Vytvorenie a čítanie správ v Pošte pre Windows 10 a odpovedanie na ne

Pomocou aplikácie Pošta v systéme Windows 10 si môžete správy rýchlo prečítať a odpovedať na ne z viacerých kont, odosielať súbory a obrázky a nastaviť automatickú odpoveď počas vašej neprítomnosti. Prístup k aplikácii Pošta môžete získať prostredníctvom počítača alebo zariadenia vrátane telefónov, ktoré používajú Windows 10.

Informácie o nastavení e-mailových kont nájdete v téme Nastavenie e-mailu v aplikácii Pošta pre Windows 10. Ak sa pri odosielaní alebo prijímaní správ vyskytnú problémy, prípadne sa nezobrazujú niektoré alebo žiadne správy alebo položky kalendára, pozrite si tému Kde sa nachádzajú moje e-mailové správy alebo udalosti?

Vytváranie a odosielanie správ

Pri vytváraní novej správy môžete meniť písmo, pridávať súbory, obrázky, tabuľky a prepojenia, nastavovať dôležitosť správy, kontrolovať pravopis, vykonávať priblíženie alebo vzdialenie alebo vyhľadávať text v správe.

Poznámky: 

 • Predvolené písmo alebo farbu textu vo všetkých e-mailových správach nie je možné nastaviť. Vykonané zmeny sa vzťahujú len na správu, ktorú práve vytvárate.

 • V aplikácii Pošta pre Windows 10 nie je možné v odchádzajúcich správach nastaviť potvrdenia o prečítaní.

Vytvorenie novej správy

Ak chcete vytvoriť novú správu v aplikácii Pošta pre Windows 10, vyberte položku Nová pošta. Ak sa položka Nová pošta nezobrazuje, vyberte symbol +.

Vytvorenie novej správy pomocou položky Nová pošta Vytvorenie novej správy pomocou znamienka +

Ak používate aplikáciu Pošta pre Windows 10 s viacerými e-mailovými adresami a priečinky doručenej pošty nemáte prepojené, výberom položky Nová pošta sa otvorí nová správa z e-mailového konta, ktoré si práve prezeráte.

Ak ste priečinky doručenej pošty z viacerých e-mailových adries prepojili, výberom položky Nová pošta sa zobrazí zoznam prepojených e-mailových adries, z ktorých si môžete vybrať. Vyberte preferovanú e-mailovú adresu a otvorte novú správu.

Výber konta na odoslanie novej správy

Ak chcete pridať príjemcov, môžete zadať e-mailovú adresu do poľa Komu, prípadne vyberte ikonu Pridať príjemcov Pridanie príjemcov do e-mailovej správy , čím zobrazíte zoznam kontaktov. Ak chcete niekomu odoslať kópiu alebo skrytú kópiu, vyberte možnosť Kópia a skrytá kópia.

Po dokončení vytvárania správy vyberte položku Odoslať. Ak si správu nechcete ponechať, vyberte položku Zahodiť. Ak si z týchto možností nevyberiete a prejdete v zozname správ na ďalšiu správu, aplikácia Pošta pre Windows 10 uloží novú správu do priečinka Koncepty. Ak sa budete chcieť k správe vrátiť neskôr, stačí vybrať priečinok Koncepty a vybrať správu zo zoznamu konceptov. Dokončite vytváranie správy a potom vyberte položku Odoslať.

Zmena písma, kontrola pravopisu a pridanie obrázkov, súborov, tabuliek a prepojení

Aplikácia Pošta pre Windows 10 podporuje širokú škálu písiem, veľkostí písma, farieb a špeciálnych možností formátovania. Taktiež môžete vložiť súbory, obrázky, prepojenia a tabuľky. Nakoniec môžete vykonať kontrolu pravopisu, nastaviť dôležitosť, približovať alebo vzďaľovať a vykonať vyhľadávanie v správach.

 • Zmena písma a zvýraznenie textu

  Ak chcete zmeniť písmo v novej správe, použite na to tlačidlá Tučné písmo, Kurzíva a Podčiarknuť nachádzajúce sa na karte Formát, prípadne použite rozbaľovací zoznam nachádzajúci sa napravo od tlačidla Podčiarknuť a vyberte konkrétne písmo a veľkosť písma, pridajte zvýraznenie alebo zmeňte farbu písma.

  Karta Formát v aplikácii Outlook Pošta

  Poznámka: Predvolené písmo alebo farbu textu vo všetkých e-mailových správach nie je možné nastaviť. Vykonané zmeny sa vzťahujú len na správu, ktorú práve vytvárate.

 • Vloženie súborov, tabuliek, obrázkov a prepojení

  Kartu Vložiť môžete použiť na pridanie rôznych druhov obsahu do správy.

  Karta Vložiť v e-maile

  Poznámka: Ak sa kurzor nebude nachádzať v tele správy, vloženie tabuliek, obrázkov alebo prepojení pomocou karty Vložiť sa nebude dať vykonať. Ak pole Komu alebo predmet správy stále upravujete, tieto možnosti nebudú k dispozícii.

  Výberom možnosti Súbory môžete do e-mailovej správy pridať prílohu.

  Ak chcete vložiť obrázok tak, aby sa príjemcovi zobrazil v tele e-mailovej správy, vyberte položku Obrázky.

  Poznámka: Obrázky môžete vkladať ako súbory alebo ako samotné obrázky. Ak sa rozhodnete pre súbory, obrázok sa príjemcovi pri otvorení správy nemusí zobraziť. Môže ho však otvoriť dvojitým kliknutím na pripojený súbor.

  Ak chcete pridať tabuľku, vyberte položku Tabuľka. Predvolene sa do správy vloží tabuľka s tromi riadkami a tromi stĺpcami. Ak chcete riadok alebo stĺpec odstrániť, môžete použiť položku Odstrániť, prípadne ak chcete riadok alebo stĺpec vložiť, môžete použiť položku Vložiť. Vzhľad tabuľky môžete prispôsobiť použitím ďalších tlačidiel, ktoré sa nachádzajú na paneli s nástrojmi.

  Ak chcete pridať hypertextové prepojenie na webovú lokalitu, vyberte položku Prepojenie. Ak chcete zobraziť niečo iné ako URL adresu alebo adresu prepojenia, vyplňte pole Text na zobrazenie. V opačnom prípade môžete ponechať toto pole prázdne. Keď do poľa Adresa zadáte URL adresu prepojenia, vyberte položku Vložiť.

 • Kontrola pravopisu, nastavenie dôležitosti vášho e-mailu, priblíženie alebo vzdialenie alebo vyhľadávanie v správe

  Karta Možnosti v aplikácii Outlook Pošta

  Ak chcete skontrolovať pravopis, vyberte tlačidlo Kontrola pravopisu. Pri kontrole pravopisu sa použije predvolený jazyk vo Windowse. Vy však môžete z rozbaľovacieho zoznamu nachádzajúceho sa vedľa položky Pravopis vybrať iný jazyk kontroly pravopisu.

  Ak je vaša správa veľmi dôležitá, môžete ju označiť výkričníkom. Množstvo e-mailových programov zobrazí správy s vysokou prioritou inak, než tie, ktoré nemajú vysokú prioritu. Ak vaša správa nie je dôležitá, môže ísť napríklad o informácie, ktoré si príjemca nemusí hneď prečítať, môžete pomocou šípky nadol správu označiť ako správu s nízkou prioritou.

  Potrebujete v správe vyhľadať slovo alebo slovné spojenie? Vyberte položku Hľadať a potom zadajte slovo alebo slovné spojenie. Každá inštancia daného slova alebo slovného spojenia sa zvýrazní.

  Ak chcete zmeniť spôsob zobrazovania správy počas jej vytvárania, vyberte položku Lupa. Veľkosť písma týmto v žiadnom prípade nebude ovplyvnená.

  Poznámka: V aplikácii Pošta pre Windows 10 nie je možné nastaviť potvrdenie o prečítaní pre odchádzajúce správy alebo vytvoriť pravidlá, na základe ktorých sa správy automaticky prepošlú alebo premiestnia do priečinkov.

Čítanie správ a odpovedanie na správy

Po pridaní konta do aplikácie Pošta pre Windows 10 môžete začať aplikáciu používať na čítanie správ a na odpovedanie na ne. Všetky nové správy sa zobrazia v zozname správ na ľavej table na čítanie.

Poznámka: Zoznam správ alebo tablu na čítanie nie je možné v aplikácii Pošta pre Windows 10 skryť.

Na paneli s nástrojmi v hornej časti správy môžete vykonať tieto akcie: odpovedať na správu, odpovedať všetkým, preposlať správu, odstrániť ju a označiť ju príznakom. Ak vyberiete položku Viac Ikona Viac , môžete vykonať aj ďalšie akcie, ako je napríklad označenie správy ako neprečítanej, premiestnenie správy do iného priečinka, vyhľadávanie v rámci správy, navigácia medzi správami, uloženie správy vo formáte súboru .eml a tlač správy.

Čítanie správ

Všetky správy sa zobrazujú v zozname správ. Pri prvom nastavovaní e-mailu sa správy zoskupia na základe konverzácie (predmetu) a prvých pár slov e-mailovej správy sa zobrazí v zozname správ pod predmetom. Ak chcete správu prečítať, vyberte ju zo zoznamu správ, čím sa správa zobrazí na table na čítanie. Tablu na čítanie môžete vypnúť, premiestniť alebo otvoriť správu v novom okne.

 • Označenie správ ako prečítané

  Pri prechode v zozname správ z jednej správy na druhú automaticky označí aplikácia Pošta pre Windows 10 správu ako prečítanú. Tento krok môžete vypnúť alebo výberom položiek Nastavenie > Čítanie vybrať iný postup a správu označiť ako neprečítanú pomocou iných možností.

 • Vypnutie skupiny podľa konverzácie alebo skrytie niekoľkých prvých slov správy

  Vyberte položky Nastavenie > Čítanie. Posuňte sa nadol do sekcie Konverzácia, kde môžete pomocou jazdcov možnosť Zobraziť ukážku textu alebo Zobraziť správy usporiadané podľa konverzácie zapnúť alebo vypnúť. Ak máte viacero kont, váš výber možnosti Zobraziť správy usporiadané podľa konverzácie sa vzťahuje len na konto, ktoré sa zobrazuje v rozbaľovacom zozname Výber konta.

 • Stiahnutie obsahu

  Ak sa na mieste obrázka zobrazí znak X alebo zástupný objekt, prípadne sa zobrazí upozornenie, že určitý obsah v správe nebol stiahnutý, môžete sa posunúť do dolnej časti správy a vybrať položku Stiahnuť správy a obrázky. Ak chcete toto nastavenie vo všetkých správach zmeniť tak, aby sa všetok obsah sťahoval automaticky, vyberte položky Nastavenie > Čítanie. V časti Externý obsah vyberte vaše konto a potom možnosť Automaticky sťahovať externé obrázky a formáty štýlu zapnite.

 • Používanie prehľadávania vsuviek

  Prehľadávanie vsuviek umožňuje kliknúť na tablu na čítanie a umiestniť kurzor kdekoľvek v riadku textu. Potom sa v rámci správy môžete pomocou klávesov so šípkami posúvať po riadkoch nahor a nadol alebo z jedného znaku na druhý smerom do boku. Prehľadávanie vsuviek je predvolene vypnuté. Ak ho chcete zapnúť, vyberte položky Nastavenie > Čítanie. V časti Prehľadávanie vsuviek môžete funkciu pomocou jazdca zapnúť.

Odpovedanie na správy

Pri odpovedaní, odpovedaní všetkým alebo pri preposielaní správy je do odpovede zahrnutá aj pôvodná správa. Toto správanie nie je možné zmeniť, môžete však v správe celý text vybrať a odstrániť ho.

Poznámka: Pri odpovedaní na správu je súčasťou odpovede aj pôvodná správa, avšak bez akýchkoľvek príloh. Pri preposielaní správy sa príjemcovi odošle celá správa vrátane príloh.

Zadajte svoju odpoveď, pridajte prílohy, tabuľky, obrázky alebo prepojenia, a potom výberom položky Odoslať v pravom hornom rohu správu odošlite. Ak sa správu rozhodnete neposlať, vyberte položku Zahodiť.

Označenie správ príznakmi

Správy, ktoré chcete rýchlo nájsť, môžete označiť príznakom. Ak chcete nastaviť príznak, vyberte na table na čítanie možnosť Nastaviť príznak. Ak chcete príznak odstrániť, vyberte položku Odstrániť príznak.

Výberom rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Všetko v zozname správ a výberom položky Označené môžete zoznam správ filtrovať tak, aby sa zobrazovali len správy označené príznakom.

Práca s konceptmi

Ak ste správu neodoslali ani nezahodili, automaticky sa uloží do priečinka Koncepty. Ak sa chcete ku konceptom vrátiť, vyberte priečinok Koncepty a potom vyberte svoju správu. Po dokončení úprav správy vyberte položku Odoslať.

Ak sa v priečinku doručenej pošty zobrazujú správy podľa konverzácií, všetky koncepty odpovedí a preposlaných správ sa aj spolu s pôvodnou správou tiež zobrazia v priečinku doručených správ. Ak usporiadanie podľa konverzácie vypnete, budú sa tieto koncepty zobrazovať len v priečinku Koncepty.

Spracovanie nevyžiadanej pošty

Nevyžiadaná pošta je bežným problémom. Ak dostanete e-mailovú správu, ktorá je zrejme nevyžiadanou poštou, môžete v zozname správ kliknúť pravým tlačidlom myši na správu a vybrať položku Premiestniť do priečinka Nevyžiadaná pošta. Týmto sa správa z priečinka doručenej pošty odstráni a odošle sa do priečinka Nevyžiadaná pošta. Naraz môžete do nevyžiadanej pošty premiestniť len jednu správu.

Tip: Položku Premiestniť do priečinka Nevyžiadaná pošta nepodporujú všetky e-mailové kontá.

Prispôsobenie zobrazenia

Aplikácia Pošta pre Windows 10 nepodporuje prechod, skrytie alebo zmenu veľkosti tably na čítanie alebo zoznamu správ. Tablu Priečinok môžete rozbaliť alebo zbaliť výberom položky Zobrazenie alebo skrytie tably Priečinok .

Ak tablu Priečinok zbalíte, môžete vytvoriť novú správu výberom symbolu +.

E-mailom trvá príliš dlho, kým sa ku mne dostanú alebo nemôžem nájsť staršie správy

Aplikácia Pošta pre Windows 10 kontroluje e-maily v pravidelných intervaloch. Ak chcete poštu kontrolovať častejšie alebo chcete mať prístup k starším správam, môžete zmeniť nastavenia synchronizácie.

 1. Vyberte položky Nastavenie Nastavenia > Spravovať kontá a vyberte konto, ktoré chcete zmeniť.

 2. Vyberte položku Zmeniť nastavenie synchronizácie poštovej schránky.

  Zmena možností synchronizácie pre vaše konto
  • Ak chcete nové správy kontrolovať častejšie, vyberte v časti Sťahovanie nového obsahu požadovaný interval pre kontrolu.

   Poznámka: Predvolene je nastavená možnosť na základe môjho používania, ktorá zohľadňuje počet prijatých správ, internetové pripojenie a výdrž batérie.

  • Ak chcete zobraziť staršie správy, vyberte v časti Stiahnuť e-maily z obdobia možnosť kedykoľvek.

Máte problémy alebo potrebujete ďalšie informácie?

Odoslanie pripomienok

Ceníme si váš názor. Ak si myslíte, že v aplikáciách Pošta a Kalendár chýba nejaká funkcia, alebo ak niektorá funkcia nefunguje správne, môžete poskytnúť pripomienky priamo tímu pre aplikácie Pošta a Kalendár.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×