryť. Nezabúdajte, že platia nasledovné fakty:

 • V Accesse sú k dispozícii dve možnosti skrytia objektov. Môžete použiť príkazy, ktoré sú na navigačnej table k dispozícii na skrytie objektov z nadradenej skupiny a kategórie, alebo môžete vybrať vlastnosť a skryť ju pre každý objekt vo všetkých skupinách a kategóriách v otvorenej databáze.

 • Skryté objekty a skupiny môžete úplne skryť, alebo ich môžete na navigačnej table zobraziť ako sivé, čiže nedostupné ikony. Túto voľbu môžete vybrať začiarknutím alebo zrušením začiarknutia políčka Zobraziť skryté objekty v dialógovom okne Navigácia – možnosti. Toto začiarkavacie políčko môžete použiť aj vtedy, keď potrebujete odkryť alebo obnoviť skupinu alebo objekt.

Postupy na vykonanie jednotlivých úloh sú vysvetlené v nasledujúcich častiach.

Skrytie skupiny v kategórii

 • Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie skupiny, ktorú chcete skryť, a potom kliknite na položku Skryť.

  Poznámka: Túto úlohu môžete vykonať pomocou dialógového okna Navigácia – možnosti. Otvorte dialógové okno (ak neviete ako, pozrite si postup v nasledujúcej sekcii) a v zozname Skupiny pre „kategóriu“ zrušte začiarknutie políčka vedľa skupiny, ktorú chcete skryť.

Obnovenie skrytej skupiny v kategórii

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel s ponukami v hornej časti navigačnej tably a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Možnosti navigácie.

 2. V zozname Kategórie vyberte kategóriu, ktorá obsahuje skrytú skupinu.

 3. V zozname Skupiny pre „kategóriu“ začiarknite políčko vedľa skrytej skupiny.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Skrytie objektu v jeho nadradenej skupine

 • Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na objekt a potom kliknite na tlačidlo Skryť.

Skrytie objektu vo všetkých kategóriách a skupinách

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na objekt, ktorý chcete skryť, a potom kliknite na položku Vlastnosti objektu.

  Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti a názov objektu sa v Accesse pripojí do záhlavia dialógového okna. Ak otvoríte napríklad formulár s názvom Objednávky, zobrazí sa záhlavie dialógového okna Objednávky - vlastnosti. Dialógové okno je znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Dialógové okno Vlastnosti pre databázový objekt v Accesse

 2. Začiarknite políčko Skryté.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Obnovenie (odkrytie) skrytého objektu

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku v hornej časti navigačnej tably a v kontextovej ponuke kliknite na položku Možnosti navigácie.

 2. V časti Možnosti zobrazenia začiarknite políčko Zobraziť skryté objekty.

 3. Kliknite na tlačidlo OK a vráťte sa na navigačnú tablu. Na table sa pre všetky skryté objekty zobrazujú neaktívne ikony.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak je objekt skrytý len v nadradenej skupine a kategórii, kliknite pravým tlačidlom myši na objekt a potom kliknite na položku Odkryť.

  • Ak je objekt skrytý vo všetkých kategóriách a skupinách po použití vlastnosti Skryté, kliknite pravým tlačidlom myši na objekt, kliknite na položku Zobraziť vlastnosti a potom zrušte začiarknutie políčka Skryté.

Na začiatok stránky

Odstránenie a obnovenie objektov vo vlastných skupinách

Vlastné skupiny sa môžu meniť spolu so zmenami potrieb používateľov a spoločnosti. Objekty v skupine môžete kedykoľvek pridať alebo odstrániť. Postup je vysvetlený v ďalšej časti.

Odstránenie objektov z vlastnej skupiny

 • Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na objekt, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Obnovenie objektu vo vlastnej skupine

 1. Ak je skupina Nepriradené objekty skrytá, zobrazte ju.

  Zobrazenie skupiny Nepriradené objekty

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku v hornej časti navigačnej tably a v kontextovej ponuke kliknite na položku Navigácia - možnosti.

  2. Na table Skupiny pre „kategóriu“ začiarknite políčko vedľa položky Nepriradené objekty.

 2. Podľa potreby myšou presuňte alebo skopírujte a prilepte požadované objekty zo skupiny Nepriradené objekty do vlastnej skupiny.

Premenovanie objektu vo vlastnej skupine

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na objekt, ktorý chcete premenovať, a potom kliknite na tlačidlo Premenovať odkaz.

 2. Zadajte nový názov pre odkaz a potom stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×