Office
Prihlásenie
Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Vytvárajte, čítajte a upravujte prezentácie v aplikácii PowerPoint 2016 pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky pre Windows. Prezentácia v programe PowerPoint pozostáva zo snímok. Každá snímka je kresliacim plátnom, na ktoré môžete pridávať obrázky, slová a tvary, ktoré vám pomôžu poskladať príbeh.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách si môžete prečítať v téme Používanie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Niekoľko postupov v tejto téme sa vzťahuje na zobrazenie Backstage. V programoch balíka Office, ako je program PowerPoint, je zobrazenie Backstage stránkou, ktorá sa otvorí po výbere karty Súbor. V zobrazení Backstage sa nachádza množina príkazov, ktoré sa používajú na vykonávanie rôznych akcií v súbore prezentácie, ako je napríklad jeho otvorenie a uloženie. Na páse s nástrojmi sa zase nachádza množina príkazov na prácu v prezentácii, ako je vloženie snímky alebo pridanie komentára.

Obsah tohto článku

Otvorenie PowerPointu

Ak chcete spustiť program PowerPoint 2016, stlačte kláves s logom Windows, zadajte PowerPoint a stlačte kláves Enter. PowerPoint sa otvorí v zobrazení, ktoré obsahuje posledné prezentácie, vyhľadávacie pole, šablóny a motívy. Zameranie je na položke Prázdna prezentácia.

Otvorenie prezentácie

PowerPoint uchováva zoznam súborov, ktoré ste nedávno otvorili, takže je ľahké nájsť ich znova.

 1. Po otvorení programu PowerPoint 2016 stlačte kláves Tab, kým nezaznie názov prezentácie a následne „Button, Alt, F, 1“ (Tlačidlo, Alt, F, 1).

 2. Ak je prvá z nedávno otvorených prezentácií tá, ktorú chcete otvoriť, stlačte kláves Enter. Ak nie, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov vášho dokumentu, a potom stlačte kláves Enter.

 3. Ak prezentácia, ktorú hľadáte, nie je v zozname naposledy otvorených prezentácií, stláčaním klávesu so šípkou nadol sa dostanete na hypertextové prepojenie Otvoriť iné prezentácie na konci zoznamu. Stlačením klávesu Enter otvoríte tablu Otvoriť, kde môžete vyhľadávať súbory v počítači alebo v sieťových umiestneniach, ku ktorým ste pripojení, ako je napríklad služba OneDrive.

Čítanie obsahu snímok v normálnom zobrazení

Hlavné oblasti normálneho zobrazenia sú tabla miniatúr, oblasť úprav na snímke a tabla Poznámky. Medzi týmito oblasťami môžete prechádzať stláčaním klávesu F6.

Každá snímka má jeden alebo viacero zástupných symbolov, t. j. textových polí a ďalších prvkov v obsahu.

 1. Ak je zameranie na snímke, stlačením klávesu Tab sa môžete presúvať medzi zástupnými symbolmi. Čítačka obrazovky vám oznámi typ zástupného symbolu pri presúvaní medzi nimi, napríklad „Title text box, editing“ (Pole s názvom, úpravy).

 2. Ak chcete čítať obsah zástupného symbolu, stlačte pri používaní Moderátora kombináciu klávesov Caps Lock + M.

 3. Po prečítaní obsahu stlačte kláves Esc a zameranie sa presunie na snímku.

Čítanie obsahu snímok v iných zobrazeniach

Okrem zobrazenia Normálne poskytuje PowerPoint tiež niekoľko ďalších zobrazení na prácu so snímkami. Každé zobrazenie ponúka jedinečné možnosti. Užitočné sú najmä tieto zobrazenia:

 • Prehľad. Poskytuje zobrazenie iba s textom obsahu snímky. Zobrazenie prehľadu otvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + W, P a potom O. Medzi miniatúrami a prehľadom v zobrazení Normálne sa môžete prepínať stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Tab.

  Poznámka: Moderátor niekedy neoznámi zobrazenie Prehľad po stlačení kombinácie klávesov Alt + W, P, O.

 • Radenie snímok. Zobrazuje všetky snímky v poradí vodorovne v riadkoch a vy môžete snímky jednoducho vystrihnúť, skopírovať, prilepiť a zmeniť ich usporiadanie. Čítačky obrazovky identifikujú snímky podľa čísla a názvu. Zobrazenie radenia snímok otvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + W, I. Do zobrazenia Normálne sa vrátite stlačením kombinácie klávesov Alt + W, L.

 • Čítanie. Ponúka spôsob kontroly prezentácie, ktorá je podobná ako zobrazenie Prezentácia. Zobrazenie na čítanie otvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + W, D. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho zobrazenia, stlačte kláves Esc.

 • Predloha snímky. Umožňuje vykonávať zmeny návrhu, ktoré sa vzťahujú na všetky snímky. Zobrazenie predlohy snímky otvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + W, M. Karta Predloha snímky (Alt + M) sa pridá na pás s nástrojmi medzi karty Súbor a Domov. Zobrazenie predlohy snímky zavriete stlačením kombinácie klávesov Alt + M, C.

 • Prezentácia. Zatiaľ čo prezentujete, snímky sa publiku zobrazujú na celej obrazovke. Prezentáciu spustíte stlačením klávesu F5. Ak sa chcete posunúť ďalej, stlačte kláves Page Down. Ak sa chcete vrátiť späť, stlačte kláves Page Up. Prezentáciu ukončíte stlačením klávesu Esc.

 • Zobrazenie pre prezentujúceho Umožňuje zobraziť prezentáciu s vlastnými poznámkami na jednom počítači (napríklad na prenosnom počítači), zatiaľ čo publikum sleduje prezentáciu bez poznámok na inom monitore. Ak je váš počítač pripojený k druhej obrazovke, po spustení prezentácie v režime Prezentácia sa na vašej obrazovke automaticky spustí zobrazenie pre prezentujúceho. Ak pracujete iba s jedným monitorom, zobrazenie pre prezentujúceho spustíte stlačením kombinácie klávesov Shift + F10, R.

  Ak chcete čítať objekty na snímke, použite tieto skratky:

  • Ak chcete prejsť na ukážku snímky, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doľava alebo šípka doprava a potom sa stlačením kombinácie klávesov Caps Lock + Enter presuňte na okno Prezentácia.

  • V okne Prezentácia prechádzajte medzi objektmi stláčaním kombinácie klávesov Caps Lock + šípka doprava alebo šípka doľava. Ak chcete objekty čítať, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + M.

  • Ak chcete prepnúť späť na okno Zobrazenie pre prezentujúceho, stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doprava, kým sa neozve „Return to Presenter View“ (Návrat na zobrazenie pre prezentujúceho). Potom stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Enter.

   Poznámka: Ak prezentujete bez zobrazenia pre prezentujúceho, hlásenie „Return to Presenter View“ (Návrat na zobrazenie pre prezentujúceho) sa neozve.

Ďalšie informácie nájdete v témach Používanie klávesových skratiek pri prezentovaní prezentáciePrezentovanie pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe.

Prechádzanie snímkami

Tablu miniatúr môžete používať na rýchly presun medzi snímkami.

 1. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve „Slide“ (Snímka) a jej názov a napríklad údaj „1 of 2“ (1 z 2). Znamená to, že sa čítačka práve zameriava na tablu s miniatúrami.

 2. Keď sa zameranie nachádza na table miniatúr, pri presúvaní medzi snímkami čítačky obrazovky čítajú ich názvy. Na ďalšiu alebo predchádzajúcu snímku prejdete stlačením klávesu so šípkou nahor alebo nadol.

Tip: Niekedy čítačky obrazovky môžu stratiť zameranie a neprečítať názov snímky. Ak sa to stane, stlačte kombináciu klávesov Alt + Tab dvakrát na presun zamerania z okna programu PowerPoint a návrat na miniatúry.

Výber motívu a vytvorenie prezentácie

Motív je preddefinovaný návrh snímky, ktorý obsahuje rozloženie snímky, farby a písma. Niektoré motívy obsahujú aj dekoratívne grafické prvky, napríklad obrázok pozadia, vodorovné čiary alebo dekoratívne orámovanie. Prostredníctvom motívu môžete dodať svojej prezentácii uhladený vzhľad.

Poznámka: Niektoré motívy nie sú osobám so zdravotným postihnutím k dispozícii.

 1. Pri spustení sa PowerPoint otvorí v zobrazení Backstage, kde si môžete vybrať z mnohých vstavaných motívov a šablón.

  Poznámka: Ak váš tím nevytvoril šablónu motívu so zjednodušeným ovládaním v programe PowerPoint a neposkytol ju k dispozícii v galérii Backstage, odporúčame si vybrať predvolenú prázdnu prezentáciu.

  Klávesy so šípkami umožňujú presuny medzi motívmi. Čítačky obrazovky identifikujú motívy podľa názvu, nie farby alebo návrhu.

 2. Ak chcete vybrať motív, stlačte kláves Enter. Otvorí sa tabla ukážky a zaznie: „Create <názov motívu> button“ (Tlačidlo Vytvorenie <názov motívu>). Potom sa vyberie tlačidlo Vytvoriť.

 3. Ak chcete vytvoriť prezentáciu, stlačte kláves Enter. Prezentácia sa otvorí v zobrazení Normálne s jednou snímkou s nadpisom. Ozve sa „Slide 1, slide“ (Snímka 1, snímka).

 4. Stlačením klávesu Tab sa presuňte na zástupný objekt pre nadpis nachádzajúci sa na prvej snímke a začnite zadávať text pre nadpis.

 5. Po ukončení zadávania textu stlačte kláves Esc.

 6. Ak sa chcete presunúť na ďalší zástupný objekt, ktorý je určený pre podnadpis, stlačte kláves Tab a začnite písať.

Vloženie novej snímky

Po vytvorení úvodnej snímky môžete do prezentácie pridať ďalšie snímky. Každý motív obsahuje množinu preddefinovaných rozložení snímok. Nájdete tu napríklad úvodnú snímku, na ktorej sa nachádza pole pre nadpis a pole pre obsah, a snímku usporiadanú do dvoch stĺpcov.

Tip: Ak chcete umožniť prístupnosť snímky, je dôležité, aby ste každú snímku pomenovali.

Ak chcete pridať novú snímku na základe rozloženia aktuálnej snímky, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + M.

Ak chcete pridať snímku, ktorá používa niektoré z iných rozložení nachádzajúcich sa vo vybratom motíve, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Ak chcete otvoriť zoznam s rozloženiami snímok, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a kláves I. Zameranie sa presunie na zoznam a ozve sa názov prvého rozloženia snímky.

 2. Pomocou klávesov so šípkou prejdite na požadované rozloženie snímky. Ozve sa názov rozloženia, napríklad Two Content (Dva obsahy) alebo Content with Caption (Obsah s popisom). Ak chcete vložiť novú snímku s aktuálne vybratým rozložením, stlačte kláves Enter.

Tip: Ak chcete snímku a jej obsah duplikovať, presuňte zameranie na snímku alebo obrázok snímky na table miniatúr snímok a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + D. Keď je zameranie na table miniatúr snímok, v Moderátorovi sa ozve „Slide“ (Snímka) a nasledovať bude jej názov a napríklad údaj „1 of 2“ (1 z 2). Keď sa zameranie presunie na snímku, ozve sa číslo snímky a výraz „Slide“ (Snímka).

Uloženie prezentácie

Prácu je vhodné často ukladať. Pri prvom pomenovaní a uložení prezentácie postupujte takto:

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + F, A, čím otvoríte zobrazenie Backstage so zameraním na karte Uložiť ako. Stlačením klávesu Tab presuňte zameranie na prvé umiestnenie priečinkov a súborov v zozname na table Uložiť ako. Ozve sa názov predvoleného umiestnenia, ako je napríklad „OneDrive – Microsoft“.

  Ak chcete vybrať iné umiestnenie, ako je napríklad priečinok Dokumenty vo vašom počítači, stlačením šípky nadol sa posúvajte v zozname dostupných umiestnení, kým nedosiahnete požadované umiestnenie. Môžete napríklad prejsť cez rôzne webové umiestnenia navštívené v minulosti na umiestnenie „This PC“ (Tento počítač).

 2. Stláčaním klávesu Tab prejdite do oblasti tvorby názvov súborov. Zameranie prejde na tlačidlo Prejsť nahor.

  • Ak chcete naďalej vyhľadávať požadovaný priečinok, stlačte kláves Enter.

  • V opačnom prípade stlačte kláves Tab. Ozve sa názov priečinka. Môže sa napríklad ozvať výraz „ Documents“ (Dokumenty).

 3. Ak sa chcete presunúť do poľa Názov súboru, stlačte kláves Tab.

 4. Zadajte názov pre prezentáciu.

  Tip: PowerPoint prezentáciu predvolene uloží ako štandardný súbor programu PowerPoint 2016 s príponou .pptx. Ak chcete prezentáciu uložiť ako iný typ súboru, stlačte kláves Tab a potom šípku nadol na zobrazenie možností. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na možnosti a stlačením klávesu Enter vyberte požadovanú možnosť.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves Enter.

Svoju prácu môžete kedykoľvek uložiť stlačením kombinácie klávesov Ctrl + S.

Pridanie textu na snímku

Ak chcete pridať obsah do snímky, mali by ste byť v zobrazení Normálne.

Pridanie textu v zobrazení Normálne

 1. Ak chcete presunúť zameranie na snímku, stláčajte kláves F6, kým sa neozve číslo snímky a výraz „Slide“ (Snímka).

 2. Stlačením klávesu Tab prejdite na zástupný text. Pri nadpise snímky sa ozve napríklad „Title text box“ (Textové pole názvu)

 3. Začnite zadávať text, ktorý chcete mať na snímke.

 4. Ak chcete premiestniť kurzor na ďalší zástupný objekt pre nadpis alebo základný text, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

  Poznámka: Ak nie sú k dispozícii žiadne ďalšie zástupné texty, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Enter sa vloží nová snímka s rovnakým rozložením snímky, aké je v pôvodnej snímke, a zameranie sa presunie na prvý zástupný objekt na novej snímke.

Formátovanie textu

Môžete použiť rôzne štýly písma, ako napríklad tučné písmo alebo kurzívu, a vytvárať zoznamy s odrážkami alebo číslované zoznamy pomocou klávesových skratiek.

Zmena štýlu písma

 1. V zástupnom objekte textu vyberte text, ku ktorému chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

  Tip: Ďalšie informácie o tom, ako v programe PowerPoint vybrať text pomocou klávesnice, nájdete v časti Výber a úprava textu a objektov v téme Použitie klávesových skratiek pri vytváraní prezentácie.

 2. Ak chcete zmeniť štýly písma, použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Ak chcete zobraziť vybratý text v tučnom písme, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + B.

  • Ak chcete zobraziť vybratý text v kurzíve, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + I.

  • Ak chcete zobraziť vybratý text podčiarknutým písmom, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + U.

  • Ak chcete odstrániť všetky štýly z vybratého textu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + medzerník.

Vytvorenie zoznamu s odrážkami počas písania

 1. Na začiatku nového riadka zadajte * (hviezdičku) a potom stlačte medzerník alebo kláves Tab.

 2. Zadajte akýkoľvek požadovaný text. Po stlačení klávesu Enter sa automaticky vytvorí plná okrúhla odrážka.

 3. Stlačením klávesu Enter vytvoríte novú položku zoznamu.

 4. Ak chcete zastaviť vytváranie zoznamu, stlačte kláves Enter a potom Backspace.

Vytvorenie číslovaného zoznamu počas písania

 1. Na začiatku nového riadka napíšte 1. (číslo 1 s bodkou) a potom stlačte medzerník alebo kláves Tab.

 2. Zadajte požadovaný text. Po stlačení klávesu Enter sa automaticky vytvorí odrážka s číslom.

 3. Stlačením klávesu Enter vytvoríte novú položku zoznamu.

 4. Ak chcete zastaviť vytváranie zoznamu, stlačte kláves Enter a potom Backspace.

Pridanie obrázkov

Prezentácie môžete oživiť pomocou grafiky a fotografií.

Poznámka: Nasledujúci postup predpokladá, že obrázky sú uložené v priečinku Obrázky v počítači.

 1. Ak je zameranie na snímke, stlačte kláves Tab na presun medzi zástupnými symbolmi. Čítačka obrazovky vám pri presúvaní oznámi typ zástupného symbolu, napríklad „Title text box, editing“ (Pole s názvom, úpravy).

 2. Po vyhľadaní zástupného symbolu, kam chcete pridať obrázok, stlačte kombináciu klávesov Alt + N a P. Otvorí sa dialógové okno Vložiť obrázok. Dialógové okno predvolene zobrazí priečinok Obrázky v počítači.

 3. Zameranie sa najprv nachádza v poli Názov súboru. Zadajte počiatočné písmená názvu obrázka a potom stlačením klávesu so šípkou nadol prejdite na výsledky vyhľadávania.

  • Moderátor neprečíta prvý zodpovedajúci výsledok automaticky. Ozve sa iba: „End of line“ (Koniec riadka). Stlačením kombinácie klávesov Caps Lock + D zaznie názov súboru.

  • V prípade viacerých výsledkov stlačením klávesu so šípkou nadol ich čítačka obrazovky prečíta.

  • Ak nie sú k dispozícii žiadne výsledky, namiesto „End of line“ (Koniec riadka) zaznie „Down arrow“ (kláves so šípkou nadol).

 4. Ak chcete pridať obrázok k vybratému zástupnému symbolu v prezentácii, stlačte kláves Enter.

Pridanie poznámok lektora

Do poznámok lektora môžete umiestniť užitočné informácie a komentáre a odkazovať na ne počas prezentácie.

 1. Ak si chcete overiť, či je tabla Poznámky otvorená pre snímku, na ktorú chcete odkazovať, stlačením kombinácie klávesov Alt + W a klávesu L vyberte zobrazenie Normálne.

 2. Stláčajte kláves F6, kým nebudete počuť: „Slide notes, pane“ (Poznámkami k snímkam, tabla).

 3. Zadajte poznámky.

 4. Ak chcete zameranie vrátiť späť na snímku, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov snímky a výraz „Slide“ (Snímka).

  Tip: Niekedy čítačky obrazovky môžu stratiť zameranie a neprečítať názov snímky. Ak sa to stane, stlačte kombináciu klávesov Alt + Tab dvakrát na presun zamerania z okna programu PowerPoint a späť.

Prezentovanie

Keď je prezentácia pripravená, jej zobrazenie pre ostatných používateľov je jednoduché.

 1. Otvorte prezentáciu v programe PowerPoint.

 2. Prezentáciu spustíte stlačením klávesu F5.

 3. Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte medzerník. Na predchádzajúcu snímku prejdete stlačením klávesu Backspace.

 4. Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte kláves Esc.

Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní prezentácie.

Pozrite tiež

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Čítanie alebo pridanie poznámok lektora a komentárov v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vytvárajte, čítajte a upravujte prezentácie v aplikácii PowerPoint 2016 pre Mac pomocou klávesnice a funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky pre Mac OS. Prezentácia v programe PowerPoint pozostáva zo snímok. Každá snímka je kresliacim plátnom, na ktoré môžete pridávať obrázky, slová a tvary, ktoré vám pomôžu poskladať príbeh.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky v PowerPointe 2016 pre Mac.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre Mac OS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

 • PowerPoint obsahuje rôzne zobrazenia určené pre rôzne úlohy. Pri pridávaní obsahu do snímok pracujete napríklad zvyčajne v normálnom zobrazení alebo aj v zobrazení prehľadu, ak vytvárate prehľad alebo panel deja prezentácie. Zobrazenie Prezentácia funguje v prípade prezentácie snímok v počítači, zatiaľ čo Zobrazenie pre prezentujúceho je vhodné na zobrazenie rôznych obrazoviek pre prezentujúceho a publikum.

Obsah tohto článku

Otvorenie PowerPointu

 1. V Macu stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + A a otvorte zobrazenie Aplikácie vo Finderi.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol a prejdite do skupiny Aplikácie a potom použite klávesy so šípkami na prehľadávanie aplikácií.

 3. Keď funkcia VoiceOver oznámi: „Microsoft PowerPoint, application“ (aplikácia Microsoft PowerPoint) stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a otvorí sa PowerPoint.

 4. V otvorenom zobrazení je na table na ľavej strane 5 tlačidiel. Pomocou týchto tlačidiel sa môžete prihlásiť do konta Microsoft, vytvoriť novú prezentáciu, pristupovať k naposledy použitým a zdieľaným prezentáciám a otvárať prezentácie z umiestnenia súboru.

  Ak chcete prejsť na tablu, opakovane stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Sign in, menu button“ (Prihlásiť sa, tlačidlo ponuky) alebo „New, radio button“ (Nové,prepínač). Ak chcete prejsť k ostatným tlačidlám na table, použite klávesy so šípkami. Ak chcete vybrať tlačidlo, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  Ak chcete prejsť do zoznamu súborov, stlačte kláves Tab a zoznamom prechádzajte pomocou klávesov so šípkami. Ak chcete vybrať a otvoriť prezentáciu, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Otvorenie prezentácie

 1. V programe PowerPoint stlačte kombináciu klávesov Command + O.

  Otvorí sa dialógové okno na výber umiestnenia a súboru. Ak ste v programe PowerPoint otvorili súbor už skôr, tento súbor je už vybratý.

 2. Kláves Tab a klávesy so šípkami použite na navigáciu v dialógovom okne. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje dané položky. Ak chcete vstúpiť do zoznamu v dialógovom okne, stlačte kombináciu klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol. Ak chcete vybrať a otvoriť súbor, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník, keď sa budete nachádzať na danom súbore.

Čítanie obsahu snímok

Čítanie obsahu snímok v normálnom zobrazení

 1. Ak chcete prejsť do normálneho zobrazenia, stlačte kombináciu klávesov Command + 1.

 2. V prezentácii v programe PowerPoint stláčaním klávesu F6 prejdite na tablu miniatúr.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol prejdete na túto tablu.

 4. Stláčaním klávesov so šípkami nahor alebo nadol sa presúvajte medzi snímkami na table miniatúr. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje názvy snímok.

 5. Keď sa nachádzate na miniatúre snímky, ktorú si chcete prečítať, stlačením klávesu Tab sa presuniete do oblasti snímky.

 6. Ak chcete vybrať obsah snímky, stlačte kombináciu kláves Control + Option + Shift + šípka nadol. Funkcia VoiceOver prečíta počet položiek na snímke a názov položky, ktorá je práve vybratá. Napríklad na snímke s textovým poľom s názvom a textovým poľom s textovým obsahom funkcia VoiceOver oznámi: „In Slide Editor Pane, layout area, 2 items, Title TexBox, textbox“ (Table editora snímok, oblasť rozloženia, 2 položky, textové pole s názvom, textové pole).

 7. Ak chcete vybrať a prečítať obsah textového poľa, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol a funkcia VoiceOver prečíta text.

 8. Ak sa chcete presunúť na ďalšiu položku na snímke, najskôr sa vráťte späť stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nahor, a potom stlačte kláves so šípkou nadol.

 9. Ak chcete vybrať a prečítať obsah položky, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol a funkcia VoiceOver prečíta text.

Čítanie názvov snímok v zobrazení radenia snímok

 1. Ak chcete prejsť na zobrazenie radenia snímok, stlačte kombináciu klávesov Command + 2.

 2. Opakovane stláčajte kláves F6, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Slide Sorter, list“ (Radenie snímok, zoznam).

 3. Ak chcete vstúpiť do zoznamu, stlačte kombináciu klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol. Funkcia VoiceOver prečíta názov práve vybratej snímky.

 4. V snímkach a sekciách sa presúvajte pomocou klávesov so šípkami. Počas presúvania bude funkcia VoiceOver čítať názvy.

Čítanie poznámok k snímkam v zobrazení poznámok

 1. Do zobrazenia poznámok prejdete stlačením kombinácie klávesov Command + 3.

 2. Stláčajte kláves F6, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Notes page view, layout area“ (Zobrazenie poznámok, oblasť rozloženia).

 3. Ak chcete vybrať stranu a prejsť na prvú položku na strane, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol. Prvá položka je obrázok snímky.

 4. Ak chcete prejsť do sekcie s poznámkami, stlačte klávesu so šípkou nadol. Funkcia VoiceOver oznámi: „TextBox, textbox“ (Textové pole, textové pole).

 5. Ak chcete čítať text poznámok, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol.

Čítanie obsahu snímok v zobrazení prehľadu

 1. Ak chcete prepnúť do zobrazenia prehľadu, stlačte kombináciu klávesov Command + 4.

 2. Opakovane stláčajte kláves F6, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Outline Pane, layout area.“ (Tabla prehľadu, oblasť rozloženia.)

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol vyberte túto tablu. Funkcia VoiceOver začne čítať obsah snímok počnúc od prvej snímky.

Čítanie poznámok lektora v zobrazení pre prezentujúceho

 1. Ak chcete prejsť na zobrazenie pre prezentujúceho, stlačte kombináciu klávesov Option + Enter.

 2. Ak sa chcete premiestniť do časti na poznámky prezentujúceho, opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Notes pane, layout area.“ (Tabla Poznámky, oblasť rozloženia).

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol vyberte poznámky a funkcia VoiceOver ich prečíta. Ak chcete výber zrušiť, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nahor.

Čítanie obsahov snímok v zobrazení prezentácie

 1. Ak chcete spustiť prezentáciu, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + Enter.

 2. Ak chcete prečítať všetko, čo je na snímke, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + A.

  Ak chcete čítať položky samostatne, najskôr stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol a zadajte snímku. Potom prechádzajte oblasťami pomocou klávesov so šípkami. Funkcia VoiceOver číta jednotlivé položky a texty, keď sa na ne dostanete.

Prechádzanie snímkami

Prechádzanie obsahmi snímok v zobrazení prezentácie:

 • Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte kláves N.

 • Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu snímku, stlačte kláves P.

 • Ak chcete prejsť na poslednú snímku, stlačte kombináciu klávesov Function + šípka doprava.

 • Ak chcete prejsť na prvú snímku, stlačte kombináciu klávesov Function + šípka doľava.

 • Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M. Položkami v ponuke môžete prechádzať pomocou klávesu so šípkou nadol. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje dané položky.

  Napríklad ak chcete prejsť na konkrétnu snímku v prezentácii, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „By Title, submenu“ (Podľa názvu, vedľajšia ponuka). Jedným stlačením klávesu so šípkou doprava sa presuniete do vedľajšej ponuky a pomocou klávesu so šípkou nadol budete prechádzať po snímkach. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje názvy snímok. Keď sa presuniete na snímku, ku ktorej ste sa chceli dostať, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a snímka sa otvorí.

Výber motívu a vytvorenie prázdnej prezentácie

Motív je preddefinovaný návrh snímky, ktorý obsahuje rozloženie snímky, farby a písma. Niektoré motívy obsahujú aj dekoratívne grafické prvky, napríklad obrázok pozadia, vodorovnú čiaru alebo dekoratívne orámovanie. Prostredníctvom motívu môžete dodať svojej prezentácii uhladený vzhľad.

 1. Spustite PowerPoint. PowerPoint sa otvorí v zobrazení, kde si môžete vybrať niektorú zo vstavaných motívov a šablón. Stlačte raz kláves so šípkou nahor. Funkcia VoiceOver oznámi: „Search all templates.“ (Prehľadanie všetkých šablón.) Ste vo vyhľadávacom poli.

 2. Motívy s najviac zjednodušeným ovládaním nájdete, ak zadáte v tomto poli výraz zjednodušené.

 3. Jedným stlačením klávesu so šípkou nadol prejdite na výsledky hľadania. Funkcia VoiceOver oznámi: „Grid, you are currently on a grid.“ (Mriežka. Práve sa nachádzate v mriežke.)

 4. Výsledky hľadania si môžete prezerať, ak jedenkrát stlačíte Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol a ďalej sa už pohybujte pomocou klávesov so šípkami. Požadovaný motív vložíte stlačením klávesu Enter.

 5. Ak sa chcete presunúť na zástupný objekt nadpisu na prvej snímke, stlačte kláves Tab. Funkcia VoiceOver oznámi: „Edit text, title layout is selected.“ (Úprava textu. Je vybraté rozloženie nadpisu.) Ak chcete odstrániť zástupný text, stlačte kláves Backspace a zadajte vlastný nadpis. Po dokončení stlačte kláves Esc.

 6. Stlačte kláves Tab a presuňte sa na zástupný objekt podnadpisu. Funkcia VoiceOver oznámi: „Edit text, subtitle is selected.“ (Úprava textu. Je vybratý podnadpis.) Ak chcete odstrániť zástupný text, stlačte kláves Backspace a zadajte vlastný podnadpis. Po dokončení stlačte kláves Esc.

Vloženie novej snímky

Ak chcete pridať novú snímku na základe rozloženia aktuálnej snímky, stlačte kombináciu klávesov Control + M.

Pridanie textu na snímku

 1. Stlačte Command + 1, čo zabezpečí, že budete v normálnom zobrazení.

  Tip: Obsah môžete vložiť na snímky aj v zobrazení prehľadu. Ak chcete prepnúť do zobrazenia prehľadu, stlačte kombináciu klávesov Command + 4.

 2. Na zástupný objekt na snímke sa presuniete stlačením klávesu Tab.

 3. Stačte kláves Backspace, odstráňte zástupný text a zadajte vlastný text.

Formátovanie textu

Formátovaním môžete zlepšiť čitateľnosť textu a upriamiť pozornosť na to, čo je dôležité. PowerPoint ponúka veľa možností formátovania obsahu, ako napríklad zoznamy, hypertextové prepojenia, farby a rôzne možnosti formátovania písma.

 • Pridanie zoznamov do textu:

  • Ak chcete vložiť zoznam s odrážkami, zadajte * a stlačte kláves medzerník. Zadajte položku zoznamu a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete vložiť číslovaný zoznam, zadajte 1. a stlačte medzerník. Zadajte položku zoznamu a stlačte kláves Enter.

 • Ďalšie možnosti formátovania textu:

  • Ak chcete použiť formátovanie textu tučným písmom, stlačte kombináciu klávesov Command + B.

  • Ak chcete použiť kurzívu, stlačte kombináciu klávesov Command + I.

  • Podčiarknutý text dosiahnete pomocou kombinácie klávesov Command + U.

  • Veľkosť písma zväčšíte, ak stlačíte kombináciu klávesov Command + Shift + >.

  • Veľkosť písma zmenšíte, ak stlačíte kombináciu klávesov Command + Shift + <.

  • Ďalšie formátovacie možnosti písma, napríklad farbu písma, sprístupníte po stlačení kombinácie klávesov Command + T a otvorení dialógového okna Písmo. Stlačte kláves Tab a presúvajte sa v dialógovom okne. Položku vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 • Ak chcete pridať hypertextové prepojenie, stlačte kombináciu klávesov Control + K.

Uloženie prezentácie

Prezentáciu uložíte stlačením kombinácie klávesov Command + S. Ak chcete uložiť tú istú prezentáciu s iným názvom, v inom umiestnení alebo formáte súboru, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + S.

Informácie o tom, ako uložiť v inom formáte súboru alebo vo formáte, ktorý je kompatibilný so staršími verziami PowerPointu, nájdete v časti Uloženie prezentácie s použitím čítačky obrazovky.

Pridanie obrázkov

 1. Opakovane stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu.

  Spolu je 8 kariet a tá, ktorú hľadáte, je karta Vložiť, teda druhá zľava. Ak je potrebné presúvať sa medzi kartami, stlačte kláves so šípkou doľava alebo doprava. Keď sa dostanete na kartu Vložiť, funkcia VoiceOver oznámi: „Insert, tab, 2 of 8.“ (Vložiť, karta, 2 z 8). Kartu vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 2. Na karte Vložiť stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Pictures, menu button.“ (Obrázky, tlačidlo ponuky.) Ponuku otvoríte, ak stlačíte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. V ponuke sa presúvajte stlačením klávesu so šípkou nadol alebo nahor. Funkcia VoiceOver oznámi možnosti ponuky. Možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Otvorí sa dialógové okno na výber súboru. Kláves Tab a klávesy so šípkami použite na navigáciu v dialógovom okne. Ak chcete vložiť obrázok, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Ďalšie informácie o práci s obrázkami nájdete v časti Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe.

Pridanie poznámok lektora

Poznámky lektora môžete pridať, aby vás upozornili na to, čo chcete povedať pri prezentovaní pred publikom.

 1. Stlačením kombinácie klávesov Command + F1 prejdete do normálneho zobrazenia.

  Tip: Ak chcete namiesto toho pridať poznámky lektora v zobrazení Strany s poznámkami, postupujte podľa pokynov v časti Pridanie poznámok lektora.

 2. Prejdite na snímku, na ktorú chcete pridať poznámky, a stláčajte kláves F6, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Notes Pane, layout area.“ (Tabla Poznámky, oblasť rozloženia.)

 3. Zadajte svoje poznámky ku konkrétnej snímke. Keď ste hotoví, stlačením klávesu F6 opustite tablu Poznámky.

Prezentovanie

 1. Ak chcete spustiť prezentáciu, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + Enter.

 2. Na ďalšiu snímku prejdete stlačením klávesu N.

  Tip: Na predchádzajúcu snímku sa vrátite stlačením klávesu P.

Ukončenie zobrazenia prezentácie

Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte kláves Esc.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe 2016 pre Mac

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vytvárajte, čítajte a upravujte prezentácie v aplikácii PowerPoint 2016 pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky pre iOS. Prezentácia v programe PowerPoint pozostáva zo snímok. Každá snímka je kresliacim plátnom, na ktoré môžete pridávať obrázky, slová a tvary, ktoré vám pomôžu poskladať príbeh.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v programe PowerPoint 2016 pre iOS nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre iPhone.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Otvorenie PowerPointu

 1. V iPhone potiahnite tromi prstmi doprava alebo doľava a prejdite na domovskú obrazovku s aplikáciou PowerPoint.

 2. Potom ťahajte jedným prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi presun na aplikáciu.

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aplikáciu.

Otvorenie prezentácie

 1. Pri otvorení aplikácie PowerPoint sa otvorí v zobrazení, ktoré bolo spustené pri ukončení aplikácie. Ak ste úplne zatvorili aplikáciu, otvorí sa v zobrazení, ktoré obsahuje naposledy otvorené prezentácie. Ak chcete prejsť na zoznam a jeho položky, potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi položky zoznamu.

 2. Ak nemáte žiadne naposledy otvorené súbory, alebo ak chcete otvoriť iný súbor, ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Open, button“ (Otvoriť, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor vyberte.

 3. Ak sa chcete presunúť dopredu v zozname umiestnení, potiahnite prstom doprava. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu, potiahnite prstom doľava. Ak chcete otvoriť priečinok alebo súbor, dvakrát ťuknite na obrazovku, keď sa nachádzate na požadovanej položke.

Čítanie obsahu snímok

 1. Otvorte prezentáciu v aplikácii PowerPoint.

 2. Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa nedostanete na textové pole názvu snímky. Funkcia VoiceOver prečíta názov snímky.

 3. Opakovane potiahnite prstom doprava a presuňte sa na nasledujúce textové pole na snímke. Funkcia VoiceOver prečíta obsah textového poľa.

 4. Ak chcete prepnúť na inú snímku, ťahajte prstom doprava, kým sa nedostanete na tablu miniatúr snímok pod aktuálne zobrazenou snímkou. Ak chcete prechádzať tablou miniatúr, ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi nasledujúcu snímku. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku a vyberte otvorenú tablu.

  Poznámka: Ak používate telefón v orientácii na šírku, tabla miniatúr so snímkami sa zobrazí na ľavej strane snímky. V takom prípade je potrebné potiahnuť prstom doľava.

 5. Ak chcete čítať obsah snímky, opakovane potiahnite prstom doľava, kým sa nedostanete k snímke. Funkcia VoiceOver prečíta obsah.

  Poznámka: Ak používate telefón v orientácii na šírku, čítanie obsahu snímky bude možné po potiahnutí prstom doprava.

Prechádzanie snímkami

Ak chcete prechádzať miniatúrami v normálnom zobrazení (zobrazení, ktoré sa otvorí, keď otvoríte prezentáciu v aplikácii PowerPoint), potiahnite prstom doprava, kým sa nedostanete na tablu miniatúr so snímkami. Funkcia VoiceOver oznámi napríklad: „Slide 1 of 9, <názov snímky>“ (Snímka 1 z 9, <názov snímky>. Ak chcete prejsť na ďalšiu miniatúru, potiahnite prstom doprava.

Prechádzanie obsahmi snímok v zobrazení prezentácie:

 • Ak chcete prejsť na nasledujúcu snímku, potiahnite tromi prstami doľava.

 • Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, potiahnite tromi prstami doprava.

Výber motívu

Keď vytvárate novú prezentáciu v aplikácii PowerPoint, môžete si vybrať motív na zlepšenie vzhľadu prezentácie. Motív je preddefinovaný návrh snímky, ktorý obsahuje rozloženie snímky, farby a písma. Niektoré motívy obsahujú aj dekoratívne grafické prvky, napríklad obrázok pozadia, čiary alebo dekoratívne orámovanie.

 1. Otvorte PowerPoint.

  PowerPoint sa otvorí v zobrazení, kde si môžete vybrať niektorú zo vstavaných motívov a šablón.

  Poznámka: Ak ste už pracovali na prezentáciách v aplikácii PowerPoint alebo ich zobrazovali, PowerPoint sa otvorí so zobrazením naposledy otvorených položiek namiesto zobrazenia nových motívov. Ak sa chcete presunúť na tlačidlo Nové na zobrazenie motívov, potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „New button“ (Nové, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor vyberte.

 2. Ak chcete prechádzať dostupnými motívmi, potiahnite prstom doprava. VoiceOver oznámi motívy, na ktoré sa presuniete.

 3. Keď sa presuniete na motív, ktorý chcete použiť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vloženie novej snímky

K svojej prezentácii môžete pridať novú snímku pomocou tlačidla na table miniatúr v aplikácii PowerPoint. Na tlačidlo prejdete potiahnutím prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „New slide, button“ (Nová snímka, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku pridajte novú snímku.

Uloženie prezentácie

 1. V prezentácii v aplikácii PowerPoint opakovane potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Save and close, button“ (Uložiť a zavrieť, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor vyberte.

  Tip: Ak chcete zistiť, čo sa nachádza na obrazovke, môžete položiť prst na obrazovku a presúvať ho po nej. VoiceOver oznámi tie položky, na ktoré sa presuniete. Ak chcete napríklad nájsť tlačidlo Uložiť a zavrieť, potiahnite prstom do ľavého horného rohu obrazovky.

 2. Ak prezentáciu ukladáte prvýkrát, PowerPoint vyžiada potvrdenie, že ju naozaj chcete uložiť. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Save, button“ (Uložiť, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor vyberte.

 3. Zadajte názov prezentácie pomocou klávesnice na obrazovke.

 4. Presúvajte prst na obrazovke a vyhľadajte umiestnenie, kam chcete prezentáciu uložiť. Napríklad vo vašom telefóne alebo v službe OneDrive. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje názvy umiestnení. Keď sa nachádzate v umiestnení, v ktorom chcete prezentáciu uložiť, zdvihnete prst a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak sú v danom umiestnení priečinky, ktoré je potrebné otvoriť, potiahnite prstom doprava a presuňte sa do požadovaného priečinka. Potom ho otvorte dvojitým ťuknutím.

 5. Ak chcete uložiť prezentáciu, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Save, button“ (Uložiť, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor vyberte. Prezentácia je uložená.

Pridanie textu na snímku

 1. Prejdite v prezentácii v aplikácii PowerPoint na snímku, do ktorej chcete vložiť text. V prípade textového poľa s názvom funkcia VoiceOver oznámi: „Title text box, text box, text field“ (Textové pole s názvom, textové pole, textové pole). V prípade textového poľa funkcia VoiceOver oznámi: „Text box, text box, text field“ (Textové pole, textové pole, textové pole). Dvojitým ťuknutím vyberte textové pole.

 2. Ak chcete písať klávesnicou na obrazovke, potiahnite prstom cez dolnú časť obrazovky, kým funkcia VoiceOver neoznámi požadované písmeno. Ak chcete písmeno vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku. Po dokončení písania položte prst na obrazovku a presuňte ho na tlačidlo Skryť klávesnicu. Tlačidlo sa nachádza v blízkosti pravého okraja obrazovky. Ak chcete skryť klávesnicu, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete prejsť na ďalšie textové pole, potiahnite prstom doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámi ďalšie textové pole.

 4. Ak chcete pridať do poľa text, dvakrát ťuknite na obrazovku. Na písanie používajte klávesnicu na obrazovke.

Formátovanie textu

Formátovaním môžete zlepšiť čitateľnosť textu a upriamiť pozornosť na to, čo je dôležité. PowerPoint ponúka veľa možností formátovania obsahu, ako napríklad zoznamy, hypertextové prepojenia, farby a rôzne možnosti formátovania písma.

 1. V snímke, v ktorej chcete formátovať text, vyberte textové pole obsahujúce text.

 2. Uistite sa, že klávesnica je skrytá. Klávesnicu skryjete položením prsta na obrazovku a presunutím ho na tlačidlo Skryť klávesnicu. Tlačidlo sa nachádza v blízkosti pravého okraja obrazovky. Keď VoiceOver oznámi dané tlačidlo, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vybrať základné možnosti formátovania písma, ako napríklad tučné písmo, kurzívu alebo podčiarknutie, potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi požadované tlačidlo. Potom potvrďte výber dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Pridanie zoznamu s odrážkami

 1. Prejdite na snímke do textového poľa, do ktorého chcete pridať zoznam.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Bullet points, button“ (Odrážky, tlačidlo). Ak chcete pridať zoznam s odrážkami, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie číslovaného zoznamu

 1. Prejdite na snímke do textového poľa, do ktorého chcete pridať zoznam.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Numbering, button“ (Číslovanie, tlačidlo). Ak chcete pridať číslovaný zoznam, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zväčšenie veľkosti písma

 1. Vyberte v snímke textové pole obsahujúce text, ktorý chcete formátovať.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Show ribbon, button“ (Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Fonts, <názov aktuálneho písma>, <aktuálna veľkosť písma>, button“ (Písma, <názov aktuálneho písma>, <aktuálna veľkosť písma>, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor vyberte.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Plus, button“ (Znamienko plus, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku zväčšíte veľkosť o jeden bod.

Zmenšenie veľkosti písma

 1. Vyberte v snímke textové pole obsahujúce text, ktorý chcete formátovať.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Show ribbon, button“ (Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Fonts, <názov aktuálneho písma>, <aktuálna veľkosť písma>, button“ (Písma, <názov aktuálneho písma>, <aktuálna veľkosť písma>, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor vyberte.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Minus, button“ (Znamienko mínus, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku zmenšíte veľkosť o jeden bod.

Zmena farby písma

 1. Vyberte v snímke textové pole obsahujúce text, ktorý chcete formátovať.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Show ribbon, button“ (Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo.

 3. Otvorí sa ponuka Domov. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Font Color, button“ (Farba písma, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte ponuku Farba písma.

 4. Potiahnutím prstom doprava prejdite na požadované možnosti. Keď sa presuniete na farbu, ktorú chcete použiť, vyberte ju dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Pridanie poznámok lektora

Poznámky lektora môžete pridať, aby vás upozornili na to, čo chcete povedať pri prezentovaní pred publikom.

 1. Otvorte prezentáciu v normálnom zobrazení aplikácie PowerPoint.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Notes, button“ (Poznámky, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo.

 3. Funkcia VoiceOver oznámi: „Slide notes, text box, text field.“ (Poznámky k snímke, textové pole, textové pole). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte oblasť s poznámkami na uskutočnenie úprav.

 4. Zadajte poznámky pomocou klávesnice na obrazovke.

 5. Po dokončení potiahnite prstom doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámi tlačidlo Zavrieť. Ak chcete zavrieť oblasť poznámok lektora, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prezentovanie

 1. Otvorte prezentáciu v programe PowerPoint.

 2. Ťahajte jedným prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Start slide show from this slide, button“ (Spustiť prezentáciu od tejto snímky, tlačidlo). Prezentáciu spustíte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Ak chcete prejsť na nasledujúcu snímku, potiahnite tromi prstami doľava. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, potiahnite tromi prstami doprava.

 4. Po presunutí sa na prvú snímku prečíta funkcia VoiceOver obsah prvého textového poľa. Ak chcete prečítať zvyšok obsahu snímky, potiahnite prstom doprava. Zameranie sa presunie na nasledujúcu položku a funckia VoiceOver prečíta jej obsah.

  Tip: Keď zaznie zvuk klopania, nachádzate sa na konci snímky a nie je možné čítať žiadny ďalší obsah.

Ukončenie zobrazenia prezentácie

Ak chcete ukončiť prezentáciu na jej konci, potiahnite tromi prstami doľava. Prezentácia sa ukončí a vrátite sa do normálneho zobrazenia.

Ukončenie prezentácie v ľubovoľnom čase:

 1. Potiahnite v zobrazení Prezentácia nadol tromi prstami a zobrazte panel s nástrojmi prezentácie.

 2. Položte prst na obrazovku a presuňte ho pomaly do ľavého horného rohu. Funkcia VoiceOver oznámi: „End slide show, button“ (Ukončiť prezentáciu, tlačidlo).

 3. Ak chcete ukončiť prezentáciu, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Prezentovanie pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vytvárajte, čítajte a upravujte prezentácie v aplikácii PowerPoint pre Android pomocou funkcie TalkBack, vstavanej čítačky obrazovky pre Android. Prezentácia v programe PowerPoint pozostáva zo snímok. Každá snímka je kresliacim plátnom, na ktoré môžete pridávať obrázky, slová a tvary, ktoré vám pomôžu poskladať príbeh.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie Powerpointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Otvorenie PowerPointu pre Android

Ak chcete naplno využívať funkcie aplikácie PowerPoint pre Android a mať svoje prezentácie neustále poruke, najskôr sa do aplikácie PowerPoint pre Android prihláste. Aplikáciu môžete používať aj bez prihlásenia.

 1. Na domovskej obrazovke alebo v ponuke Aplikácie zariadenia ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „PowerPoint“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa PowerPoint pre Android.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Sign in“ (Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Get things done on the go“ (Práca aj na cestách).

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak nemáte konto, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Sign up for free“ (Zaregistrovať sa zdarma), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke, dvakrát ťuknite na obrazovku a potom zadajte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré ste použili na vytvorenie konta.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Next button“ (Tlačidlo Ďalej), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke, dvakrát ťuknite na obrazovku a potom zadajte heslo.

 7. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie prezentácie

V aplikácii PowerPoint pre Android môžete rýchlo otvoriť prezentáciu, na ktorej ste pracovali nedávno, alebo môžete súbor vyhľadať vo OneDrive či v zariadení.

 1. V úvodnom zobrazení aplikácie PowerPoint pre Android ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Open button“ (Tlačidlo Otvoriť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete rýchlo otvoriť prezentáciu, na ktorej ste pracovali nedávno, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov prezentácie, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. V ponuke Otvoriť ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadované umiestnenie, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov príslušnej prezentácie, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prezentácia sa otvorí v zobrazení na čítanie.

 4. Ak chcete prejsť na zobrazenie na úpravy, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Slide one, selected“ (Snímka jedna, vybraté).

 5. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť).

 6. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Prezentácia sa otvorí v zobrazení na úpravy.

Čítanie obsahu snímok v zobrazení na úpravy

Pri práci na prezentácii v zobrazení na úpravy môžete skontrolovať obsah snímok.

 1. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Slide number, slide edit control“ (Číslo snímky, ovládanie úprav snímky). Zameranie je nastavené na oblasť hlavného obsahu.

 2. Potiahnite prstom doprava. TalkBack oznámi prvý prvok snímky. Ak ide o textový prvok, TalkBack prečíta jeho obsah.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým si nevypočujete všetky prvky na snímke.

 4. Ak snímka obsahuje poznámky lektora, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Slide notes, <poznámky lektora>“ (Poznámky k snímkam, <poznámky lektora>).

Čítanie obsahu snímok v iných zobrazeniach

 • V zobrazení prezentácie TalkBack oznamuje obsah snímky automaticky pri jej otvorení. K dispozícii je tiež možnosť pomaly posúvať jedným prstom v hornej časti obrazovky. V takom prípade TalkBack oznámi prvky snímky a ich obsah.

 • V zobrazení na čítanie potiahnite prstom doľava alebo doprava. TalkBack oznámi číslo snímky, nadpis, ale tiež to, či snímka obsahuje poznámky alebo komentáre.

Prechádzanie snímkami

K dispozícii je možnosť skontrolovať, či majú snímky správne poradie a či v prezentácii nechýba žiaden obsah.

 • V zobrazení na úpravy prejdete na nasledujúcu snímku tak, že potiahnete dvomi prstami nahor. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, potiahnite dvomi prstami nadol.

 • V zobrazení na čítanie prejdete na nasledujúcu snímku tak, že potiahnete jedným prstom doprava. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, potiahnite jedným prstom doľava.

Výber motívu

Ak chcete prezentáciu oživiť alebo dodať snímkam jednotný vzhľad a správanie, môžete si vybrať a použiť niektorý z motívov spomedzi mnohých návrhov aplikácie PowerPoint pre Android.

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Expand, switch, not checked“ (Rozbaliť, prepínač, nezačiarknuté), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Tab menu, <aktuálna karta> selected“ (Ponuka kariet, vybratá karta <aktuálna karta>).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka kariet.

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Design tab“ (Karta Návrh), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Themes menu“ (Ponuka Motívy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Themes“ (Motívy).

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný motív, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vybratá ponuka sa použije na celú prezentáciu a zameranie sa vráti na kartu Návrh.

Vloženie novej snímky

Do prezentácie môžete pridať ľubovoľný počet snímok.

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Expand, switch, not checked“ (Rozbaliť, prepínač, nezačiarknuté), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Tab menu, <aktuálna karta> selected“ (Ponuka kariet, vybratá karta <aktuálna karta>).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka kariet.

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Insert tab“ (Karta Vložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New slide button“ (Tlačidlo Nová snímka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Pridala sa nová snímka, ktorá sa zobrazí v oblasti hlavného obsahu.

Uloženie prezentácie

Ak ste sa prihlásili, PowerPoint pre Android prezentáciu automaticky ukladá vo OneDrive priamo pri práci. Ak chcete uložiť kópiu prezentácie do zariadenia, s aplikáciou TalkBack je to hračka.

 1. V zobrazení na čítanie ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „File button“ (Tlačidlo Súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „File menu open“ (Ponuka Súbor otvorená).

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save as button“ (Tlačidlo Uložiť ako), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke, dvakrát ťuknite na obrazovku a potom zadajte názov súboru, s ktorým chcete súbor uložiť.

 4. Po dokončení ťahajte prstom doľava, kým sa neozve umiestnenie, do ktorého chcete súbor uložiť, napríklad „This device, presentations“ (Toto zariadenie, prezentácie). Ak chcete umiestnenie vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doľava alebo doprava na požadovaný priečinok a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Súbor sa uložil a zameranie sa vráti na zobrazenie na čítanie.

Pridanie textu

Pomocou aplikácie TalkBack môžete k snímkam jednoducho pridať text a vyslať tak svoje posolstvo do sveta.

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Slide number, slide edit control“ (Číslo snímky, ovládanie úprav snímky). Zameranie je nastavené na oblasť hlavného obsahu.

 2. Potiahnite prstom doprava. TalkBack oznámi prvý prvok snímky. Ak ide o textový prvok, ozve sa: „Title text box“ (Textové pole Nadpis) alebo „Text box“ (Textové pole).

 3. Na textovom prvku dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „<typ textového poľa>, selected, Cut button“ (<typ textového poľa>, vybraté, tlačidlo Vystrihnúť). Otvorí sa kontextová ponuka so zameraním na tlačidlo Vystrihnúť.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Edit text button“ (Tlačidlo Upraviť text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Showing <jazyk klávesnice> keyboard“ (Zobrazuje sa klávesnica <jazyk klávesnice>).

  Tip: Ak chcete prilepiť skopírovaný text, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Paste button“ (Tlačidlo Prilepiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete zadať text, ťahajte prstom cez dolnú polovicu obrazovky. TalkBack bude oznamovať znaky na klávesnici na obrazovke. Keď sa ozve požadovaný znak, zdvihnite prst. Znak sa pridá do textového poľa.

  Ak je aktivované prediktívne zadanie textu, môžete rovnakým spôsobom vyberať navrhované slová.

Formátovanie textu

Ak chcete zjednodušiť ovládanie prezentácie pre rôzne cieľové skupiny, môžete napríklad zväčšiť veľkosť písma alebo použiť tučné písmo, aby bol text ľahšie čitateľný.

 1. V zobrazení na úpravy prejdite podľa pokynov v časti Pridanie textu na textové pole, ktorého formát chcete zmeniť.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Expand, switch, not checked“ (Rozbaliť, prepínač, nezačiarknuté), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Tab menu, <aktuálna karta> selected“ (Ponuka kariet, vybratá karta <aktuálna karta>).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka kariet.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť formátovania textu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Niektoré možnosti formátovania obsahujú vedľajšie ponuky. Ak chcete prejsť na vedľajšie ponuky, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „<možnosť formátovania>, menu“ (<možnosť formátovania>, ponuka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vo vedľajšej ponuke ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie obrázkov

Niekedy obrázok povie viac ako tisíc slov. Ak teda pridáte obrázok, prezentácia bude zaujímavejšia. K dispozícii je možnosť pridať obrázok zo zariadenia alebo z cloudového úložiska.

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Photos button“ (Tlačidlo Fotografie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Recent menu“ (Ponuka Naposledy otvorené). Otvorí sa ponuka Otvoriť z. Zameranie je nastavené na možnosť Naposledy otvorené.

 2. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve umiestnenie, z ktorého chcete obrázok pridať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Vo vybratom umiestnení prejdite na požadovaný obrázok a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save image button“ (Tlačidlo Uložiť obrázok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Obrázok sa pridá na snímku.

Podrobné pokyny na pridávanie obrázkov nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe.

Pridanie poznámok lektora

Pomocou poznámok lektora môžete pridať pripomenutia alebo kľúčové body pre prezentujúceho.

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Notes button“ (Tlačidlo Poznámky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. V dolnej časti obrazovky sa otvorí tabla Poznámky.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Notes control“ (Ovládanie poznámok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Showing <jazyk klávesnice> keyboard“ (Zobrazuje sa klávesnica <jazyk klávesnice>).

 3. Podľa pokynov v časti Pridanie textu zadajte text poznámok. Znaky alebo slová sa budú pridávať na table Poznámky.

 4. Po dokončení zadávania ťuknite jedenkrát na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done button“ (Tlačidlo Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa vráti na snímku.

Prezentovanie

Ak je všetko pripravené na zdieľanie prezentácie s cieľovou skupinou, spustite túto prezentáciu.

 1. V zobrazení na úpravy s otvorenou prvou snímkou prezentácie ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Present button“ (Tlačidlo Prezentovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Slide one, selected“ (Snímka jedna, vybraté). Otvorí sa zobrazenie prezentácie so zameraním na prvú snímku na table miniatúr.

 2. Ak chcete zobraziť nasledujúcu snímku, potiahnite prstom doprava a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak sa chcete vrátiť a zobraziť predchádzajúcu snímku, potiahnite prstom doľava a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Ukončenie zobrazenia prezentácie

Ak chcete prezentovanie zastaviť, v zobrazení prezentácie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „End show button“ (Tlačidlo Skončiť prezentáciu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vytvárajte, čítajte a upravujte prezentácie v aplikácii PowerPoint Mobile pomocou Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky pre Windows. Prezentácia v programe PowerPoint pozostáva zo snímok. Každá snímka je kresliacim plátnom, na ktoré môžete pridávať obrázky, slová a tvary, ktoré vám pomôžu poskladať príbeh.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint Mobile nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu Mobile pre Windows 10.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Otvorenie PowerPointu

 1. Na domovskej obrazovke zariadenia ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „PowerPoint,“ a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa „Start page, pane“ (Úvodná stránka, tabla), potom názov vášho konta a slovo „Button“ (Tlačidlo).

Poznámka: Ak ste pri poslednom použití programu PowerPoint opustili otvorenú prezentáciu, aplikácia sa otvorí na mieste, kde ste ju opustili.

Otvorenie prezentácie

Úvodná stránka obsahuje zoznam nedávno otvorených prezentácií.

 1. Na úvodnej stránke programu PowerPoint ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov prezentácie a umiestnenie jej súboru. Ak nechcete použiť prvú prezentáciu v zozname, pokračujte v ťahaní prstom doprava, kým nenájdete požadovanú prezentáciu.

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aktuálne vybratú prezentáciu. Ozve sa „PowerPoint window, slide“ (Okno PowerPointu, snímka) a potom nadpis prvej snímky. Nachádzate sa v zobrazení výberu snímky.

Prechádzanie snímkami

 1. V zobrazení výberu snímky môžete prechádzať snímkami potiahnutím prstom doprava alebo doľava. Moderátor prečíta nadpis a číslo strany každej snímky.

 2. Keď nájdete snímku, ktorú chcete otvoriť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa otvorí v zobrazení na úpravy a ozve sa: „Slide, pane“ (Snímka, tabla).

 4. Ak sa chcete vrátiť na zobrazenie výberu snímky, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Off, back, button“ (Vypnuté, naspäť, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Čítanie obsahu snímok

 1. Prezentáciu, ktorú chcete čítať, otvorte v programe PowerPoint.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Present button“ (Tlačidlo Prezentovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Landscape mode“ (Režim zobrazenia na šírku). Otočte zariadenie o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek, inak budú smery ťahania prstom uvedené na tomto mieste fungovať inak.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Title text box“ (Textové pole nadpisu) alebo „Text box“ (Textové pole), a potom si prečítajte obsah potiahnutím 3 prstami nadol.

 4. Ak sa na snímke nachádza viacero textových polí, potiahnite prstom doprava, čím sa dostanete k ďalšiemu poľu, a potom si prečítajte obsah potiahnutím 3 prstami nadol.

  Tip: Ak sa po potiahnutí prstom doprava ozve „Back, button collapsed“ (Späť, tlačidlo zbalené), na snímke sa už žiadny ďalší obsah nenachádza.

 5. Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „New slide button“ (Tlačidlo Nová snímka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Keď dosiahnete poslednú snímku, ozve sa „End of slide show“ (Koniec prezentácie). Ak chcete ukončiť zobrazenie prezentácie, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete zobrazenie prezentácie ukončiť v ľubovoľnom bode, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Back, button collapsed“ (Späť, tlačidlo zbalené), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Otočte zariadenie v smere hodinových ručičiek o 90 stupňov, aby zmenilo orientáciu na výšku. Ozve sa: „Portrait mode“ (Režim zobrazenia na výšku).

Výber motívu

 1. Pri prezeraní snímky v programe PowerPoint ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options, button collapsed“ (Ďalšie možnosti, tlačidlo zbalené), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa „Home, button collapsed“ (Domov, tlačidlo zbalené).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Design, 4 of 8“ (Návrh, 4 z 8), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Themes button“ (Tlačidlo Motívy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve motív, ktorý chcete použiť, napríklad „Gallery“ (Galéria) alebo „Celestial“ (Nebeské), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa „Applying theme“ (Používa sa motív).

  Poznámka: Ak sa do zariadenia musia stiahnuť chýbajúce písma, aby bolo možné použiť vybratý motív, Moderátor to oznámi.

 5. Ak chcete zavrieť ponuku Návrh, prechádzajte prstom po dolnom okraji obrazovky, kým sa neozve: „Back, button collapsed“ (Späť, tlačidlo zbalené), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vloženie novej snímky

PowerPoint pridá každú novú snímku za naposledy otvorenú snímku. Pred pridaním novej snímky je preto potrebné prejsť na správne miesto podľa postupu v časti Prechádzanie snímkami.

 1. V zobrazení výberu snímky ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New slide button“ (Tlačidlo Nová snímka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Uloženie prezentácie

 1. V zobrazení výberu snímky ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „File button“ (Tlačidlo Súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa názov prezentácie. Predvolený názov je „Presentation“ (Prezentácia).

 3. Ak chcete názov zmeniť, dvakrát ťuknite na obrazovku a pomocou klávesnice na obrazovke zadajte nový názov. Zadávanie názvu dokončite výberom klávesu Enter na klávesnici.

 4. Ak chcete zavrieť ponuku Uložiť, prechádzajte prstom po dolnom okraji obrazovky, kým sa neozve: „Back, button collapsed“ (Späť, tlačidlo zbalené), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

PowerPoint ukladá všetky zmeny prezentácie automaticky, pričom používa zadaný názov.

Pridanie textu

 1. Pri zobrazení snímky v programe PowerPoint ťahajte prstom doprava, kým nenájdete textové pole, v ktorom chcete pridať text. Potom dvojitým ťuknutím na obrazovku textové pole otvorte na úpravy.

 2. Na písanie textu používajte klávesnicu na obrazovke.

 3. Prechádzajte prstom po dolnom okraji obrazovky, kým sa neozve: „Back, button collapsed“ (Naspäť, zbalené tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku klávesnicu zavrite.

  Zameranie zostane na tlačidle Späť. Opätovným dvojitým ťuknutím na obrazovku sa vrátite na zobrazenie výberu snímky.

Formátovanie textu

V ľubovoľnom textovom poli v prezentácii môžete pridať zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam. Text bude vďaka zoznamom prehľadnejší.

 1. Pri zobrazení snímky v programe PowerPoint ťahajte prstom doprava, kým nenájdete textové pole, v ktorom chcete pridať odrážky alebo čísla. Potom dvojitým ťuknutím na obrazovku textové pole otvorte na úpravy.

 2. Ak chcete pridať odrážky alebo číslovanie:

  • Ak chcete pridať položku zoznamu s odrážkami, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Off, bullets, button, double-tap to toggle on“ (Vypnuté, odrážky, tlačidlo, dvojitým ťuknutím prepínač zapnete), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať položku číslovaného zoznamu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Off, numbering, button, double-tap to toggle on“ (Vypnuté, číslovanie, tlačidlo, dvojitým ťuknutím prepínač zapnete), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Na zadanie položky zoznamu použite klávesnicu na obrazovke.

 4. Ak chcete pridať ďalšiu položku zoznamu, prechádzajte prstom po pravom dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: „Enter“ (Zadajte). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vložte novú položku zoznamu a zadajte ju pomocou klávesnice.

 5. Ak chcete zoznam dokončiť, prechádzajte prstom po dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: „Back, button collapsed“ (Späť, zbalené tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku klávesnicu zatvorte.

  Zameranie zostane na tlačidle Späť. Opätovným dvojitým ťuknutím na obrazovku sa vrátite na zobrazenie výberu snímky.

Pridanie obrázkov

V prezentácii môžete použiť ľubovoľný obrázok uložený v zariadení.

 1. Pri prezeraní snímky v programe PowerPoint ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Photos button“ (Tlačidlo Fotografie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Photos window“ (Okno Fotografie). Zameranie sa presunie na najnovšiu fotografiu, pričom Moderátor oznámi jej názov súboru.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým nenájdete obrázok, ktorý chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected“ (Vybraté) a potom názov súboru obrázka.

 3. Prechádzajte prstom po dolnom okraji obrazovky, kým sa neozve „Insert app bar button“ (Tlačidlo Vložiť panel aplikácie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Aplikácia Fotografie sa zavrie a obrázok sa vloží na snímku.

Pridanie poznámok lektora

Pomocou poznámok lektora môžete pridať ďalšie informácie alebo komentáre, ktoré nechcete zahrnúť do samotnej prezentácie.

 1. Pri zobrazení snímky v programe PowerPoint ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Off, notes, button“ (Vypnuté, poznámky, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Slide notes, editable text“ (Poznámky k snímkam, upraviteľný text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Svoju poznámku napíšte pomocou klávesnice na obrazovke.

 4. Prechádzajte prstom po pravom hornom rohu obrazovky, kým sa neozve „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku klávesnicu zavrite.

 5. Dvojitým ťuknutím na obrazovku zavrite tablu Poznámky.

Prezentovanie

 1. Prezentáciu, ktorú chcete prezentovať, otvorte v programe PowerPoint.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Present button“ (Tlačidlo Prezentovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Landscape mode“ (Režim zobrazenia na šírku). Otočte zariadenie o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek, inak budú smery ťahania prstom uvedené na tomto mieste fungovať inak.

 3. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Slide 1“ (Snímka 1), nadpis snímky a „Slide show control“ (Ovládanie prezentácie). Ak chcete prejsť na nasledujúcu snímku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak sa chcete v prezentácii posunúť dopredu, dvakrát ťuknite na obrazovku. Keď dosiahnete poslednú snímku, ozve sa „End of slide show“ (Koniec prezentácie). Ak chcete ukončiť zobrazenie prezentácie, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Otočte zariadenie späť do orientácie na výšku. Ozve sa: „Portrait mode“ (Režim zobrazenia na výšku).

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vytvárajte, čítajte a upravujte prezentáciu v aplikácii PowerPoint Online pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky pre Windows. Prezentácia v programe PowerPoint pozostáva zo snímok. Každá snímka je kresliacim plátnom, na ktoré môžete pridávať obrázky, slová a tvary, ktoré vám pomôžu poskladať príbeh.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v PowerPointe Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate PowerPoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint Online.

Obsah tohto článku

Otvorenie PowerPointu Online

Prihláste sa do služby PowerPoint Online a svoje prezentácie budete mať neustále poruke.

 1. V prehliadači prejdite na Office Online.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „PowerPoint, link“ (PowerPoint, prepojenie), a potom stlačte kláves Enter.

 3. Ak sa chcete prihlásiť pomocou konta Microsoft, stlačte kombináciu klávesov Alt + A. Ak sa chcete prihlásiť pomocou pracovného alebo školského konta, stlačte kombináciu klávesov Alt + N.

 4. Stlačte kláves Enter. Zadajte svoje poverenia a stlačte kláves Enter.

 5. Otvorí sa PowerPoint Online. Ozve sa: „Microsoft PowerPoint Online“. Zameranie je nastavené na kartu Súbor, konkrétne na možnosť novej prázdnej prezentácie.

Otvorenie prezentácie

V službe PowerPoint Online môžete rýchlo otvoriť prezentáciu, na ktorej ste pracovali nedávno, alebo môžete súbor vyhľadať v priečinkoch vo OneDrive.

 1. Na karte Súbor stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve názov prezentácie, na ktorej chcete pracovať, alebo „Open from OneDrive“ (Otvoriť z OneDrivu), a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak ste vybrali možnosť Otvoriť z OneDrivu, otvorí sa OneDrive. Stláčaním klávesu Tab a klávesov so šípkami vyhľadajte súbor a potom stlačte kláves Enter.

   Tip: Ak už pracujete na snímke v zobrazení na úpravy a chcete prejsť do ponuky Otvoriť, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve aktuálna karta, a potom stlačte klávesy F a O. Stláčaním klávesu Tab prejdite v ponuke Otvoriť na súbor alebo miesto uloženia a potom stlačte kláves Enter.

 2. Súbor sa otvorí v zobrazení na čítanie. Ak chcete prejsť na zobrazenie na úpravy, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Edit presentation“ (Upraviť prezentáciu), a potom stlačte kláves Enter. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Edit in browser“ (Upraviť v prehliadači), a potom stlačte kláves Enter.

Čítanie obsahu snímok v zobrazení na úpravy

Pri práci na prezentácii v zobrazení na úpravy môžete skontrolovať obsah snímok.

 1. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Slide panel“ (Panel so snímkami), a potom stlačte kláves Tab. Čítačka obrazovky oznámi prvý prvok na snímke a prečíta jeho obsah.

 2. Ak chcete prejsť na nasledujúci prvok a vypočuť si ho, stlačte kláves Tab.

Čítanie obsahu snímok v iných zobrazeniach

Čítačka obrazovky dokáže čítať obsah snímok v zobrazení na čítanie a v zobrazení prezentácie.

Čítanie obsahu snímok v zobrazení na čítanie

 1. Ak chcete prejsť na zobrazenie na čítanie, v zobrazení na úpravy stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve aktuálna karta, a potom stlačte kláves W. Ozve sa: „Selected, View tab“ (Vybraté, karta Zobraziť).

 2. Stlačte kláves D. Otvorí sa zobrazenie na čítanie.

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Group“ (Skupina), a potom stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + M. Čítačka obrazovky začne čítať obsah snímok.

 4. Ak chcete čítačku obrazovky zastaviť, stlačte kláves Ctrl.

Čítanie obsahu snímok v zobrazení prezentácie

 1. Ak chcete prejsť na zobrazenie prezentácie, v zobrazení na úpravy stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve aktuálna karta, a potom stlačte kláves W. Ozve sa: „Selected, View tab“ (Vybraté, karta Zobraziť).

 2. Stlačte kláves B. Otvorí sa prvá snímka prezentácie v zobrazení prezentácie.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov prezentácie, a potom stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + M. Čítačka obrazovky začne čítať obsah snímok.

 4. Ak chcete čítačku obrazovky zastaviť, stlačte kláves Ctrl.

Čítanie obsahu snímok v zobrazení so zjednodušením ovládania

 1. Ak chcete prejsť na zobrazenie so zjednodušením ovládania, v zobrazení na čítanie alebo v zobrazení prezentácie stlačte kombináciu klávesov Ctrl + ; (bodkočiarka).

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov prezentácie, a potom stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + M. Čítačka obrazovky začne čítať obsah snímok.

 3. Ak chcete čítačku obrazovky zastaviť, stlačte kláves Ctrl.

Prechádzanie snímkami

K dispozícii je možnosť skontrolovať, či majú snímky správne poradie a či nechýba žiaden obsah.

 1. V zobrazení na úpravy stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve číslo a nadpis aktuálnej snímky. Zameranie je nastavené na tablu miniatúr.

 2. Ak chcete tablou miniatúr prechádzať, stláčajte klávesy so šípkami nahor a nadol. Čítačka obrazovky oznámi číslo a nadpis snímky, ako aj to, či snímka obsahuje poznámky alebo komentáre.

 3. Ak chcete prejsť z tably miniatúr na snímku, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Slide panel“ (Panel so snímkami), a potom stlačte kláves Tab.

 4. Ak chcete snímkou prechádzať, stláčajte kláves Tab, kým neprejdete všetkými prvkami na snímke.

Výber motívu

Ak chcete prezentáciu oživiť alebo dodať snímkam jednotný vzhľad a správanie, môžete si vybrať a použiť niektorý z motívov spomedzi mnohých návrhov dostupných v službe PowerPoint Online.

 1. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve aktuálna karta, a potom stlačte kláves G. Ozve sa: „Selected, Design tab“ (Vybraté, karta Návrh).

 2. Stlačte kláves H. Ozve sa: „Office theme“ (Motív balíka Office).

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovaný motív, a potom stlačte kláves Enter.

Vloženie novej snímky

Do prezentácie môžete pridať ľubovoľný počet snímok.

 1. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom stlačte kláves Enter. Ak je zameranie nastavené na inú kartu, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom stlačte kláves Enter.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „New Slide button“ (Tlačidlo Nová snímka), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Nová snímka a ozve sa názov vybratého rozloženia snímky.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve rozloženie snímky, ktoré chcete vložiť, a potom stlačte kláves Enter alebo kombináciu klávesov Alt + Enter.

Tip: Ak chcete rýchlo pridať novú prázdnu snímku na základe existujúceho rozloženia snímky, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve číslo a nadpis aktuálnej snímky. Zameranie je nastavené na tablu miniatúr. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná snímka, a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + M.

Uloženie prezentácie

PowerPoint Online ukladá prezentáciu automaticky vo OneDrive priamo pri práci. Ak chcete uložiť kópiu prezentácie do zariadenia, s čítačkou obrazovky a klávesovými skratkami je to hračka. Prezentáciu môžete stiahnuť ako PPTX súbor programu PowerPoint alebo PDF či ODP súbor.

Poznámka: Zmeny, ktoré vykonáte v lokálnej kópii, sa v pôvodnom súbore vo OneDrive neuložia automaticky.

 1. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve aktuálna karta, a potom stlačte kláves F. Ozve sa: „File, close menu, menu item“ (Súbor, zavrieť ponuku, položka ponuky).

 2. Stlačte kláves L. Otvorí sa ponuka Stiahnuť ako.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť stiahnutia, a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Click here to download <vybratý formát sťahovania>, link“ (Kliknutím sem stiahnete <vybratý formát sťahovania>, prepojenie). Ak chcete prepojenie vybrať, stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doprava alebo šípka doľava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves Enter. Súbor sa stiahol do zariadenia.

Pridanie textu

Pomocou čítačky obrazovky a klávesových skratiek môžete na snímky jednoducho pridať text a vyslať tak svoje posolstvo do sveta.

 1. Ak chcete presunúť zameranie na oblasť na snímke, ktorá sa dá upravovať, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: „Slide panel“ (Panel so snímkami).

 2. Ak chcete prejsť na prvý zástupný objekt na snímke, stlačte kláves Tab. Oznámi sa typ zástupného objektu. Ak ide o zástupný objekt textu, stlačte kláves Enter a potom zadajte obsah.

 3. Po dokončení stlačte kláves F2.

 4. Ak chcete prejsť na ďalší zástupný objekt, stlačte kláves Tab. Ak chcete zástupný objekt upraviť, stlačte kláves Enter. Ak chcete skončiť, stlačte kláves F2. Zopakujte postup so všetkými zástupnými objektmi na snímke.

Formátovanie textu

Ak chcete zjednodušiť ovládanie prezentácie pre rôzne cieľové skupiny, môžete napríklad zväčšiť veľkosť písma alebo použiť tučné písmo, aby bol text ľahšie čitateľný.

 1. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom stlačte kláves Enter. Ak je zameranie nastavené na inú kartu, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom stlačte kláves Enter.

 2. Ak chcete presunúť zameranie na oblasť na snímke, ktorá sa dá upravovať, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: „Slide panel“ (Panel so snímkami).

 3. Ak chcete prejsť na prvú oblasť na snímke, ktorá sa dá upravovať, stlačte kláves Tab.

 4. Ak chcete oblasť s možnosťou úprav vybrať, stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete vybrať všetok text v oblasti, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + A. Ak chcete vybrať časť textu v oblasti, stláčajte klávesy so šípkami, kým sa neozve daný text, a potom stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + klávesy so šípkami vyberte požadovanú časť textu.

 6. Pomocou klávesových skratiek nižšie môžete na vybratý text použiť najbežnejšie možnosti formátovania:

  • Tučné: Ctrl + B

  • Kurzíva: Ctrl + I

  • Podčiarknutie: Ctrl + U

  • Zväčšenie veľkosti písma: Ctrl + ]

  • Zmenšenie veľkosti písma: Ctrl + [

 7. Ak chcete získať prístup k ďalším možnostiam formátovania, vyberte text a stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + kláves so šípkou doľava, kým sa neozve požadovaná možnosť formátovania, napríklad „Bullets button“ (Tlačidlo Odrážky). Požadovanú možnosť vyberiete stlačením medzerníka. Ak chcete rozbaliť rozbaľovacie polia, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves so šípkou nadol.

Pridanie obrázkov

Niekedy obrázok povie viac ako tisíc slov. Ak teda pridáte obrázok, prezentácia bude zaujímavejšia. V službe PowerPoint Online môžete pridávať obrázky z vlastného odkladacieho priestoru alebo použiť obrázky priamo z internetu.

Tip: Ak chcete pridať obrázky presnej veľkosti na vhodné miesto, použite snímku založenú na rozložení určenom pre obrázky, ako napríklad Obrázok s popisom. Ďalšie informácie nájdete v téme Vloženie obrázka v PowerPointe Online pomocou čítačky obrazovky.

Pridanie obrázkov zo zariadenia

 1. Na snímke, na ktorú chcete pridať obrázok, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve aktuálna karta, a potom stlačte kláves N. Ozve sa: „Selected, Insert tab“ (Vybraté, karta Vložiť).

 2. Stlačte kláves P. Otvorí sa dialógové okno Windowsu Otvoriť, pričom zameranie bude nastavené na pole názvu súboru.

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Tab a klávesov so šípkami, kým sa neozve požadovaný súbor obrázka, a potom stlačte kláves Enter.

Pridanie obrázkov z internetu

 1. Na snímke, na ktorú chcete pridať obrázok, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve aktuálna karta, a potom stlačte kláves N. Ozve sa: „Selected, Insert tab“ (Vybraté, karta Vložiť).

 2. Stlačte kláves F. Otvorí sa dialógové okno Prehľadávanie obrázkov z Bingu, pričom zameranie bude nastavené na vyhľadávacie pole.

 3. Zadajte hľadané slová a stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve prvý výsledok hľadania.

 5. Stláčajte kláves so šípkou doľava alebo kláves so šípkou doprava, kým sa neozve obrázok, ktorý chcete vložiť, a potom stlačte kláves Enter.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Insert button“ (Tlačidlo Vložiť), a potom stlačte kláves Enter.

Pridanie poznámok lektora

Pomocou poznámok lektora môžete pridať pripomenutia alebo kľúčové body pre prezentujúceho.

 1. Na snímke, na ktorej chcete pridať poznámky lektora, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve predvolený jazyk, napríklad „English, U.S., button“ (Angličtina (USA), tlačidlo).

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Off, Notes button“ (Vypnuté, tlačidlo Poznámky), a potom stlačte kláves Enter. Ak sa ozve „On, Notes button“ (Zapnuté, tlačidlo Poznámky), môžete prejsť na ďalší krok.

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: „Slide notes, editing“ (Poznámky k snímkam, úprava).

 4. Zadajte poznámky lektora k snímke.

Prezentovanie

Ak je všetko pripravené na zdieľanie prezentácie s cieľovou skupinou, pomocou klávesových skratiek a čítačky obrazovky túto prezentáciu spustite.

 1. V zobrazení na úpravy stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve aktuálna karta, a potom stlačte kláves W. Ozve sa: „Selected, View tab“ (Vybraté, karta Zobraziť).

 2. Stlačte kláves B. Prezentácia sa spustí od svojej prvej snímky.

  Tip: Ak chcete prezentáciu spustiť od aktuálnej snímky, stlačte kláves C.

 3. V prezentácii stláčajte kláves Tab, kým sa neozve jej názov. Zameranie sa presunie na prezentáciu.

 4. Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte kláves N. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, stlačte kláves P.

Ukončenie zobrazenia prezentácie

Ak chcete prezentovanie zastaviť, stlačte kláves Esc. Zameranie sa vráti na zobrazenie na úpravy.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe Online

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×