Vysvetlenie transformácií dotazov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete pre dotazy používateľov poskytnúť relevantné výsledky hľadania, niekedy je treba dotaz zmeniť. Predpokladajme, že vytvoríte napríklad vertikálne vyhľadávanie obrázkov. Keď niekto do vertikálneho vyhľadávania Obrázky zadá dotaz, treba ho zmeniť tak, aby vrátil len výsledky hľadania, ktorými sú obrázky.

Ak chcete dotaz zmeniť, pomocou zostavovača dotazov nakonfigurujte transformáciu dotazu Transformáciu dotazu môžete konfigurovať tak, aby nahradila vlastnosti dotazu, ako napríkladzdroj výsledkov, ktorý dotaz použije na získanie výsledkov hľadania, alebo poradie zoradenia, ktoré sa použije pri zobrazení výsledkov hľadania. Transformácia tiež nahradí text dotazu pomocou šablóny dotazu, ktorú možno konfigurovať. Šablóna dotazu predstavuje text nahrádzajúci text dotazu, pričom šablóna môže obsahovať premenné dotazu.

Premenná dotazu je zástupnou hodnotou. Keď sa transformáciou nahradí text dotazu šablónou dotazu, nahradia sa aj premenné dotazu v šablóne konkrétnymi hodnotami.

Transformáciou sa nahrádzajú kontextové premenné dotazu hodnotami súvisiacimi s kontextom dotazu. Nasledujúca tabuľka uvádza niekoľko príkladov kontextových premenných dotazu.

Transformáciou sa nahrádza táto kontextová premenná dotazu

Týmto

{User.Name}

Meno používateľa, ktorý zadal dotaz

{Site.URL}

Lokalita, na ktorej používateľ zadal hodnotu

{Today}

Dnešný dátum

Transformáciou sa nahrádzajú viazané premenné dotazu určitým textom z používateľovho dotazu. Nasledujúca tabuľka uvádza niekoľko príkladov viazaných premenných dotazu.

Transformáciou sa nahrádza táto viazaná premenná dotazu

Týmto

{searchBoxQuery}

Dotaz zadaný používateľom

{searchTerms}

Dotaz zadaný používateľom po zmene vykonanej najnovšou transformáciou

Viazanú premennú dotazu môžete použiť vtedy, keď dotazu pridávate obmedzenie, napríklad keď dotaz obmedzíte na konkrétny typ obsahu. V prípade vertikálneho vyhľadávania Obrázky môžete napríklad nakonfigurovať transformáciu dotazu, ktorá do textu dotazu pomocou šablóny dotazu „{searchTerms} contenttype:picture“ pridá obmedzenie „contenttype:picture“. Ak používateľ v tomto vertikálnom vyhľadávaní zadá dotaz „mesiac“, transformáciou sa nahradí položka „{searchTerms}“ položkou „mesiac“. Transformáciou sa teda dotaz zmení dotaz na „mesiac contenttype:picture“.

Transformácie dotazu možno konfigurovať na troch miestach:

  • Vo webovej časti, napríklad webovej časti výsledkov hľadania. Transformáciu vo webovej časti nakonfigurujte vtedy, keď netreba vykonávať rovnaké zmeny dotazov na iných miestach.

  • V pravidle pre dotaz, ktoré určuje, že niektoré akcie sa vykonajú len pri splnení určitých podmienok. Dve z týchto akcií používajú na zmenu dotazu transformáciu:

    • Pridávanie bloku výsledkov na stránku výsledkov hľadania. Táto akcia vytvorí kópiu dotazu a transformáciou sa zmení len kópia.

    • Zmena hodnotených výsledkov. Táto akcia zmení dotaz zadaný používateľom.

  • V zdroji výsledkov, ktorý dotaz používa na získanie výsledkov hľadania.

Dotaz používateľa je transformovaný webovou časťou, potom všetkými použitými pravidlami pre dotaz a nakoniec zdrojom výsledkov. Z tohto dôvodu môžete mať pri konfigurácii transformácie v zdroji výsledkov istotu, že zmeny transformácie nebudú zahodené ani prepísané, pretože zdroj výsledkov transformuje dotaz ako posledný. Ak by ste sa napríklad chceli uistiť, že výsledky vertikálneho vyhľadávania Obrázky vrátia len obrázky, nakonfigurujte príslušnú transformáciu v zdroji výsledkov a potom nakonfigurujte webovú časť vo vertikálnom vyhľadávaní na použitie tohto zdroja výsledkov.

Ďalšie informácie nájdete v téme Prehľad dotazu na spracovanie na lokalite TechNet.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×