Office
Prihlásenie

Vytvorenie a spravovanie lokality pracovného priestoru dokumentov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Lokalita pracovného priestoru dokumentov vám pomáha koordinovať vývoj jedného alebo viacerých súvisiacich dokumentov s inými používateľmi. Táto lokalita poskytuje nástroje na zdieľanie a aktualizovanie súborov a informuje používateľov o stave týchto súborov.

Obsah tohto článku

Prehľad

Vytvorenie lokality pracovného priestoru dokumentov z dokumentu v knižnici

Vytvorenie prázdneho lokality pracovného priestoru dokumentov

Pridanie dokumentu

Pridanie používateľa

Pridanie úlohy

Pridanie oznamu

Pridanie prepojenia do zoznamu prepojenia

Vytvorenie e-mailové upozornenia na úlohu

Publikovanie v knižnici dokumentu z lokality pracovného priestoru dokumentov

Odstránenie lokality pracovného priestoru dokumentov

Prehľad

Pomocou lokality pracovného priestoru dokumentov môžete spolu s kolegami koordinovať vývoj jedného alebo viacerých súvisiacich dokumentov. Táto lokalita poskytuje nástroje na zdieľanie a aktualizovanie súborov a na informovanie používateľov o stave týchto súborov. S kolegami môžete na lokalite pracovného priestoru dokumentov spoločne pracovať na vývoji dokumentu nasledovnými spôsobmi:

 • prácou priamo v kópii umiestnenej na lokalite pracovného priestoru dokumentov,

 • prácou v lokálnej kópii a pravidelným aktualizovaním kópie na lokalite pracovného priestoru dokumentov.

Lokalitu pracovného priestoru môžete spolu s ďalšími členmi pracovného priestoru použiť aj na publikovanie oznamov, priradenie úloh, zdieľanie relevantných prepojení a prijímanie upozornení na zmeny obsahu lokality. Lokalitu pracovného priestoru dokumentov môžete vytvoriť pre krátkodobý projekt a po skončení projektu môžete túto lokalitu odstrániť alebo natrvalo zachovať.

Vlastníci lokality majú v predvolenom požadovanú úroveň povolenia na vytváranie lokalít pracovného priestoru dokumentov v rámci existujúcu lokalitu. Ak ste vlastníkom lokality a chcete povoliť ďalší členovia lokality na vytvorenie lokality pracovného priestoru dokumentov, môžete udeliť povolenie na vytváranie lokalít skupine Microsoft Windows SharePoint Services, členovia tímu právach.

Na začiatok stránky

Vytvorenie lokality pracovného priestoru dokumentov z dokumentu v knižnici

Novú lokalitu pracovného priestoru dokumentov môžete vytvoriť z dokumentu, ktorý sa už nachádza v knižnici na existujúcej lokalite. V závislosti od programu môžete mať k dispozícii aj možnosť vytvoriť novú lokalitu pracovného priestoru dokumentov priamo v programe, ktorý je kompatibilný so službou Microsoft Windows SharePoint Services, ako je napríklad program Microsoft Office Word 2007. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi tohto programu.

 1. Otvorte knižnicu dokumentov, v ktorej je dokument uložený.

 2. Ukážte na názov dokumentu, kliknite na zobrazenú šípku, ukážte na príkaz Odoslať kam a potom kliknite na položku Vytvoriť pracovný priestor dokumentov.

  Poznámka: Ak možnosť Vytvoriť pracovný priestor dokumentov nie je k dispozícii, nemáte povolenie na vytváranie pracovných priestorov na tejto lokalite. Požiadajte vlastníka lokality, aby vám udelil toto povolenie alebo vytvoril lokalitu pracovného priestoru za vás.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Vytvorenie prázdnej lokality pracovného priestoru dokumentov

Ak chcete vytvoriť lokalitu pracovného priestoru dokumentov, ale nechcete ju založiť na existujúcom dokumente v knižnici, môžete vytvoriť prázdnu lokalitu pracovného priestoru dokumentov a pridať do nej dokumenty až potom.

 1. Otvorte lokalitu, na ktorej chcete vytvoriť lokalitu pracovného priestoru dokumentov.

  1. Na stránke Celý obsah lokality kliknite na položku Zobraziť celý obsah lokality a potom na položku Vytvoriť.

   Tip: Vo väčšine prípadov je možné použiť ponuku Akcie lokality Vzhľad tlačidla namiesto vykonania tohto kroku.

  Poznámka: Možno bude potrebné obrátiť sa na vlastníka lokality, aby vám udelil povolenie na vytvorenie lokality pracovného priestoru dokumentov.

 2. V zozname Webové stránky kliknite na položku Lokality a pracovné priestory.

 3. Zadajte informácie o lokalite pracovného priestoru dokumentov, ktorú chcete vytvoriť, ako je napríklad názov a posledná časť adresy webovej lokality.

 4. V časti Výber šablóny kliknite na kartu Spolupráca a potom kliknite na položku Pracovný priestor dokumentov.

 5. V časti Povolenia vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete, aby členmi tohto pracovného priestoru boli všetci členovia nadradenej lokality, kliknite na položku Použiť rovnaké povolenia ako nadradená lokalita.

  • Ak chcete, aby sa členmi tohto pracovného priestoru stala iba osoby v rámci určitej skupiny, kliknite na položku Použiť jedinečné povolenia.

 6. Ak chcete, aby sa horný panel s prepojeniami na nadradenej lokalite zobrazoval aj na stránkach tejto novej lokality, overte, či je v časti Dedenie navigácie vybratá položka Použiť horný panel s prepojeniami z nadradenej lokality.

 7. Kliknite na položku Vytvoriť.

Na začiatok stránky

Pridanie dokumentu

Na lokalitu pracovného priestoru dokumentov môžete pridávať nové dokumenty v ľubovoľnom čase a bez ohľadu na to, či ste vytvorili prázdnu lokalitu pracovného priestoru dokumentov alebo lokalitu pracovného priestoru dokumentov z existujúceho dokumentu.

 1. Na domovskej stránke lokality pracovného priestoru dokumentov kliknite na položku Zdieľané dokumenty.

 2. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete vytvoriť alebo pridať nový dokument, kliknite na položku Nové.

  • Ak chcete pridať existujúci dokument, kliknite na položku Odovzdať a potom kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte súbor, ktorý chcete pridať. Vyberte súbor a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť. Ak dokument s týmto názvom už v knižnici existuje a nechcete prepísať existujúci dokument, zrušte začiarknutie políčka Prepísať existujúce súbory.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Vytvorením cieľa pre odosielanie môžete do knižnice Zdieľané dokumenty lokality pracovného priestoru dokumentov pridať aj prepojenú kópiu dokumentu z inej knižnice. Pri aktualizácii pôvodného dokumentu alebo prepojenej kópie tak môžete jednoducho aktualizovať aj kópiu v druhom umiestnení. Prepojenia na ďalšie informácie o pridávaní prepojených kópií dokumentov do iných knižníc nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Pridanie používateľa

Na pridávanie používateľov do lokality pracovného priestoru dokumentov je nutné povolenie na pridávanie členov do nadradenej lokality alebo do lokality pracovného priestoru dokumentov. Ak nemôžete pridávať používateľov do lokality pracovného priestoru dokumentov, obráťte sa na vlastníka nadradenej lokality.

 1. V zozname Členovia na domovskej stránke lokality pracovného priestoru dokumentov kliknite na názov skupiny, do ktorej chcete pridať používateľa.

 2. V ponuke nové Ponuka Nové , kliknite na položku Pridať používateľov.

 3. V časti Pridať používateľov zadajte meno, názov skupiny alebo e-mailová adresa používateľa alebo skupinu, ktorú chcete pridať. Ak pridáte viac ako jedného používateľa, oddeľte jednotlivé mená bodkočiarkou (;). Kliknite na položku Prehľadávať Vzhľad tlačidla vyhľadajte a vyberte osobu z adresára.

 4. V časti Poskytnúť povolenia kliknite na skupinu, do ktorej chcete pridať používateľa.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie úlohy

Na priraďovanie pracovných položiek sebe alebo iným členom pracovného priestoru môžete použiť zoznam Úlohy na lokalite pracovného priestoru dokumentov. Členovia tak budú môcť jednoducho aktualizovať úlohy a zdieľať stav úloh, ktoré majú priradené. Pomocou zoznamu Úlohy môžete nastavovať prioritu a dátumy termínu splnenia, ako aj stav úloh a percento dokončenia. Ako vlastník lokality pracovného priestoru dokumentov môžete pridávať vlastné polia do zoznamu Úlohy, podobne ako v ľubovoľnom inom zozname na lokalite SharePoint. Prepojenia na ďalšie informácie o prispôsobovaní zoznamov nájdete v časti Pozrite tiež.

 1. Na domovskej stránke pracovného priestoru dokumentov kliknite v časti Úlohy na položku Pridať novú úlohu.

 2. Do poľa Nadpis zadajte názov úlohy.

 3. V zozname Priorita kliknite na prioritu úlohy.

 4. V zozname Stav kliknite na stav úlohy.

 5. Ak chcete úlohu priradiť, v sekcii Priradené postupujte nasledovne:

  • Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorej chcete priradiť úlohu.

  • Zadajte celé meno osoby, ktorej chcete úlohu priradiť, a potom kliknite na položku Skontrolovať mená Vzhľad tlačidla . Ak sa osoba nachádza v adresári, názov slúži na vyriešenie danej osobe e-mailovú adresu. Ak osoba sa nenašiel v adresári, žiadna zhoda sa nenašla sa zobrazí správa.

  • Kliknite na položku Prehľadávať Vzhľad tlačidla vyhľadajte a vyberte osobu z adresára. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak je to potrebné, do poľa Popis zadajte popis.

 7. Do poľa Počiatočný dátum zadajte dátum začatia úlohy.

 8. V okne Termín splnenia zadajte dátum, kedy musí byť úloha dokončená.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie oznamu

Zoznam Oznamy použite na zverejňovanie dôležitých správ o projekte pre členov tímu, ako sú napríklad termíny a zmeny vo výstupoch, úvodné informácie pre nových členov tímu a iné.

 1. Na domovskej stránke pracovného priestoru dokumentov kliknite na položku Pridať nové oznámenia.

 2. V poli Nadpis zadajte nadpis oznámenia.

 3. V poli Telo zadajte plný text oznámenia.

 4. Ak chcete, aby oznámenie automaticky exspirovalo po určitom dátume, do poľa Platnosť do zadajte tento dátum.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie prepojenia do zoznamu prepojenia

Zoznam Prepojenia môžete použiť na zdieľanie užitočných prepojení pre ostatných členov tímu. Zoznam môže poskytovať rýchly a jednoduchý prístup k súvisiacim informáciám a zdrojom, napríklad k iným webovým lokalitám.

 1. Na domovskej stránke pracovného priestoru dokumentov kliknite na položku Pridať nové prepojenie.

 2. V sekcii Adresa URL zadajte adresu webovej stránky alebo iného typu zdroja, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie a potom zadajte popis prepojenia

  Text, ktorý zadáte do poľa Popis zadajte sa zobrazí ako názov na prepojenie v zozname prepojení. Poznámky k prepojeniu môžete zahrnúť do časti poznámky, ale tieto informácie sa nezobrazí v predvolenom zobrazení zoznamu prepojenia, ktoré sa zobrazí na domovskej stránke lokality pracovného priestoru dokumentov.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Vytvorenie e-mailového upozornenia pre úlohu

Po vytvorení úloh a ich priradení členom pracovného priestoru môžete nastaviť, či chcete prijímať e-mailové upozornenia na zmeny položiek v zozname Úlohy. Členovia môžu vytvárať aj svoje vlastné upozornenia na prijímanie e-mailových upozornení na zmeny iných položiek, ktoré ich zaujímajú.

Poznámka: E-mailové upozornenia pre úlohy môžete vytvoriť, len ak správca servera povolil na serveri so službami Windows SharePoint Services odosielanie e-mailov.

 1. Na domovskej stránke pracovného priestoru dokumentov kliknite na položku Úlohy.

  Ak sa na domovskej stránke nezobrazí zoznam Úlohy, kliknite na položku Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na položku Úlohy.

 2. V ponuke akcie Obrázok ponuky kliknite na položku upozorniť.

 3. V sekcii Nadpis výstrahy zadajte názov výstrahy.

 4. V sekcii Odoslať výstrahy je vaše meno predvolene zahrnuté do poľa Používatelia. Výstrahy môžete odosielať iným členom, ak ich mená oddelené bodkočiarkou (;) pridáte do poľa Používatelia.

 5. V sekcii Typ zmeny vyberte typ zmien, na ktoré chcete byť upozornení.

 6. V sekcii Odoslať výstrahy pri týchto zmenách vyberte filter na príjem zmien podľa určitých kritérií.

  Tip: Môžete tiež prijímať výstrahy pre položky zobrazené v konkrétnom zobrazení zoznamu Úlohy.

 7. V sekcii Frekvencia výstrah určite, ako často chcete prijímať výstrahy.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Spätné publikovanie dokumentu lokality pracovného priestoru dokumentov v knižnici

Ak je lokalita pracovného priestoru dokumentov založená na existujúcom dokumente, ktorý bol uložený v knižnici, môžete pôvodnú kópiu aktualizovať zmenami vykonanými v kópii dokumentu na lokalite pracovného priestoru dokumentov.

 1. Na lokalite pracovného priestoru dokumentov otvorte knižnicu, ktorá obsahuje daný dokument.

 2. Ukážte na názov dokumentu, kliknite na zobrazenú šípku, ukážte na príkaz Odoslať kam a potom kliknite na položku Publikovať na zdrojové umiestnenie.

Na začiatok stránky

Odstránenie lokality pracovného priestoru dokumentov

Po skončení projektu týkajúceho sa dokumentácie a presunutí finálnych verzií dokumentov do iných umiestnení sa môžete rozhodnúť pre odstránenie lokality pracovného priestoru dokumentov. Odstránenie lokality vyžaduje úroveň povolení Úplný prístup. Vlastníci lokalít majú toto povolenie na základe predvoleného nastavenia.

Dôležité: Pred odstránením lokality pracovného priestoru dokumentov zabezpečte, aby všetky dokumenty boli publikované v inom umiestnení. Pri odstránení lokality pracovného priestoru dokumentov sa natrvalo vymažú všetky dokumenty, knižnice, zoznamy aj s údajmi, nastavenia lokality, úrovne povolení a informácie o zabezpečení, ktoré táto lokalita pracovného priestoru dokumentov obsahovala.

 1. Na domovskej stránke lokality kliknite na ponuku Akcie lokality Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Na lokalite, pre ktorú je prispôsobená ponuka Akcie lokality ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na nastavenia, ktoré chcete zobraziť.

 1. V stĺpci Správa lokality kliknite na položku Odstrániť túto lokalitu.

 2. Kliknite na položku Odstrániť a potom kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte, že lokalitu chcete odstrániť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×