Office
Prihlásenie

Vykonanie čiastočnej migrácie e-mailov do služieb Office 365

Obsah poštových schránok používateľov môžete migrovať z e-mailov na serveri Exchange 2003 alebo Exchange 2007 do služieb Office 365 postupne pomocou čiastočnej migrácie.

Tento článok vás prevedie jednotlivými úlohami potrebnými na čiastočnú migráciu e-mailov. Téma Potrebné informácie o čiastočnej migrácii e-mailov do služieb Office 365 vám poskytne prehľad o procese migrácie. Ak ste oboznámení s obsahom uvedenej témy, pomocou tohto článku môžete začať s migráciou poštových schránok z jedného e-mailového systému do druhého.

Kroky pre prostredie Windows PowerShell nájdete v téme Fázová migrácia do služieb Office 365 pomocou prostredia PowerShell.

Úlohy migrácie

Tu sú úlohy, ktoré je potrebné vykonať, ak ste pripravení spustiť čiastočnú migráciu:

 1. Príprava na čiastočnú migráciu

 2. Overenie vášho vlastníctva domény

 3. Použitie synchronizácie adresárov na vytvorenie používateľov v službách Office 365

 4. Vytvorenie zoznamu poštových schránok určených na migráciu

 5. Pripojenie služieb Office 365 do vášho e-mailového systému

 6. Migrácia poštových schránok

 7. Spustenie dávky čiastočnej migrácie

 8. Konverzia lokálnych poštových schránok na používateľov s aktivovanou poštou

 9. Smerovanie e-mailov priamo do služieb Office 365

 10. Odstránenie dávky čiastočnej migrácie

 11. Vykonanie ďalších úloh po dokončení migrácie

Príprava na čiastočnú migráciu

Skôr než vykonáte migráciu poštových schránok do služieb Office 365 pomocou čiastočnej migrácie, je potrebné vykonať niekoľko zmien v prostredí servera Exchange Server.

Príprava na čiastočnú migráciu

 1. Nakonfigurujte funkciu Outlook Anywhere na lokálnom serveri Exchange Server   . Služba migrácie e-mailov používa na pripojenie k lokálnemu serveru Exchange Server funkciu Outlook Anywhere (tiež známu ako RPC cez HTTP). Informácie o nastavení funkcie Outlook Anywhere pre Exchange 2007 a Exchange 2003 nájdete v témach:

  Dôležité: S konfiguráciou funkcie Outlook Anywhere musíte používať certifikát vydaný dôveryhodnou certifikačnou autoritou (CA). Funkciu Outlook Anywhere nie je možné nakonfigurovať s certifikátom s vlastným podpisom. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako nakonfigurovať protokol SSL pre Outlook Anywhere.

 2. Voliteľné: Skontrolujte, či sa môžete pomocou funkcie Outlook Anywhere    pripojiť k organizácii používajúcej Exchange. Nastavenia pripojenia môžete otestovať pomocou jedného z nasledujúcich spôsobov.

 3. Nastavte povolenia   . Lokálne konto používateľa, ktoré používate na pripojenie k organizácii s lokálnym systémom Exchange (nazývaným tiež správca migrácie), musí mať potrebné povolenia na prístup k lokálnym poštovým schránkam určeným na migráciu do služieb Office 365. Toto používateľské konto sa používa pri neskoršom pripojení služieb Office 365 k vášmu e-mailovému systému v rámci tohto postupu.

 4. Na migráciu poštových schránok musí mať správca niektorú z týchto množín povolení:

  • Musí mať priradené povolenie FullAccess pre každú lokálnu poštovú schránku a mať povolenie WriteProperty na úpravu vlastnosti TargetAddress v lokálnych používateľských kontách.

   alebo

  • Musí mať priradené povolenie Receive As pre databázu lokálnych poštových schránok, v ktorej sú uložené poštové schránky používateľov, a mať povolenie WriteProperty na úpravu vlastnosti TargetAddress v lokálnych používateľských kontách.

  Pokyny na nastavenie týchto povolení nájdete v téme Priradenie povolení Exchange na migráciu poštových schránok do služieb Office 365.

 5. Vypnite službu Unified Messaging (UM)   . Ak je služba UM pre lokálne poštové schránky, ktoré chcete migrovať, zapnutá, pred migráciou ju vypnite. Po dokončení migrácie službu UM pre poštové schránky znova zapnite. Postup s podrobnými krokmi nájdete v téme Vypnutie služby Unified Messaging.

Overenie vášho vlastníctva domény

Počas migrácie sa adresa protokolu SMTP každej lokálnej poštovej schránky použije na vytvorenie e-mailovej adresy určenej pre novú poštovú schránku v službách Office 365. Ak chcete spustiť čiastočnú migráciu, lokálna doména musí byť overená ako doména, ktorú vlastníte vo vašej organizácii využívajúcej Office 365.

Overenie vášho vlastníctva lokálnej domény pomocou sprievodcu doménami

 1. Poznámka: Ak chcete vykonať tieto kroky, musíte byť v službách Office 365 globálnym správcom.

  Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. Vyberte položky Nastavenie > Domény.

 3. Na stránke Spravovanie domén kliknutím na položku Pridať doménu Ikona Pridať spustite sprievodcu doménami.

 4. Na stránke Pridanie domény v službách Office 365 vyberte možnosť Zadajte názov domény a potvrďte vlastníctvo.

 5. Zadajte názov domény (napríklad Contoso.com), ktorú používate v organizácii s lokálnym systémom Exchange, a potom vyberte položku Ďalej.

 6. Na stránke Potvrďte, že ste vlastníkom <názov vašej domény> vyberte zo zoznamu svojho poskytovateľa hostiteľských služieb DNS alebo vyberte položku Všeobecné pokyny, ak je to možné.

 7. Postupujte podľa pokynov určených pre poskytovateľa hostiteľských služieb DNS. Na overenie vlastníctva domény sa zvyčajne používa TXT záznam.

  Hodnotu TXT alebo MX špecifickú pre vášho nájomníka služieb Office 365 môžete vyhľadať aj podľa pokynov v téme Zhromaždenie informácií potrebných na vytvorenie DNS záznamov pre Office 365.

  Po pridaní TXT alebo MX záznamu počkajte 15 minút, potom prejdite na ďalší krok.

 8. V sprievodcovi doménami služieb Office 365 vyberte možnosť Hotovo, skontrolovať teraz – mala by sa zobraziť overovacia stránka. Vyberte možnosť Dokončiť.

  Ak sa overovacia stránka nezobrazí, chvíľu počkajte a potom to skúste znova.

  Nepokračujte ďalším krokom v sprievodcovi doménami. Overili ste svoje vlastníctvo domény organizácie s lokálnym systémom Exchange a potvrdili ste, že ste pripravení pokračovať v migrácii e-mailov.

Použitie synchronizácie adresárov na vytvorenie používateľov v službách Office 365

Na vytvorenie všetkých lokálnych používateľov v organizácii využívajúcej služby Office 365 použite synchronizáciu adresárov.

Po vytvorení bude treba všetkým používateľom priradiť licenciu. Na pridanie licencií máte 30 dní od vytvorenia používateľov. Postup na pridanie licencií nájdete v časti Vykonanie ďalších úloh po dokončení migrácie.

Vytvorenie nových používateľov

 • Na synchronizáciu a vytvorenie lokálnych používateľov v  službách Office 365 môžete použiť buď nástroj Synchronizácia služieb Microsoft Azure Active Directory, alebo služby Microsoft Azure Active Directory Sync Services (AAD Sync). Po migrácii poštových schránok do služieb Office 365 budete spravovať používateľské kontá v rámci svojej lokálnej organizácie a tieto kontá sa budú synchronizovať s vašou organizáciou využívajúcou služby Office 365. Ďalšie informácie nájdete v téme Integrácia adresárov.

Vytvorenie zoznamu poštových schránok určených na migráciu

Po identifikovaní používateľov, ktorých lokálne poštové schránky chcete migrovať do služieb Office 365, použite súbor s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV) na vytvorenie dávky migrácie. Každý riadok v CSV súbore, ktorý služby Office 365 používajú na spustenie migrácie, obsahuje informácie o jednej lokálnej poštovej schránke.

Poznámka: Počet poštových schránok, ktoré môžete migrovať do služieb Office 365 pomocou čiastočnej migrácie, nie je obmedzený. CSV súbor pre dávku migrácie môže obsahovať maximálne 2 000 riadkov. Ak chcete migrovať viac ako 2 000 poštových schránok, vytvorte ďalšie CSV súbory a každý z nich použite na vytvorenie novej dávky migrácie.

Podporované atribúty

CSV súbor pre čiastočnú migráciu podporuje tieto 3 atribúty. Každý riadok v CSV súbore zodpovedá jednej poštovej schránke a musí obsahovať hodnotu pre každý z týchto atribútov.

Atribút

Popis

Povinný?

EmailAddress

Určuje primárnu SMTP e-mailovú adresu, napríklad jurajp@contoso.com, pre lokálne poštové schránky.

Pre lokálne poštové schránky použite primárnu SMTP adresu a nie identifikácie používateľov zo služieb Office 365. Ak by mala napríklad lokálna doména názov contoso.com, ale e-mailová doména v službách Office 365 by mala názov sluzba.contoso.com, pre e-mailové adresy v CSV súbore by ste použili názov domény contoso.com.

Požadovaný

Password

Heslo, ktoré treba nastaviť pre novú poštovú schránku v službách Office 365. Na heslá v CSV súbore sa vzťahujú tie isté obmedzenia ako na heslá v organizácii využívajúcej služby Office 365.

Voliteľné

ForceChangePassword

Určujte, či si používateľ pri prvom prihlásení do svojej novej poštovej schránky v službách Office 365 musí zmeniť heslo. Ako hodnoty tohto parametra použite možnosti True alebo False.

Poznámka: Ak ste vo svojej lokálnej organizácii implementovali riešenie jediného prihlásenia nasadením služieb Active Directory Federation Services (ADFS) 2.0 (AD FS 2.0) alebo vyššej verzie, musíte ako hodnotu atribútu ForceChangePassword použiť možnosť False.

Voliteľné

Formát CSV súboru

Uvádzame príklad formátu CSV súboru. V tomto príklade sa do služieb Office 365 migrujú tri lokálne poštové schránky.

Prvý riadok CSV súboru, nazývaný aj riadok hlavičky, obsahuje názvy atribútov alebo polí zadávaných do nasledujúcich riadkov. Názvy jednotlivých atribútov sú oddelené čiarkami.

EmailAddress,Password,ForceChangePassword 
pilarp@contoso.com,Pa$$w0rd,False
tobyn@contoso.com,Pa$$w0rd,False
briant@contoso.com,Pa$$w0rd,False

Každý riadok pod riadkom hlavičky predstavuje jedného používateľa a poskytuje informácie, ktoré sa použijú na migráciu poštovej schránky používateľa. Hodnoty atribútov v jednotlivých riadkoch musia byť uvedené v rovnakom poradí ako názvy atribútov v riadku hlavičky.

Na vytvorenie CSV súboru môžete použiť ľubovoľný textový editor alebo aplikáciu, napríklad Excel. Uložte súbor vo formáte súboru .csv alebo .txt.

Poznámka: Ak CSV súbor obsahuje iné znaky ako ASCII alebo obsahuje špeciálne znaky, uložte CSV súbor s kódovaním UTF-8 alebo iným kódovaním Unicode. V závislosti od aplikácie môže byť uloženie CSV súboru s kódovaním UTF-8 alebo iným kódovaním Unicode jednoduchšie, ak sa bude miestne nastavenie systému v počítači zhodovať s jazykom použitým v CSV súbore.

Pripojenie služieb Office 365 do vášho e-mailového systému

Koncový bod migrácie obsahuje nastavenia a poverenia potrebné na pripojenie k lokálnemu serveru hosťujúcemu poštové schránky, ktoré migrujete do služieb Office 365. Pri čiastočnej migrácii vytvoríte koncový bod migrácie služby Outlook Anywhere. Pre všetky dávky migrácie sa vytvára jeden koncový bod migrácie.

Vytvorenie koncového bodu migrácie

 1. Prejdite do Centra spravovania pre Exchange.

 2. Prejdite do časti Centrum spravovania pre Exchange a následne na pokožky Príjemcovia > Migrácia.

 3. Vyberte položky Viac Ikona Viac > Koncové body migrácie.

  Výber koncového bodu migrácie.
 4. Na stránke Koncové body migrácie vyberte položku Nové Ikona Nové .

 5. Na stránke Výber typu koncového bodu migrácie vyberte položky Outlook Anywhere > Ďalej.

 6. Na stránke Zadanie lokálnych poverení konta zadajte informácie do nasledujúcich polí:

  • E-mailová adresa     Zadajte e-mailovú adresu ľubovoľného používateľa organizácie s lokálnym systémom Exchange, ktorý sa bude migrovať. Office 365 otestuje pripojiteľnosť k poštovej schránke tohto používateľa.

  • Konto s oprávneniami     Zadajte meno používateľa (formát domény\mena používateľa lebo e-mailovej adresy) konta, ktoré obsahuje potrebné administratívne povolenia v lokálnej organizácii. Office 365 použije toto konto na zistenie koncového bodu migrácie a na otestovanie povolení priradených k tomuto kontu prostredníctvom pokusu o pripojenie k poštovej schránke pomocou zadanej e-mailovej adresy.

  • Heslo konta s oprávneniami     Zadajte heslo pre konto s oprávneniami. Ide o konto správcu.

 7. Vyberte položku Ďalej a vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak sa Office 365 úspešne pripojí k zdrojovému serveru, zobrazia sa nastavenia pripojenia. Vyberte položku Ďalej.

   Potvrdené pripojenie pre koncový bod funkcie Outlook Anywhere.
  • Ak je skúšobné pripojenie k zdrojovému serveru neúspešné, zadajte tieto informácie:

   • Exchange Server     Zadajte úplný názov domény (FQDN) lokálneho servera Exchange Server. Ide o názov hostiteľa servera vašej poštovej schránky. Napríklad EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • Server proxy RPC     Zadajte úplný názov domény servera proxy RPC pre Outlook Anywhere. Zvyčajne je server proxy rovnaký ako vaša URL adresa aplikácie Outlook Web App. Môže to byť napríklad mail.contoso.com. Je to zároveň aj URL adresa servera proxy, ktorú Outlook používa na pripojenie k serveru Exchange Server

 8. Na stránke Zadať všeobecné informácie zadajte názov koncového bodu migrácie, napríklad Test5 – koncový bod. Ak chcete použiť predvolené hodnoty, ponechajte ostatné dve polia prázdne.

  Názov koncového bodu migrácie.
 9. Vyberte položku Nový a vytvorte nový koncový bod migrácie.

  Ak chcete overiť, či je služba Exchange Online pripojená k lokálnemu serveru, môžete spustiť príkaz z príkladu 4 v téme Test dostupnosti servera migrácie.

Migrácia poštových schránok

Na vykonanie migrácie poštových schránok do služieb Office 365 môžete vytvoriť a následne spustiť dávku migrácie.

Vytvorenie dávky čiastočnej migrácie

Pri čiastočnej migrácii migrujete poštové schránky v dávkach – jedna dávka pre každý vytvorený CSV súbor.

Vytvorenie dávky čiastočnej migrácie

 1. Prejdite do časti Centrum spravovania pre Exchange a následne na položky Príjemcovia > Migrácia.

 2. Vyberte položky Nové Ikona Nové > Migrovať do služby Exchange Online.

  Výber položky Migrácia do lokality Exchange Online
 3. Na stránke Výber typu migrácie vyberte položky Čiastočná migrácia > Ďalej.

 4. Na stránke Výber používateľov vyberte položku Prehľadávať a potom vyberte CSV súbor, ktorý chcete použiť pre túto dávku migrácie.

  Po výbere CSV súboru služby Office 365 v danom CSV súbore skontrolujú, či:

  • Súbor nie je prázdny.

  • Používa formátovanie oddelené čiarkami.

  • Neobsahuje viac ako 2 000 riadkov.

  • V riadku hlavičky obsahuje požadovaný stĺpec EmailAddress.

  • Všetky riadky obsahujú rovnaký počet stĺpcov ako riadkov hlavičky.

  Ak niektorá z týchto kontrol zlyhá, zobrazí sa chyba s popisom príčiny zlyhania. V tomto bode musíte odstrániť všetky chyby v CSV súbore a znova ho odoslať na vytvorenie dávky migrácie. Po overení CSV súboru sa počet používateľov uvedených v CSV súbore zobrazí ako počet poštových schránok určených na migráciu.

 5. Vyberte položku Ďalej.

 6. Na stránke Potvrdenie koncového bodu migrácie overte uvedené informácie o koncovom bode migrácie a potom vyberte položku Ďalej.

  Nová dávka migrácie s potvrdeným koncovým bodom.
 7. Na stránke Premiestnenie konfigurácie zadajte názov (bez medzier a špeciálnych znakov) dávky migrácie a potom vyberte položku Ďalej. Po vytvorení dávky migrácie sa tento názov zobrazí v zozname dávok migrácie na stránke Migrácia.

 8. Na stránke Spustenie dávky vyberte niektorú z týchto možností:

  • Spustiť dávku automaticky     Dávka migrácie sa spustí hneď, ako uložíte novú dávku migrácie, so stavom Synchronizuje sa.

  • Spustiť dávku neskôr manuálne     Dávka migrácie je vytvorená, ale nespustí sa. Stav dávky je nastavený na možnosť Vytvorená. Ak chcete dávku migrácie spustiť, vyberte ju na tabuli migrácie a potom vyberte položku Spustiť.

 9. Vyberte položku Nová a vytvorte dávku migrácie.

  Nová dávka migrácie sa zobrazí sa tabuli migrácie.

Spustenie dávky čiastočnej migrácie

Ak ste vytvorili dávku migrácie a nakonfigurovali ju na manuálne spustenie, môžete ju spustiť v Centre spravovania pre Exchange.

Spustenie dávky čiastočnej migrácie

 1. Prejdite do časti Centrum spravovania pre Exchange a následne na položky Príjemcovia > Migrácia.

 2. Na tabuli migrácie vyberte dávku a potom vyberte položku Spustiť.

 3. Ak sa dávka migrácie spustí úspešne, jej stav na tabuli migrácie sa zmení na možnosť Synchronizuje sa.

  Synchronizácia dávky migrácie

Overenie fungovania kroku migrácie

Na tabuli migrácie budete môcť sledovať stav synchronizácie. V prípade výskytu problému si budete môcť pozrieť súbor denníka s ďalšími informáciami o týchto chybách.

Počas migrácie môžete tiež overiť, či sa v časti Centrum spravovania služieb Office 365 vytvorili používatelia.

Konverzia lokálnych poštových schránok na používateľov s aktivovanou poštou tak, aby mali migrovaní používatelia prístup k svojim e-mailom

Po úspešnej migrácii dávky poštových schránok treba používateľom umožniť prístup k ich pošte. Používateľ, ktorého poštová schránka bola migrovaná, má teraz obe poštové schránky: lokálnu aj v službách Office 365. Používatelia, ktorí majú poštovú schránku v službách Office 365, už nebudú prijímať novú poštu do svojej lokálnej poštovej schránky.

Pretože migrácia ešte nie je dokončená, nie ste zatiaľ pripravení smerovať e-maily všetkých používateľov do služieb Office 365. Čo teda treba spraviť v prípade ľudí, ktorí majú obe schránky? Môžete zmeniť lokálne poštové schránky, ktoré ste už migrovali, na používateľov s aktivovanou poštou. Po vykonaní zmeny z poštovej schránky na používateľa s aktivovanou poštou môžete e-maily používateľa smerovať do služieb Office 365, nemusia sa prijímať do jeho lokálnej poštovej schránky.

Ďalším dôležitým dôvod konverzie lokálnych poštových schránok na používateľov s aktivovanou poštou je uchovanie proxy adries z poštových schránok v službe Exchange Online skopírovaním proxy adries do používateľov s aktivovanou poštou. Tak môžete spravovať používateľov v cloude z lokálnej organizácie pomocou služby Active Directory. Zároveň ak sa po migrácii všetkých poštových schránok do služby Exchange Online rozhodnete vyradiť lokálnu organizáciu využívajúcu Exchange, proxy adresy skopírované do používateľov s aktivovanou poštou zostanú v lokálnej službe Active Directory.

Ďalšie informácie a možnosti stiahnutia skriptov na konverziu poštových schránok na používateľov s aktivovanou poštou nájdete v týchto témach:

Voliteľné: Zopakovanie krokov migrácie

Dávky môžete spustiť naraz alebo ich môžete spúšťať po jednej. Vyberte si možnosť, ktorá lepšie vyhovuje vášmu plánu a možnostiam pomoci používateľom po dokončení migrácie. Nezabudnite, že každá dávka migrácie je obmedzená na 2 000 poštových schránok.

Po dokončení migrácie všetkých používateľov do služieb Office 365 budete pripravení začať odosielať e-maily priamo do služieb Office 365 a vyradiť starý e-mailový systém.

Voliteľné: Zníženie oneskorenia e-mailov

Túto úlohu nemusíte vykonávať. Ak ju však preskočíte, zobrazenie e-mailov vo vašich nových poštových schránkach v službách Office 365 môže trvať dlhšie.

Keď vám ľudia mimo vašej organizácie pošlú e-mail, ich e-mailový systém nemusí zakaždým dvakrát kontrolovať, kam sa má e-mail odoslať. Namiesto toho ich systém uloží umiestnenie vášho e-mailového systému, a to na základe nastavenia vášho servera DNS známeho ako hodnota Time to Live (TTL). Ak ešte pred vypršaním hodnoty TTL zmeníte umiestnenie svojho e-mailového systému, e-mailový systém odosielateľa sa pokúsi odoslať e-mail najprv do pôvodného umiestnenia (predtým než zistí, že sa umiestnenie zmenilo). To môže spôsobiť oneskorenie doručenia pošty. Jedným zo spôsobov, ako tomu predísť, je znížiť hodnotu TTL, ktorú váš DNS server poskytuje ostatným serverom mimo vašej organizácie. Ostatné organizácie tak budú môcť obnovovať informácie o umiestnení vášho e-mailového systému oveľa častejšie.

Používanie krátkeho intervalu, napríklad 3 600 sekúnd (jedna hodina) alebo ešte kratšieho, vlastne znamená, že väčšina e-mailových systémov vás bude o aktualizované umiestnenie žiadať každú hodinu. Pred spustením migrácie e-mailov odporúčame nastaviť interval minimálne s touto hodnotou (3 600 sekúnd). Toto nastavenie poskytuje všetkým systémom, ktoré vám poslali e-mail, dostatočný čas na spracovanie zmeny. Potom, po vykonaní úplného prechodu do služieb Office 365, môžete zmeniť hodnotu TTL späť na dlhší interval.

Miestom zmeny nastavenia hodnoty TTL je záznam poštovej výmeny systému nazývaný tiež MX záznam. Tento záznam sa nachádza v časti DNS systému dostupnej pre verejnosť. Ak máte viac MX záznamov, v každom zázname je potrebné zmeniť hodnotu na 3 600 sekúnd alebo menej.

Ak potrebujete pomoc pri konfigurácii nastavení DNS systému, pozrite si tému Sprievodca DNS systémom pre služby Office 365.

Smerovanie e-mailov priamo do služieb Office 365

E-mailové systémy používajú DNS záznam, nazvaný aj MX záznam, na zisťovanie toho, kam sa majú e-maily doručiť. Počas procesu migrácie e-mailov smeroval MX záznam na váš lokálny e-mailový systém. Teraz po dokončení migrácie e-mailov všetkých používateľov do služieb Office 365 je potrebné, aby MX záznam smeroval do služieb Office 365. Zabezpečí sa tak doručovanie prichádzajúcich e-mailov do vašich poštových schránok v službách Office 365. Premiestnenie MX záznamu umožňuje aj vypnutie starého e-mailového systému, keď na to nastane ten správny čas.

K dispozícii sú konkrétne pokyny na zmenu MX záznamu určené pre mnohých poskytovateľov služieb DNS. Ak tu váš poskytovateľ služieb DNS nie je uvedený, prípadne chcete získať všeobecné informácie, k dispozícii sú aj všeobecné pokyny pre MX záznam.

E-mailovým systémom vašich zákazníkov a partnerov môže rozpoznanie zmien týkajúcich sa MX záznamov trvať až 72 hodín. Pred prechodom na ďalšiu úlohu preto počkajte aspoň 72 hodín.

Odstránenie dávky čiastočnej migrácie

Po zmene MX záznamu a overení smerovania všetkých e-mailov do služieb Office 365 môžete odstrániť dávky čiastočnej migrácie. Pred odstránením dávky migrácie skontrolujte nasledovné:

 • Všetci používatelia v dávke používajú poštové schránky v službách Office 365. Po odstránení dávky sa pošta odosielaná do poštových schránok na lokálnom serveri Exchange Server neskopíruje do príslušných poštových schránok v službách Office 365.

 • Poštové schránky služieb Office 365 vykonali po odosielaní pošty priamo do týchto poštových schránok synchronizáciu aspoň raz. Uistite sa, že hodnota v poli Čas poslednej synchronizácie pre dávku migrácie je aktuálnejšia ako hodnota v prípade, kedy pošta začala smerovať priamo do poštových schránok služieb Office 365.

Ak odstránite dávku čiastočnej migrácie, služba migrácie vymaže všetky záznamy týkajúce sa tejto dávky migrácie a potom odstráni aj dávku samotnú. Dávka sa odstráni zo zoznamu dávok migrácie na tabuli migrácie.

Odstránenie dávky čiastočnej migrácie

 1. Prejdite do časti Centrum spravovania pre Exchange a následne na položky Príjemcovia > Migrácia.

 2. Na tabuli migrácie vyberte dávku a potom vyberte položku Odstrániť.

  Odstránenie dávky môže trvať niekoľko minút.

 3. Prejdite do časti Centrum spravovania pre Exchange a následne na položky Príjemcovia > Migrácia.

 4. Skontrolujte, či sa dávka migrácie už viac na tabuli migrácie nenachádza.

Vykonanie ďalších úloh po dokončení migrácie

Po migrácii poštových schránok do služieb Office 365 je potrebné vykonať aj ďalšie úlohy.

Vykonanie ďalších úloh po dokončení migrácie

 1. Aktivujte používateľské kontá služieb Office 365 pre migrované kontá priradením licencií.    Ak licenciu nepriradíte, poštová schránka sa po uplynutí odkladu (30 dní) vypne. Ak chcete použiť Centrum spravovania služieb Office 365 a priradiť licenciu, pozrite si tému Priradenie licencií pre používateľov v službách Office 365 for business.

 2. Vytvorte DNS záznam automatickej konfigurácie, aby sa mohli používatelia jednoducho dostať k svojim poštovým schránkam.    Po migrácii všetkých lokálnych poštových schránok do služieb Office 365 môžete pre svoju organizáciu používajúcu služby Office 365 nakonfigurovať DNS záznam automatickej konfigurácie. Umožní to používateľom jednoducho sa pripojiť k svojim novým poštovým schránkam služieb Office 365 pomocou programu Outlook a mobilných klientov. Tento nový DNS záznam automatickej konfigurácie musí používať rovnaký priestor názvov, aký používate vo svojej organizácii so službami Office 365. Ak je napríklad váš cloudový priestor názvov cloud.contoso.com, je potrebné vytvoriť DNS záznam automatickej konfigurácie s názvom autodiscover.cloud.contoso.com.

  Office 365 používa CNAME záznam na implementáciu automatickej konfigurácie pre Outlook a mobilných klientov. CNAME záznam automatickej konfigurácie musí obsahovať nasledujúce informácie:

  • Alias: autodiscover

  • Cieľ: autodiscover.outlook.com

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie DNS záznamov pre služby Office 365 pri spravovaní DNS záznamov.

 3. Vyraďte lokálne servery Exchange.    Po overení, že sa všetky e-maily smerujú priamo do poštových schránok v službách Office 365, že je migrácia dokončená a že už nepotrebujete udržiavať lokálnu e-mailovú organizáciu, môžete Exchange odinštalovať.

  Ďalšie informácie nájdete v týchto témach:

  Poznámka: Vyradenie programu Exchange z činnosti môže mať neočakávané následky. Pred vyradením organizácie s lokálnym systémom Exchange z činnosti odporúčame obrátiť sa na oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Pozrite tiež

Potrebné informácie o čiastočnej migrácii e-mailov do služieb Office 365

Spôsoby migrácie e-mailov do služieb Office 365

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×