Vloženie zoznamu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zoznam v šablóne formulára programu Microsoft Office InfoPath môžete použiť na zobrazenie zoznamu navzájom sa vylučujúcich možností používateľovi.

Obsah tohto článku

Používanie zoznamu

Možnosti používateľa

Vloženie zoznamu

Tipy na rozloženie

Používanie zoznamu

Ak chcete použiť pole so zoznamom:

 • Umožniť používateľom vybrať jednu možnosť v zozname preddefinovaných položiek.

 • Zobraziť hodnoty získané z pevného zoznamu, zo šablóny formulára zdroj údajov alebo z externého zdroja údajov, napríklad databázy alebo zoznamu služieb Microsoft Windows SharePoint Services.

V nasledujúcom príklade používatelia kategorizujú výdavky vo formulári vyúčtovania výdavkov výberom hodnôt v zozname.

Item selected in list box

Po vložení pole so zoznamom v šablóne formulára, je nutné zadať hodnoty, ktoré sa má zobrazovať v ňom. V opačnom prípade sa používateľom zobrazí prázdny zoznam, keď otvoríte formulár, ktorý je založený na šablóne formulára. V dialógovom okne Vlastnosti zoznamu, môžete zadať položky sami alebo konfigurovať poli so zoznamom na získanie položiek z databázy alebo iného zdroja údajov.

Súvisiace ovládacie prvky

Program InfoPath obsahuje ovládacie prvky, ktoré sú podobné polia so zoznamom, ale slúžia na iné účely. Ak neviete, ktoré tieto ovládacie prvky najlepšie funguje v šablóne formulára, nájdete v nasledujúcom zozname:

Rozbaľovací zoznam    Rovnako ako zoznam rozbaľovacieho zoznamu ponúka používateľom zoznam možností. Však v rozbaľovacom zozname položky zoznamu sa zobrazia až používateľ klikne na šípku vedľa poľa zoznam. Ak plánujete ponúkajú veľa možností v zozname, alebo ak je málo miesta v šablóne formulára, rozbaľovacieho zoznamu môže byť dobrá voľba.

Rozbaľovacie pole    Ako je napríklad zoznam, pole so zoznamom ponúka používateľom zoznam možností. Však pre rozbaľovacie pole položky zoznamu sa zobrazia až používateľ klikne na šípku vedľa rozbaľovacieho poľa. Používateľov môžete zadať vlastnú položku do poľa so zoznamom alebo vybrať zo zoznamu preddefinovaných položiek.

Pole so zoznamom viacnásobného výberu    Ak chcete používateľom umožniť vybrať viac ako jednu položku v zozname, môžete použiť výberu viacerých položiek zoznamu namiesto zoznamu. V poli výberu viacerých položiek zoznamu používateľov označuje výber začiarknutím jedného alebo viacerých políčok namiesto kliknutím na hodnotu v zozname. Ako s štandardné v zoznamoch položky výberu viacerých položiek zoznamu sú viditeľné pri prvom otvorení formulára používateľmi.

Tlačidlá možností    Ako je napríklad zoznam, skupinu prepínačov umožňuje používateľom vybrať zo zoznamu navzájom sa vylučujúcich možností. Však s tlačidlami možností používateľov kliknite na malý kruh na výber nie kliknutím na položku v zozname.

Na začiatok stránky

Možnosti používateľa

Polia so zoznamom predstavujú najčastejšie používané ovládacích prvkov formulára, takže väčšinu používateľov vedieť, ako ich používať.

Ak chcete vybrať niečo zo zoznamu, používateľom stačí kliknúť na položku, ktoré chcú. Zoznam je "otvoriť", tak, aby používatelia uvidia zoznamu možností bez toho, aby kliknite na ovládací prvok. Ak možnosti v zozname presahujú výšku poľa, ktorá ich obsahuje, zobrazí sa posúvač na pravej strane ovládacieho prvku. Ak používatelia pomocou klávesnice na vyplnenie formulára, ich môžete pomocou klávesov ŠÍPKA nahor a šípka nadol zobrazovať položky v zozname.

Na začiatok stránky

Vloženie zoznamu

Postup pri vkladaní zoznamu sa mierne líši v závislosti od toho, či navrhujete novú prázdnu šablónu formulára alebo šablónu založenú na databáze alebo na inom externom zdroji údajov.

Nasledujúci príklad zobrazuje vzhľad zoznamu, ak je vybratý v režime návrhu pred menovku a položky sa pridávajú.

List box selected in design mode

Ovládacie prvky môžu byť viazané alebo neviazané. Keď je ovládací prvok viazaný, je pripojený k poľu alebo skupine v zdroji údajov, takže údaje zadané do ovládacieho prvku sú uložené v príslušnom súbore formulára (.xml). Keď je ovládací prvok neviazaný, nie je pripojený k poľu ani k skupine a údaje zadané do ovládacieho prvku sa neukladajú. Ak kliknete alebo prejdete kurzorom myši na ovládací prvok, v pravom hornom rohu ovládacieho prvku sa zobrazí text a ikona viazania. Text označuje skupinu alebo pole, na ktoré je ovládací prvok viazaný v zdroji údajov. Ikona označuje, či je ovládací prvok správne viazaný na skupinu alebo pole. Keď je väzba správna, zobrazí sa ikona zelenej farby. Ak nie je niečo s väzbou v poriadku, zobrazí sa ikona modrej alebo červenej farby.

Zdroj údajov pre šablónu formulára pozostáva z polí a skupín, ktoré sa zobrazujú v hierarchické zobrazenie na pracovnej table Zdroj údajov. Polia so zoznamom sú vždy viazané na polia. V nasledujúcom príklade kategórie zoznam v šablóne formulára viazaný na pole category na pracovnej table Zdroj údajov.

relationship between list box on form template and corresponding field in data source

Ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára, začiarkavacie políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky je predvolene začiarknuté. V InfoPathe je tak k dispozícii automatické vytváranie polí a skupín v zdroji údajov pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. Tieto polia a skupiny sú na pracovnej table Zdroj údajov zastúpené ikonami priečinkov a súborov.

Ak budete pri návrhu šablóny formulára vychádzať z existujúceho súboru, databázy alebo webovej služby vo formáte XML (Extensible Markup Language), InfoPath odvodí polia a skupiny z pracovnej tably Zdroj údajov z existujúceho zdroja údajov.

Vloženie zoznamu

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. Na pracovnej table Ovládacie prvky vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete automaticky vytvoriť pole v zdroji údajov viazanom na zoznam, začiarknite políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov.

  • Ak chcete zoznam viazať na existujúce pole, zrušte začiarknutie políčka Automaticky vytvoriť zdroj údajov.

   Poznámka: Ak začiarkavacie políčko nie je k dispozícii, zdroj údajov je uzamknutý. Ak návrh šablóny formulára vychádza napríklad zo schémy XML, v InfoPathe nemusí byť možné do zdroja údajov pridať nové polia alebo skupiny. Toto obmedzenie pomáha predchádzať neúmyselným zmenám schémy, ktoré môžu zapríčiniť, že schéma bude interpretovaná ako neplatná.

 4. V časti Vložiť ovládacie prvky, kliknite na položku Zoznam.

 5. Ak ste zrušili začiarknutie políčka automaticky vytvoriť zdroj údajov v kroku 3, vyberte v Zozname väzba dialógové okno do ktorého chcete zoznam viazať na pole.

 6. Ak chcete pridať označenie do poľa zoznam v šablóne formulára zadajte text nad alebo naľavo od poľa zoznam nasleduje dvojbodka (:).

 7. Ak chcete určiť hodnoty, ktoré chcete použiť ako položky zoznamu, dvakrát kliknite na zoznam v šablóne formulára.

 8. Kliknite na kartu Údaje.

 9. Ak chcete vyplniť zoznam, použite jeden z týchto postupov:

  Samostatné zadávanie hodnôt zoznamu

  Táto možnosť je užitočná v prípade vopred určených obmedzených množín hodnôt, pričom sa v budúcnosti neočakáva zmena týchto hodnôt. Ak sa hodnoty zmenia, je potrebné publikovať a aktualizovať verziu danej šablóny formulára, takže používatelia môžu vidieť a používať najnovšie položky zoznamu.

  1. Kliknite na položku Pridať.

  2. V poli Hodnota zadajte text, ktorý chcete uložiť, ak používateľ vyberie túto položku.

  3. V poli Zobrazovaný názov zadajte požadovaný názov pre túto položku a kliknite na tlačidlo OK.

  4. Kroky 1 až 3 zopakujte pre každú položku, ktorú chcete pridať do zoznamu.

  5. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

  Používanie hodnôt z inej časti formulára

  Táto možnosť je užitočná v prípade, keď je potrebné zmeniť hodnoty v zozname v závislosti od iných hodnôt, ktoré používatelia zadávajú do svojich formulárov.

  1. V časti Položky zoznamu kliknite na položku Vyhľadať hodnoty v zdroji údajov pre formulár.

   Položky v zozname musia byť priradené ku konkrétnemu opakujúcemu sa poľu alebo skupine v šablóne formulára.

  2. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Položky, a potom v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na opakujúcu sa skupinu alebo opakujúce sa pole, ktoré obsahujú polia s hodnotami zoznamu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Hodnota, kliknite na pole, ktoré obsahuje možné hodnoty pre položky v zozname, a potom kliknite na tlačidlo OK. Keď používateľ klikne na položku v zozname, jedna z týchto hodnôt sa uloží vo východiskovom formáte XML.

  4. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Zobrazovaný názov, kliknite na pole, ktoré obsahuje hodnoty položky zobrazené v zozname, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Tip: Ak chcete zabrániť tomu, aby sa hodnoty zobrazovaného názvu v zozname zobrazili viackrát, začiarknite políčko Zobraziť iba položky s jedinečnými zobrazovanými názvami.

  Používanie hodnôt z databázy, webovej služby, dokumentu XML alebo lokality SharePoint

  Táto možnosť je užitočná v prípade, ak je potrebné, aby hodnoty v zozname boli aktuálne alebo sa pravidelne obnovovali. Tieto hodnoty sa normálne ukladajú do databázy alebo iného externého zdroja údajov a získajú sa vždy pri otvorení formulára.

  1. Kliknite na položku Vyhľadať hodnoty z externého zdroja údajov.

  2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

   • Ak ste už pridali pripojenie údajov, kliknite na pole Pripojenie údajov.

   • Ak chcete pridať nové pripojenie údajov, kliknite na položku Pridať a potom postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi pripojením údajov.

    Položky v zozname musia byť priradené ku konkrétnemu opakujúcemu sa poľu alebo skupine.

  3. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Položky, a potom v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na skupinu alebo pole, ktoré obsahujú polia s hodnotami zoznamu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  4. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Hodnota, kliknite na pole, ktoré obsahuje možné hodnoty pre položky v zozname, a potom kliknite na tlačidlo OK. Keď používateľ klikne na položku v zozname, jedna z týchto hodnôt sa uloží vo východiskovom formáte XML.

  5. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov , ktoré sa nachádza pri poli Zobrazovaný názov, kliknite na pole, ktoré obsahuje hodnoty položky zobrazené v zozname, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Tip: Ak chcete zabrániť tomu, aby sa hodnoty zobrazovaného názvu v zozname zobrazili viackrát, začiarknite políčko Zobraziť iba položky s jedinečnými zobrazovanými názvami.

Na začiatok stránky

Tipy na rozloženie

Pri úprave vzhľadu, veľkosti a ďalších aspektov zoznamu použite tieto tipy:

 • Rozšírte zoznam tak, aby sa niekoľko priestor väčší ako priemerná šírka položiek v zozname. Týmto spôsobom položky zoznamu nie sú čiastočne skryté.

 • Ak chcete zmeniť šírku viacerých polia so zoznamom naraz, vyberte položku Zoznam polí, ktorého veľkosť chcete zmeniť, stlačte kombináciu klávesov ALT + ENTER, kliknite na kartu veľkosť a potom do poľa Šírka zadajte nové číslo.

 • Ak chcete zmeniť farbu pozadia niekoľkých zoznam polí naraz, vyberte rozbaľovacími zoznamami, ktoré chcete zmeniť. V ponuke Formát kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie a potom vykonajte potrebné úpravy na karte podfarbenie.

 • Ak chcete prispôsobiť písmo, ktoré sa zobrazí v zozname, použite polia písmo a Veľkosť písma na paneli s nástrojmi Formátovanie. Ak chcete zmeniť písmo a veľkosť písma pre všetky polia so zoznamom v šablóne formulára naraz, kliknite na rozbaľovacie pole, ktoré obsahuje formátovanie, ktoré chcete, a potom v ponuke Formát kliknite na položku Písmo použiť na všetky ovládacie prvky zoznamu.

 • Ak chcete upraviť rozstup medzi zoznamom a objektmi, ktoré obklopujú v šablóne formulára, môžete upraviť nastavenia okrajov v dialógovom okne Vlastnosti zoznamu (na karteveľkosť ). Zväčšenie rozstupu pomocou okrajov poskytuje vyššiu úroveň ovládania než zväčšenie rozstupu pomocou prerušení odsekov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×