Vykonávanie základných úloh v Exceli pre Android pomocou funkcie TalkBack

Vykonávanie základných úloh v Exceli pre Android pomocou funkcie TalkBack

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Excel pre Android môžete použiť funkciu TalkBack, vstavanú čítačku obrazovky v Androide, na vytvorenie zošitov a tabuľkových hárkov, použitie formátu čísel, vytvorenie jednoduchých vzorcov atď.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového zošita

Súbory Excelu sa nazývajú zošity. Každý zošit obsahuje hárky, ktoré sa zvyčajne nazývajú tabuľkové hárky alebo len hárky. Do jedného zošita môžete pridať ľubovoľné množstvo hárkov alebo môžete vytvoriť nové zošity a udržiavať tak údaje usporiadané.

 1. Ak chcete v Exceli vytvoriť nový zošit, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „New“ (Nové), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete otvoriť prázdny zošit, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť názov šablóny zošita, ktorú chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak sa chcete vrátiť späť po dosiahnutí konca zoznamu, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť názov správnej šablóny zošita.

 3. Ak chcete šablónu vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vytvorenie nového hárka v zošite

V zošite presúvajte prst pozdĺž ľavej dolnej časti obrazovky, kým sa neozve „Add sheet button“ (Tlačidlo Pridať hárok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zadávanie údajov

Počas zadávania údajov do hárku pracujete s riadkami, stĺpcami a bunkami. Na bunky sa odkazuje na základe ich umiestnenia v riadkoch a stĺpcoch hárka, takže bunka A1 sa nachádza v prvom riadku stĺpca A. Bunka A1 je tiež predvolene vybratá v novom hárku.

 1. V hárku presuňte prst po obrazovke a vyhľadajte bunku, v ktorej chcete pracovať, potom ju aktivujte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 2. Ak chcete otvoriť prepínač funkcií, dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť „Cut button“ (Tlačidlo Vystrihnúť), čo je prvá položka na paneli kontextovej ponuky.

 3. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť „Showing English US keyboard“ (Zobrazuje sa anglická klávesnica s US usporiadaním) (jazyk klávesnice závisí od nastavenia klávesnice).

 4. Ak chcete zadať požadované čísla alebo text, presuňte prst nad klávesnicu, počúvajte znaky a vyberte ich zdvihnutím prsta.

 5. Presúvajte prst pozdĺž pravej hornej časti obrazovky dovtedy, kým sa neozve „Enter button“ (Tlačidlo Enter), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku údaje uložte.

Použitie formátu čísel

Zobraziť môžete rôzne typy čísel. Stačí na bunku použiť formát, akým je napríklad mena, percento alebo dátum.

 1. V dokumente Excelu presuňte prst po obrazovke a vyhľadajte bunku, v ktorej chcete pracovať, potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte bunku, ktorú chcete formátovať.

 2. Jedným prstom potiahnite doľava alebo doprava dovtedy, kým sa neozve: „More Options button. Double-tap to activate“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti. Aktivujte dvojitým ťuknutím). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Tab menu, Home selected. Double-tap to activate“ (Ponuka kariet, vybratá karta Domov. Aktivujte dvojitým ťuknutím).

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Number format menu. Double-tap to activate“ (Ponuka Formát čísla. Aktivujte dvojitým ťuknutím). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Number format“ (Formát čísla).

 4. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť dostupné formáty, ako je napríklad Mena, ČasPercento.

 5. Ak chcete niektorý formát vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Niektoré možnosti formátovania majú tiež vedľajšie ponuky. Budete počuť napríklad: „Number menu“ (Ponuka Číslo). Ak chcete otvoriť vedľajšiu ponuku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vytvorenie jednoduchého vzorca

Môžete vytvoriť jednoduché vzorce na sčítanie, odčítanie, násobenie alebo delenie čísel.

 1. Presuňte prst po obrazovke a vyberte bunku, v ktorej chcete pracovať, potom ju aktivujte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvoríte prepínač funkcií. Počujete „Cut button“ (Tlačidlo Vystrihnúť), čo je prvá položka na prepínači funkcií.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť), a potom dvakrát ťuknite. Ozve sa: „Showing English US keyboard“ (Zobrazuje sa anglická klávesnica s US usporiadaním) (jazyk klávesnice závisí od nastavenia klávesnice).

 4. Ak chcete v bunke vytvoriť vzorec, zadajte kombináciu čísel a operátorov výpočtu presunutím prsta po klávesnici. Prst zdvihnite na položke, ktorú potrebujete. Zadajte napríklad znamienko plus (+) na sčítanie, znamienko mínus (-) na odčítanie, hviezdičku (*) na násobenie alebo lomku (/) na delenie. Zadajte napríklad =2+4, =4-2, =2*4 alebo =4/2.

 5. Zadajte čísla alebo text, ktorý potrebujete, a potom presuňte prst nad klávesnicou v pravom dolnom rohu, kým sa neozve slovo „Enter“. Potom prst zdvihnite. Excel spustí výpočet a zobrazí výsledok v bunke.

Uloženie práce

Excel ukladá vašu prácu automaticky, môžete však zmeniť názov súboru a vybrať umiestnenie súboru.

Uloženie kópie dokumentu

 1. Ak chcete zmeniť názov súboru v Exceli, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „File button“ (Tlačidlo Súbor), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte ponuku Súbor. Ozve sa: „File menu opened“ (Ponuka Súbor otvorená).

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť položku ponuky „Save as button“ (Tlačidlo Uložiť ako), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Enter file name“ (Zadajte názov súboru).

 3. Ak chcete zmeniť názov súboru, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Enter file name. Edit box“ (Zadajte názov súboru. Textové pole) (a predvolený názov), a potom potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Clear button“ (Tlačidlo Vymazať). Potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vymažte aktuálny názov súboru.

 4. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Enter file name. Edit box“ (Zadajte názov súboru. Textové pole), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Showing English US keyboard“ (Zobrazuje sa anglická klávesnica s US usporiadaním) (jazyk klávesnice závisí od nastavenia klávesnice).

 5. Ak chcete zadať požadovaný názov, presuňte prst nad klávesnicou, počúvajte znaky a vyberte ich zdvihnutím prsta.

 6. Keď ste zadali nový názov, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom dvojitým ťuknutím súbor uložte.

Výber umiestnenia súboru

 1. Ak chcete zmeniť umiestnenie súboru v Exceli, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „File button“ (Tlačidlo Súbor), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte ponuku Súbor. Ozve sa: „File menu opened“ (Ponuka Súbor otvorená).

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť položku ponuky „Save as button“ (Tlačidlo Uložiť ako), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť „Enter file name“ (Zadajte názov súboru).

 3. Potiahnite prstom doľava alebo doprava dovtedy, kým sa neozve: „Places“ (Miesta). Potiahnite prstom doprava a počúvajte umiestnenia na uloženie súboru, ako je napríklad OneDriveToto zariadenie. Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte umiestnenie.

  Tip: Niektoré možnosti môžu mať vedľajšiu ponuku. Dvojitým ťuknutím vyberiete umiestnenie a ďalším dvojitým ťuknutím vyberiete vedľajšiu ponuku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom dvojitým ťuknutím súbor uložte na vybratom mieste.

  Tip: Ak sa pokúsite uložiť súbor s názvom, ktorý už existuje, budete počuť „Replace file?“ (Nahradiť súbor?). Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Cancel button“ (Tlačidlo Zrušiť) alebo „Replace button“ (Tlačidlo Nahradiť), v závislosti od toho, čo chcete urobiť. Dvojitým ťuknutím na obrazovku potvrďte svoj výber.

Tlač práce

Skontrolujte, či máte k svojmu zariadeniu pripojenú tlačiareň.

 1. V súbore Excelu potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „File button“ (Tlačidlo Súbor), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte ponuku Súbor. Ozve sa: „File menu opened“ (Ponuka Súbor otvorená).

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Print“ (Tlačiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ozve sa: „Print. (Tlačiť) Getting file ready to print. (Súbor sa pripravuje na tlač). Press Cancel to stop. (Stlačením tlačidla Zrušiť akciu zastavíte). File menu closed. (Ponuka Súbor bola zatvorená). Print spooler.“ (Zaraďovač tlače). Otvorí sa ukážka pred tlačou.

  Poznámka: Môžete tiež počuť: „Allow Excel to use an online service from Microsoft to prepare files for printing?“ (Chcete Excelu povoliť používať online služby od spoločnosti Microsoft na prípravu súborov na tlač?) Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Allow button“ (Tlačidlo Povoliť) alebo „Deny button“ (Tlačidlo Odmietnuť), v závislosti od toho, čo chcete urobiť. Dvojitým ťuknutím na obrazovku potvrďte svoj výber.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Drop down list. (Rozbaľovací zoznam.) Select a printer. (Vyberte tlačiareň). Double-tap to change” (Zmeňte dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnutím prstom doprava vyhľadajte požadovanú tlačiareň a dvojitým ťuknutím na obrazovku výber aktivujte.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Používanie externej klávesnice v Exceli pre Android

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×