Vloženie, vytvorenie a odstránenie obsahujúceho dátumové hodnoty

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pole typu Date/Time sa do tabuľky pridáva v prípade, ak potrebujete uchovávať dátumy a časy. Dátumové a časové údaje môžete používať z rôznych osobných a pracovných dôvodov, akými sú napríklad narodeniny, informácie o fakturácii a dodávkach alebo časové výkazy. V tomto článku je vysvetlené, ako použiť program Microsoft Office Access 2007 na pridanie a odstránenie poľa typu Date/Time do novej alebo existujúcej tabuľky v databáze.

Poznámka: V tomto článku je vysvetlené nie zadať údaje do poľa typu dátum/čas. Ďalšie informácie o možnostiach použitia polia typu Date/Time nájdete v článku Zadajte hodnotu dátumu alebo času.

Obsah tohto článku

Polia typu Date/Time

Pridanie poľa typu Date/Time v údajovom zobrazení

Pridanie poľa typu Date/Time v návrhovom zobrazení

Odstránenie poľa typu dátum/čas

Odkaz na vlastnosti poľa dátumu a času

Polia typu Date/Time

Ak ste ešte nepracovali s programom Office Access 2007, zapamätajte si, že údaje v databáze sa uchovávajú v jednej alebo viacerých tabuľkách. Informácie môžete zobraziť v údajovom hárku, čo je mriežka, ktorá sa podobá pracovnému hárku programu Microsoft Office Excel 2007, alebo vo formulári na zadávanie údajov či v zostave, ale údaje zostávajú vždy uložené v jednej alebo vo viacerých tabuľkách. Každá tabuľka pozostáva zo skupiny polí (stĺpce) a každé pole je nastavené tak, aby akceptovalo iba určitý typ údajov. Ak napríklad potrebujete uchovávať dátumy a časy, musí byť pole nastavené na typ údajov Date/Time. Toto je jediný typ hodnôt, ktorý bude možné vložiť do tohto poľa.

Špecifikácie poľa typu Date/Time

Pri používaní databázy programu Access sa môžete stretnúť s hodnotami dátumu a času v rôznych formátoch, ako napríklad európsky formát (28.11.2006 alebo 28-11-2006), juhoázijský formát (28/11/2006) alebo americký formát (11/28/2006).

Dátumy a časy sa bez ohľadu na formát údajov dátumu a času alebo spôsob ich zadania uchovávajú v poliach typu Date/Time ako čísla s pohyblivou desatinnou čiarkou a dvojitou presnosťou (tzv. poradové dátumy). Typická hodnota poradového dátumu a času je znázornená na nasledujúcom obrázku.

Číslo s dvojitou presnosťou

Celočíselná časť čísla, čiže časť naľavo od desatinnej čiarky, predstavuje dátum. Desatinná časť, čiže časť napravo od desatinnej čiarky predstavuje čas.

Číslo na obrázku predstavuje 24. december 2003, 21:00 hodín. Dátumová časť predstavuje počet dní, ktoré uplynuli od počiatočného alebo základného dátumu 30. december 1899. V tomto prípade uplynulo od 30. decembra 1899 do 24. decembra 2003 spolu 37 979 dní. Čas je charakterizovaný ako časť 24-hodinového dňa. Ak teda hodnotu 0,875 vynásobíme číslom 24, dostaneme 21 hodín, teda čas 21:00.

Záporné hodnoty v dátumovej časti predstavujú dátumy staršie než 30. december 1899. Napríklad hodnota -1 predstavuje jeden deň pred základným dátumom, teda 29. december 1899.

Platný rozsah hodnôt dátumu je od -657 434 (1. január 100 n.l.) do 2 958 465 (31. december 9999 n.l.). Platný rozsah hodnôt času je od 0,0 do 0,9999, alebo 23:59:59.

Ukladanie hodnôt dátumu a času v číselnom formáte umožňuje vykonávať rôzne výpočty s údajmi typu Date/Time. Umožňuje vám vypočítať napríklad celkový počet odpracovaných hodín (pre pracovný výkaz) alebo určiť vek faktúry.

Formáty pre polia typu Date/Time

V poli typu Date/Time môžete použiť dva základné typy formátovania: formátovanie údajov na vstupe a formátovanie zobrazenia údajov. Ak potrebujete zabezpečiť formátovanie údajov na vstupe, môžete použiť vstupnú masku, čiže množinu písmen a znakov zástupných symbolov, pomocou ktorých je možné riadiť zadávanie údajov používateľom. Pomocou formátov zobrazenia zasa môžete určovať, čo sa používateľom zobrazí v údajových hárkoch, formulároch a zostavách. V programe Access sú k dispozícii dva typy formátov zobrazenia: množina preddefinovaných formátov, ktoré vyberáte v zozname, a možnosť vytvoriť vlastný formát.

Ďalšie informácie o používaní preddefinovaných a vlastných formátov nájdete v článku Formátovanie údajov v tabuľkách, formulároch a zostavách.

Informácie o vstupných maskách nájdete v článku Vytvorenie vstupnej masky zadajte polí a ovládacích prvkov hodnôt v konkrétnom formáte.

Metódy vytvárania poľa typu Date/Time

V programe Office Access 2007 je k dispozícii niekoľko spôsobov pridania poľa typu Date/Time do novej alebo existujúcej tabuľky:

 • Údajové zobrazenie    V údajovom zobrazení môžete nové pole typu Date/Time pridať do novej alebo existujúcej tabuľky tak, že pridáte nové pole a dátum zadáte manuálne alebo pomocou kopírovania a prilepenia. Môžete tiež vybrať typ údajov v rozbaľovacom zozname a nastaviť vlastnosti, ako je napríklad vlastnosť Is Required, ktorá núti používateľa zadať dátum do poľa, a vlastnosť Is Unique, ktorá vyžaduje, aby používateľ nezadal do poľa duplicitnú hodnotu.

 • Návrhové zobrazenie    Návrhové zobrazenie slúži na pridanie poľa typu Date/Time a na nastavenie vlastností pre toto pole, ktoré nie je možné nastaviť v údajovom zobrazení, vrátane vstupnej masky a predvolených hodnôt.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa typu Date/Time v údajovom zobrazení

Postup v tejto časti vysvetľuje, ako pridať pole typu Date/Time do existujúcej a novej tabuľky v údajovom zobrazení. Ak ste novým používateľom programu Access, údajový hárok je mriežka, ktorá vyzerá podobne ako pracovný hárok programu Office Excel 2007.

Pridanie poľa typu Date/Time do existujúcej tabuľky

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete zmeniť.

  Program Access otvorí tabuľku v údajovom zobrazení.

 4. Ak je to potrebné, prejdite do prvého prázdneho poľa. V programe Access sa v riadku hlavičky každého nového poľa na základe predvoleného nastavenia zobrazuje text Pridať nové pole:

  Nové pole v údajovom hárku

 5. Dvakrát kliknite na hlavičku riadka a zadajte názov nového poľa.

 6. Vyberte prvý prázdny riadok pod hlavičkou a zadajte dátum.

  alebo

  Prilepte dátum do prvého riadka.

  alebo

  Na karte Údajový hárok v skupine Typ údajov a formátovanie v zozname Typ údajov vyberte položku Date/Time.

 7. Uložte zmeny.

Pridanie poľa typu Date/Time do novej tabuľky

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka.

  V programe Access sa otvorí nová tabuľka v údajovom zobrazení. Nová tabuľka je znázornená na tomto obrázku:

  Nová, prázdna tabuľka v novej databáze

 4. Kliknite na položku Uložiť vzhľad tlačidla a v dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov pre novú tabuľku.

 5. V prvom poli tabuľky dvakrát kliknite na riadok hlavičky (označenej ako Pridať nové pole) a zadajte názov poľa.

 6. Vyberte prvý prázdny riadok pod hlavičkou a zadajte dátum. V programe Access sa po zadaní dátumu pre automaticky odvodí typ údajov Date/Time.

  alebo

  Prilepte dátum do prvého riadka.

  alebo

  Na karte Údajový hárok v skupine Typ údajov a formátovanie v zozname Typ údajov vyberte položku Date/Time.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa typu Date/Time v návrhovom zobrazení

Návrhové zobrazenie slúži na pridanie poľa typu Date/Time do novej alebo existujúcej tabuľky a potom nastavenie alebo zmena vlastností poľa, či nie je možné nastaviť alebo zmeniť v údajovom zobrazení. Napríklad môžete zadať vstupnú masku alebo overovacie pravidlo. Ďalšie informácie o vstupných maskách a ďalšie vlastnosti, nájdete v časti odkaz na vlastnosti poľa dátumu a času.

Pridanie poľa typu Date/Time do existujúcej tabuľky

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie Vzhľad tlačidla .

 4. V stĺpci Názov poľa vyberte prvý prázdny riadok a potom zadajte názov pre pole.

 5. V stĺpci Typ údajov vyberte susediacu bunku a v zozname vyberte položku Date/Time.

 6. Uložte zmeny.

Pridanie poľa typu Date/Time do novej tabuľky

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka.

 4. Kliknite na položku Uložiť vzhľad tlačidla a v dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov pre novú tabuľku.

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu pre novú tabuľku a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 6. V stĺpci Názov poľa vyberte prvý prázdny riadok a potom zadajte názov pre pole.

 7. V stĺpci Typ údajov vyberte susediacu bunku a v zozname vyberte položku Date/Time.

 8. Uložte zmeny. Ak chcete pre pole nastaviť vlastnosti, nechajte tabuľku otvorenú v návrhovom zobrazení a pokračujte ďalšími krokmi.

Nastavenie alebo zmena vlastností poľa

 1. Na karte Všeobecné v dolnej časti návrhára tabuliek vyhľadajte v časti Vlastnosti poľa vlastnosť, ktorú chcete zmeniť.

 2. Vyberte pole vedľa názvu vlastnosti. V závislosti od vlastnosti máte k dispozícii tieto možnosti:

  • Zadajte údaje (napríklad predvolený text alebo vstupnú masku).

  • Spustite Zostavovač výrazov alebo Sprievodcu vstupnou maskou.

  • Zobraziť Inteligentné značky dialógové okno kliknutím na Tlačidlo zostavovača vedľa poľa vlastnosti.

  • Vyberte možnosť v zozname.

   Informácie o používaní vlastností poľa získate tak, že vlastnosť vyberiete a stlačíte kláves F1.

Na začiatok stránky

Odstránenie poľa typu Date/Time

Na odstránenie poľa typu Date/Time z tabuľky môžete použiť údajové alebo návrhové zobrazenie. Pri odstránení poľa typu Date/Time, ktoré obsahuje údaje, sa údaje natrvalo stratia a odstránenie nie je možné vrátiť späť. Pred odstraňovaním polí tabuliek alebo iných súčasti databáz sa preto odporúča zálohovať databázu.

Odstránenie poľa typu Date/Time v údajovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete zmeniť.

  Program Access otvorí tabuľku v údajovom zobrazení.

 4. Vyhľadajte pole typu Date/Time, kliknite pravým tlačidlom myši na riadok hlavičky (názov) a potom kliknite na položku Odstrániť stĺpec.

 5. Kliknutím na možnosť Áno potvrďte odstránenie.

Odstránenie poľa typu Date/Time v návrhovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie Vzhľad tlačidla .

  Tabuľka sa v programe Access otvorí v návrhovom zobrazení.

 4. Kliknite na selektor riadka (prázdny štvorec) vedľa poľa typu Date/Time a potom stlačte kláves DELETE.

  alebo

  Pravým tlačidlom myši kliknite na selektor riadka a kliknite na položku Odstrániť riadky.

 5. Kliknutím na možnosť Áno potvrďte odstránenie.

Na začiatok stránky

Odkaz na vlastnosti poľa typu Date/Time

Pri používaní návrhového zobrazenia na pridanie poľa typu Date/Time do tabuľky je možné nastaviť a zmeniť niektoré vlastnosti poľa. Nasledovná tabuľka obsahuje vlastnosti poľa typu Date/Time a popisuje ich funkcie vrátane dôsledkov nastavenia a zmien vlastností.

Vlastnosť

Použitie

Formát

Zadáte znaky vlastného formátovania na definovanie formátu zobrazenia. Tu definované formáty sa zobrazia v údajových hárkoch, formulároch a zostavách. Ďalšie informácie o vlastných formátoch nájdete v článku Formátovanie údajov v tabuľkách, formulároch a zostavách.

Vstupná maska

Zadajte reťazec vstupnej masky, alebo kliknite na položku Tlačidlo zostavovača spustite sprievodcu vstupnou maskou.

Ďalšie informácie o vytváraní a používaní vstupných masiek nájdete v článkoch Vytvorenie vstupnej masky na zadávanie hodnôt polí alebo ovládacích prvkov v konkrétnom formáte a Formátovanie údajov v tabuľkách, formulároch a zostavách.

Popis

Určuje názov poľa typu Date/Time. Ak nezadáte popis, v programe Access sa použije predvolený názov poľa.

Predvolená hodnota

Určuje hodnotu, ktorá sa automaticky zobrazí v poli pri vytváraní nového záznamu. Ak napríklad chcete, aby sa automaticky zobrazil aktuálny dátum, môžete zadať funkciu Date().

Overovacie pravidlo

Určuje požiadavky na údaje zadávané do celého záznamu, jednotlivého poľa alebo do ovládacieho prvku formulára alebo zostavy. Ak používateľ zadá údaje, ktoré porušujú pravidlo, na zadanie výsledného chybového hlásenia sa môže použiť vlastnosť Text overenia. Maximálna dĺžka je 2 048 znakov.

Ďalšie informácie o vytváraní overovacích pravidiel nájdete v článku Vytvorenie overovacieho pravidla na overenie údajov v poli.

Text overenia

Určuje text v chybovom hlásení, ktoré sa zobrazí, keď používatelia porušia overovacie pravidlo. Maximálna dĺžka: 255 znakov.

Ďalšie informácie o vytváraní overovacích pravidiel nájdete v článku Vytvorenie overovacieho pravidla na overenie údajov v poli.

Požadovaný

Ak je pre túto vlastnosť nastavená hodnota Áno, je nutné zadať hodnotu do poľa alebo do iných ovládacích prvkov viazaných na pole. Táto hodnota nesmie byť null.

Indexované

Index sa používa na zrýchlenie dotazov, zoraďovania a zoskupovania operácií spustených na spracovanie obrovského množstva údajov. Indexy sa môžu použiť aj na to, aby zabránili používateľom v zadávaní duplicitných údajov. Možnosti:

 • Nie     Vypne indexovanie (predvolená hodnota).

 • Áno (duplicity povolené)     Indexuje pole a povoľuje duplicitné hodnoty. Môžete mať napríklad duplicitné mená a priezviská.

 • Áno (bez duplicít)    Indexuje pole a nepovoľuje duplicitné hodnoty.

Režim IME

Určuje editor IME, čo je nástroj na používanie anglických verzií programu Access s poľami vytvorenými v japonských alebo kórejských verziách programu Access. Predvolená hodnota: Bez kontroly. Ďalšie informácie o používaní tejto vlastnosti získate po stlačení klávesu F1.

Režim vety IME

Určuje typ údajov, ktoré môžete zadať pomocou editora IME. Ďalšie informácie o používaní tejto vlastnosti získate po stlačení klávesu F1.

Inteligentné značky

Inteligentné značky sa zadávajú pre pole alebo ovládacie prvky naviazané na pole. Inteligentné značky sú súčasti, ktoré rozpoznávajú typy údajov v poli a umožňujú vykonávať akcie na základe tohto typu. Je napríklad možné vybrať pole typu Date/Time a potom použiť inteligentnú značku na otvorenie osobného kalendára.

Kliknite na položku Tlačidlo zostavovača vedľa poľa vlastnosti zobrazíte zoznam dostupných inteligentné značky.

Zarovnanie textu

Určuje zarovnanie údajov v poli typu Date/Time. Možnosti:

 • Všeobecné     Zarovná text vľavo a čísla a dátumy vpravo.

 • Vľavo     Zarovná všetok text, dátumy a čísla vľavo.

 • Vpravo     Zarovná všetok text, dátumy a čísla vpravo.

 • Na stred     Zarovná na stred všetok text, dátumy a čísla.

 • Rozmiestniť     Rozmiestni všetok text, dátumy a čísla rovnomerne vzhľadom na obe strany poľa alebo textového poľa.

Zobraziť výber dátumu

Zobrazí alebo skryje ovládací prvok rozbaľovacieho kalendára, ktorý sa zobrazí, keď používatelia kliknú na pole typu Date/Time. Predvolená hodnota: Pre údaje. Ak chcete skryť ovládací prvok, vyberte hodnotu Nikdy.

Poznámka: Ak v poli Dátum a čas používate vstupnú masku, ovládací prvok Výber dátumu nie je k dispozícii bez ohľadu na to, ako je táto vlastnosť nastavená.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×