Vloženie, vytvorenie alebo odstránenie poľa na uchovávanie číselných hodnôt

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak potrebujete v tabuľke uchovávať číselné údaje, ako sú napríklad údaje o predaji, pridajte do tabuľky pole typu Number. V tomto článku sa dozviete, ako môžete použiť program Microsoft Office Access 2007 na pridanie a odstránenie poľa typu Number v nových alebo v existujúcich tabuľkách databázy.

Obsah tohto článku

Polia typu Number

Pridanie poľa typu Number v údajovom zobrazení

Pridanie poľa typu Number v návrhovom zobrazení

Odstránenie poľa typu Number

Číselný odkaz na vlastnosti poľa

Polia typu Number

Ak ste s programom Office Access 2007 ešte nepracovali, zapamätajte si, že údaje v databáze sa uchovávajú v jednej alebo viacerých tabuľkách. Informácie môžete zobraziť v údajovom hárku, čo je mriežka podobná pracovnému hárku programu Microsoft Office Excel 2007, alebo vo formulári na zadávanie údajov alebo v zostave, ale v databáze sa uchovávajú v jednej alebo viacerých tabuľkách. Každá tabuľka pozostáva z množiny polí (stĺpce) a každé pole je nastavené na prijímanie určitého typu údajov. Ak potrebujete uchovávať napríklad dátumy a časy, nastavíte pre pole typ údajov Date/Time. Ak potrebujete uchovávať čísla na použitie v matematických výpočtoch, nastavíte pre pole typ údajov Number.

Špecifikácie poľa typu Number

Pole typu Number sa používa na všetky matematické výpočty okrem peňažných výpočtov a výpočtov vyžadujúcich vysoký stupeň presnosti alebo pre čísla, ktoré nechcete zaokrúhľovať nadol alebo nahor (na zabránenie zaokrúhľovania slúži pole typu Currency). Veľkosť hodnôt, ktoré sa uchovávajú v poli typu Number, závisí od nastavenia vlastnosti Veľkosť poľa. Polia typu Number môžete nastaviť tak, aby obsahovali napríklad jednobajtové, dvojbajtové, štvorbajtové, osembajtové alebo šestnásťbajtové hodnoty, replikačné identifikátory (hodnoty GUID - Globally Unique Identifier) a desatinné hodnoty.

Môžete nastaviť veľkosť poľa otvorením tabuľky v návrhovom zobrazení a zmenou vlastnosť Veľkosť poľa . Ďalšie informácie o zmene vlastností poľa typu Number, nájdete v časti Nastavenie alebo zmena vlastností poľa. Informácie o vlastnostiach polí, nájdete v časti Vlastnosti Number pole.

V nasledovnej tabuľke nájdete zoznam hodnôt, ktoré môže obsahovať každé nastavenie Veľkosť poľa, ako aj vysvetlenia, kedy sa má príslušné nastavenie veľkosti použiť.

Nastavenie veľkosti poľa

Popis

Byte

Jednobajtové celé číslo obsahujúce hodnoty od 0 do 255.

Integer

Dvojbajtové celé číslo obsahujúce hodnoty od -32 758 po +32 767.

Long Integer

Štvorbajtové celé číslo obsahujúce hodnoty od -2 147 483 648 do 2 147 483 647.

Single

Štvorbajtové celé číslo obsahuje hodnoty od -3,4 x 1038 do +3,4 x 1038 až do 7 platných číslic.

Double

Osembajtové číslo s pohyblivou desatinnou čiarkou obsahujúce hodnoty od -1,797 x 10308 do +1,797 x 10308 až do 15 platných číslic.

Replication ID

Šestnásťbajtový identifikátor GUID. Náhodne vygenerované identifikátory GUID sú dostatočne dlhé a nie je pravdepodobné, že sa budú prekrývať. Používajú sa v množstve aplikácií, ako je napríklad sledovanie tovaru.

Decimal

Dvanásťbajtové celé číslo s definovanou presnosťou na desatinné miesta, ktoré môže obsahovať hodnoty od -1028 do +1028. Predvolená presnosť je 0. Predvolený rozsah (počet desatinných miest) je 18. Rozsah môžete nastaviť až na 28.

Okrem možnosti nastavenia veľkostí polí a iných vlastností poľa možno pre číselné údaje použiť vlastné a preddefinované formáty zobrazenia a vstupné masky.

Ďalšie informácie o formátovaní čísel údajov nájdete v článku Formátovanie údajov v tabuľkách, formulároch a zostavách. Informácie o vstupných maskách nájdete v článku Vytvorenie vstupnej masky zadajte polí a ovládacích prvkov hodnôt v konkrétnom formáte.

Spôsoby vytvárania poľa typu Number

V programe Office Access 2007 je k dispozícii niekoľko spôsobov na pridanie poľa typu Number do novej alebo existujúcej tabuľky:

 • Údajové zobrazenie    Pole typu Number do novej alebo existujúcej tabuľky v údajovom zobrazení môžete pridať tak, že pridáte nové pole a potom zadáte číslo do prázdneho riadka v poli alebo prilepením číslo do prázdneho riadka. Môžete tiež rozbaľovacom zozname vyberte typ údajov Number a nastaviť vlastnosti, ako Je vyžadovaťd, ktorý prinúti používateľov zadať dátum do poľa, a jedinečný, ktorá vynúti používatelia zadávať duplicitnú hodnotu v poli.

 • Návrhové zobrazenie    Návrhové zobrazenie slúži na pridanie poľa typu Number a nastavenie vlastností pre pole, ktoré nie je možné nastaviť v údajovom zobrazení. Vlastnosti zahŕňajú vstupné masky a predvolenú hodnotu pre pole. Ďalšie informácie o vlastnostiach nájdete v časti Vlastnosti Number pole.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa typu Number v údajovom zobrazení

V postupe v tejto časti je popísané pridanie poľa typu Number do existujúcej tabuľky a do novej tabuľky v údajovom zobrazení. Ak ste s programom Access ešte nepracovali, zapamätajte si, že údajový hárok je mriežka, ktorá vyzerá podobne ako pracovný hárok programu Office Excel 2007.

Pridanie poľa typu Number do existujúcej tabuľky

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete zmeniť.

  Program Access otvorí tabuľku v údajovom zobrazení.

 4. Ak je to potrebné, prejdite do prvého prázdneho poľa. V programe Access sa v riadku hlavičky každého nového poľa na základe predvoleného nastavenia zobrazuje text Pridať nové pole:

  Nové pole v údajovom hárku

 5. Dvakrát kliknite na hlavičku riadka a zadajte názov nového poľa.

 6. Vyberte prvý prázdny riadok pod hlavičkou a potom zadajte alebo prilepte blok čísel. Po zadaní alebo prilepení čísel sa v programe Access pre pole odvodí typ údajov Number.

  alebo

  Na karte Údajový hárok v skupine Typ údajov a formátovanie vyberte v zozname Typ údajov položku Number a potom v zozname Formát vyberte požadovaný číselný formát.

  Ak zadáte alebo prilepíte údaje do poľa, hodnota Veľkosť poľa sa v programe Access nastaví podľa veľkosti zadaného čísla.

 7. Uložte zmeny.

Pridanie poľa typu Number do novej tabuľky

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka.

  V programe Access sa otvorí nová tabuľka v údajovom zobrazení. Nová tabuľka je znázornená na tomto obrázku:

  Nová, prázdna tabuľka v novej databáze

 4. Kliknite na položku Uložiť vzhľad tlačidla a v dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov pre novú tabuľku.

 5. V prvom poli tabuľky dvakrát kliknite na riadok hlavičky (obsahuje popis Pridať nové pole) a potom zadajte názov poľa.

 6. Vyberte prvý prázdny riadok pod hlavičkou a zadajte blok čísel. Pri zadaní čísel sa pre pole v programe Access odvodí typ údajov Number.

  Okrem toho sa v programe Access nastaví aj hodnota pre položku Veľkosť poľa, a to podľa veľkosti zadaného alebo prilepeného čísla.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa typu Number v návrhovom zobrazení

Návrhové zobrazenie slúži na pridanie poľa typu Number do novej alebo existujúcej tabuľky a následné nastavenie alebo zmenu vlastností poľa, ktoré nie je možné nastaviť alebo zmeniť v údajovom zobrazení. Môžete napríklad zadať vstupnú masku alebo predvolenú hodnotu. Pridanie poľa typu Number a nastavenie vlastností pre pole je vysvetlené v tejto časti.

Pridanie poľa typu Number do existujúcej tabuľky

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie Vzhľad tlačidla .

 4. V stĺpci Názov poľa vyberte prvý prázdny riadok a potom zadajte názov pre pole.

 5. V stĺpci Typ údajov vyberte susediacu bunku a potom v zozname vyberte položku Number.

 6. Uložte zmeny.

Pridanie poľa typu Number do novej tabuľky

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť a potom v dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov novej tabuľky.

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu pre novú tabuľku a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 6. V stĺpci Názov poľa vyberte prvý prázdny riadok a zadajte názov poľa.

 7. V stĺpci Typ údajov vyberte susediacu bunku a potom v zozname vyberte položku Number.

 8. Uložte zmeny. Ak chcete nastaviť vlastnosti pre pole, nechajte tabuľku otvorenú v návrhovom zobrazení a pokračujte ďalšími krokmi.

Nastavenie alebo zmena vlastností poľa

 1. Na karte Všeobecné v dolnej časti návrhára tabuliek v časti Vlastnosti poľa vyhľadajte vlastnosť, ktorú chcete zmeniť.

 2. Vyberte pole vedľa názvu vlastnosti. Podľa typu vlastnosti zadajte údaje (ako je predvolený text alebo vstupná maska), spustite Zostavovač výrazov kliknutím na položku ... alebo vyberte určitú možnosť v zozname.

  Informácie o použití jednotlivých vlastností poľa získate, keď vyberiete určitú vlastnosť a stlačíte kláves F1.

Na začiatok stránky

Odstránenie poľa typu Number

Na odstránenie poľa typu Number z tabuľky sa môže použiť údajové alebo návrhové zobrazenie. Pri odstránení poľa typu Number, ktoré obsahuje údaje, sa údaje stratia natrvalo a odstránenie nie je možné vrátiť späť. Pred odstraňovaním polí tabuľky alebo iných súčastí databázy sa preto odporúča zálohovať databázu.

Odstránenie poľa typu Number v údajovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete zmeniť.

  Program Access otvorí tabuľku v údajovom zobrazení.

 4. Vyhľadajte pole typu Number, kliknite pravým tlačidlom myši na riadok hlavičky (názov poľa) a potom kliknite na položku Odstrániť stĺpec.

Odstránenie poľa typu Number v návrhovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Tabuľka sa v programe Access otvorí v návrhovom zobrazení.

 4. Kliknite na selektor riadka (prázdny štvorec) vedľa poľa typu Number a potom stlačte kláves DELETE.

  alebo

  Kliknite pravým tlačidlom myši na selektor riadka a potom kliknite na položku Odstrániť riadky.

 5. Kliknutím na možnosť Áno potvrďte odstránenie.

Na začiatok stránky

Vlastnosti poľa typu Number

Pri použití návrhového zobrazenia na pridanie poľa typu Number do tabuľky je možné nastaviť a zmeniť niektoré vlastnosti poľa. Zoznam a popis vlastností poľa typu Number a dôsledky ich nastavenia alebo zmien sú uvedené v nasledovnej tabuľke.

Vlastnosť

Použitie

Veľkosť poľa

Ovládanie veľkosti hodnoty, ktoré môžete zadať a uchovávať v poli. Ďalšie informácie o vlastnosť Veľkosť poľa nájdete v téme Špecifikácie poľa typu Number vyššie v tomto článku.

Formát

Znaky vlastného formátovania sa zadávajú na definovanie formátu zobrazenia. Tu definované formáty sa zobrazia v údajových hárkoch, formulároch a zostavách.

Ďalšie informácie o vlastných formátoch nájdete v článku Formátovanie údajov v tabuľkách, formulároch a zostavách.

Desatinné miesta

Nastaví počet desatinných miest pre hodnoty v poli. Predvolená hodnota: Automaticky. Ďalšie možné hodnoty sú v rozsahu od 0 do 15.

Vstupná maska

Vstupná maska sa definuje, ak je potrebné riadiť spôsob zadávania údajov do poľa používateľmi.

Ďalšie informácie o používaní vstupných masiek nájdete v článku Vytvorenie vstupnej masky zadajte polí a ovládacích prvkov hodnôt v konkrétnom formáte.

Popis

Určuje názov poľa typu Text. Táto vlastnosť povoľuje až 2 048 znakov. Ak nezadáte popis, v programe Access sa použije predvolený názov poľa.

Predvolená hodnota

Určuje hodnotu, ktorá sa automaticky zobrazí v poli pri vytváraní nového záznamu.

Overovacie pravidlo

Určuje požiadavky na údaje zadávané do celého záznamu, jednotlivého poľa alebo ovládacieho prvku. Ak používatelia zadajú údaje, ktoré porušujú pravidlo, môžete použiť vlastnosť Text overenia na zadanie chybového hlásenia, ktoré sa v takom prípade má zobraziť. Maximálna dĺžka je 2 048 znakov.

Ďalšie informácie o vytváraní overovacích pravidiel nájdete v článku Vytvorenie overovacieho pravidla na overenie údajov v poli.

Text overenia

Určuje text v chybovom hlásení, ktoré sa zobrazí, keď používatelia porušia overovacie pravidlo. Maximálna dĺžka: 255 znakov.

Ďalšie informácie o vytváraní overovacích pravidiel nájdete v článku Vytvorenie overovacieho pravidla na overenie údajov v poli.

Požadovaný

Ak je táto vlastnosť nastavená na možnosť Áno, musí sa zadať hodnota do poľa alebo do ovládacích prvkov naviazaných na toto pole. Táto hodnota navyše nesmie byť null.

Indexované

Index sa používa na zrýchlenie dotazov, operácií zoraďovania a zoskupovania spustených pri veľkom množstve údajov. Indexy môžete použiť aj na to, aby ste používateľom zabránili v zadávaní duplicitných údajov. Možnosti:

 • Nie     Vypne indexovanie (predvolená hodnota).

 • Áno (duplicity povolené)     Indexuje pole a povoľuje duplicitné hodnoty. Môžete mať napríklad duplicitné mená a priezviská.

 • Áno (bez duplicít)     Indexuje pole a nepovoľuje duplicitné hodnoty.

Inteligentné značky

Inteligentné značky sa zadávajú pre pole a všetky ovládacie prvky naviazané na pole. Inteligentné značky sú súčasti, ktoré rozlišujú typy údajov v poli a umožňujú vykonávať akcie na základe rozpoznaného typu. Napríklad v poli E-mailová adresa môže inteligentná značka vytvoriť novú e-mailovú správu alebo pridať adresu do zoznamu kontaktov.

Zoznam dostupných inteligentných značiek zobrazíte kliknutím na položku Zostaviť (...).

Zarovnanie textu

Určuje zarovnanie údajov. Možnosti:

 • Všeobecné     Zarovná text vľavo a čísla a dátumy vpravo (predvolené nastavenie).

 • Vľavo     Zarovná všetok text, dátumy a čísla vľavo.

 • Vpravo     Zarovná všetok text, dátumy a čísla vpravo.

 • Na stred     Zarovná na stred všetok text, dátumy a čísla.

 • Rozmiestniť     Rovnomerne rozmiestni všetok text, dátumy a čísla vzhľadom na obe strany poľa alebo textového poľa.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×