Vypnite funkciu synchronizácia Outlook kalendár v Plánovač pre vašu organizáciu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak ste globálny správca služieb Office 365 a chcete vypnúť synchronizáciu kalendára v Microsoft Planner, môžete použiť Windows PowerShell. Plánovač sa automaticky zapne pre všetky organizácie, ktoré majú Plánovač ako súčasť predplatného služieb Office 365.

Požiadavky na vytváranie Plánovač zmeny v Windows PowerShell

Tento postup vás prevedie sťahovať súbory, ktoré sú potrebné na spustenie Plánovač admin príkazy v PowerShell:

 • Dva DLL služby Active Directory

 • Jeden PowerShell skript

 • Skript prehlásenie

Ak ste novým Windows PowerShell, pozrite si tému Pomocou prostredia Windows PowerShell.

 1. Prejdite na https://www.nuget.org/packages/Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory/2.29.0

 2. Na pravej strane vyberte položku manuálne sťahovanie, vyberte položku Uložiť ako, vyberte umiestnenie na uloženie a vyberte položku Uložiť.

 3. Nájdite súbor v programe Prieskumník a zmeňte jeho príponu súboru z .nupkg na .zip.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor s príponou .zip a vyberte položku Extrahovať všetko.  Vyberte položku extrahovať. Skončíte s rozbalený balík priečinok s názvom "microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0".

 5. Skopírujte tento kód do textového editora a uložte ho ako SetPlannerTenantSettings.psm1 v priečinku "microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45".

  function Connect-AAD ()
  {
  <#
  .Synopsis
  (Private to module) Attempts to obtain a token from AAD.
  .Description
  This function attempts to obtain a token from Azure Active Directory.
  .example
  $authorizationContext = Connect-AAD
  #>
    $authUrl = "https://login.microsoftonline.com/common" # Prod environment
    $resource = "https://tasks.office.com" # Prod environment
    $clientId = "d3590ed6-52b3-4102-aeff-aad2292ab01c"
    
    $redirectUri = "urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob"
    $promptBehavior = [Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.PromptBehavior]::Always
    
    $authentiationContext = New-Object "Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.AuthenticationContext" -ArgumentList $authUrl, $False
    
    $authenticationResult = $authentiationContext.AcquireToken($resource, $clientId, $redirectUri, $promptBehavior)
    return $authenticationResult
  }
  function Set-PlannerConfiguration
  {
  <#
  .Synopsis
  Configures tenant level settings for Microsoft Planner.
  .Description
  This cmdlet allows tenant administrators to change policies regarding availability of certain features in Microsoft Planner. The changes to settings take effect immediately. This cmdlet specifies the administrator preference on whether the feature should be available. The features can still be disabled due to Microsoft Planner behavior, at the discretion of Microsoft.
  .Parameter Uri
  The URL of the Tenant-Level Settings API for the Planner instance to control.
  .Parameter AccessToken
  A valid access token of a user with tenant-level administrator privileges.
  .Parameter AllowCalendarSharing
  If set to $false, disables creating iCalendar links from Microsoft Planner, and disables previously created iCalendar links. If set to $true, enables creating iCalendar links from Microsoft Planner and re-enables any previously created iCalendar links.
  .example
  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $true
  #>
    param(
      [ValidateNotNull()]
      [System.String]$Uri="https://tasks.office.com/taskAPI/tenantAdminSettings/Settings",
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [Parameter(Mandatory=$false)][System.String]$AccessToken,
      [Parameter(Mandatory=$false, ValueFromPipeline=$true)][System.Boolean]$AllowCalendarSharing
      )
    
    if(!($PSBoundParameters.ContainsKey("AccessToken"))){
      $authorizationContext = Connect-AAD
      $AccessToken = $authorizationContext.AccessTokenType.ToString() + ' ' +$authorizationContext.AccessToken
    }
    
    $flags = @{}
    
    if($PSBoundParameters.ContainsKey("AllowCalendarSharing")){
      $flags.Add("allowCalendarSharing", $AllowCalendarSharing);
    }
    $propertyCount = $flags | Select-Object -ExpandProperty Count
    
    if($propertyCount -eq 0) {
      Throw "No properties were set."
    }
    
    $requestBody = $flags | ConvertTo-Json
    Invoke-RestMethod -ContentType "application/json;odata.metadata=full" -Headers @{"Accept"="application/json"; "Authorization"=$AccessToken; "Accept-Charset"="UTF-8"; "OData-Version"="4.0;NetFx"; "OData-MaxVersion"="4.0;NetFx"} -Method PATCH -Body $requestBody $Uri
  }
  function Get-PlannerConfiguration
  {
  <#
  .Synopsis
  Retrieves tenant level settings for Microsoft Planner.
  .Description
  This cmdlet allows users and tenant administrators to retrieve policy preferences set by the tenant administrator regarding availability of certain features in Microsoft Planner. While a feature may be permitted by a tenant administrator's preference, features can still be disabled due to Microsoft Planner behavior, at the discretion of Microsoft.
  .Parameter Uri
  The URL of the Tenant-Level Settings API for the Planner instance to retrieve.
  .Parameter AccessToken
  A valid access token of a user with tenant-level administrator privileges.
  .example
  Get-PlannerConfiguration
  #>
    param(
      [ValidateNotNull()]
      [System.String]$Uri="https://tasks.office.com/taskAPI/tenantAdminSettings/Settings",
      [Parameter(Mandatory=$false)]
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [System.String]$AccessToken
      )
    
    if(!($PSBoundParameters.ContainsKey("AccessToken"))){
      $authorizationContext = Connect-AAD
      $accessToken = $authorizationContext.AccessTokenType.ToString() + ' ' +$authorizationContext.AccessToken
    }
    
    $response = Invoke-RestMethod -ContentType "application/json;odata.metadata=full" -Headers @{"Accept"="application/json"; "Authorization"=$AccessToken; "Accept-Charset"="UTF-8"; "OData-Version"="4.0;NetFx"; "OData-MaxVersion"="4.0;NetFx"} -Method GET $Uri
    $result = New-Object psobject
    $result | Add-Member -NotePropertyName "SettingName" -NotePropertyValue "AllowCalendarSharing"
    $result | Add-Member -NotePropertyName "Value" -NotePropertyValue $response.allowCalendarSharing
    return $result
  }
  Export-ModuleMember -Function Get-PlannerConfiguration, Set-PlannerConfiguration
  
 6. Skopírujte tento kód do textového editora a uložte ho ako SetPlannerTenantSettings.psd1 v priečinku "microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45".

  #
  # Module manifest for module 'SetTenantSettings'
  #
  # Generated by: Microsoft Corporation
  #
  # Generated on: 12/17/2017
  #
  
  @{
  
  # Script module or binary module file associated with this manifest.
  RootModule = 'SetPlannerTenantSettings.psm1' # Version number of this module. ModuleVersion = '1.0' # Supported PSEditions # CompatiblePSEditions = @() # ID used to uniquely identify this module GUID = '6250c644-4898-480c-8e0b-bd3ebdf246ca' # Author of this module Author = 'Microsoft Corporation' # Company or vendor of this module CompanyName = 'Microsoft Corporation' # Copyright statement for this module Copyright = '(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.' # Description of the functionality provided by this module Description = 'Planner Tenant Settings client' # Minimum version of the Windows PowerShell engine required by this module # PowerShellVersion = '' # Name of the Windows PowerShell host required by this module # PowerShellHostName = '' # Minimum version of the Windows PowerShell host required by this module # PowerShellHostVersion = '' # Minimum version of Microsoft .NET Framework required by this module. This prerequisite is valid for the PowerShell Desktop edition only. # DotNetFrameworkVersion = '' # Minimum version of the common language runtime (CLR) required by this module. This prerequisite is valid for the PowerShell Desktop edition only. # CLRVersion = '' # Processor architecture (None, X86, Amd64) required by this module # ProcessorArchitecture = '' # Modules that must be imported into the global environment prior to importing this module # RequiredModules = @() # Assemblies that must be loaded prior to importing this module RequiredAssemblies = @("Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.dll","Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.WindowsForms.dll") # Script files (.ps1) that are run in the caller's environment prior to importing this module. # ScriptsToProcess = @() # Type files (.ps1xml) to be loaded when importing this module # TypesToProcess = @() # Format files (.ps1xml) to be loaded when importing this module # FormatsToProcess = @() # Modules to import as nested modules of the module specified in RootModule/ModuleToProcess # NestedModules = @() # Functions to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no functions to export. FunctionsToExport = @("Get-PlannerConfiguration", "Set-PlannerConfiguration") # Cmdlets to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no cmdlets to export. CmdletsToExport = @() # Variables to export from this module VariablesToExport = '*' # Aliases to export from this module, for best performance, do not use wildcards and do not delete the entry, use an empty array if there are no aliases to export. AliasesToExport = @() # DSC resources to export from this module # DscResourcesToExport = @() # List of all modules packaged with this module # ModuleList = @() # List of all files packaged with this module # FileList = @("SetTenantSettings.psm1") # Private data to pass to the module specified in RootModule/ModuleToProcess. This may also contain a PSData hashtable with additional module metadata used by PowerShell. PrivateData = @{ PSData = @{ # Tags applied to this module. These help with module discovery in online galleries. # Tags = @() # A URL to the license for this module. # LicenseUri = '' # A URL to the main website for this project. # ProjectUri = '' # A URL to an icon representing this module. # IconUri = '' # ReleaseNotes of this module # ReleaseNotes = '' } # End of PSData hashtable } # End of PrivateData hashtable # HelpInfo URI of this module # HelpInfoURI = '' # Default prefix for commands exported from this module. Override the default prefix using Import-Module -Prefix. # DefaultCommandPrefix = '' }
  
 7. Spustite tento príkaz Importovať tieto súbory do PowerShell, uistite sa, že pridať cestu jedinečný súbor zo svojho počítača:

  Import-Module [File path on your computer]microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.2.29.0\lib\net45\SetPlannerTenantSettings.psd1 

Teraz ste pripravení na vykonávanie zmien Plánovač na úrovni organizácie pomocou PowerShell.

Zapnutie alebo vypnutie synchronizácie kalendára programu Outlook v Plánovač pomocou PowerShell

 1. Otvorte PowerShell a spustite tento príkaz vypnúť synchronizáciu Outlook kalendár pre Plánovač:

  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $false

  Ak chcete znova zapnúť synchronizácia kalendára programu Outlook v Plánovač:

  Set-PlannerConfiguration -AllowCalendarSharing $true

  Poznámka: Budete musieť prihlásiť pomocou svojich poverení Azure Active Directory.

 2. Ak chcete overiť nastavenia:

  • V PowerShell spúšťať: Get-PlannerConfiguration

  • V Plánovač, prejdite na položky Plánovač > Moje úlohy. Vyberte tri bodky (…). Synchronizácia kalendára programu Outlook je povolené, ak sa zobrazí príkaz Add "moje úlohy" do kalendára programu Outlook a vypnuté, ak ich nechcete.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×