Vytvorenie, úprava alebo odstránenie vzťahu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Po vytvorení tabuľky pre každú tému v databáze, musíte poskytnúť Office Access 2007 prostriedky, pomocou ktorých spojiť tieto informácie znova podľa potreby. Urobíte to umiestnením aktuálnych polí do tabuliek, ktoré sa týkajú, a tým, že definuje tabuľku vzťahov medzi tabuľkami. Potom môžete vytvoriť dotazy, formuláre a zostavy, ktoré zobrazia informácie z niekoľkých tabuliek súčasne.

Tento článok poskytuje podrobné postupy na vytváranie, úprava a odstránenie vzťahu medzi tabuľkami. Sa naučíte ako na zabezpečenie referenčnej integrity, aby sa zabránilo vytvoreniu záznamov bez párov, ako nastaviť typ spojenia na určenie, ktoré záznamy z každej strany vzťahy sú súčasťou výsledok dotazu a ako nastaviť možnosti kaskádovania na zachovanie Odkazy synchronizované.

Ďalšie informácie o vzťahoch tabuliek nájdete v článku Sprievodca vzťahmi tabuliek.

Obsah tohto článku

Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami

Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami použitím karty dokumentu vzťahy

Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami použitím tably Zoznam polí

Úprava vzťahu medzi tabuľkami

Zabezpečenie referenčnej integrity

Odstránenie vzťahu tabuliek

Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami

Môžete vytvoriť vzťah medzi tabuľkami v okne vzťahy alebo presunutím poľa do údajového hárka z tably Zoznam polí. Pri vytváraní vzťahu medzi tabuľkami, spoločné polia nemusia majú rovnaký názov, aj keď je často v prípade, že nemajú. Skôr bežné polia musia mať rovnaký typ údajov. Ak pole hlavného kľúča je pole typu Automatické číslovanie, pole cudzieho kľúča môžete tiež však číselné pole ak vlastnosť VeľkosťPoľa oboch polí je rovnaká. Môžete napríklad zápas pole typu Automatické číslovanie a pole typu Number, ak vlastnosť VeľkosťPoľa oboch polí má hodnotu Long Integer. Pri oboch bežné polia sú polia typu Number, musia mať rovnaké nastavenie vlastnosti VeľkosťPoľa .

Na začiatok stránky

Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami použitím karty dokumentu vzťahy

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na karte Databázové nástroje v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku vzťahy.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

 4. Ak ste ešte neurčili žiadne vzťahy, automaticky sa zobrazí dialógové okno Zobrazenie tabuľky. Ak sa nezobrazí, kliknite na položku Zobrazenie tabuľky na karte Návrh v skupine Vzťahy.

  Obrázok tlačidla

  Dialógové okno Zobrazenie tabuľky zobrazí všetky tabuľky a dotazy v databáze. Ak chcete zobraziť iba tabuľky, kliknite na položku Tabuľky. Ak chcete zobraziť iba dotazy, kliknite na položku Dotazy. Ak chcete zobraziť oboje, kliknite na položku Oboje.

 5. Vyberte niektoré tabuľky alebo dotazy a kliknite na tlačidlo Pridať. Po dokončení pridávania tabuliek a dotazov do karty dokumentu Vzťahy kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 6. Presuňte pole (väčšinou hlavný kľúč) z jednej tabuľky do aktuálneho poľa (cudzí kľúč) v druhej tabuľke. Ak chcete presunúť viac polí, stlačte kláves CTRL, kliknite na všetky polia a potom ich presuňte.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov.

  Dialógové okno Úprava vzťahov

 7. Overte, či sú zobrazené názvy polí spoločnými poľami pre vzťah. Ak je názov poľa nesprávny, kliknite na názov poľa a vyberte zo zoznamu vhodné pole.

  Ak chcete zabezpečiť referenčnú integritu pre tento vzťah, začiarknite políčko Zabezpečiť referenčnú integritu. Ďalšie informácie o referenčnej integrity nájdete v časti Zabezpečiť referenčnú integritu

  Okrem toho, nájdete v článku Sprievodca vzťahmi tabuliek.

 8. Kliknite na položku Vytvoriť.

  Access nakreslí medzi oboma tabuľkami čiaru vzťahov. Ak ste začiarkli políčko Zabezpečiť referenčnú integritu, čiara sa zobrazí hrubšia na oboch koncoch. Po začiarknutí políčka Zabezpečiť referenčnú integritu sa okrem toho zobrazí na jednej strane čiary nad jej hrubšou časťou číslo 1 a na druhej strane čiary nad jej hrubším koncom symbol nekonečna (), ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Presuňte myšou pole z jednej tabuľky do zodpovedajúceho poľa inej tabuľky

Poznámky: 

 • Vytvorenie vzťahu „one-to-one“    Obe spoločné polia (zvyčajne polia hlavného kľúča a cudzieho kľúča) musia mať jedinečný index. To znamená, že vlastnosť Indexované je pre obe polia nastavená na Áno (bez duplicít). Ak majú obe polia jedinečný index, program Access vytvorí vzťah one-to-one.

 • Vytvorenie vzťahu „one-to-many“    Pole na jednej strane vzťahu (zvyčajne hlavný kľúč) musí mať jedinečný index. To znamená, že vlastnosť Indexované je pre toto pole nastavená na Áno (bez duplicít). Pole na strane vzťahu many nemá mať jedinečný index. Toto pole môže byť indexované, ale index musí mať povolené duplicity. To znamená, že vlastnosť Indexované je pre toto pole nastavená na Nie alebo Áno (duplicity povolené). Ak má jedno pole jedinečný index a druhé ho nemá, program Access vytvorí vzťah one-to-many.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami použitím tably Zoznam polí

V Office Access 2007, môžete pridať pole do existujúcej tabuľky, ktorá je otvorená v údajovom zobrazení aj myšou z tably Zoznam polí . Tabla Zoznam polí zobrazuje polia dostupné v súvisiacich tabuľkách a tiež polia dostupné v iných tabuľkách v databáze. Keď presuniete pole z "iné" (nesúvisiacej) tabuľky a potom dokončite Sprievodcu vyhľadávaním, nový vzťah one-to-many sa automaticky vytvorí medzi tabuľkou na table Zoznam polí a tabuľku, do ktorej ste presunuli pole. Tento vzťah vytvorený programom Access nie zabezpečenie referenčnej integrity v predvolenom nastavení. Ak chcete zabezpečiť referenčnú integritu, musíte upraviť vzťah. Nájdete v časti Úprava vzťahu medzi tabuľkami , ďalšie informácie.

Otvorenie tabuľky v údajovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, do ktorej chcete pridať pole a vytvoriť vzťah, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Údajové zobrazenie.

Otvorenie tably Zoznam polí

 • Na karte údajový hárok v skupine polia a stĺpce kliknite na položku Pridať existujúce polia.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

  Zobrazí sa tabla Zoznam polí.

  Tabla Zoznam polí

Tabla Zoznam polí zobrazí všetky ostatné tabuľky vo vašej databáze, zoskupené podľa kategórií. Keď budete pracovať s tabuľkou v údajovom zobrazení, program Access zobrazí polia v table Zoznam polí v niektorej z dvoch kategórií: Polia dostupné v súvisiacich tabuľkách a Polia dostupné v iných tabuľkách. Prvá kategória zobrazuje všetky tabuľky, ktoré majú vytvorený vzťah s tabuľkou, s ktorou práve pracujete. Druhá kategória zobrazuje všetky tabuľky, ktoré s vašou tabuľkou nemajú vytvorený vzťah.

Keď na table Zoznam polí kliknete na znamienko plus (+) vedľa názvu tabuľky, zobrazí sa zoznam všetkých polí, ktoré sú v tejto tabuľke k dispozícii. Ak chcete pridať pole do svojej tabuľky, presuňte požadované pole myšou z tably Zoznam polí do tabuľky v údajovom zobrazení.

Pridanie poľa a vytvorenie vzťahu z tably Zoznam polí

 1. Na karte údajový hárok v skupine polia a stĺpce kliknite na položku Pridať existujúce polia.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

  Zobrazí sa tabla Zoznam polí.

 2. V časti Polia dostupné v iných tabuľkách kliknite na znamienko plus (+) vedľa názvu tabuľky. Zobrazí sa zoznam polí v danej tabuľke.

 3. Presuňte požadované pole myšou z tably Zoznam polí do tabuľky, ktorá je otvorená v údajovom zobrazení.

 4. Po zobrazení vkladacieho riadka vložte pole na toto miesto.

  Spustí sa Sprievodca vyhľadávaním.

 5. Dokončite prácu s nástrojom Sprievodca vyhľadávaním podľa zobrazených pokynov.

  Pole sa zobrazí v tabuľke v údajovom zobrazení.

Keď presuniete pole z "iné" (nesúvisiacej) tabuľky a potom dokončite Sprievodcu vyhľadávaním, nový vzťah one-to-many sa automaticky vytvorí medzi tabuľkou v Zozname polí a tabuľku, do ktorej ste presunuli pole. Tento vzťah vytvorený programom Access nie zabezpečenie referenčnej integrity v predvolenom nastavení. Ak chcete zabezpečiť referenčnú integritu, musíte upraviť vzťah. Nájdete v časti Úprava vzťahu medzi tabuľkami , ďalšie informácie.

Na začiatok stránky

Úprava vzťahu medzi tabuľkami

Vzťah medzi tabuľkami zmeníte tak, že ho vyberiete v karte dokumentu vzťahy a upravíte ho.

 1. Opatrne umiestnite kurzor tak, aby ukazoval na čiaru vzťahu, a kliknutím ju vyberte.

  Vybratá čiara vzťahu sa zobrazuje ako hrubšia.

 2. Dvakrát kliknite na vybratú čiaru vzťahu.

  alebo

  Na karte Návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Upraviť vzťahy.

Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov.

Otvorenie dialógového okna Úprava vzťahov

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na karte Databázové nástroje v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku vzťahy.

  Zobrazí sa karta dokumentu vzťahy.

  Ak ste ešte neurčili žiadne vzťahy a po prvý raz otvoríte kartu dokumentu vzťahy, zobrazí sa dialógové okno Zobrazenie tabuľky. Ak sa zobrazí dialógové okno, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 4. Na karte Návrh v skupine Vzťahy kliknite na položku Všetky vzťahy.

  Obrázok tlačidla

  Zobrazia sa všetky tabuľky so vzťahmi spolu s čiarami vzťahov. Všimnite si, že skryté tabuľky (tabuľky, ktoré majú začiarknuté políčko Skryté vo svojom okne Vlastnosti) a ich vzťahy sa zobrazia až po výbere možnosti Zobraziť skryté objekty v dialógovom okne Možnosti navigácie.

  Ďalšie informácie o možnosti Zobraziť skryté objekty nájdete v článku Sprievodca navigačnou tablou.

 5. Kliknite na čiaru vzťahu pre vzťah, ktorý chcete zmeniť. Vybratá čiara vzťahu sa zobrazuje ako hrubšia.

 6. Dvakrát kliknite na čiaru vzťahu.

  - alebo -

  Na karte Návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Upraviť vzťahy.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov.

  Dialógové okno Úprava vzťahov

 7. Vykonajte zmeny a kliknite na tlačidlo OK.

  V dialógovom okne Úprava vzťahov môžete vykonávať zmeny vo vzťahoch medzi tabuľkami. Môžete vymeniť tabuľku alebo dotaz na niektorej strane vzťahu alebo môžete vymeniť polia. Môžete tiež nastaviť typ spojenia, zabezpečiť referenčnú integritu a vybrať možnosť kaskádovania. Ďalšie informácie o type spojenia a o tom, ako ho nastaviť, nájdete v časti Nastavenie typu spojenia. Ďalšie informácie o tom, ako presadzovať referenčnú integritu a vybrať možnosť kaskádovania, nájdete v časti Zabezpečenie referenčnej integrity.

Nastavenie typu spojenia

Keď definujete vzťah medzi tabuľkami, informácie o vzťahu sa prenášajú do návrhov dotazov. Keď napríklad definujete vzťah medzi dvoma tabuľkami, a potom vytvoríte dotaz, ktorý tieto dve tabuľky využíva, program Access automaticky vyberie prednastavené zodpovedajúce polia na základe polí zadaných vo vzťahu. Tieto prednastavené počiatočné hodnoty môžete v dotaze prepísať, ale hodnoty dosadené vzťahom sú často správne. Porovnávanie a zoskupovanie údajov z viacerých tabuliek budete často vykonávať vo všetkých databázach okrem tých najjednoduchších. Používanie prednastavených hodnôt pri vytváraní vzťahov môže byť preto užitočné a môže vám ušetriť veľké množstvo času.

Dotaz pre viaceré tabuľky kombinuje informácie z viacerých tabuliek priradením hodnôt do aktuálnych polí. Operácia, ktorá vykonáva priradenie a kombinovanie, sa nazýva spájanie. Predpokladajme napríklad, že chcete zobraziť objednávky zákazníkov. Vytvoríte dotaz, ktorý spája tabuľku Zákazníci s tabuľkou Objednávky v poli Identifikácia zákazníka. Výsledok dotazu obsahuje údaje o zákazníkovi a objednávke iba pre tie riadky, kde sa zistil zodpovedajúci výskyt.

Jedna z hodnôt, ktoré môžete určiť pre každý vzťah je typ spojenia. Typ spojenia poskytne programu Access informáciu, ktorý záznam má zahrnúť do výsledku dotazu. Uvažujme opäť napríklad o dotaze, ktorý spája tabuľku Zákazníci s tabuľkou Objednávky v aktuálnych poliach, ktoré predstavujú identifikáciu zákazníka. Pomocou predvoleného typu spojenia (ktoré sa nazýva vnútorné spojenie), dotaz vráti iba riadky tabuľky Zákazníci a riadky tabuľky Objednávky na mieste, kde sú aktuálne polia (ktoré sa tiež nazývajú spojené polia) rovnaké.

Predpokladajme však, že chcete zahrnúť všetkých zákazníkov, teda aj tých, ktorí ešte nezadali žiadnu objednávku. Ak chcete uskutočniť túto operáciu, musíte zmeniť typ spojenia z vnútorného na typ, ktorý sa nazýva ľavé vonkajšie spojenie. Ľavé vonkajšie spojenie vráti všetky riadky v tabuľke na ľavej strane vzťahu a iba tie riadky z tabuľky na pravej strane, ktoré sú zhodné. Pravé vonkajšie spojenie vráti všetky riadky na pravej strane a iba tie riadky, ktoré sú zhodné na ľavej strane.

Poznámka: V tomto prípade "ľavý" a "pravý" vzťahujú na umiestnenie tabuliek v dialógovom okne Úprava vzťahov nie na kartu dokumentu vzťahy.

Mali by ste si premyslieť, ktoré výsledky budete potrebovať najčastejšie z dotazu, ktorý spája tabuľky v tomto vzťahu, a potom nastaviť podľa toho typ spojenia.

Nastavenie typu spojenia

 1. V dialógovom okne Úprava vzťahov kliknite na položku Typ spojenia.

  Zobrazí sa dialógové okno Spojenie – vlastnosti.

 2. Kliknite na požadovanú možnosť a potom kliknite na tlačidlo OK.

Nasledovná tabuľka (s tabuľkami Zákazníci a Objednávky) znázorňuje tri možnosti, ktoré sa zobrazujú v dialógovom okne Spojenie – vlastnosti: použitý typ spojenia, a to, či sa majú vrátiť všetky alebo len zhodné riadky z každej tabuľky.

Voľba

Relačné spojenie

Ľavá tabuľka

Pravá tabuľka

1. Zahrnúť iba riadky, v ktorých sú spojené polia z obidvoch tabuliek rovnaké.

Vnútorné spojenie

Zodpovedajúce riadky

Zodpovedajúce riadky

2. Zahrnúť VŠETKY záznamy z tabuľky Zákazníci a iba tie záznamy z tabuľky Objednávky, v ktorých sú spojené polia rovnaké.

Vonkajšie spojenie zľava

Všetky riadky

Zodpovedajúce riadky

3. Zahrnúť VŠETKY záznamy z tabuľky Objednávky a z tabuľky Zákazníci iba tie záznamy, v ktorých sú spojené polia rovnaké.

Vonkajšie spojenie sprava

Zhodné riadky

Všetky riadky

Keď vyberiete druhú alebo tretiu možnosť, zobrazí sa na čiare vzťahu šípka. Táto šípka ukazuje na tú stranu vzťahu, ktorá zobrazuje iba zhodné riadky.

Vykonanie zmien v dialógovom okne Spojenie – vlastnosti

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na karte Databázové nástroje v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku Vzťahy.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

  Zobrazí sa karta dokumentu vzťahy.

  Ak ste ešte neurčili žiadne vzťahy a po prvý raz otvoríte kartu dokumentu vzťahy, zobrazí sa dialógové okno Zobrazenie tabuľky. Ak sa zobrazí dialógové okno, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 4. Na karte Návrh v skupine Vzťahy kliknite na položku Všetky vzťahy.

  Obrázok tlačidla

  Zobrazia sa všetky tabuľky, ktoré majú vzťahy, čiary vzťahov. Nezabúdajte, že skryté tabuľky (tabuľky, pre ktoré políčka skryté v tabuľke Vlastnosti dialógové okno je začiarknuté) a ich vzťahy sa zobrazia až po výbere možnosti Zobraziť skryté objekty v dialógovom okne Možnosti navigácie.

  Ďalšie informácie o možnosti Zobraziť skryté objekty nájdete v článku Sprievodca navigačnou tablou.

 5. Kliknite na čiaru vzťahu pre vzťah, ktorý chcete zmeniť. Vybratá čiara vzťahu sa zobrazuje ako hrubšia.

 6. Dvakrát kliknite na čiaru vzťahu.

  - alebo -

  Na karte Návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Upraviť vzťahy.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov.

 7. Kliknite na položku pripojiť sa k typu

 8. V dialógovom okne Spojenie – vlastnosti vyberte niektorú z možností a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno Spojiť vlastnosti

 9. Vykonajte všetky ostatné zmeny vzťahu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zabezpečenie referenčnej integrity

Cieľom referenčnej integrity je zabrániť záznamov bez párov a zachovať synchronizáciu odkazov tak, aby nemáte k dispozícii všetky záznamy, ktoré odkazujú na iné záznamy, ktoré už nie sú zadané. Zabezpečenie referenčnej integrity povolením vzťahu medzi tabuľkami. Po zabezpečení program Access odmietne všetky operácie, ktoré by porušovať referenčnej integrity pre daný vzťah tabuliek. Znamená to, že program Access odmietne aktualizácie, ktoré menia cieľ odkazu a odstránené položky, ktoré odstraňujú cieľ odkazu. Umožniť prístup rozšíriť referenčnej aktualizácie a odstránené položky tak, aby sa všetky súvisiace riadky sa zmenia zodpovedajúcim spôsobom, nájdete v časti Nastavenie možností kaskádovania .

Zapnutie alebo vypnutie referenčnej integrity

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na karte Databázové nástroje v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku Vzťahy.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

  Zobrazí sa karta dokumentu vzťahy.

  Ak ste ešte neurčili žiadne vzťahy a po prvý raz otvoríte kartu dokumentu vzťahy, zobrazí sa dialógové okno Zobrazenie tabuľky. Ak sa zobrazí dialógové okno, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 4. Na karte Návrh v skupine Vzťahy kliknite na položku Všetky vzťahy.

  Zobrazia sa všetky tabuľky so vzťahmi spolu s čiarami vzťahov. Všimnite si, že skryté tabuľky (tabuľky, ktoré majú začiarknuté políčko Skryté vo svojom okne Vlastnosti) a ich vzťahy sa zobrazia až po výbere možnosti Zobraziť skryté objekty v dialógovom okne Možnosti navigácie.

  Ďalšie informácie o možnosti Zobraziť skryté objekty nájdete v článku Sprievodca navigačnou tablou.

 5. Kliknite na čiaru vzťahu pre vzťah, ktorý chcete zmeniť. Vybratá čiara vzťahu sa zobrazuje ako hrubšia.

 6. Dvakrát kliknite na čiaru vzťahu.

  - alebo -

  Na karte Návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Upraviť vzťahy.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov .

 7. Začiarknite políčko zabezpečiť referenčnú integritu.

 8. Vykonajte všetky ostatné zmeny vzťahu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Po zabezpečení referenčnej integrity platia nasledujúce pravidlá:

 • Do poľa cudzieho kľúča v súvisiacej tabuľke nemôžete zadať hodnotu, ak rovnaká hodnota neexistuje v poli primárneho kľúča v primárnej tabuľke. To by spôsobilo vznik osamotených záznamov.

 • Z hlavnej tabuľky nemôžete odstrániť záznam, ak existujú zhodné záznamy v súvisiacej tabuľke. Nemôžete napríklad odstrániť záznam zamestnanca z tabuľky Zamestnanci, ak má tento zamestnanec priradené objednávky v tabuľke Objednávky. Môžete sa však rozhodnúť, že jednou operáciou odstránite hlavný záznam a všetky súvisiace záznamy tak, že začiarknete políčko Kaskádové odstránenie súvisiacich záznamov.

 • Nemôžete zmeniť hodnotu hlavného kľúča v hlavnej tabuľke, ak by to spôsobilo vznik osamotených záznamov. Nemôžete napríklad zmeniť číslo objednávky v tabuľke Objednávky, ak sú k tejto objednávke priradené položky v tabuľke Detaily objednávky. Môžete sa však rozhodnúť, že jednou operáciou aktualizujete hlavný záznam a všetky súvisiace záznamy tak, že začiarknete políčko Kaskádová aktualizácia súvisiacich polí.

  Poznámky: Ak máte problémy s povolením referenčnej integrity, nezabúdajte, že na zabezpečenie referenčnej integrity je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

  • Spoločné pole z hlavnej tabuľky musí byť primárnym kľúčom alebo musí mať jedinečný index.

  • Spoločné polia musia mať rovnaký typ údajov. Jedinou výnimkou je možnosť spojiť pole automatického číslovania s číselným poľom, ktoré má pre vlastnosť VeľkosťPoľa nastavenú hodnotu Dlhé celé číslo.

  • Obidve tabuľky musia existovať v tej istej databáze programu Access. Referenčná integrita sa nemôže zabezpečiť v prípade prepojených tabuliek. Ak sú však zdrojové tabuľky vo formáte programu Access, môžete otvoriť databázu, v ktorej sú uložené, a povoliť referenčnú integritu v danej databáze.

Nastavenie možností kaskádovania

Možno sa stretnete so situáciou, keď budete mať opodstatnenú požiadavku zmeniť hodnotu na strane „one" vzťahu. V takom prípade potrebujete, aby program Access automaticky aktualizoval všetky ovplyvnené riadky ako súčasť jednej operácie. Týmto spôsobom sa aktualizácia dokončí úplne, takže databáza nie je ponechaná v nekonzistentnom stave s niektorými riadkami aktualizovanými a inými nie. Program Access vám pomôže predísť tomuto problému tým, že podporuje možnosť Kaskádová aktualizácia súvisiacich polí. Keď zabezpečíte referenčnú integritu a vyberiete možnosť Kaskádová aktualizácia súvisiacich polí a potom budete aktualizovať hlavný kľúč, program Access bude automaticky aktualizovať všetky polia, ktoré odkazujú na hlavný kľúč.

Môžete tiež potrebovať odstránenie riadka a všetkých súvisiacich záznamov, napríklad záznam odosielateľa a všetky objednávky súvisiace s týmto odosielateľom. Na tento účel podporuje program Access možnosť Kaskádové odstránenie súvisiacich záznamov. Keď máte zapnuté zabezpečenie referenčnej integrity a začiarknete políčko Kaskádové odstránenie súvisiacich záznamov, program Access automaticky odstráni všetky záznamy odkazujúce na hlavný kľúč, keď odstránite záznam, ktorý obsahuje hlavný kľúč.

Zapnutie alebo vypnutie kaskádovej aktualizácie a kaskádového odstránenia

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na karte Databázové nástroje v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku Vzťahy.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

  Zobrazí sa karta dokumentu vzťahy.

  Ak ste ešte neurčili žiadne vzťahy a po prvý raz otvoríte kartu dokumentu vzťahy, zobrazí sa dialógové okno Zobrazenie tabuľky. Ak sa zobrazí dialógové okno, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 4. Na karte Návrh v skupine Vzťahy kliknite na položku Všetky vzťahy.

  Zobrazia sa všetky tabuľky, ktoré majú vzťahy, čiary vzťahov. Nezabúdajte, že skryté tabuľky (tabuľky, pre ktoré políčka skryté v tabuľke Vlastnosti dialógové okno je začiarknuté) a ich vzťahy sa zobrazia až po výbere možnosti Zobraziť skryté objekty v dialógovom okne Možnosti navigácie.

  Ďalšie informácie o možnosti Zobraziť skryté objekty nájdete v článku Sprievodca navigačnou tablou.

 5. Kliknite na čiaru vzťahu pre vzťah, ktorý chcete zmeniť. Vybratá čiara vzťahu sa zobrazuje ako hrubšia.

 6. Dvakrát kliknite na čiaru vzťahu.

  - alebo -

  Na karte Návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Upraviť vzťahy.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov.

 7. Začiarknite políčko Zabezpečiť referenčnú integritu.

 8. Začiarknite buď políčko Kaskádová aktualizácia súvisiacich polí alebo políčko Kaskádové odstránenie súvisiacich záznamov, prípadne začiarknite obe políčka.

 9. Vykonajte všetky ostatné zmeny vzťahu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Ak je hlavný kľúč poľom s automatickým číslovaním, začiarknutie políčka Kaskádová aktualizácia súvisiacich polí nebude mať žiadny účinok, pretože hodnotu v poli s automatickým číslovaním nemožno zmeniť.

Na začiatok stránky

Odstránenie vzťahu tabuliek

Ak chcete odstrániť vzťah medzi tabuľkami, odstrániť na čiaru vzťahu vzťahy dokument kartu opatrne pozíciu kurzor tak, aby ukazoval na čiaru vzťahu a potom kliknite na čiaru. Čiara vzťahu sa zobrazuje ako hrubšia, je vybraná. Vybratú čiaru vzťahu, stlačte kláves DELETE. Všimnite si, že keď odstránite vzťah, odstránite tiež podporu referenčnej integrity pre vzťah, ak je povolená. Ako výsledok, prístup sa nebude automaticky zabraňovať vytvoreniu záznamov bez párov na strane vzťahu "many".

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na karte Databázové nástroje v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku vzťahy.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

  Zobrazí sa karta dokumentu vzťahy.

  Ak ste ešte neurčili žiadne vzťahy a po prvý raz otvoríte kartu dokumentu vzťahy, zobrazí sa dialógové okno Zobrazenie tabuľky. Ak sa zobrazí dialógové okno, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 4. Na karte Návrh v skupine Vzťahy kliknite na položku Všetky vzťahy.

  Zobrazia sa všetky tabuľky, ktoré majú vzťahy, čiary vzťahov. Nezabúdajte, že skryté tabuľky (tabuľky, pre ktoré políčka skryté v tabuľke Vlastnosti dialógové okno je začiarknuté) a ich vzťahy sa zobrazia až po výbere možnosti Zobraziť skryté objekty v dialógovom okne Možnosti navigácie.

  Ďalšie informácie o možnosti Zobraziť skryté objekty nájdete v článku Sprievodca navigačnou tablou.

 5. Kliknite na čiaru vzťahu pre vzťah, ktorý chcete odstrániť. Vybratá čiara vzťahu sa zobrazuje ako hrubšia.

 6. Stlačte kláves DELETE.

  - alebo -

  Kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku odstrániť.

 7. Program Access môže zobraziť hlásenie Naozaj chcete natrvalo odstrániť vybratý vzťah z databázy?. Ak sa zobrazí toto potvrdzujúce hlásenie, kliknite na tlačidlo Áno.

Poznámka: Ak sa niektorá z tabuliek využitých vo vzťahu práve používa, napríklad inou osobou alebo procesom, alebo v otvorenom databázovom objekte, akým je napríklad formulár, nebudete môcť tento vzťah odstrániť. Musíte najskôr zatvoriť všetky otvorené objekty využívajúce tieto tabuľky, a až potom sa pokúsiť vzťah odstrániť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×