Vloženie zoznamu s možnosťou výberu viacerých položiek

Zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek má na rozdiel od typického zoznamu vzhľad posúvateľného zoznamu začiarkavacích políčok. Používatelia môžu podľa potreby začiarknuť v zozname ľubovoľný počet políčok. V závislosti od návrhu zoznamu s možnosťou výberu viacerých položiek môžu používatelia vedľa jedného zo začiarkavacích políčok zadať vlastnú položku zoznamu.

Obsah článku

Používanie zoznamu s možnosťou výberu viacerých položiek

Možnosti používateľa

Informácie týkajúce sa kompatibility

Vloženie zoznamu s možnosťou výberu viacerých položiek

Tipy na rozloženie

Používanie zoznamu s možnosťou výberu viacerých položiek

Zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek môžete použiť, ak chcete:

 • umožniť používateľom vybrať zo zoznamu viaceré položky,

 • umožniť používateľom zadať do zoznamu vlastnú hodnotu,

 • predvolene zobraziť väčšinu položiek alebo všetky položky zoznamu vo formulári,

 • zobraziť hodnoty získané z pevného zoznamu, zdroj údajov šablóny alebo externého zdroja údajov, napríklad databázy alebo zoznamu služieb Windows SharePoint Services spoločnosti Microsoft.

V nasledujúcom príklade môžu používatelia priradiť výdavky vo formulári na vyúčtovanie výdavkov k viacerým kategóriám začiarknutím políčok v zozname s možnosťou výberu viacerých položiek. Návrhár formulára nastavil povolenie vlastných kategórií. To umožňuje používateľom zadať hodnotu do prázdneho poľa vedľa posledného začiarkavacieho políčka v zozname.

Vlastná hodnota pridaná do zoznamu možností v zozname s možnosťou výberu viacerých položiek

Po vložení zoznamu s možnosťou výberu viacerých položiek do šablóny formulára musíte určiť hodnoty, ktoré sa v ňom majú zobraziť. V opačnom prípade sa po otvorení formulára založeného na šablóne formulára zobrazí prázdne pole. Môžete sami zadať položky do dialógového okna Zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek - vlastnosti, alebo môžete konfigurovať zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek na získanie položiek z databázy alebo iného zdroja údajov.

Súvisiace ovládacie prvky

Program Microsoft Office InfoPath obsahuje ovládacie prvky, ktoré sú podobné zoznamom s možnosťou výberu viacerých položiek, ale slúžia na iné účely. Informácie o tom, ktorý z týchto ovládacích prvkov pracuje v konkrétnej šablóne formulára najlepšie, nájdete v nasledujúcom zozname:

Zoznam    Zoznam umožňuje používateľom rovnako ako zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek vybrať hodnoty zo zoznamu. V zozname je však možné vybrať iba jednu položku. Zoznam predvolene zobrazuje rovnako ako zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek všetky položky zoznamu.

Rozbaľovací zoznam    Rozbaľovací zoznam poskytuje používateľom zoznam možností rovnako ako akýkoľvek iný zoznam. V rozbaľovacom zozname sú však položky zoznamu skryté, pokým používateľ neklikne na ovládací prvok. Používatelia môžu z rozbaľovacieho zoznamu vybrať iba jednu položku.

Pole so zoznamom    Ak chcete používateľom umožniť zadať vlastnú položku zoznamu alebo vybrať hodnotu z preddefinovaného zoznamu, použite namiesto zoznamu s možnosťou výberu viacerých položiek pole so zoznamom. V poli so zoznamom môžu používatelia vybrať iba jednu položku.

Prepínače    Skupina prepínačov umožňuje používateľom rovnako ako zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek vybrať položku zo zoznamu možností. Na rozdiel od zoznamu s možnosťou výberu viacerých položiek môžu používatelia vybrať zo skupiny prepínačov iba jednu možnosť. V prípade prepínačov používatelia vyberajú možnosť kliknutím na malý krúžok a nie kliknutím na položku v zozname.

Na začiatok stránky

Možnosti používateľa

V zoznamoch s možnosťou výberu viacerých položiek môžu používatelia vybrať položku začiarknutím políčok alebo zrušením začiarknutia políčok v poli vo formulári. Ak počet začiarkavacích políčok presahuje výšku ovládacieho prvku, v pravej časti poľa sa zobrazí posúvač, ktorý umožňuje zobraziť zostávajúce možnosti.

Šablónu formulára môžete navrhnúť tak, aby používatelia mohli v prípade potreby zadať do zoznamu vlastnú položku. V takom prípade sa ako posledná položka zoznamu zobrazí začiarkavacie políčko s editovacím poľom.

Prázdne pole v zozname s možnosťou výberu viacerých položiek

Vlastnú hodnotu môžu používatelia zadať začiarknutím políčka vedľa editovacieho poľa a zadaním položky do oblasti vedľa začiarkavacieho políčka. Ak to chcete používateľom umožniť, musíte po vložení zoznamu s možnosťou výberu viacerých položiek do šablóny formulára začiarknuť políčko Povoliť používateľom zadávanie vlastných hodnôt v dialógovom okne Zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek - vlastnosti.

Na začiatok stránky

Informácie týkajúce sa kompatibility

Pri navrhovaní šablóny formulára v programe InfoPath môžete vybrať návrh šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom. Pri navrhovaní šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom ovládacie prvky zoznamu s možnosťou výberu viacerých položiek nie sú k dispozícii na pracovnej table Ovládacie prvky, pretože ich vo webovom prehľadávači nie je možné zobraziť.

Na začiatok stránky

Vloženie zoznamu s možnosťou výberu viacerých položiek

Postup pri vkladaní zoznamu s možnosťou výberu viacerých položiek sa nepatrne líši v závislosti od toho, či navrhujete novú prázdnu šablónu formulára alebo šablónu založenú na databáze či inom externom zdroji údajov.

Nasledujúci príklad zobrazuje vzhľad zoznamu s možnosťou výberu viacerých položiek vybratého v režime návrhu pred manuálnym pridaním položiek zoznamu návrhárom šablóny formulára.

Prázdny zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek vybratý v režim návrhu

Ovládacie prvky môžu byť viazané alebo neviazané. Keď je ovládací prvok viazaný, je pripojený k poľu alebo skupine v zdroji údajov, takže údaje zadané do ovládacieho prvku sú uložené v príslušnom súbore formulára (.xml). Keď je ovládací prvok neviazaný, nie je pripojený k poľu ani k skupine a údaje zadané do ovládacieho prvku sa neukladajú. Ak kliknete alebo prejdete kurzorom myši na ovládací prvok, v pravom hornom rohu ovládacieho prvku sa zobrazí text a ikona viazania. Text označuje skupinu alebo pole, na ktoré je ovládací prvok viazaný v zdroji údajov. Ikona označuje, či je ovládací prvok správne viazaný na skupinu alebo pole. Keď je väzba správna, zobrazí sa ikona zelenej farby. Ak nie je niečo v poriadku s väzbou, zobrazí sa ikona modrej alebo červenej farby.

Zdroj údajov pre šablónu formulára pozostáva z polí a skupín zobrazovaných v hierarchickom zobrazení na pracovnej table Zdroj údajov. Zoznamy s možnosťou výberu viacerých položiek sú vždy viazané na opakujúce sa pole v skupina. Opakujúce sa polia umožňujú uložiť do poľa viac než jednu hodnotu. V nasledujúcom príklade je zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek Kategória v šablóne formulára viazaný na opakujúce sa pole category na pracovnej table Zdroj údajov.

Vzťah medzi zoznamom s možnosťou výberu viacerých položiek v šablóne formulára a zodpovedajúcim poľom v zdroji údajov

Ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára, začiarkavacie políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky je predvolene začiarknuté. V programe InfoPath je tak k dispozícii automatické vytváranie polí a skupín v zdroji údajov pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. Tieto polia a skupiny sú na pracovnej table Zdroj údajov zastúpené ikonami priečinkov a súborov.

Ak budete pri návrhu šablóny formulára vychádzať z existujúceho súboru, databázy alebo webovej služby vo formáte XML (Extensible Markup Language), program InfoPath odvodí polia a skupiny z pracovnej tably Zdroj údajov z existujúceho zdroja údajov.

Vloženie zoznamu s možnosťou výberu viacerých položiek

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT+I, C.

 3. Na pracovnej table Ovládacie prvky vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete automaticky vytvoriť opakujúce sa pole v zdroji údajov viazanom na zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek, začiarknite políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov.

  • Ak chcete zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek viazať na existujúce opakujúce sa pole, zrušte začiarknutie políčka Automaticky vytvoriť zdroj údajov.

   Poznámka: Ak začiarkavacie políčko nie je k dispozícii, zdroj údajov je uzamknutý. Ak návrh šablóny formulára vychádza napríklad zo schémy XML, v programe InfoPath nemusí byť možné do zdroja údajov pridať nové polia alebo skupiny. Toto obmedzenie pomáha predchádzať neúmyselným zmenám schémy, ktoré môžu zapríčiniť, že schéma bude interpretovaná ako neplatná.

 4. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek.

 5. Ak ste v kroku 3 zrušili začiarknutie políčka Automaticky vytvoriť zdroj údajov, v dialógovom okne Zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek – väzba vyberte opakujúce sa pole, na ktoré chcete zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek naviazať.

 6. V šablóne formulára zadajte nad zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek alebo vedľa neho text menovky, za ktorým bude nasledovať dvojbodka (:).

 7. Ak chcete určiť hodnoty, ktoré použijete ako položky zoznamu, dvakrát kliknite na príslušný zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek.

 8. Kliknite na kartu Údaje.

 9. Ak chcete vyplniť zoznam, použite jeden z nasledujúcich postupov:

  Samostatné zadávanie hodnôt zoznamu

  Táto možnosť je užitočná v prípade vopred určených obmedzených množín hodnôt, pričom sa v budúcnosti neočakáva zmena týchto hodnôt. Ak sa hodnoty zmenia, je potrebné publikovať a aktualizovať verziu danej šablóny formulára, takže používatelia môžu vidieť a používať najnovšie položky zoznamu.

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  2. V poli Hodnota zadajte text, ktorý chcete uložiť, ak používateľ vyberie túto položku.

  3. V poli Zobrazovaný názov zadajte požadovaný názov pre túto položku a kliknite na tlačidlo OK.

  4. Kroky 1 až 3 zopakujte pre každú položku, ktorú chcete pridať do zoznamu.

  5. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+B.

  Používanie hodnôt z inej časti formulára

  Táto možnosť je užitočná v prípade, keď je potrebné zmeniť hodnoty v zozname v závislosti od iných hodnôt, ktoré používatelia zadávajú do svojich formulárov.

  1. V časti Položky zoznamu kliknite na položku Vyhľadať hodnoty v zdroji údajov formulára.

   Položky v zozname musia byť priradené ku konkrétnemu opakujúcemu sa poľu alebo skupine na šablóne formulára.

  2. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Položky a potom v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na opakujúcu sa skupinu alebo opakujúce sa pole, ktoré obsahujú polia s hodnotami zoznamu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Hodnota, kliknite na pole, ktoré obsahuje možné hodnoty pre položky v zozname a potom kliknite na tlačidlo OK. Keď používateľ klikne na položku v zozname, jedna z týchto hodnôt sa uloží vo východiskovom formáte XML.

  4. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza blízko poľa Zobrazovaný názov, kliknite na pole, ktoré obsahuje hodnoty položky zobrazené v zozname a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Tip: Ak chcete zabrániť, aby sa hodnoty zobrazovaného názvu v zozname zobrazili viackrát, začiarknite políčko Zobraziť iba položky s jednoznačnými zobrazovanými názvami.

  Používanie hodnôt z databázy, webovej služby, dokumentu XML alebo lokality SharePoint

  Táto možnosť je užitočná v prípade, ak je potrebné, aby hodnoty v zozname boli aktuálne alebo sa pravidelne obnovovali. Tieto hodnoty sa normálne ukladajú do databázy alebo iného externého zdroja údajov a získajú sa vždy pri otvorení formulára.

  1. Kliknite na položku Vyhľadať hodnoty z externého zdroja údajov.

  2. Použite jeden z nasledovných postupov:

   • Ak ste už pridali pripojenie údajov, kliknite na pole Pripojenie údajov.

   • Ak chcete pridať nové pripojenie údajov, kliknite na položku Pridať a potom postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi pripojením údajov.

    Položky v zozname musia byť priradené ku konkrétnemu opakujúcemu sa poľu alebo skupine.

  3. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Položky a potom v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na skupinu alebo pole, ktoré obsahujú polia s hodnotami zoznamu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  4. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Hodnota, kliknite na pole, ktoré obsahuje možné hodnoty pre položky v zozname a potom kliknite na tlačidlo OK. Keď používateľ klikne na položku v zozname, jedna z týchto hodnôt sa uloží vo východiskovom formáte XML.

  5. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza blízko poľa Zobrazovaný názov, kliknite na pole, ktoré obsahuje hodnoty položky zobrazené v zozname a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Tip: Ak chcete zabrániť, aby sa hodnoty zobrazovaného názvu zobrazili v zozname viackrát, začiarknite políčko Zobraziť iba položky s jednoznačnými zobrazovanými názvami.

 10. Ak chcete umožniť používateľom zadať vlastnú hodnotu do dolnej časti zoznamu s možnosťou výberu viacerých položiek, začiarknite políčko Povoliť používateľom zadávanie vlastných hodnôt.

Na začiatok stránky

Tipy na rozloženie

Pri úprave vzhľadu, veľkosti a ďalších aspektov zoznamu s možnosťou výberu viacerých položiek použite nasledujúce tipy:

 • Ak chcete zmeniť šírku niekoľkých zoznamov s možnosťou výberu viacerých položiek súčasne, vyberte príslušné zoznamy, stlačte kombináciu klávesov ALT+ENTER, kliknite na kartu Veľkosť a potom do poľa Šírka zadajte nové číslo.

 • Ak chcete zmeniť farbu pozadia niekoľkých zoznamov s možnosťou výberu viacerých položiek súčasne, vyberte príslušné zoznamy. V ponuke Formát kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie a potom na karte Podfarbenie vykonajte potrebné úpravy.

 • Ak chcete prispôsobiť písmo, ktoré sa zobrazuje vedľa začiarkavacích políčok v zozname s možnosťou výberu viacerých položiek, použite polia Písmo a Veľkosť písma na paneli s nástrojmi Formátovanie. Ak chcete zmeniť písmo a veľkosť písma všetkých zoznamov s možnosťou výberu viacerých položiek v šablóne formulára súčasne, kliknite na zoznam s požadovaným formátovaním a potom v ponuke Formát kliknite na položku Písmo použiť na všetky ovládacie prvky typu Zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek.

 • Ak chcete upraviť rozstup medzi zoznamom s možnosťou výberu viacerých položiek a objektmi, ktoré ho obklopujú v šablóne formulára, v dialógovom okne Zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek - vlastnosti na karte Veľkosť upravte nastavenie okrajov. Zväčšenie rozstupu pomocou okrajov poskytuje vyššiu úroveň ovládania než zväčšenie rozstupu pomocou prerušení odsekov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×