Vytvorenie a odoslanie okamžitej správy

Reláciu výmeny okamžitých správ môžete začať s jedným alebo viacerými kontaktmi. Po začatí môžete do relácie výmeny okamžitých správ pozvať ďalšie kontakty a vytvoriť tak konferenciu formou okamžitých správ.

Program Office Communicator 2007 R2 podporuje v okamžitých správach text vo formáte RTF, takže môžete určiť typ a charakteristiky písma, napríklad tučné a podčiarknuté písmo, kurzívu alebo farbu. Môžete tiež vložiť emotikony, prilepiť text a tabuľky, ktoré ste skopírovali z iných aplikácií balíka Microsoft Office, napríklad z aplikácií Microsoft Word alebo Microsoft Excel.

Poznámka: Kedykoľvek počas relácie výmeny okamžitých správ s iným kontaktom programu Communicator 2007 R2 môžete začať zdieľať pracovnú plochu a zobraziť tak na svojej pracovnej ploche dokumenty alebo aplikácie. Pozrite si časť Používanie funkcie zdieľania pracovnej plochy.

Čo chcete robiť?

Odoslanie okamžitej správy jednému kontaktu

Odoslanie okamžitej správy skupine (viac ako jednému kontaktu)

Odoslanie okamžitej správy kontaktu používajúcemu službu AOL, Yahoo, MSN alebo Windows Live

Odoslanie okamžitej správy s vysokou dôležitosťou

Pridanie medzery medzi odseky v okamžitej správe

Formátovanie správy zmenou písma, veľkosti písma, štýlu a farby

Pridanie emotikon do okamžitej správy na vyjadrenie pocitov

Kopírovanie a prilepenie textu v okamžitej správe

Hľadanie predchádzajúcich konverzácií s kontaktom

Zobrazenie starých konverzácií formou okamžitých správ

Odoslanie okamžitej správy jednému kontaktu

 1. V zozname kontaktov dvakrát kliknite na meno kontaktu, napíšte správu a stlačte kláves ENTER. Ak kontakt nie je v zozname kontaktov, zadajte meno osoby v poli Hľadať a dvakrát kliknite na meno na table Výsledky hľadania.

 2. V okne Konverzácia napíšte správu a stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Odoslanie okamžitej správy skupine (viac ako jednému kontaktu)

Okamžitú správu môžete odoslať viacerým kontaktom, ktoré vyberiete v zozname kontaktov. Okamžitú správu môžete tiež odoslať skupine kontaktov alebo distribučnej skupine.

Odoslanie okamžitej správy skupine

Vykonajte jeden z týchto krokov:

 • Ak chcete okamžitú správu odoslať distribučnej skupine alebo skupine kontaktov, kliknite pravým tlačidlom na názov skupiny v zozname kontaktov, kliknite na položku Odoslať okamžitú správu, napíšte správu a stlačte kláves ENTER.

 • Ak chcete vybrať jednotlivých členov skupiny, rozbaľte skupinu v zozname kontaktov, podržte kláves CTRL a vyberte kontakty. Kliknite pravým tlačidlom na posledný vybratý kontakt a potom kliknite na položku Odoslať okamžitú správu. V okne Konverzácia napíšte správu a stlačte kláves ENTER.

Poznámka: Začatím relácie odosielania okamžitých správ s tromi používateľmi začnete konferenciu formou okamžitých správ a v okne konverzácie sa zobrazia tlačidlá konferencie. Ďalšie informácie nájdete v časti Konferencie a spolupráca.

Na začiatok stránky

Odoslanie okamžitej správy kontaktu používajúcemu službu AOL, Yahoo, MSN alebo Windows Live

Ak vaša spoločnosť používa službu Public IM Connectivity, môžete konverzovať formou okamžitých správ s kontaktmi používajúcimi služby na odosielanie okamžitých správ AOL, Yahoo, MSN a Windows Live.

 • V zozname kontaktov dvakrát kliknite na kontakt služby AOL, Yahoo, MSN alebo Windows Live, ktorému chcete poslať správu. Ak máte problém nájsť ho v zozname kontaktov, zadajte identifikátor URI (Uniform Resource Identifier, zvyčajne e-mailová adresa kontaktu) v textovom poli Hľadať a potom dvakrát kliknite na meno kontaktu v poli Výsledky hľadania.

Dôležité: Možnosť spojiť sa s kontaktmi na výmenu okamžitých správ mimo vašej organizácie nemusí byť podporovaná. Informácie, či je služba Public IM Connectivity podporovaná, získate od správcu systému.

Poznámka: Ďalšie informácie nájdete v časti Pridávanie kontaktov mimo vašej spoločnosti.

Na začiatok stránky

Odoslanie okamžitej správy s vysokou dôležitosťou

Môžete poslať okamžitú správu s príznakom Vysoká dôležitosť. Príznak Vysoká dôležitosť sa zobrazí v pozvaní na výmenu okamžitých správ a pomôže sa príjemcovi okamžitej správy rozhodnúť, či sa má zapojiť do konverzácie.

Pridanie príznaku Vysoká dôležitosť k správe

 • V zozname kontaktov dvakrát kliknite na kontakt, v okne konverzácie kliknite na tlačidlo Zobraziť ďalšie možnosti (v pravom hornom rohu okna konverzácie) a potom na položku Vysoká dôležitosť.

Po odoslaní správy sa príznak Vysoká dôležitosť zobrazí v okne konverzácie príjemcu.

Na začiatok stránky

Pridanie medzery medzi odseky v okamžitej správe

 • Ak chcete pridať medzeru medzi odseky v okamžitej správe, napíšte odsek, podržte kláves SHIFT a stlačte kláves ENTER a potom začnite písať ďalší odsek.

Na začiatok stránky

Formátovanie správy zmenou písma, veľkosti písma, štýlu a farby

V oblasti zadávania správ môžete formátovať jedno slovo alebo dokonca jeden znak. Vo vybratých slovách alebo znakoch môžete použiť tučné písmo, kurzívu, prečiarknutie alebo zmeniť písmo, farbu alebo veľkosť písma. Môžete tiež nastaviť možnosti formátovania textu, ktoré pretrvajú počas všetkých relácií výmeny okamžitých správ, alebo môžete vykonať zmeny, ktoré pretrvajú iba do konca relácie výmeny okamžitých správ.

Formátovanie textu správ pre všetky budúce konverzácie formou okamžitých správ

 1. V záhlaví okna programu Office Communicator kliknite na tlačidlo Ponuka, na položku Nástroje a potom na položku Možnosti.

 2. Kliknite na kartu Všeobecné a potom na položku Zmeniť písmo.

 3. V dialógovom okne Zmeniť farbu písma alebo textu formátujte text požadovaným spôsobom a potom kliknite na tlačidlo OK.

Formátovanie textu správy pre aktuálnu reláciu výmeny okamžitých správ

Zmeny v texte správy môžete vykonať počas relácie výmeny okamžitých správ. Môžete tiež formátovať vybraté časti textu tak, aby boli písané iným písmom, v iných farbách, kurzívou, tučným písmom atď. Zmeny formátovania textu pretrvajú iba počas trvania aktuálnej konverzácie.

 • Ak chcete jednotlivo formátovať text správy (napríklad napísať slovo tučným písmom), v okne konverzácie vyberte text, ktorý chcete formátovať, a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť farbu textu, písmo a iné formátovanie. V rozbaľovacom dialógovom okne vykonajte požadované zmeny a potom kliknite na oblasť zadávania, čím sa dialógové okno zatvorí a zmeny prijmú. Vybratý text sa naformátuje podľa vykonaných zmien. Každý text zadaný po vykonaní zmien formátovania bude mať nový formát.

 • Ak chcete všeobecne formátovať text správy, v oblasti zadávania kliknite na tlačidlo Zmeniť farbu textu, písmo a iné formátovanie, v rozbaľovacom dialógovom okne vykonajte požadované zmeny formátovania a kliknutím v oblasti zadávania zavrite dialógové okno a prijmite zmeny. Vybratý text sa naformátuje podľa vykonaných zmien. Nový formát bude mať všetok text, ktorý napíšete po vykonaní zmien formátovania.

Na začiatok stránky

Pridanie emotikon do okamžitej správy na vyjadrenie pocitov

Pocity sa nedajú vždy vyjadriť slovami. Preto môžete do svojich správ pridať grafické obrázky známe ako emotikony a vyjadriť tak svoje pocity a emócie.

 1. V okne konverzácie v oblasti zadávania kliknite na miesto, kam chcete pridať emotikonu, a potom v oblasti zadávania kliknite na tlačidlo Vybrať emotikonu.

 2. Kliknutím na emotikonu ju pridajte do správy.

  Poznámka: Používatelia služieb AOL a Yahoo Messenger uvidia namiesto grafického obrázka textové vyjadrenie emotikony.

Na začiatok stránky

Kopírovanie a prilepenie textu v okamžitej správe

Program Office Communicator 2007 R2 podporuje formát RTF, takže môžete kopírovať text z iných aplikácií balíka Microsoft Office vrátane programov Word, Excel, OneNote a PowerPoint a prilepiť ho do okamžitej správy. Môžete tiež kopírovať text formátu RTF z okna konverzácie a prilepiť ho v aplikácii balíka Office. Pri prilepení textu vo formáte RTF z aplikácie balíka Office do okamžitej správy alebo z okamžitej správy do aplikácie balíka Office program Communicator zachová pôvodný formát vrátane orámovania buniek tabuľky programu Excel.

Kopírovanie textu z konverzácie formou okamžitých správ

 1. V okne konverzácie vyberte v oblasti správ text, ktorý chcete kopírovať. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Kopírovať.

 2. Text môžete prilepiť do ľubovoľnej aplikácie balíka Office, pričom sa zachová jeho formátovanie.

Prilepenie textu do okamžitej správy

 1. V aplikácii balíka Office skopírujte text, ktorý chcete prilepiť do okamžitej správy.

 2. V okne konverzácie kliknite v oblasti zadávania pravým tlačidlom myši na miesto, kam chcete text prilepiť, a potom kliknite na položku Prilepiť.

Poznámka: Do oblasti zadávania okamžitých správ nemôžete prilepiť grafiku ani objekty. Povolený je len text.

Hľadanie predchádzajúcich konverzácií s kontaktom

Program Office Communicator 2007 R2 poskytuje funkciu Hľadať predchádzajúce konverzácie. S touto funkciou môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na kontakt v zozname kontaktov, potom kliknutím na položku Hľadať predchádzajúce konverzácie otvoriť program Outlook a získať zoznam všetkých konverzácií s kontaktom, či už formou okamžitých správ, telefonických konverzácií, zvukových konverzácií a videokonverzácií, alebo konferenčných konverzácií.

Hľadanie predchádzajúcich konverzácií s kontaktom

 • V zozname kontaktov programu Office Communicator kliknite pravým tlačidlom na kontakt a potom na položku Hľadať predchádzajúce konverzácie.

Na začiatok stránky

Zobrazenie starých konverzácií formou okamžitých správ

Program Communicator poskytuje možnosť uložiť kópiu konverzácií formou okamžitých správ v poštovej schránke programu Outlook v priečinku História konverzácie. Predvolene je táto možnosť vypnutá.

Zobrazenie priečinka História konverzácie

 • V záhlaví okna programu Office Communicator kliknite na tlačidlo Ponuka, ukážte na položku Nástroje a potom kliknite na položku Zobraziť históriu konverzácie.

Zobrazenie priečinka História konverzácie

 • Otvorte program Outlook a v poštovej schránke kliknite na priečinok História konverzácie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×