Vypočítavané položky v Exceli a službách Excel Services

Vypočítavané položky v Exceli a službách Excel Services

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Microsoft Excel 2013 ponúka rôzne možnosti analytických nástrojov, ktoré vám umožňujú vytvárať dôkladné zostavy, prehľady ukazovateľov výkonu a tabule (dashboard). Nové a vylepšené možnosti zahŕňajú možnosť vytvoriť vypočítavané položky, akými sú vypočítavané miery, vypočítavané členy a vypočítavané polia. V tomto článku si môžete prečítať o vypočítavaných položkách a zistiť, či sú podporované v službách Excel Services.

Vypočítavané položky v službách Excel Services

V Excel ľudia môžete vytvoriť vypočítavané položky, ktoré obsahujú Vypočítané mierya Vypočítané členyVypočítavané polia. Vypočítavané položky umožňujú definovanie a používanie vlastných výpočtov a množín položiek, ktoré sa nenachádzajú v databázach, ktoré sa používajú na vytváranie zostáv kontingenčných grafov alebo zostáv kontingenčnej tabuľky.

Ak máte zošit, ktorý obsahuje vypočítavané položky, môžete Zdieľať zošit s ostatnými odoslaním do knižnice lokality SharePoint. V závislosti od konfigurácie vášho prostredia SharePointu ľudia zvyčajne môžete zobraziť a používať zošity obsahujúce vypočítavané položky v okne prehliadača. Niektoré prostrediach možno nepodporuje túto funkciu.

Ak vaša organizácia používa Office Web Apps Server spolu s SharePoint Server 2013 (lokálne), potom buď služieb Excel Services (SharePoint Server 2013) alebo aplikácie Excel Web App (Office Web Apps Server)sa používa na vykresľovanie zošitov v okne prehliadača. Toto rozhodnutie môže ovplyvniť, či zošity obsahujúce vypočítavané polia (vytvorené pomocou doplnku Power Pivot pre Excel) je možné zobraziť v okne prehliadača.

V nasledujúcej tabuľke nájdete súhrnné informácie o tom, či sú vypočítavané položky podporované v službách Excel Services (SharePoint Server 2013), v aplikácii Excel Web App (Office Web Apps Server) a v službe Excel Online (v SharePointe Online).

Vypočítavaná položka

Služby Excel Services (SharePoint Server 2013, lokálne)

Excel Web App (Office Web Apps, lokálne)

Excel Online (v službe SharePoint Online)

Vypočítavané miery

Áno

Áno

Áno, ak sú podporované zdroje údajov, ktoré sa používajú v službe SharePoint Online. Pozrite si tému použitie externých údajov v zošitoch v SharePointe Online.

Vypočítané členy

Áno

Áno

Áno, ak sú podporované zdroje údajov, ktoré sa používajú v službe SharePoint Online. Pozrite si tému použitie externých údajov v zošitoch v SharePointe Online.

Vypočítavané polia

Áno

Nie.

Možnosti PowerPivotu vrátane vypočítavaných polí a dátových modelov nie sú na serveri Office Web Apps Server (lokálne) podporované.

Áno, ak sú podporované zdroje údajov, ktoré sa používajú v službe SharePoint Online. Pozrite si tému použitie externých údajov v zošitoch v SharePointe Online.

Ďalšie informácie nájdete v týchto témach:

Dôležité: Ak sa pokúsite zobraziť zošit obsahujúci vypočítavané položky (alebo nepodporované funkcie) v okne prehliadača a zobrazí sa chybové hlásenie s oznámením, že zošit nie je podporovaný, skúste ho otvoriť v programe Excel 2013.

Na začiatok stránky

Čo sú vypočítané miery?

Vypočítaná miera je vlastný výpočet, ktorý vytvárate v programe Excel pri práci s viacrozmernými údajmi uloženými v službách SQL Server Analysis Services. Vypočítané miery sú užitočné na definovanie výpočtov, ktoré ešte pravdepodobne neexistujú v databáze. K príkladom vlastných výpočtov môžu patriť:

 • miera predajnej kvóty využívajúca konkrétny vzorec,

 • miera percenta z celkového množstva pre položky v skupine,

 • miera hrubého zisku využívajúca zložitý dotaz,

 • miera výnosov využívajúca súčet hrubého zisku a produktových nákladov.

Vytvorením vypočítavanej miery definujete dotaz viacrozmerných výrazov (MDX). Ide to jednoducho pomocou dialógového okna Vypočítavaná miera v Exceli, ktoré vám umožňuje použiť funkciu presunutia myšou na nastavenie dotazu.

Vytvorenie vypočítanej miery v programe Excel

 1. Vytvorte zostavu kontingenčnej tabuľky alebo zostavu kontingenčného grafu pomocou údajov uložených v kocke služieb Analysis Services.

 2. Na karte Analyzovať vyberte v skupine Výpočty položky Nástroje OLAP > Vypočítaná miera v jazyku MDX. Otvorí sa dialógové okno Nová vypočítaná miera.

 3. Do poľa Názov zadajte názov vypočítavanej miery.

 4. (Tento krok je voliteľný.) Ak chcete určiť, kde v zozname polí kontingenčnej tabuľky (alebo kontingenčného grafu) sa má zobraziť vypočítavaná miera, vykonajte aspoň jeden z týchto krokov:

  • Použite zoznam Skupina metrík na určenie, kde sa má v zozname polí kontingenčnej tabuľky (alebo kontingenčného grafu) zobraziť vypočítavaná miera. Ak nezadáte Skupinu metrík, vypočítavaná miera sa zobrazí v skupine s názvom Hodnoty.

  • V poli Priečinok zadajte názov na vytvorenie zobrazovaného priečinka pre vypočítavanú mieru.

 5. Z karty Polia a položky potiahnite položku (napríklad mieru) na tablu MDX.

 6. Za položku na table MDX pridajte operáciu, napríklad +, -, / alebo *.

 7. Z karty Polia a položky potiahnite ďalšiu položku na tablu MDX.

 8. Kroky 5 až 7 opakujte, kým nenastavíte položky aj vzorec.
  Ak napríklad vytvárate vypočítavanú mieru s názvom Výnos, na table MDX sa môže vyskytovať dotaz, ktorý pripomína:
  [Measures].[Product Cost]+[Measures].[Gross Profit]

 9. Ak chcete zabezpečiť správne fungovanie dotazu, vyberte možnosť Testovať MDX.

 10. Výberom tlačidla OK vytvoríte vypočítavanú mieru.

 11. Ak chcete použiť vypočítavanú mieru v zostave, vyberte ju v zozname polí kontingenčnej tabuľky (alebo kontingenčného grafu). Nájdete ju na mieste, ktoré bolo zadané v kroku 4.

Poznámka: Pretože program Excel MDX vypočítavanej miery sa používa na vytvorenie relácie konkrétne výpočtu pre zdroj údajov SQL Server Analysis Services, vaše vypočítavanej miery obmedzia na relácie a pripojenie zdroja údajov, ktoré ste použili. Ďalšie informácie o vytváraní oblasti relácie vypočítaných členov.

Na začiatok stránky

Čo sú vypočítané členy?

Vypočítaný člen je množina členov, ktorú definujete v programe Excel pri práci s viacrozmernými údajmi uloženým v službách Server Analysis Services. Vypočítané členy sú užitočné na definovanie množín položiek, ktoré ešte pravdepodobne neexistujú v databáze. K príkladom týchto vlastných množín môžu patriť:

 • oblasť pozostávajúca z určitých zemepisných oblastí, napríklad krajín, regiónov alebo štátov,

 • skupina produktov, ktorá sa započítava do kvóty predajcu,

 • súbor propagačných aktivít súvisiacich s konkrétnou marketingovou kampaňou.

Podobne ako pri vypočítavanej miere, ak vytvoríte vypočítavaný člen, definujete dotaz MDX. Ide to jednoducho pomocou dialógového okna Vypočítavaný člen v Exceli, ktoré vám umožňuje použiť funkciu presunutia myšou na nastavenie dotazu.

Poznámka: Ak pri práci s kontingenčnou tabuľkou v Exceli používate na pridávanie vypočítaného člena nástroje OLAP a váš zdroj údajov je pripojený na server s verziou SQL Server 2008 alebo staršou, nebudete môcť výber tohto člena v rozbaľovacom zozname Zoznam polí zrušiť. Ak je zdroj údajov pripojený na server s verziou SQL Server 2008 R2 alebo novšou, môžete začiarknutie vypočítaného člena vybrať a zrušiť v rozbaľovacom zozname filtra.

Vytvorenie vypočítaného člena v programe Excel

 1. Vytvorte zostavu kontingenčnej tabuľky alebo zostavu kontingenčného grafu pomocou údajov uložených v kocke služieb Analysis Services.

 2. Na karte Analyzovať vyberte v skupine Výpočty položky Nástroje OLAP > Vypočítavaný člen MDX. Otvorí sa dialógové okno Nový vypočítaný člen.

 3. Do poľa Názov zadajte názov vypočítavaného člena.

 4. Použite zoznam Nadradená hierarchia na určenie, kde sa má v zozname polí kontingenčnej tabuľky (alebo kontingenčného grafu) zobraziť vypočítavaný člen.
  Venujte dôkladnú pozornosť tomu, čo vyberáte. Miesto, kam ste zadali vypočítavaný člen, ktorý sa má použiť v zostave kontingenčnej tabuľky (alebo v zostave kontingenčného grafu), si treba zapamätať.

 5. Z karty Polia a položky potiahnite položku (napríklad hierarchiu dimenzií) na tablu MDX.

 6. Za položku na table MDX pridajte operáciu, napríklad +, -, / alebo *.

 7. Z karty Polia a položky potiahnite ďalšiu položku na tablu MDX.

 8. Kroky 5 až 7 opakujte, kým nenastavíte položky aj vzorec.
  Ak napríklad vytvárate vypočítavaného člena s názvom Kľúčové produkty, ktorý obsahuje všetky kategórie okrem dvoch, na table MDX sa môže zobraziť dotaz podobný tomuto
  [Product].[Product Categories]-[Product].[Product Categories].[Category].&[4]-[Product].[Product Categories].[Category].&[3]

 9. Ak chcete zabezpečiť správne fungovanie dotazu, vyberte možnosť Testovať MDX.

 10. Výberom tlačidla OK vytvoríte vypočítavaný člen.

 11. Ak chcete pridať vypočítavaný člen do zostavy kontingenčnej tabuľky (alebo do zostavy kontingenčného grafu), postupujte takto:

  1. Zabezpečte, aby bola pre zostavu vybratá aspoň jedna miera.

  2. V zozname polí kontingenčnej tabuľky (alebo kontingečného grafu) rozbaľte nadradenú dimenziu, ktorú ste zadali v kroku 4.

  3. Vyberte začiarkavacie políčko vedľa hierarchie dimenzií, ktoré zodpovedá hierarchii použitej na vytvorenie vypočítavaného člena. V zostave sa zobrazujú informácie pre všetky členy dimenzií v skupine vrátane vami vytvoreného vypočítavaného člena.

 12. (Táto možnosť je voliteľná.) Ak chcete zobraziť informácie len pre vypočítavaný člen v zostave, postupujte takto:

  1. V zozname polí kontingenčej tabuľky (alebo kontingenčného grafu) ukážte na hierarchiu dimenzií obsahujúcu vypočítavaný člen.

  2. Keď sa zobrazí šípka nadol, kliknutím (alebo ťuknutím) na ňu otvorte dialógové okno Výber polí.

  3. Zrušte začiarknutie políčok pre všetky položky okrem položky pre vypočítaný člen, ktorý ste vytvorili.

Na začiatok stránky

Čo sú vypočítavané polia?

Vypočítavané polia sú užitočné, ak chcete vytvoriť vypočítavané položky v zostavy kontingenčnej tabuľky alebo zostavy, ktoré nepoužíva viacrozmerných údajov uložených v služby Analysis Services, ale namiesto toho používa údaje vytvorené pomocou doplnku Power Pivot Excel model údajov v zošite. Hodnoty vo vypočítavaných poliach môžete zmeniť v závislosti od kontextu. Kontext sa určuje podľa výberu riadky, stĺpce, filtre, alebo vlastný vzorec pomocou Data Analysis Expressions (DAX) v doplnku PowerPivot.

Podobne ako vypočítané miery a vypočítané členy, aj vypočítavané polia sú uvedené v zozname polí kontingenčnej tabuľky (alebo kontingenčného grafu), zvyčajne v skupine Hodnoty. Vypočítavané pole môžete vytvoriť niekoľkými spôsobmi.

Vytvorenie vypočítavaného poľa v programe Excel

Podrobné informácie o tvorbe vypočítavaných polí a práci s nimi nájdete v týchto zdrojoch:

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×