Vytvorenie a správa zoznamu projektových úloh

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V zozname úloh projektu v službe SharePoint sa zobrazuje kolekcia úloh, ktoré sú súčasťou projektu. Úloha je samostatná pracovná položka, ktorá môže byť priradená jednej osobe. Projekt je zvyčajne séria aktivít, ktorá má začiatok, stred a koniec, a ktorá vytvára produkt alebo službu, napríklad tvorba prezentácie produktu na veľtrh, vytvorenie návrhu produktu pre akcionárov alebo dokonca zostavenie a realizáciu podujatia s morálnym aspektom pre podnik.

Po vytvorení zoznamu projektových úloh v službe SharePoint môžete pridať úlohy, priradiť zdroje k úlohám, aktualizovať priebeh úloh a zobrazovať informácie o úlohe na pruhoch, ktoré sú zobrazené na časovej osi.

Aktualizácia 27. januára 2017 vďaka pripomienkam od zákazníkov.

SharePoint Online, SharePoint 2016 a SharePoint 2013 umožňujú pripojenie zo zoznamu úloh v službe SharePoint do aplikácie Project.  Licencie na Project sa môžu poskytnúť samostatne.

Ak chcete vytvoriť pripojenie, vytvorte zoznam úloh v službe SharePoint a importujte ho do aplikácie Project Online alebo Project Server. Po pripojení sa aktualizácie v zozname úloh v službe SharePoint prejavia v aplikácii Project.

Ak chcete importovať zoznam úloh do Projectu, postupujte podľa krokov v téme Pridanie existujúceho zoznamu úloh SharePointu do webovej aplikácie Project Web App.

Vytvorenie zoznamu úloh v službe SharePoint Online 2016 alebo 2013

Zoznam úloh môže byť východiskovým bodom vášho projektu.

Zoznam úloh s časovou osou
 1. Na domovskej stránke svojej lokality kliknite na položku Nastavenie Ikona Nastavenia a potom na položku Pridať aplikáciu.

 2. Do vyhľadávacieho poľa napíšte Úlohy a stlačte kláves Enter. Zobrazí sa zoznam všetkých zodpovedajúcich aplikácií.

  Zadajte do vyhľadávacieho poľa slovo „úloha“ a vyberte úlohu
 3. Zadajte názov alebo nadpis úlohy a stlačte tlačidlo Vytvoriť.

 4. SharePoint Online vás vráti na stránku Obsah lokality. V zozname Obsah lokality vyhľadajte aplikáciu, ktorú ste práve vytvorili, a otvorte ju. SharePoint Online vytvorí predvolenú časovú os a prázdny zoznam.

  časová os úloh, kliknutím na položku Nová+ pridajte úlohy

  Môžete začať zadávať údaje pomocou položky + nová úloha a pridávať údaje.

Vytvorenie zoznamu projektových úloh v službe SharePoint 2010 a práca s ním

 1. Kliknite na ponuku Akcie lokality Obrázok tlačidla , kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

  Poznámka: Lokalita služby SharePoint môže byť značne upravená. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 2. V poli Prehľadávať inštalované položky zadajte Project a kliknite na položku Hľadať Ikona zväčšovacieho skla poľa Hľadať .

 3. Kliknite na položku Projektové úlohy

 4. Do poľa Názov zadajte názov zoznamu. Názov je povinný.

  Názov sa zobrazí vo väčšine zobrazení v hornej časti zoznamu, stane sa súčasťou webovej adresy stránky so zoznamom a zobrazí sa aj v navigácii lokality, aby mohli používatelia zoznam rýchlejšie nájsť. Názov zoznamu môžete zmeniť, no webová adresa zostane rovnaká.

 5. Kliknite na položku Vytvoriť.

Na začiatok stránky

Pridanie úlohy do zoznamu projektových úloh služby SharePoint 2010

Pri pohľade na zoznam projektových úloh uvidíte na ľavej strane zobrazenia tabuľku a na pravej strane časovú os. Časová os sa nazýva Ganttov graf a pomáha vizualizovať priebeh projektu. Pruhy sa v Ganttovom grafe vykresľujú pomocou polí Počiatočný dátumTermín dokončenia.

Poznámka: Ak máte nejakú predstavu o štruktúre, ktorú by ste chceli pre svoje úlohy vytvoriť – napríklad ak viete, že niektoré množiny úloh spadajú do fáz, ktoré by ste chceli predstaviť v zozname projektových úloh – môžete úlohy usporiadať do súhrnných a čiastkových úloh. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie súhrnnej úlohy.

V zozname projektových úloh doplňte v zobrazení nasledujúce stĺpce pre každý riadok v ľavej časti tabuľky:

Poznámka: Pri vypĺňaní stĺpcov úloh je potrebné potiahnuť rozdeľovač napravo a zobraziť ďalšie polia. Tým sa skráti sekcia kalendára.

Vyplňte názov, dátumy a stav projektovej úlohy
 • Názov    Zadajte názov úlohy v projekte.

 • Počiatočný dátum    Zadajte dátum, kedy sa úloha má začať.

 • Termín dokončenia    Zadajte dátum dokončenia úlohy.

 • Stav úlohy    Vyberte popisovač, ktorý najviac zodpovedá stavu tejto úlohy. Ak ste práve vo fáze plánovania projektu a žiadna z úloh sa ešte nezačala, vyberte možnosť Nezačaté.

 • Priorita    Vyberte úroveň priority, ktorá najpresnejšie odráža dôležitosť tejto úlohy vzhľadom na iné úlohy v projekte.

Tip: Ak niekoľko úloh zdieľa rovnaký Počiatočný dátum, Termín dokončenia alebo údaje v akomkoľvek inom stĺpci, môžete raz kliknúť na bunku, ktorú chcete kopírovať, aby sa zobrazila rukoväť výplne, a potom presuňte pravý dolný roh poľa nadol pozdĺž stĺpca, aby sa susediace bunky vyplnili skopírovanými údajmi. Môže to byť užitočné najmä v stĺpci Stav úlohy pri prvotnom zadávaní plánu do zoznamu projektových úloh, ak sa žiadna z úloh ešte nezačala.

Po vyplnení týchto počiatočných stĺpcov v časti so zobrazením tabuľky máte hotový zoznam projektových úloh vysokej úrovne. Ďalším krokom je poskytnúť viac podrobností týkajúcich sa vašich úloh, napríklad kto bude robiť práce a ako môžu úlohy navzájom súvisieť. V niektorých prípadoch je napríklad potrebné vykonať jednu úlohu predtým, než sa môže začať iná.

Na začiatok stránky

V priebehu realizácie projektu je potrebné vrátiť sa k zoznamu projektových úloh a aktualizovať stĺpce týkajúce sa stavu jednotlivých úloh. To pomáha pri komunikácii priebehu realizácie projektu s tými, ktorí nemusia byť oboznámení s každodennými podrobnosťami, ktoré sa týkajú projektových úloh.

V zozname projektových úloh vyplňte pre každú úlohu nasledujúce stĺpce a poskytnite aktualizované informácie o projekte:

Nastavte percento dokončenia a stav úlohy
 • % Dokončenia    Pomocou percentuálnej hodnoty zadajte najlepší odhad rozsahu práce, ktorá bola dokončená v rámci danej úlohy. Ak je približne dokončená napríklad polovica úlohy, zadajte hodnotu 50 % v stĺpci % Dokončenia. Táto percentuálna hodnota sa používa na vykreslenie priebehu prekrytím na pruhu Ganttovho grafu pre danú úlohu.

 • Stav úlohy    Vyberte popisovač, ktorý najviac zodpovedá aktuálnemu stavu tejto úlohy.

Okrem toho sa môžu vyskytnúť iné zmeny na projekte, ktoré si vyžadujú aktualizácie zoznamu projektových úloh. Môže sa zmeniť napríklad Počiatočný dátum alebo Termín dokončenia úlohy, ak sa úloha začne skôr, než je plánované, alebo jej dokončenie je oneskorené. Tieto stĺpce v časti so zobrazením tabuľky môžete aktualizovať rovnako ako akýkoľvek iný stĺpec. V niektorých prípadoch už nemusí byť k dispozícii osoba, ktorá na úlohe práve pracuje. Aktualizovať môžete aj to, kto je priradený k úlohe, a to aktualizáciou stĺpca Priradené k. Ďalšie informácie nájdete v téme Priraďovanie osôb k úlohám v zozname projektových úloh.

Na začiatok stránky

V ďalšom kroku po pridaní úloh do zoznamu projektových úloh nasleduje ich priradenie osobám vo vašej organizácii. Keď priradíte osobu k úlohe, určíte, kto je zodpovedný za dokončenie práce na danej úlohe.

 1. Kliknite raz na stĺpec Priradené k pre danú úlohu, ktorú priraďujete.

  Vyplňte, komu sa má úloha priradiť
 2. Zadajte meno alebo prihlasovacie informácie osoby, ktorej priraďujete úlohu, niektorým z týchto troch spôsobov:

  • Kliknite na položku Prehľadávať, ktorá sa zobrazuje vedľa stĺpca Priradené k a vyhľadávajte osobu, ktorú priraďujete, v adresári organizácie.

  • Zadajte prihlasovacie údaje osoby, ktorú priraďujete zo svojej organizácie, vrátane domény do stĺpca Priradené k. Zadajte napríklad contoso\adamh, kde „contoso“ je doména a „adamh“ je meno používateľa.

  • Zadajte meno osoby, ktorú priraďujete, v stĺpci Priradené k. Toto je užitočné, ak priraďujete dodávateľa alebo inú osobu, ktorá nemá konto vo vašej organizácii.

 3. Upozornite priradené osoby o ich priradení k úlohám, umožnite im oboznámiť sa so zoznamom projektových úloh, ako aj informáciami o práci, za ktorú budú teraz niesť zodpovednosť.

Pri vytváraní úloh v zozname projektových úloh je dôležité naplánovať, ktoré úlohy môžu spadať do rámca väčších úloh. Váš projekt sa môže dokončiť napríklad vo fázach, pričom sa v rámci každej fázy uskutoční niekoľko úloh. Zobrazenie fáz v zozname projektových úloh poskytuje výborný pohľad z vysokej úrovne na to, čo sa deje v projekte.

Strana Nová súhrnná úloha
 1. Na karte Položky v skupine Nové kliknite na šípku pre Novú položku a potom kliknite na položku Súhrnná úloha.

 2. Vyplňte formulár na vytvorenie novej súhrnnej úlohy tak, že primerane vyplníte nasledujúce informácie:

  • Názov    Zadajte názov súhrnnej úlohy.

  • Predchádzajúce úlohy    Vyberte súhrnné úlohy a čiastkové úlohy, ktoré sa musia vykonať pred začatím prác na súhrnnej úlohe. Po výbere týchto polí v ľavej časti kliknite na položkuPridať, čím sa presunú do pravého poľa. Ďalšie informácie o predchádzajúcich úlohách nájdete v nasledujúcej sekcii tohto článku.

   Tip: Ak máte pocit neistoty, či vaše pochopenie predchádzajúcich úloh je správne, alebo ak ste dostatočne nepokročili v plánovaní, aby ste mali všetky predchádzajúce úlohy súhrnnej úlohy v zozname projektových úloh, môžete to ponechať nateraz prázdne a vzťahy s predchádzajúcimi úlohami pridať neskôr, pričom použijete ľavú časť tabuľky zobrazenia zoznamu projektových úloh.

  • Priorita    Vyberte úroveň priority, ktorá najpresnejšie odráža dôležitosť tejto súhrnnej úlohy vzhľadom na iné súhrnné úlohy v projekte.

  • Stav úlohy    Vyberte popisovač, ktorý najviac zodpovedá stavu množiny úloh, ktoré spadajú do tejto súhrnnej úlohy. Ak ste práve vo fáze plánovania projektu a žiadna z úloh tejto súhrnnej úlohy sa ešte nezačala, vyberte možnosť Nezačaté.

  • % Dokončenia Zadajte percentuálnu hodnotu, ktorá najlepšie vystihuje, koľko práce je dokončené na množine úloh, ktoré spadajú do súhrnnej úlohy. Ak ste práve vo fáze plánovania projektu a žiadna z úloh tejto súhrnnej úlohy sa ešte nezačala, ponechajte toto pole prázdne alebo zadajte 0 %.

  • Priradené k Toto pole použite na identifikáciu osoby, ktorá je zodpovedná za túto súhrnnú úlohu. Ďalšie informácie o priraďovaní úloh nájdete v téme Priraďovanie osôb k úlohám v zozname projektových úloh.

  • Popis    Zadajte stručný popis súhrnnej úlohy.

  • Počiatočný dátum    Zadajte dátum, kedy by sa mala začať prvá čiastková úloha v rámci tejto súhrnnej úlohy.

  • Termín dokončenia    Zadajte dátum, kedy by sa mala dokončiť posledná čiastková úloha v rámci tejto súhrnnej úlohy.

 3. Kliknutím na tlačidlo Uložiť vytvoríte súhrnnú úlohu.

Po vytvorení súhrnnej úlohy môžete kliknúť na názov súhrnnej úlohy v ľavej časti zobrazenia tabuľky a otvoriť súhrnnú úlohu v zobrazení nového zoznamu projektových úloh. V danom zobrazení môžete pridávať úlohy, ktoré spadajú do tejto súhrnnej úlohy. Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia, ktoré zobrazuje súhrnnú úlohu, na karte Zoznam kliknite v skupine Spravovať zobrazenia na položku Prejsť nahor.

Na začiatok stránky

V zozname úloh jedného projektu môže byť určité poradie, v akom je potrebné dokončiť úlohy vrátane súhrnných a čiastkových úloh. Ak napríklad staviate dom, musia byť základy dokončené predtým, než môžete dvíhať steny, a steny musia byť hotové predtým, než sa dáte do stavby strechy. Toto poradie môžete znázorniť pomocou stĺpca Predchádzajúce úlohy.

 1. V riadku úlohy kliknite na bunku v stĺpci Predchádzajúce úlohy a potom kliknite na šípku v bunke na pravej strane, čím sa zobrazí zoznam všetkých úloh v rámci aktuálneho zoznamu projektových úloh. Toto zahŕňa všetky súhrnné úlohy a čiastkové úlohy v zozname.

 2. Kliknite na začiarkavacie políčko na ľavej strane jednotlivých úloh, ktoré sa musia vykonať predtým, než môžete začať táto úlohu.

  Tip: Pritom sa ľahko stane, že ste príliš horliví a vyberiete každú úlohu, ktorá je umiestnená pred aktuálnou úlohou. Naozaj však stačí vybrať tie úlohy, ktoré sú bezprostredne pred aktuálnou úlohou. Povedzme napríklad, že máme zoznam projektových úloh, ktorý obsahuje tri úlohy: Úloha 1, Úloha 2 a Úloha 3. Po dokončení Úlohy 1 sa môže začať Úloha 2 a po dokončení Úlohy 2 sa môže začať Úloha 3. Keď zadávate predchádzajúce úlohy pre Úlohu 3, je jednoduché si myslieť, že pred začatím úlohy 3 je potrebné dokončiť obidve úlohy, 1 aj 2. Nakoľko Úloha 1 je už uvedená ako predchádzajúca úloha pre Úlohu 2, nie je potrebné ju uvádzať v zozname aj ako predchádzajúcu úlohu pre Úlohu 3.

 3. Upravte dátumy v stĺpcoch Počiatočný dátumTermín dokončenia, aby zodpovedali vzťahom medzi úlohami. Povedzme napríklad, že máte dve úlohy, o ktorých viete, že dokončenie každej bude trvať približne dva dni. Prvú úlohu nastavíte ako predchádzajúcu vo vzťahu k druhej úlohe. Bude potrebné upraviť stĺpec Počiatočný dátum pre druhú úlohu tak, aby dátum bol po Termíne dokončenia prvej úlohy a bude potrebné upraviť stĺpec Termín dokončenia pre druhú úlohu tak, aby dátum bol dva dni po novom Počiatočnom dátume.

  Tip: Chcete mať tento proces viac zautomatizovaný? Zvážte použitie riešenia na riadenie podnikových projektov kompatibilné so službami SharePoint Foundation 2010, ako sú napríklad Microsoft Project 2010 a Microsoft Project Server 2010.

Keď ste už určili príslušné predchádzajúce úlohy pre každú úlohu, môžete tieto vzťahy vidieť zobrazené v Ganttovom grafe. Ak je pre úlohu identifikovaná predchádzajúca úloha, zobrazí sa šípka vykreslená medzi koncom pruhu predchádzajúcej úlohy v Ganttovom grafe a začiatkom pruhu ďalšej úlohy Ganttovho grafu.

Na začiatok stránky

Zoznamy projektových úloh používajú rovnaké funkcie zobrazenia v službe SharePoint ako ostatné zoznamy. Ďalšie informácie nájdete v téme Prispôsobenie zobrazenia zoznamu projektových úloh

Vytvorenie zoznamu projektových úloh v službe SharePoint 2007

 1. Kliknite na položku Zobraziť všetok obsah lokality a potom na položku Vytvoriť na stránke Obsah celej lokality.

  Tip: Vo väčšine prípadov môžete na dokončenie tohto kroku použiť ponuku Akcie lokality Obrázok tlačidla .

 1. V časti Sledovanie kliknite na položku Projektové úlohy.

 2. V sekcii Názov a popis zadajte názov zoznamu v poli Názov. Názov zoznamu je povinný.

 3. Do poľa Popis zadajte popis použitia tohto zoznamu. Popis je voliteľný.

 4. Ak chcete pridať prepojenie na tento zoznam na panel Rýchleho spustenia, v sekcii Navigácia kliknite na možnosť Áno.

 5. Ak sa zobrazí sekciaE-mailové oznámenie, môžete nastaviť zoznam úloh tak, aby sa každému, komu bude priradená nejaká úloha, odoslalo e-mailové oznámenie.

  Poznámka: Správca servera musí najskôr túto možnosť povoliť v nastaveniach e-mailu, aby sa zobrazila.

 6. Kliknite na položku Vytvoriť.

Na začiatok stránky

Pridanie úloh do zoznamu projektových úloh v službe SharePoint 2007

 1. Ak zoznam projektových úloh nie je otvorený, kliknite na jeho názov na paneli Rýchleho spustenia.

  Tip: Ak sa názov zoznamu nezobrazuje, kliknite na možnosť Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov zoznamu.

 2. V ponuke Nové Obrázok ponuky kliknite na položku Nová položka.

  Ak chcete úlohu upraviť, kliknite na názov úlohy v stĺpci Názov.

 3. V sekcii Názov zadajte názov pre danú úlohu.

 4. V sekcii Priorita kliknite na položku Vysoká, Normálna alebo Nízka a označte tak relatívnu dôležitosť tejto úlohu v porovnaní s ďalšími úlohami v zozname projektových úloh.

 5. V sekcii Stav úlohy kliknite na stav úlohy.

 6. V sekcii % Dokončenia zadajte číslo ako percentuálnu hodnotu, ktorá označuje, v akom rozsahu je úloha dokončená.

 7. V sekcii Priradené k zadajte meno osoby, ktorá dokončí úlohu. K úlohe je možné priradiť iba jednu osobu.

  Kliknite na položku Skontrolovať mená Obrázok tlačidla , aby sa zistilo, či sa meno osoby nachádza v službe poskytovateľa členstva, ktorá sa používa na overenie. Ak sa meno nenájde v službe poskytovateľa členstva, obráťte sa na správcu servera.

  Tip: Ak chcete nájsť ľudí, ktorí majú pracovať na úlohe, kliknite na položku Prehľadávať a použite službu poskytovateľa členstva.

 8. V sekcii Popis zadajte popis úlohy.

 9. V sekciách Počiatočný dátumuTermín dokončenia zadajte počiatočný dátum a konečný dátum prác, ktoré sa vykonajú v rámci danej úlohy. Použite výber dátumu kalendár a rýchlo zadajte dátum.

 10. Ak chcete priložiť k úlohe súbor, kliknite na položku Priložiť súbor. Kliknite na položku Prehľadávať, vyhľadajte požadovaný súbor a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: V závislosti od nastavenia zoznamu projektových úloh nemusí byť priloženie súboru k úlohe možné.

 11. Kliknite na tlačidlo OK a pridajte úlohu do zoznamu projektových úloh.

Na začiatok stránky

Po vytvorení zoznamu projektových úloh a po pridaní úloh môžete vidieť zoznam projektových úloh vo viacerých rôznych spôsoboch zobrazenia.

Poznámka: Pozrite si tému Pridanie úloh do zoznamu projektových úloh a získate ďalšie informácie o tom, aký typ informácií môžete použiť pri úlohách.

 • V ponuke Zobrazenie, ktorá je k dispozícii pri zobrazení zoznamu projektových úloh, kliknite na niektoré z nasledujúcich zobrazení:

  • Projektové úlohy      Toto je predvolené zobrazenie, ktoré sa zobrazí pri vytváraní zoznamu projektových úloh. Pruhový graf s názvami úloh sa zobrazuje v hornej časti zobrazenia a zoznam úloh sa zobrazuje v dolnej polovici zobrazenia. Zoznam úloh v dolnej polovici zodpovedá rovnakým úlohám v hornej polovici.

   Pruhový graf zobrazuje jednotlivé úlohy graficky, najčastejšie ako pruh úlohy.

Grafika

Popis

Ganttova čiara zobrazujúca trvanie úlohy

Ak zadáte počiatočný dátum a termín dokončenia, na paneli úloh sa zobrazuje trvanie úlohy.

Ganttova čiara zobrazujúca percento dokončenia

Ak zadáte percentuálnu hodnotu v poli % Dokončenia (napríklad 15 %), na paneli úloh sa zobrazuje indikátor priebehu s označením, aký percentuálny podiel úlohy je dokončený.

Obrázok medzníka pre zoznam projektových úloh

Ak zadáte počiatočný dátum bez dátumu ukončenia, v pruhovom grafe sa zobrazí značka medzníka. Ak nezadáte žiadny počiatočný dátum, štandardne sa použije aktuálny dátum.

Tip: Ak chcete rýchlo zmeniť počiatočný dátum úlohy, presuňte úlohu vodorovne pomocou myši.

 • Aktívne úlohy      Toto zobrazenie zobrazuje úlohy, ktorých stav je iný ako Dokončené.

 • Všetky úlohy Toto zobrazenie zobrazuje všetky úlohy bez ohľadu na ich stav.

 • Podľa stĺpca Priradené k      Toto zobrazenie zobrazuje všetky úlohy zoskupené podľa ľudí, ktorí sú priradení k úlohám.

 • Termín dokončenia dnes      Toto zobrazenie zobrazuje úlohy, ktorých termín dokončenia je ešte dnes.

 • Moje úlohy      Toto zobrazenie zobrazuje úlohy, ktoré sú priradené vám.

Na začiatok stránky

 1. Ak zoznam projektových úloh nie je už otvorený, kliknite na jeho názov na paneli Rýchleho spustenia.

  Ak sa názov zoznamu projektových úloh nezobrazuje, kliknite na možnosť Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov zoznamu projektových úloh.

 2. V dolnej časti stránky ukážte na úlohu, kliknite na šípku a potom kliknite na položku Upraviť položku.

 3. Vykonajte požadované zmeny.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete odstrániť položku, ukážte na úlohu, kliknite na šípku a potom kliknite na položku Odstrániť položku.

Na začiatok stránky

Pridajte nám komentár

Bol tento článok užitočný? Ak áno, môžete nám o tom dať vedieť na konci tejto stránky. Ak nebol užitočný, dajte nám vedieť, čo vám robilo problém alebo čo chýbalo. Na základe vašich pripomienok skontrolujeme skutočnosti, pridáme informácie a aktualizujeme tento článok.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×