Vytvorenie, úprava alebo odstránenie vzťahu

Keď vytvoríte tabuľky týkajúce sa každého predmetu v databáze, musíte programu Office Access 2007 poskytnúť prostriedky na spájanie požadovaných informácií. Urobíte to vložením spoločných polí do súvisiacich tabuliek a zadefinovaním vzťahov medzi tabuľkami. Potom môžete vytvárať dotazy, formuláre a zostavy, ktoré budú zobrazovať informácie z viacerých tabuliek naraz.

Tento článok poskytuje podrobné postupy na vytváranie, úpravu a odstraňovanie vzťahov medzi tabuľkami. Naučíte sa, ako zabezpečiť referenčnú integritu tak, aby ste zabránili vzniku osamotených záznamov, ako nastaviť typ spojenia na určenie, ktoré záznamy z oboch strán vzťahu budú zahrnuté do výsledku dotazu, a ako nastaviť možnosti kaskádovania na zachovanie synchronizácie odkazov.

Ďalšie informácie o vzťahoch medzi tabuľkami nájdete v článku Sprievodca vzťahmi tabuliek.

Obsah tohto článku

Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami

Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami použitím karty dokumentu Vzťahy

Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami použitím tably Zoznam polí

Úprava vzťahu medzi tabuľkami

Zabezpečenie referenčnej integrity

Odstránenie vzťahu tabuliek

Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami

Vzťah medzi tabuľkami môžete vytvoriť v okne Vzťahy alebo presunutím poľa z tably Zoznam polí do údajového hárka. Keď vytvárate vzťah medzi tabuľkami, spoločné polia nemusia mať rovnaké názvy, hoci ich často majú. Spoločné polia však musia mať rovnaký typ údajov. Ak má pole hlavného kľúča nastavený typ údajov Automatické číslovanie, pole cudzieho kľúča môže byť aj pole s nastaveným typom údajov Number za predpokladu, že vlastnosť VeľkosťPoľa oboch polí má rovnakú hodnotu. Môžete tak napríklad porovnávať pole s nastaveným typom údajov Automatické číslovanie a pole s nastaveným typom údajov Number, ak vlastnosť VeľkosťPoľa oboch polí má hodnotu Long Integer. Ak majú obe spoločné polia typ údajov Number, musia mať nastavenú vlastnosť VeľkosťPoľa na rovnakú hodnotu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami použitím karty dokumentu Vzťahy

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na karte Databázové nástroje v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku Vzťahy.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

 4. Ak ste ešte neurčili žiadne vzťahy, automaticky sa zobrazí dialógové okno Zobrazenie tabuľky. Ak sa nezobrazí, kliknite na položku Zobrazenie tabuľky na karte Návrh v skupine Vzťahy.

  Skupina Vzťahy na karte Návrh na páse s nástrojmi

  Dialógové okno Zobrazenie tabuľky zobrazí všetky tabuľky a dotazy v databáze. Ak chcete zobraziť iba tabuľky, kliknite na položku Tabuľky. Ak chcete zobraziť iba dotazy, kliknite na položku Dotazy. Ak chcete zobraziť oboje, kliknite na položku Oboje.

 5. Vyberte niektoré tabuľky alebo dotazy a kliknite na tlačidlo Pridať. Po dokončení pridávania tabuliek a dotazov do karty dokumentu Vzťahy kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 6. Presuňte pole (väčšinou hlavný kľúč) z jednej tabuľky do aktuálneho poľa (cudzí kľúč) v druhej tabuľke. Ak chcete presunúť viac polí, stlačte kláves CTRL, kliknite na všetky polia a potom ich presuňte.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov.

  Dialógové okno Úprava vzťahov

 7. Overte, či sú zobrazené názvy polí spoločnými poľami pre vzťah. Ak je názov poľa nesprávny, kliknite na názov poľa a vyberte zo zoznamu vhodné pole.

  Ak chcete pre tento vzťah zabezpečiť referenčnú integritu, začiarknite políčko Zabezpečiť referenčnú integritu. Ďalšie informácie o referenčnej integrite nájdete v časti Zabezpečenie referenčnej integrity

  Pozrite tiež článok Sprievodca vzťahmi tabuliek.

 8. Kliknite na položku Vytvoriť.

  Program Access nakreslí medzi oboma tabuľkami čiaru vzťahov. Ak ste začiarkli políčko Zabezpečiť referenčnú integritu čiara sa zobrazí hrubšia na oboch koncoch. Ak ste začiarkli políčko Zabezpečiť referenčnú integritu zobrazí sa okrem toho na jednej strane čiary nad jej hrubšou časťou číslo 1 a na druhej strane čiary nad jej hrubším koncom symbol nekonečno (), ako je to znázornené na nasledovnom obrázku.

Presuňte myšou pole z jednej tabuľky do zodpovedajúceho poľa inej tabuľky

Poznámky: 

 • Vytvorenie vzťahu one-to-one    Obe spoločné polia (zvyčajne polia hlavného kľúča a cudzieho kľúča) musia mať jedinečný index. To znamená, že vlastnosť Indexované je pre obe polia nastavená na Áno (bez duplicít). Ak majú obe polia jedinečný index, program Access vytvorí vzťah one-to-one.

 • Vytvorenie vzťahu one-to-many    Pole na jednej strane vzťahu (zvyčajne hlavný kľúč) musí mať jedinečný index. To znamená, že vlastnosť Indexované je pre toto pole nastavená na Áno (bez duplicít). Pole na strane vzťahu many nemá mať jedinečný index. Toto pole môže byť indexované, ale index musí mať povolené duplicity. To znamená, že vlastnosť Indexované je pre toto pole nastavená na Nie alebo Áno (duplicity povolené). Ak má jedno pole jedinečný index a druhé ho nemá, program Access vytvorí vzťah one-to-many.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami použitím tably Zoznam polí

V programe Office Access 2007 môžete pridať pole do existujúcej tabuľky, ktorá je otvorená v údajovom zobrazení, presunutím poľa myšou z tably Zoznam polí. Tabla Zoznam polí zobrazuje polia, ktoré sú k dispozícii v súvisiacich tabuľkách, a tiež polia dostupné v iných tabuľkách databázy. Keď presuniete pole z druhej (nesúvisiacej) tabuľky a potom dokončíte Sprievodcu vyhľadávaním, medzi tabuľkou v table Zoznam polí a tabuľkou do ktorej ste presunuli toto pole, sa automaticky vytvorí nový vzťah one-to-many. Tento vzťah vytvorený programom Access predvolene nemá zabezpečenú referenčnú integritu. Ak chcete zabezpečiť referenčnú integritu, musíte vzťah upraviť. Ďalšie informácie nájdete v časti Úprava vzťahu medzi tabuľkami.

Otvorenie tabuľky v údajovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, do ktorej chcete pridať pole a vytvoriť vzťah, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Údajové zobrazenie.

Otvorenie tably Zoznam polí

 • Na karte Údajový hárok kliknite v skupine Polia a stĺpce na položku Pridať existujúce polia.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

  Zobrazí sa tabla Zoznam polí.

  Tabla Zoznam polí

Tabla Zoznam polí zobrazí všetky ostatné tabuľky vo vašej databáze, zoskupené podľa kategórií. Keď budete pracovať s tabuľkou v údajovom zobrazení, program Access zobrazí polia v table Zoznam polí v niektorej z dvoch kategórií: Polia dostupné v súvisiacich tabuľkách a Polia dostupné v iných tabuľkách. Prvá kategória zobrazuje všetky tabuľky, ktoré majú vytvorený vzťah s tabuľkou, s ktorou práve pracujete. Druhá kategória zobrazuje všetky tabuľky, ktoré s vašou tabuľkou nemajú vytvorený vzťah.

Keď v table Zoznam polí kliknete na znamienko plus (+) vedľa názvu tabuľky, zobrazíte zoznam všetkých polí, ktoré sú v tejto tabuľke k dispozícii. Ak chcete pridať pole do vašej tabuľky, presuňte požadované pole myšou z tably Zoznam polí do tabuľky v údajovom zobrazení.

Pridanie poľa a vytvorenie vzťahu z tably Zoznam polí

 1. Na karte Údajový hárok kliknite v skupine Polia a stĺpce na položku Pridať existujúce polia.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

  Zobrazí sa tabla Zoznam polí.

 2. Ak chcete zobraziť zoznam polí v danej tabuľke, v kategórii Polia dostupné v iných tabuľkách kliknite na znamienko plus (+) vedľa názvu tabuľky.

 3. Presuňte požadované pole myšou z tably Zoznam polí do tabuľky, ktorá je otvorená v údajovom zobrazení.

 4. Po zobrazení vkladacieho riadka vložte pole na toto miesto.

  Spustí sa Sprievodca vyhľadávaním.

 5. Dokončite Sprievodcu vyhľadávaním podľa zobrazených pokynov.

  Pole sa zobrazí v tabuľke v údajovom zobrazení.

Keď presuniete pole z druhej (nesúvisiacej) tabuľky a potom dokončíte Sprievodcu vyhľadávaním, medzi tabuľkou v table Zoznam polí a tabuľkou, do ktorej ste presunuli toto pole, sa automaticky vytvorí nový vzťah one-to-many. Tento vzťah, vytvorený programom Access, predvolene nemá zabezpečenú referenčnú integritu. Ak chcete zabezpečiť referenčnú integritu, musíte vzťah upraviť. Ďalšie informácie nájdete v časti Úprava vzťahu medzi tabuľkami.

Na začiatok stránky

Úprava vzťahu medzi tabuľkami

Vzťah medzi tabuľkami zmeníte tak, že ho vyberiete v karte dokumentu Vzťahy a upravíte ho.

 1. Opatrne umiestnite kurzor tak, aby ukazoval na čiaru vzťahu, a kliknutím ju vyberte.

  Vybratá čiara vzťahu sa zobrazuje ako hrubšia.

 2. Dvakrát kliknite na vybratú čiaru vzťahu.

  alebo

  Na karte Návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Úprava vzťahov.

Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov.

Otvorenie dialógového okna Úprava vzťahov

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na karte Databázové nástroje v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku Vzťahy.

  Zobrazí sa karta dokumentu Vzťahy.

  Ak ste ešte nedefinovali žiadne vzťahy a kartu dokumentu Vzťahy otvárate po prvýkrát, zobrazí sa dialógové okno Zobrazenie tabuľky. Ak sa zobrazí toto dialógové okno, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 4. Na karte Návrh v skupine Vzťahy kliknite na položku Všetky vzťahy.

  Skupina Vzťahy na karte Návrh na páse s nástrojmi

  Zobrazia sa všetky tabuľky so vzťahmi spolu s čiarami vzťahov. Všimnite si, že skryté tabuľky (tabuľky, ktoré majú začiarknuté políčko Skryté vo svojom okne Vlastnosti) a ich vzťahy sa zobrazia až po výbere možnosti Zobraziť skryté objekty v dialógovom okne Možnosti navigácie.

  Ďalšie informácie o možnosti Zobraziť skryté objekty nájdete v článku Sprievodca navigačnou tablou.

 5. Kliknite na čiaru vzťahu pre vzťah, ktorý chcete zmeniť. Vybratá čiara vzťahu sa zobrazuje ako hrubšia.

 6. Dvakrát kliknite na čiaru vzťahu.

  alebo

  Na karte Návrh kliknite v skupine Nástroje na položku Upraviť vzťahy.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov.

  Dialógové okno Úprava vzťahov

 7. Vykonajte zmeny a kliknite na tlačidlo OK.

  V dialógovom okne Úprava vzťahov môžete vykonávať zmeny vo vzťahoch medzi tabuľkami. Môžete vymeniť tabuľku alebo dotaz na niektorej strane vzťahu, alebo môžete vymeniť polia. Môžete tiež nastaviť typ spojenia, zabezpečiť referenčnú integritu a vybrať možnosť kaskádovania. Viac informácii o type spojenia a jeho nastavení nájdete v časti Nastavenie typu spojenia. Ďalšie informácie o spôsobe zabezpečenia referenčnej integrity a výbere možnosti kaskádovania nájdete v časti Zabezpečenie referenčnej integrity.

Nastavenie typu spojenia

Keď zadefinujete vzťah medzi tabuľkami, informácie o vzťahu sa prenášajú do návrhov dotazov. Keď napríklad zadefinujete vzťah medzi dvoma tabuľkami, a potom vytvoríte dotaz, ktorý tieto dve tabuľky využíva, program Access automaticky vyberie prednastavené zodpovedajúce polia na základe polí zadaných vo vzťahu. Tieto prednastavené počiatočné hodnoty môžete v dotaze prepísať, ale hodnoty dosadené vzťahom sú často správne. Porovnávanie a zoskupovanie údajov z viacerých tabuliek budete často vykonávať vo všetkých databázach okrem tých najjednoduchších. Používanie prednastavených hodnôt pri vytváraní vzťahov môže byť preto užitočné a môže vám ušetriť veľké množstvo času.

Dotaz pre viaceré tabuľky kombinuje informácie z viacerých tabuliek priradením hodnôt do aktuálnych polí. Operácia, ktorá vykonáva priradenie a kombinovanie, sa nazýva spájanie. Predpokladajme napríklad, že chcete zobraziť objednávky zákazníkov. Vytvoríte dotaz, ktorý spája tabuľku Zákazníci s tabuľkou Objednávky v poli Identifikácia zákazníka. Výsledok dotazu obsahuje údaje o zákazníkovi a objednávke iba pre tie riadky, kde sa zistil zodpovedajúci výskyt.

Jedna z hodnôt, ktoré môžete určiť pre každý vzťah je typ spojenia. Typ spojenia poskytne programu Access informáciu, ktorý záznam má zahrnúť do výsledku dotazu. Uvažujme opäť napríklad o dotaze, ktorý spája tabuľku Zákazníci s tabuľkou Objednávky v aktuálnych poliach, ktoré predstavujú identifikáciu zákazníka. Pomocou predvoleného typu spojenia (ktoré sa nazýva vnútorné spojenie), dotaz vráti iba riadky tabuľky Zákazníci a riadky tabuľky Objednávky na mieste, kde sú aktuálne polia (ktoré sa tiež nazývajú spojené polia) rovnaké.

Predpokladajme však, že chcete zahrnúť všetkých zákazníkov – teda aj tých, ktorí ešte nezadali žiadnu objednávku. Ak chcete uskutočniť túto operáciu, musíte zmeniť typ spojenia z vnútorného na typ, ktorý sa nazýva ľavé vonkajšie spojenie. Ľavé vonkajšie spojenie vráti všetky riadky v tabuľke na ľavej strane vzťahu a iba tie riadky z tabuľky na pravej strane, ktoré sú zhodné. Pravé vonkajšie spojenie vráti všetky riadky na pravej strane a iba tie riadky, ktoré sú zhodné na ľavej strane.

Poznámka: V tomto prípade výrazy „ľavá“ a „pravá“ označujú pozíciu tabuliek v dialógovom okne Úprava vzťahov, nie na karte dokumentu Vzťahy.

Mali by ste si premyslieť, ktoré výsledky budete potrebovať najčastejšie z dotazu, ktorý spája tabuľky v tomto vzťahu, a potom nastaviť podľa toho typ spojenia.

Nastavenie typu spojenia

 1. V dialógovom okne Úprava vzťahov kliknite na položku Typ spojenia.

  Zobrazí sa dialógové okno Spojenie – vlastnosti.

 2. Kliknite na požadovanú možnosť a potom kliknite na tlačidlo OK.

Nasledovná tabuľka, v ktorej sú použité tabuľky Zákazníci a Objednávky, zobrazuje tri možnosti, ktoré sa zobrazujú v dialógovom okne Spojenie – vlastnosti: použitý typ spojenia, a to, či majú byť vrátené všetky alebo len zhodné riadky z každej tabuľky.

Voľba

Relačné spojenie

Ľavá tabuľka

Pravá tabuľka

1. Zahrnúť iba riadky, v ktorých sú spojené polia z obidvoch tabuliek zhodné.

Vnútorné spojenie

Zodpovedajúce riadky

Zodpovedajúce riadky

2. Zahrnúť VŠETKY záznamy z tabuľky Zákazníci a iba tie záznamy z tabuľky Objednávky, v ktorých sú spojené polia zhodné.

Ľavé vonkajšie spojenie

Všetky riadky

Zodpovedajúce riadky

3. Zahrnúť VŠETKY záznamy z tabuľky Objednávky a a z tabuľky Zákazníci iba tie záznamy, v ktorých sú spojené polia zhodné.

Pravé vonkajšie spojenie

Zodpovedajúce riadky

Všetky riadky

Keď vyberiete druhú alebo tretiu možnosť, zobrazí sa na čiare vzťahu šípka. Táto šípka ukazuje na tú stranu vzťahu, ktorá zobrazuje iba zhodné riadky.

Vykonanie zmien v dialógovom okne Spojenie – vlastnosti

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na karte Nástroje databázy kliknite v skupineZobrazenie alebo skrytie na položku Vzťahy.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

  Zobrazí sa karta dokumentu Vzťahy.

  Ak ste ešte nedefinovali žiadne vzťahy a kartu dokumentu Vzťahy otvárate po prvýkrát, zobrazí sa dialógové okno Zobrazenie tabuľky. Ak sa zobrazí toto dialógové okno, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 4. Na karte Návrh kliknite v skupineVzťahy na položku Všetky vzťahy.

  Skupina Vzťahy na karte Návrh na páse s nástrojmi

  Zobrazia sa všetky tabuľky, ktoré majú vzťahy, a zobrazia sa aj čiary vzťahov. Nezabúdajte, že skryté tabuľky (tabuľky, ktoré majú začiarknuté políčko Skryté vo svojom okne Vlastnosti) a ich vzťahy sa zobrazia až po výbere možnosti Zobraziť skryté objekty v dialógovom okne Možnosti navigácie.

  Ďalšie informácie o možnosti Zobraziť skryté objekty nájdete v článku Sprievodca navigačnou tablou.

 5. Kliknite na čiaru vzťahu pre vzťah, ktorý chcete zmeniť. Vybratá čiara vzťahu sa zobrazuje ako hrubšia.

 6. Dvakrát kliknite na čiaru vzťahu.

  alebo

  Na karte Návrh kliknite v skupine Nástroje na položku Upraviť vzťahy.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov.

 7. Kliknite na položku Typ spojenia

 8. V dialógovom okne Spojenie – vlastnosti vyberte niektorú z možností a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno Spojiť vlastnosti

 9. Vykonajte všetky ostatné zmeny vzťahu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zabezpečenie referenčnej integrity

Účelom referenčnej integrity je zabrániť vzniku osamotených záznamov a zabezpečiť synchronizáciu odkazov tak, aby neexistovali záznamy, ktoré odkazujú na neexistujúce záznamy. Referenčnú integritu zabezpečíte tak, že ju pre vzťah medzi tabuľkami povolíte. Pri zabezpečenej referenčnej integrite program Access odmietne vykonať každú operáciu, ktorá by porušila referenčnú integritu pre tento vzťah tabuliek. To ďalej znamená, že program Access odmietne aktualizácie, ktoré menia cieľ odkazu, a tiež odstránenia, ktoré odstraňujú cieľ odkazu. Ak chcete, aby program Access rozšíril referenčné aktualizácie a odstránenia tak, aby sa vykonali príslušné zmeny vo všetkých súvisiacich riadkoch, pozrite časť Nastavenie možností kaskádovania.

Zapnutie alebo vypnutie referenčnej integrity

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na karte Nástroje databázy kliknite v skupineZobrazenie alebo skrytie na položku Vzťahy.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

  Zobrazí sa karta dokumentu Vzťahy.

  Ak ste ešte nedefinovali žiadne vzťahy a kartu dokumentu Vzťahy otvárate po prvýkrát, zobrazí sa dialógové okno Zobrazenie tabuľky. Ak sa zobrazí toto dialógové okno, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 4. Na karte Návrh kliknite v skupineVzťahy na položku Všetky vzťahy.

  Zobrazia sa všetky tabuľky so vzťahmi spolu s čiarami vzťahov. Všimnite si, že skryté tabuľky (tabuľky, ktoré majú začiarknuté políčko Skryté vo svojom okne Vlastnosti) a ich vzťahy sa zobrazia až po výbere možnosti Zobraziť skryté objekty v dialógovom okne Možnosti navigácie.

  Ďalšie informácie o možnosti Zobraziť skryté objekty nájdete v článku Sprievodca navigačnou tablou.

 5. Kliknite na čiaru vzťahu pre vzťah, ktorý chcete zmeniť. Vybratá čiara vzťahu sa zobrazuje ako hrubšia.

 6. Dvakrát kliknite na čiaru vzťahu.

  alebo

  Na karte Návrh kliknite v skupine Nástroje na položku Upraviť vzťahy.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov.

 7. Začiarknite políčko Zabezpečiť referenčnú integritu.

 8. Vykonajte všetky ostatné zmeny vzťahu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Po zabezpečení referenčnej integrity platia nasledovné pravidlá:

 • Do poľa cudzieho kľúča v súvisiacej tabuľke nemôžete zadať hodnotu, ak rovnaká hodnota neexistuje v poli hlavného kľúča v hlavnej tabuľke. To by spôsobilo vznik osamotených záznamov.

 • Z hlavnej tabuľky nemôžete odstrániť záznam, ak existujú zhodné záznamy v súvisiacej tabuľke. Nemôžete napríklad odstrániť záznam zamestnanca z tabuľky Zamestnanci, ak má tento zamestnanec priradené objednávky v tabuľke Objednávky. Môžete sa však rozhodnúť, že jednou operáciou odstránite hlavný záznam a všetky súvisiace záznamy, ak začiarknete políčko Kaskádové odstránenie súvisiacich záznamov.

 • Nemôžete zmeniť hodnotu v hlavnom kľúči v hlavnej tabuľke, ak by to spôsobilo vznik osamotených záznamov. Nemôžete napríklad zmeniť číslo objednávky v tabuľke Objednávky, ak sú k tejto objednávke priradené niektoré položky z tabuľky Detaily objednávky. Môžete sa však rozhodnúť, že jednou operáciou aktualizujete hlavný záznam a všetky súvisiace záznamy, ak začiarknete políčko Kaskádová aktualizácia súvisiacich polí.

  Poznámky: Ak máte problémy s povolením referenčnej integrity, nezabúdajte, že sa vyžadujú nasledovné podmienky na zabezpečenie referenčnej integrity:

  • Spoločné pole z hlavnej tabuľky musí byť hlavným kľúčom alebo musí mať jedinečný index.

  • Spoločné polia musia mať nastavený rovnaký typ údajov. Jedinou výnimkou je, že pole typu Automatické číslovanie môže byť spojené s poľom typu Number, ktoré má vlastnosť VeľkosťPoľa nastavenú na Long Integer.

  • Obidve tabuľky musia existovať v tej istej databáze programu Access. Referenčná integrita sa nemôže zabezpečiť v prípade prepojených tabuliek. Ak sú však zdrojové tabuľky vo formáte programu Access, môžete otvoriť databázu, v ktorej sú uložené, a povoliť referenčnú integritu v danej databáze.

Nastavenie možností kaskádovania

Možno sa stretnete so situáciou, keď budete mať opodstatnenú požiadavku zmeniť hodnotu na strane „one“ vzťahu. V takom prípade potrebujete, aby program Access automaticky aktualizoval všetky ovplyvnené riadky ako súčasť jednej operácie. Týmto spôsobom sa aktualizácia dokončí úplne, takže databáza nie je ponechaná v nekonzistentnom stave – s niektorými riadkami aktualizovanými a inými nie. Program Access vám pomôže predísť tomuto problému tým, že podporuje možnosť „Kaskádová aktualizácia súvisiacich polí“. Keď zabezpečíte referenčnú integritu a vyberiete možnosť „Kaskádová aktualizácia súvisiacich polí“ a potom budete aktualizovať hlavný kľúč, program Access bude automaticky aktualizovať všetky polia, ktoré odkazujú na hlavný kľúč.

Môžete tiež potrebovať odstránenie riadku a všetkých súvisiacich záznamov – napríklad záznam zasielateľa a všetky objednávky súvisiace s týmto zasielateľom. Z tohto dôvodu podporuje program Access možnosť Kaskádové odstránenie súvisiacich záznamov. Keď máte zapnuté zabezpečenie referenčnej integrity a začiarknete políčko Kaskádové odstránenie súvisiacich záznamov, program Access automaticky odstráni všetky záznamy, ktoré odkazujú na hlavný kľúč, keď odstránite záznam, ktorý obsahuje hlavný kľúč.

Zapnutie alebo vypnutie kaskádovej aktualizácie a kaskádového odstránenia

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na karte Nástroje databázy kliknite v skupineZobrazenie alebo skrytie na položku Vzťahy.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

  Zobrazí sa karta dokumentu Vzťahy.

  Ak ste ešte nedefinovali žiadne vzťahy a kartu dokumentu Vzťahy otvárate po prvýkrát, zobrazí sa dialógové okno Zobrazenie tabuľky. Ak sa zobrazí toto dialógové okno, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 4. Na karte Návrh kliknite v skupineVzťahy na položku Všetky vzťahy.

  Zobrazia sa všetky tabuľky, ktoré majú vzťahy, a zobrazia sa aj čiary vzťahov. Nezabúdajte, že skryté tabuľky (tabuľky, ktoré majú začiarknuté políčko Skryté vo svojom okne Vlastnosti) a ich vzťahy sa zobrazia až po výbere možnosti Zobraziť skryté objekty v dialógovom okne Možnosti navigácie.

  Ďalšie informácie o možnosti Zobraziť skryté objekty nájdete v článku Sprievodca navigačnou tablou.

 5. Kliknite na čiaru vzťahu pre vzťah, ktorý chcete zmeniť. Vybratá čiara vzťahu sa zobrazuje ako hrubšia.

 6. Dvakrát kliknite na čiaru vzťahu.

  alebo

  Na karte Návrh kliknite v skupine Nástroje na položku Upraviť vzťahy.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov.

 7. Začiarknite políčko Zabezpečiť referenčnú integritu.

 8. Začiarknite buď políčko Kaskádová aktualizácia súvisiacich polí, alebo políčko Kaskádové odstránenie súvisiacich záznamov, alebo začiarknite oboje.

 9. Vykonajte všetky ostatné zmeny vzťahu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Ak je hlavným kľúčom pole typ údajov AutoNumber, potom začiarknutie políčka Kaskádová aktualizácia súvisiacich polí nemá žiadny účinok, pretože pre pole typu Automatické číslovanie nemôžete meniť hodnotu.

Na začiatok stránky

Odstránenie vzťahu tabuliek

Ak chcete odstrániť vzťah tabuliek, musíte odstrániť čiaru vzťahu na karte dokumentu Vzťahy. Opatrne umiestnite kurzor tak, aby ukazoval na čiaru vzťahu a potom kliknite na čiaru. Vybratá čiara vzťahu sa zobrazuje ako hrubšia. Keď je čiara vzťahu vybratá, stlačte tlačidlo DELETE. Nezabúdajte, že keď odstránite vzťah, odstránite tiež podporu referenčnej integrity pre ten vzťah, ak je povolená. V dôsledku toho program Access už nebude automaticky zabraňovať vytvoreniu záznamov bez párov na strane „many“ tohto vzťahu.

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na karte Databázové nástroje v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku Vzťahy.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

  Zobrazí sa karta dokumentu Vzťahy.

  Ak ste ešte nedefinovali žiadne vzťahy a kartu dokumentu Vzťahy otvárate po prvýkrát, zobrazí sa dialógové okno Zobrazenie tabuľky. Ak sa zobrazí toto dialógové okno, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 4. Na karte Návrh kliknite v skupineVzťahy na položku Všetky vzťahy.

  Zobrazia sa všetky tabuľky, ktoré majú vzťahy, a zobrazia sa aj čiary vzťahov. Nezabúdajte, že skryté tabuľky (tabuľky, ktoré majú začiarknuté políčko Skryté vo svojom okne Vlastnosti) a ich vzťahy sa zobrazia až po výbere možnosti Zobraziť skryté objekty v dialógovom okne Možnosti navigácie.

  Ďalšie informácie o možnosti Zobraziť skryté objekty nájdete v článku Sprievodca navigačnou tablou.

 5. Kliknite na čiaru vzťahu pre vzťah, ktorý chcete odstrániť. Vybratá čiara vzťahu sa zobrazuje ako hrubšia.

 6. Stlačte kláves DELETE.

  alebo

  Kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Odstrániť.

 7. Program Access môže zobraziť hlásenie Naozaj chcete natrvalo odstrániť vybratý vzťah z databázy?. Ak sa zobrazí toto potvrdzujúce hlásenie, kliknite na tlačidlo Áno.

Poznámka: Ak je niektorá z tabuliek využitých vo vzťahu práve používaná, napríklad inou osobou alebo procesom, alebo v otvorenom databázovom objekte, akým je formulár, nebudete môcť tento vzťah odstrániť. Musíte najskôr zatvoriť všetky otvorené objekty využívajúce tieto tabuľky, a potom sa pokúsiť vzťah odstrániť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×