Vytvorenie a priradenie farebných kategórií

Vytvorenie a priradenie farebných kategórií

Outlook pre Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

Farebné kategórie umožňujú jednoducho identifikovať a zoskupiť prepojené položky v programe Microsoft Outlook. Farebnú kategóriu môžete priradiť ku skupine vzájomne súvisiacich položiek, napríklad poznámok, kontaktov, plánovaných činností a e-mailových správ, aby ste ich mohli rýchlo sledovať a usporiadať. K položkám môžete priradiť viac farebných kategórií.

Zobrazenie farebných kategórií v priečinku Doručená pošta
Farebné kategórie vám pomôžu rýchlo skontrolovať a vyhľadať súvisiace položky.

K svojim položkám programu Outlook môžete priradiť predvolené kategórie alebo kategórie, ktoré si sami vytvoríte. Farby kategórií sa výrazne zobrazujú v tabuľkových zobrazeniach (príkladom je priečinok doručenej pošty), ako aj v samotných otvorených položkách. Kategórie môžete premenovať a použiť názov, ktorý je pre vás užitočnejší, alebo pre ne môžete vybrať iné farby. Táto flexibilita vám umožní vytvoriť systém farebných kategórií, ktorý bude vyhovovať vášmu osobnému štýlu práce.

Priradenie farebnej kategórie k e-mailovej správe

Ak chcete k správe zo zoznamu správ priradiť farebnú kategóriu, kliknite na správu pravým tlačidlom myši. Vyberte položku Kategorizovať a potom vyberte kategóriu v zozname.

Tip: Ak sa po kliknutí pravým tlačidlom myši na správu zobrazia iba možnosti označenia správy príznakom, skúste kliknúť pravým tlačidlom myši na prázdne miesto napravo od mena odosielateľa.

Poznámky: 

 • Ak chcete priradiť druhú alebo tretiu farebnú kategóriu, vykonajte túto akciu viackrát.

 • Na table na čítanie ani v zozname správ v konverzačnom zobrazení v Outlooku 2016 nie je možné k správe priradiť farebnú kategóriu. Ďalšie informácie nájdete v téme Ďalšie informácie o konverzačnom zobrazení.

Ak chcete priradiť farebnú kategóriu na table na čítanie alebo v otvorenej správe, vyberte na páse s nástrojmi v skupine Značky položku Kategorizovať a potom v zozname vyberte kategóriu.

Ak sa na páse s nástrojmi nezobrazuje položka Kategorizovať, kliknite na rozbaľovací zoznam v časti Značky.

Vyberte rozbaľovací zoznam Značky a potom vyberte položku Kategorizovať.

Poznámka: V rozbaľovacom zozname Kategorizovať sa zobrazí desať naposledy použitých kategórií. Ak máte ďalšie kategórie, zvyšok zoznamu zobrazíte výberom položky Všetky kategórie.

 1. V ľubovoľnom priečinku so správami vyberte na páse s nástrojmi v skupine Značky položky Kategorizovať > Všetky kategórie.

  Príkaz Všetky kategórie v skupine Značky

  Poznámka:  V položkách kalendára sa skupina Značky zobrazuje na kartách Plánovaná činnosť alebo Schôdza. V otvorenom kontakte alebo úlohe sa skupina Značky zobrazuje na kartách Kontakt alebo Úloha.

 2. V dialógovom okne Farby kategórií vyberte položku Nový.

 3. Zadajte názov kategórie, vyberte farbu a voliteľne aj klávesovú skratku. Potom vyberte položku OK.

  Dialógové okno Pridať novú kategóriu

Kategória rýchleho kliknutia je predvolená kategória, ktorú môžete nastaviť v niektorých tabuľkových zobrazeniach. Ak napríklad vypnete tablu na čítanie alebo ju presuniete pod zoznam správ, v doručenej pošte sa zobrazia ďalšie stĺpce ako Prijaté, Kategória a Zmienka. Ak chcete priradiť kategóriu rýchleho kliknutia v jednom z týchto zobrazení, môžete ju nastaviť kliknutím v stĺpci Kategória.

 1. Na páse s nástrojmi v skupine Značky vyberte položky Kategorizovať > Nastaviť rýchle kliknutie.

 2. V rozbaľovacom zozname vyberte farebnú kategóriu a potom vyberte položku OK.

Tip: Ak máte otvorenú správu a chcete nastaviť predvolenú farebnú kategóriu pre všetky budúce správy nielen pre správu, ktorá je aktuálne vybratá, kliknite v otvorenej správe na položku Nastaviť rýchle kliknutie v ponuke Kategorizovať.

Čo vás zaujíma?

Vďaka farbám sú outlookové položky prehľadnejšie. Ak napríklad vytvoríte kategóriu s názvom Projekt Molnár a priradíte k nej položky, môžete sledovať všetky schôdze, kontakty a správy týkajúce sa projektu.

Farebné kategórie v priečinku Kalendár
Farebné kategórie spájajú súvisiace outlookové položky, aby sa dali ľahko identifikovať. Tu sa farebná kategória zobrazuje v hlavičke otvorenej položky a v kalendári, a tak vidno, že obidve položky patria k projektu Molnár.

Farebné kategórie sa výrazne zobrazujú v tabuľkových zobrazeniach (príkladom je priečinok doručenej pošty), ako aj v samotných otvorených položkách. Predvolená súprava šiestich farebných kategórií je navrhnutá tak, aby sa dala prispôsobiť. Kategórie môžete premenovať a použiť názov, ktorý je pre vás užitočnejší, alebo pre ne môžete vybrať iné farby. K týmto šiestim kategóriám môžete vytvoriť ľubovoľný počet ďalších farebných kategórií, pričom k položkám môžete priradiť viac farebných kategórií. Táto flexibilita vám umožní vytvoriť systém farebných kategórií, ktorý bude vyhovovať vášmu osobnému štýlu práce.

Zobrazenie farebných kategórií v priečinku Doručená pošta
Farebné kategórie vám pomôžu rýchlo skontrolovať a vyhľadať súvisiace položky.

K dispozícii je aj kategória rýchleho kliknutia, ktorá umožňuje priradiť predvolenú farebnú kategóriu k položke programu Microsoft Outlook jediným kliknutím v priečinku doručenej pošty alebo inom tabuľkovom zobrazení. Ďalšie informácie nájdete v časti Priradenie kategórie rýchleho kliknutia.

Na účely zjednodušenia vyhľadávania položiek kategorizovanej pošty pribudol k vyhľadávacím priečinkom na navigačnej table vyhľadávací priečinok Kategorizovaná pošta, ktorý poskytuje zobrazenie všetkých položiek kategorizovanej pošty. V tomto priečinku môžete zoradiť a zoskupiť kategorizované položky. Okrem toho môžete vytvoriť ďalšie vyhľadávacie priečinky konkrétnych kategórií.

K dispozícii je možnosť použiť a prispôsobiť šesť predvolených farebných kategórií, pri usporadúvaní svojich položiek však možno budete musieť vytvoriť aj nové kategórie. Vlastnosti, ktoré možno použiť na každú kategóriu, sú farba, názov a klávesová skratka.

 1. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Kategorizovať Obrázok tlačidla .

 2. Kliknite na položku Všetky kategórie.

  Ponuka farebných kategórií

 3. Kliknite na tlačidlo Nový.

  Otvorí sa dialógové okno Pridať novú kategóriu.

  Dialógové okno Pridať novú kategóriu

 4. Do poľa Názov zadajte názov novej farebnej kategórie.

 5. V zozname Farba vyberte požadovanú farbu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky: 

  • Výber klávesovej skratky je voliteľný.

  • Ak chcete vytvoriť farebnú kategóriu bez priradenej farby, na palete farieb kliknite na položku Žiadne. Kategória na položky použije názov (a klávesovú skratku, ak ju vyberiete), pričom položky môžete podľa kategórie zoradiť a zoskupiť. Položky navyše budú k dispozícii v príslušnom vyhľadávacom priečinku kategórií.

Priradenie farebnej kategórie k položke programu Outlook

Farebná kategória, ktorú chcete priradiť, musí byť uvedená v zozname farebných kategórií. Ak farebná kategória uvedená nie je, môžete vytvoriť novú farebnú kategóriu a zároveň ju priradiť k položke.

Poznámka: Pri prvom priradení predvolenej farebnej kategórie k položke sa zobrazí výzva na premenovanie kategórie. Zároveň môžete zmeniť farbu kategórie, premenovať ju a vybrať klávesovú skratku.

Priradenie farebnej kategórie k položke v tabuľkovom zobrazení

Priraďovanie farebných kategórií k položkám v priečinku doručenej pošty alebo iných tabuľkových zobrazeniach je pre všetky typy outlookových položiek podobné.

Poznámka: Priraďovanie farebných kategórií v zobrazení kariet v časti Kontakty (ako je napríklad zobrazenie Vizitky) alebo zobrazení Ikony v časti Poznámky je rovnaké ako priraďovanie farebných kategórií v tabuľkovom zobrazení.

 • Ak chcete priradiť farebnú kategóriu, použite niektorý z týchto postupov:

  • Vyberte položku, na paneli s nástrojmi kliknite na položku Kategorizovať Obrázok tlačidla a potom kliknite na niektorú z farebných kategórií.

  • Kliknite na položku pravým tlačidlom myši, v kontextovej ponuke ukážte na položku Kategorizovať Obrázok tlačidla a potom kliknite na niektorú z farebných kategórií.

   V ponuke Kategorizovať sa zobrazí iba 15 naposledy použitých farebných kategórií. Ak chcete zobraziť ďalšie kategórie alebo vytvoriť novú kategóriu, kliknite na položku Všetky kategórie. Ak chcete priradiť farebnú kategóriu v dialógovom okne Farby kategórií, začiarknite políčko vedľa príslušnej farebnej kategórie.

   Dialógové okno Farby kategórií zároveň umožňuje rýchlo k položke priradiť viac kategórií.

   Poznámky: 

   • V zobrazeniach časovej osi, ktoré sú k dispozícii napríklad v časti Úlohy a Denník, možno k položke priradiť farebnú kategóriu iba pomocou postupu s kontextovou ponukou, ktorý je opísaný vyššie.

   • V zobrazení Denník sa tlačidlo Kategorizovať na paneli s nástrojmi predvolene nezobrazuje. Ak chcete toto tlačidlo pridať, v ponuke Nástroje kliknite na položku Prispôsobiť. Na karte Príkazy kliknite v zozname Kategórie na položku Akcie. V zozname Príkazy kliknite na položku Kategorizovať a presuňte ju na miesto na paneli s nástrojmi, kde sa má zobrazovať.

Predvolené farebné kategórie majú všeobecné názvy, napríklad Červená kategória a Modrá kategória. Na účely jednoduchej identifikácie a usporiadania kategorizovaných položiek môžete farebné kategórie premenovať a použiť užitočné názvy.

Poznámka: Ak zmeníte farebnú kategóriu, ktorá už je priradená k položkám, vo všetkých položkách s touto priradenou kategóriou sa aktualizuje jej názov.

 1. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Kategorizovať Obrázok tlačidla .

 2. Kliknite na položku Všetky kategórie.

  Ponuka farebných kategórií

 3. V zozname Názov kliknite na názov farebnej kategórie a potom na položku Premenovať.

 4. V zozname Názov zadajte nový názov farebnej kategórie.

  • Ak chcete premenovávanú farebnú kategóriu automaticky priradiť k položkám, ktoré sú vybraté v hlavnom okne programu Microsoft Outlook, začiarknite políčko vedľa tejto farebnej kategórie v zozname Názov a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Pri prvom priradení existujúcej farebnej kategórie k položke sa zobrazí výzva na premenovanie farebnej kategórie.

 1. Na paneli s nástrojmi kliknite na položku Kategorizovať Obrázok tlačidla a potom na položku Nastaviť rýchle kliknutie.

 2. V dialógovom okne Rýchle kliknutie - nastavenie vyberte v zozname farebnú kategóriu.

Zmena kategórie rýchleho kliknutia nespôsobí zmenu farebnej kategórie, ktorá je už priradená k ľubovoľnej položke. Ak však zmeníte názov alebo farbu ľubovoľnej farebnej kategórie, všetky položky, ktoré ju majú priradenú, sa aktualizujú podľa nového názvu alebo farby.

Aktuálnu kategóriu rýchleho kliknutia tiež môžete nastaviť v ponuke Kategorizovať v ľubovoľnej otvorenej položke.

Kategóriu rýchleho kliknutia môžete k väčšine outlookových položiek priradiť pri ich zobrazení v tabuľkovom zobrazení (príkladom je priečinok doručenej pošty) alebo na paneli s úlohami.

 • V priečinku Doručená pošta alebo v inom tabuľkovom zobrazení kliknite na stĺpec Kategórie vedľa správy. K stĺpcu sa pridá farba priradená ku kategórii rýchleho kliknutia. Ak položku otvoríte, farba a názov farebnej kategórie sa zobrazia v hornej časti položky.

  Poznámky: 

  • Ak chcete kategóriu rýchleho kliknutia odstrániť, stačí znova kliknúť na stĺpec Kategórie.

  • Kategóriu rýchleho kliknutia môžete priradiť k viacerým položkám súčasne. Stačí vybrať všetky položky a potom kliknúť na stĺpec Kategórie vedľa niektorej z položiek.

Ak k farebnej kategórii priradíte klávesovú skratku, budete môcť túto farebnú kategóriu rýchlo priradiť k ľubovoľnej položke (napríklad e-mailovej správe) tak, že položku vyberiete v priečinku doručenej pošty alebo inom tabuľkovom zobrazení a potom použijete klávesovú skratku. Klávesovú skratku môžete použiť aj na priradenie farebnej kategórie k viacerým položkám súčasne.

 1. Na paneli s nástrojmi v hlavnom okne programu Microsoft Office Outlook 2007 kliknite na položku Kategorizovať Obrázok tlačidla .

 2. V dolnej časti ponuky kliknite na položku Všetky kategórie.

 3. V zozname Názov začiarknite políčko farebnej kategórie.

 4. V zozname Klávesová skratka vyberte klávesovú skratku.

V programe Office Outlook 2007 nie je možné obnoviť zoznam na šesť predvolených kategórií. Tieto predvolené kategórie sú k dispozícii ako zástupné objekty, ktoré si môžete prispôsobiť podľa potreby.

V Outlooku síce nemôžete obnoviť šesť predvolených kategórií, no zoznam môžete znova vytvoriť. Prípadne môžete spustiť príkaz pomocou prepínača príkazového riadka v dialógovom okne Spustiť vo Windowse, čím sa automaticky obnoví predvolený zoznam šiestich kategórií.

Opätovné vytvorenie zoznamu v Outlooku

Predvolená súprava farebných kategórií je navrhnutá tak, aby sa dala prispôsobiť. Kategórie môžete premenovať a priradiť k nim odlišné farby. Okrem týchto šiestich farebných kategórií môžete jednoducho vytvoriť aj nové farebné kategórie. Toto je šesť predvolených farebných kategórií v Outlooku 2007.

Červená kategória

Žltá kategória

Modrá kategória

Oranžová kategória

Zelená kategória

Fialová kategória

Vlastnosti, ktoré možno použiť na každú kategóriu, sú farba, názov a klávesová skratka. Ak zmeníte farebnú kategóriu, ktorá je už priradená k položkám, farebná kategória týchto položiek sa aktualizuje.

Poznámka: Ak Office Outlook 2007 inštalujete ako inováciu z inej verzie Outlooku, pri prvom otvorení zoznamu Farebné kategórie sa zobrazí šesť predvolených farebných kategórií spolu s kategóriami, ktoré boli použité pre položky vo vašej staršej verzii Outlooku.

Obnovenie zoznamu pomocou prepínača príkazového riadka

Farby a názvy šiestich predvolených kategórií v zozname kategórií môžete obnoviť pomocou prepínača príkazového riadka. Získajte viac informácií o používaní prepínačov príkazového riadka.

Dôležité: Spustením tohto prepínača príkazového riadka odstránite všetky vlastné kategórie, ktoré ste vytvorili. Ak ste na Office Outlook 2007 inovovali z inej verzie Outlooku, odstránia sa všetky vlastné kategórie a kategórie z hlavného zoznamu kategórií. Pri položkách sa zachová názov kategórie, nie však farba.

Najprv si overte, kde sa v počítači nachádza súbor outlook.exe. Ak ste pri inštalácii programu Office Outlook 2007 súhlasili s umiestnením súboru outlook.exe do predvoleného priečinka, je umiestnený tu: c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe.

Ak v tomto umiestnení súbor outlook.exe nenájdete, vyhľadajte súbor a poznačte si úplnú cestu k nemu.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Windows Vista   

   • Kliknite na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla , ukážte na položku Všetky programy, kliknite na položku Príslušenstvo a potom na položku Spustiť.

  • Microsoft Windows XP alebo Microsoft Windows Server 2003    

   • Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.

 2. V dialógovom okne Spustiť napíšte otáznik, zadajte úplnú cestu k súboru outlook.exe a potom napíšte druhý otáznik. Prípadne kliknite na položku Prehľadávať, aby ste vyhľadali umiestnenie a vybrali súbor. V takom prípade sa otázniky zobrazia automaticky.

 3. Za druhým otáznikom vynechajte medzeru a zadajte prepínač /cleancategories. Ak napríklad použijete predvolené umiestnenie inštalácie, zadaný text bude vyzerať takto:

  "c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe" /cleancategories

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: 

  • V prepínačoch sa nerozlišujú malé a veľké písmená. Prepínač /CLEANCATEGORIES funguje rovnako ako prepínač /cleancategories.

  • Nezabudnite pred prepínačom nechať jednu medzeru.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×