Vloženie voliteľnej sekcie

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak šablóna formulára programu Microsoft Office InfoPath obsahuje sekciu, ktorá je relevantná len pre niektorých používateľov, je vhodné zmeniť ju na voliteľnú sekciu. Voliteľná sekcia sa predvolene nezobrazuje vo formulároch používateľov. Používatelia ju vložia a vyplnia len v prípade potreby.

Obsah článku

Kedy sa má použiť voliteľná sekcia

Možnosti používateľa

Vloženie voliteľná sekcia

Prispôsobenie textu pomôcky, ktoré používatelia kliknúť, ak chcete vložiť voliteľná sekcia

Zobrazenie voliteľnej sekcie vo formulári v predvolenom nastavení

Tipy na rozloženie

Používanie voliteľnej sekcie

Voliteľnú sekciu použite, ak chcete používateľom umožniť výber, či chcú vyplniť konkrétnu sekciu formulára. Napríklad do šablóny formulára správy o stave môžete zahrnúť voliteľnú sekciu Poznámky. Používatelia, ktorí chcú pridať doplňujúce poznámky, ju môžu vložiť a vyplniť. Ostatní ju môžu ponechať skrytú.

...

Pri vkladaní voliteľnej sekcie do šablóny formulára ide zvyčajne o prázdny kontajner. Ak chcete umožniť použitie ovládacieho prvku sekcie, je potrebné vložiť doň ďalšie ovládacie prvky. V predchádzajúcom príklade vložil návrhár formulára do voliteľnej sekcie pole pre text typu rich-text spolu s nadpisom Poznámky.

Súvisiace ovládacie prvky

Program InfoPath obsahuje ďalšie ovládacie prvky, ktoré sú podobné voliteľnej sekcii, ale slúžia na iné účely. Informácie o tom, ktorý z týchto ovládacích prvkov pracuje v konkrétnej šablóne formulára najlepšie, nájdete v nasledujúcom zozname:

Sekcia    Sekcie sa používajú na usporiadanie skupín súvisiacich ovládacích prvkov. V šablónach formulárov sa zobrazujú predvolene. Podobne ako pri voliteľných sekciách je možné skryť ich.

Opakujúca sa sekcia    Ak chcete vytvoriť sekciu, ktorú používatelia môžu vložiť do formulára viackrát (napríklad ako záznam v databáze), použite opakujúcu sa sekciu alebo iný opakujúci sa ovládací prvok.

Skupina výberu    Ak chcete vložiť sekciu, ktorú je možné nahradiť ďalšou sekciou, použite skupinu výberu. Skupina výberu obsahuje dve alebo viac sekcií. Jedna z nich sa predvolene zobrazí vo formulári, pričom ju používatelia môžu nahradiť inou. Používateľ môže skupinu výberu vložiť do formulára viackrát.

Na začiatok stránky

Skúsenosti používateľa

Ak nezmeníte predvolené nastavenie voliteľnej sekcie, používateľom sa po otvorení formulára založenom na príslušnej šablóne zobrazí vedľa textu pomôcky malá oranžová ikona šípky. Pri navrhovaní šablóny formulára je možné prispôsobiť text pomôcky.

Text pomôcky pre voliteľná sekcia

Po kliknutí na ikonu alebo text pomôcky sa v programe InfoPath nahradia text pomôcky a ikona voliteľnou sekciou. Používateľ môže následne zadávať údaje do ovládacích prvkov vo voliteľnej sekcii.

Ak chce používateľ odstrániť voliteľnú sekciu, podrží ukazovateľ nad sekciou, kým sa v ľavom hornom rohu nezobrazí oranžové tlačidlo kontextovej ponuky. Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí ponuka možností práce so sekciou. Pri navrhovaní šablóny formulára je možné prispôsobiť príkazy ponuky.

Odstránenie poznámky príkaz v kontextovej ponuke

Poznámka: Ak používateľ vyplní voliteľnú sekciu a potom ju odstráni, príslušné údaje sa neskryjú, ale stratia.

Na začiatok stránky

Vloženie voliteľnej sekcie

Postup pri vkladaní voliteľnej sekcie sa nepatrne líši v závislosti od toho, či navrhujete novú prázdnu šablónu formulára alebo šablónu založenú na databáze či inom externom zdroji údajov.

Nasledujúci príklad zobrazuje vzhľad voliteľnej sekcie vybratej v režim návrhu.

Prázdny voliteľná sekcia vybratý v režime návrhu

Ovládacie prvky môžu byť viazané alebo neviazané. Keď je ovládací prvok viazaný, je pripojený k poľu alebo skupine v zdroji údajov, takže údaje zadané do ovládacieho prvku sú uložené v príslušnom súbore formulára (.xml). Keď je ovládací prvok neviazaný, nie je pripojený k poľu ani k skupine a údaje zadané do ovládacieho prvku sa neukladajú. Ak kliknete alebo prejdete kurzorom myši na ovládací prvok, v pravom hornom rohu ovládacieho prvku sa zobrazí text a ikona viazania. Text označuje skupinu alebo pole, na ktoré je ovládací prvok viazaný v zdroji údajov. Ikona označuje, či je ovládací prvok správne viazaný na skupinu alebo pole. Keď je väzba správna, zobrazí sa ikona zelenej farby. Ak nie je niečo s väzbou v poriadku, zobrazí sa ikona modrej alebo červenej farby.

Zdroj údajov pre šablónu formulára pozostáva z polí a skupín, ktoré sa zobrazujú v hierarchické zobrazenie na pracovnej table Zdroj údajov. Voliteľné sekcie sú vždy viazané na skupiny v zdroji údajov v šablóne formulára. Každý ovládací prvok v voliteľná sekcia viazaný na pole, ktoré je súčasťou skupiny sekcií.

V nasledujúcom príklade je voliteľná sekcia Poznámky v šablóne formulára viazaná na skupinu notes na pracovnej table Zdroj údajov.

Vzťah medzi voliteľná sekcia v šablóne formulára a skupinou v zdroji údajov

Vloženie voliteľnej sekcie do novej prázdnej šablóny formulára

Ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára, začiarkavacie políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky je predvolene začiarknuté. V InfoPathe je tak k dispozícii automatické vytváranie polí a skupín v zdroji údajov pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. Tieto polia a skupiny sú na pracovnej table Zdroj údajov zastúpené ikonami priečinkov a súborov.

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Voliteľná sekcia.

 4. Ak chcete do sekcie pridať ovládacie prvky, presuňte ich z pracovnej tably Ovládacie prvky do voliteľnej sekcie v šablóne formulára.

  Poznámka: Ovládací prvok, ktorý už je na šablóne formulára, nie je možné presunúť do sekcie, pokiaľ pole ovládacieho prvku nie je časťou skupiny sekcie v zdroji údajov. V opačnom prípade môže viazanie pre ovládací prvok zlyhať.

 5. Ak chcete pridať označenie k ovládaciemu prvku, zadajte nad ním text.

Vloženie voliteľnej sekcie do šablóny formulára, ktorá je založená na existujúcom zdroji údajov

Ak návrh šablóny formulára na existujúci súbor Extensible Markup Language (XML), databázy alebo webovej služby, program InfoPath pochádza polia a skupiny na pracovnej table Zdroj údajov z existujúceho zdroja údajov. V takomto prípade môžete pridať voliteľnú sekciu presunutím skupiny z pracovnej tably Zdroj údajov do šablóny formulára alebo vložením sekcie pomocou pracovnej tably Ovládacie prvky, ako je popísané v nasledujúcom postupe:

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Voliteľná sekcia.

 4. V dialógovom okne Sekcia – väzba vyberte skupinu, do ktorej chcete uložiť údaje voliteľnej sekcie, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Pridajte do sekcie ovládacie prvky a potom ich naviažte na príslušné polia v zdroji údajov.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie textu pomôcky, kliknutím na ktorý sa vkladá voliteľná sekcia

Pri vkladaní voliteľnej sekcie sa v šablóne formulára zobrazí text pomôcky „Vložte kliknutím sem“. Tento text informuje používateľov, že môžu vložiť voliteľnú sekciu. Ak chcete text prispôsobiť, postupujte nasledovne:

 1. Dvakrát kliknite na voliteľnú sekciu.

 2. Kliknite na kartu Údaje.

 3. Začiarknite políčko Zobraziť tlačidlo na vloženie a text pomôcky a potom v poli nahraďte predvolený text vlastným.

Na začiatok stránky

Predvolené zobrazenie voliteľnej sekcie vo formulári

Pri prvom otvorení formulára používateľmi sú voliteľné sekcie predvolene skryté. Je však tiež možné zobraziť ich. Ak vyberiete túto možnosť, text pomôcky „Vložte kliknutím sem“ bude v programe InfoPath skrytý, pretože voliteľná sekcia je už vo formulári zobrazená.

 1. Dvakrát kliknite na voliteľnú sekciu.

 2. Kliknite na kartu Údaje.

 3. V časti Predvolené nastavenie kliknite na prepínač Predvolene zahrnúť sekciu do formulára.

 4. Začiarknite políčko Povoliť používateľom odstránenie sekcie.

Na začiatok stránky

Tipy na rozloženie

Pred vložením ovládacích prvkov do voliteľnej sekcie v šablóne formulára je potrebné porozmýšľať o tom, ako ich chcete usporiadať. Bloky textu a ďalšie ovládacie prvky je do voliteľnej sekcie možné presunúť kedykoľvek. Ak však chcete do voliteľnej sekcie rozložiť viacero ovládacích prvkov, môžete do nej pridať tabuľka rozloženia a potom do jednotlivých buniek vkladať menovky a ovládacie prvky tak, aby boli pekne zarovnané. Nasledujúci príklad zobrazuje tabuľku rozloženia so štyrmi riadkami a dvoma stĺpcami použitú na usporiadanie menoviek a ovládacích prvkov vo voliteľnej sekcii.

Tabuľky rozloženia, ktoré sa používajú na usporiadanie ovládacích prvkov v voliteľná sekcia

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×