Vloženie vodorovnej opakujúcej sa tabuľky

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Keď umožniť používateľom pridať do tabuľky dodatočné stĺpce, môžete v šablóne formulára programu Microsoft Office InfoPath použiť vodorovnú opakujúcu sa tabuľku.

Obsah článku

Kedy sa má použiť vodorovnú opakujúcu sa tabuľku

Možnosti používateľa

Informácie týkajúce sa kompatibility

Vloženie vodorovnej opakujúcej sa tabuľky

Tipy na rozloženie

Používanie vodorovnej opakujúcej sa tabuľky

Vodorovnú opakujúcu sa tabuľku použite, ak chcete, aby sa údaje vkladali alebo zobrazovali v štruktúrovanom formáte tabuľky, alebo ak chcete umožniť používateľom vkladať v prípade potreby dodatočné stĺpce údajov. Vodorovnú opakujúcu sa tabuľku môžete napríklad použiť na zhromažďovanie údajov o predaji pre každý štvrťrok. Ak je šablóna formulára prepojená na databázu, vodorovnú opakujúcu sa tabuľku môžete použiť aj na zobrazenie alebo prácu so záznamami z príslušnej databázy.

Vodorovná opakujúca sa tabuľka pozostáva z opakujúca sa sekcia v tabuľka rozloženia. Opakujúca sa sekcia má zapnuté nastavenie Opakovať vodorovne, ktoré napodobňuje stĺpec v tabuľke.

V nasledujúcom príklade môže používateľ pridať do tabuľky dodatočné stĺpce, ak chce zaznamenať údaje o predaji pre rozličné štvrťroky.

Údaje o predaji zadané v vodorovnú opakujúcu sa tabuľku vo formulári

Vodorovná opakujúca sa tabuľka pozostáva z dvoch častí:

 • Stĺpec hlavičky    Ak vložíte vodorovnú opakujúcu sa tabuľku do novej prázdnej šablóny formulára, hlavička stĺpca sa zobrazí predvolene. Obvykle sa tento stĺpec používa na zadávanie menoviek, ktoré sa zobrazujú na ľavej strane tabuľky. Ak tieto menovky nepotrebujete, kliknite pravým tlačidlom myši do stĺpca, v kontextovej ponuke ukážte na príkazOdstrániť a potom kliknite na položku Stĺpce.

 • Stĺpec údajov    Stĺpec údajov je stĺpec, ktorý sa vo formulári opakuje toľkokrát, koľko je potrebné. Keď ako návrhár formulára vkladáte vodorovnú opakujúcu sa tabuľku, obvykle sa v režim návrhu zobrazuje iba jeden stĺpec. Osoba, ktorá vyplňuje formulár založený na šablóne formulára, však môže pridať do formulára väčší počet stĺpcov stlačením kombinácie klávesov CTRL+ENTER, kliknutím na príkazy v kontextovej ponuke alebo kliknutím na text s pokynmi Vložiť položku vo formulári, ktorý môžete prispôsobiť.

Súvisiace ovládacie prvky

Program InfoPath obsahuje ďalšie ovládacie prvky, ktoré sú podobné vodorovným opakujúcim sa tabuľkám, ale slúžia na iné účely. Informácie o tom, ktorý z týchto ovládacích prvkov pracuje v konkrétnej šablóne formulára najlepšie, nájdete v nasledujúcom zozname:

Opakujúca sa tabuľka    Ak chcete umožniť používateľom pridať do tabuľky namiesto viacerých stĺpcov viaceré riadky, použite opakujúcu sa tabuľku.

Opakujúca sa sekcia    Ak chcete vytvoriť sekciu, ktorú môžu používatelia vložiť do formulára viackrát (napríklad záznam v databáze), použite opakujúcu sa sekciu alebo iný opakujúci sa ovládací prvok. Keď používatelia vložia opakujúcu sa sekciu do formulára, jednotlivé sekcie sa vložia zvislo alebo jedna za druhou po dĺžke formulára. Toto správanie sa líši od správania v opakujúcej sa sekcii vo vodorovnej opakujúcej sa tabuľke, kde sú jednotlivé sekcie vkladané do formulára vodorovne alebo jedna vedľa druhej.

Na začiatok stránky

Skúsenosti používateľa

Pri každom premiestnení ukazovateľa na stĺpec vo vodorovnej opakujúcej sa tabuľke sa zobrazí tlačidlo kontextovej ponuky. Ak používateľ klikne na tlačidlo, zobrazí sa kontextová ponuka príkazov na vkladanie alebo odstraňovanie stĺpca.

Kontextová ponuka pre vodorovnú opakujúcu sa tabuľku

Používatelia môžu nové stĺpce vkladať aj kliknutím na text Vložiť položku, ktorý sa vo formulári zobrazí pod vodorovnou opakujúcou sa tabuľkou. Pri navrhovaní šablóny formulára môžete tento text prispôsobiť alebo odstrániť. Niektoré stĺpce, ktoré presahujú šírku tabuľky rozloženia obsahujúcu ovládací prvok opakujúcej sa sekcie, sa zalomia do nasledujúceho riadka.

Na začiatok stránky

Požiadavky na kompatibilitu

Pri navrhovaní šablóny formulára v programe InfoPath je možné vybrať návrh šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom. Pri navrhovaní šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom ovládacie prvky vodorovnej opakujúcej sa tabuľky nie sú k dispozícii na pracovnej table Ovládacie prvky, pretože ich vo webovom prehľadávači nie je možné zobraziť.

Na začiatok stránky

Vloženie vodorovnej opakujúcej sa tabuľky

Postup pri vkladaní vodorovnej opakujúcej sa tabuľky sa nepatrne líši v závislosti od toho, či navrhujete novú prázdnu šablónu formulára alebo šablónu založenú na databáze či externom zdroji údajov.

Nasledujúci príklad zobrazuje vzhľad vodorovnej opakujúcej sa tabuľky v režime návrhu pri premiestnení ukazovateľa na tabuľku.

Opakujúca sa sekcia vybratý v vodorovnú opakujúcu sa tabuľku

Ovládacie prvky môžu byť viazané alebo neviazané. Keď je ovládací prvok viazaný, je pripojený k poľu alebo skupine v zdroji údajov, takže údaje zadané do ovládacieho prvku sú uložené v príslušnom súbore formulára (.xml). Keď je ovládací prvok neviazaný, nie je pripojený k poľu ani k skupine a údaje zadané do ovládacieho prvku sa neukladajú. Ak kliknete alebo prejdete kurzorom myši na ovládací prvok, v pravom hornom rohu ovládacieho prvku sa zobrazí text a ikona viazania. Text označuje skupinu alebo pole, na ktoré je ovládací prvok viazaný v zdroji údajov. Ikona označuje, či je ovládací prvok správne viazaný na skupinu alebo pole. Keď je väzba správna, zobrazí sa ikona zelenej farby. Ak nie je niečo s väzbou v poriadku, zobrazí sa ikona modrej alebo červenej farby.

Zdroj údajov pre šablónu formulára pozostáva z polí a skupín, ktoré sa zobrazujú v hierarchické zobrazenie na pracovnej table Zdroj údajov. Vodorovnej opakujúcej sa tabuľky sú obvykle viazané na opakujúce sa skupiny v zdroji údajov šablóny formulára, hoci môže byť tiež viazané na opakujúce sa polia.

V nasledujúcom príklade je tabuľka v šablóne formulára viazaná na opakujúcu sa skupinu quarter na pracovnej table Zdroj údajov. Ovládacie prvky textových polí v tabuľke - Golf, Tenis, a Windsurfing - sú viazané na polia, ktoré sú súčasťou opakujúcej sa skupiny quarter.

Vzťah medzi vodorovnou opakujúcou sa tabuľkou v šablóne formulára a opakujúcou sa skupinou v zdroji údajov

Vloženie vodorovnej opakujúcej sa tabuľky do novej prázdnej šablóny formulára

Ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára, začiarkavacie políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky je predvolene začiarknuté. V InfoPathe je tak k dispozícii automatické vytváranie polí a skupín v zdroji údajov pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. Tieto polia a skupiny sú na pracovnej table Zdroj údajov zastúpené ikonami priečinkov a súborov.

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Vodorovná opakujúca sa tabuľka.

 4. Do poľa Počet riadkov zadajte počet riadkov, ktorý má tabuľka predvolene obsahovať.

 5. Vytvorená vodorovná opakujúca sa tabuľka obsahuje v každom riadku stĺpca údajov textové pole. Ak chcete textové pole konvertovať na iný typ ovládacieho prvku, kliknite pravým tlačidlom myši na textové pole, ktoré chcete konvertovať, v kontextovej ponuke ukážte na príkaz Zmeniť na a potom kliknite na požadovaný ovládací prvok.

Vloženie vodorovnej opakujúcej sa tabuľky do šablóny formulára, ktorá je založená na existujúcom zdroji údajov

Ak návrh šablóny formulára na existujúci súbor Extensible Markup Language (XML), databázy alebo webovej služby, program InfoPath pochádza polia a skupiny na pracovnej table Zdroj údajov z existujúceho zdroja údajov. V takomto prípade môžete vložiť vodorovnú opakujúcu sa tabuľku presunutím opakujúcej sa skupiny z pracovnej tably Zdroj údajov do šablóny formulára alebo vložením vodorovnej opakujúcej sa tabuľky z pracovnej tably Ovládacie prvky, ako je popísané v nasledujúcom postupe:

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Vodorovná opakujúca sa tabuľka.

 4. Na prvej strane sprievodcu Opakujúca sa tabuľka viazanie, kliknite na položku zdroj údajov, ktorý chcete použiť v zozname zdroj údajov a potom kliknite na položku opakujúca sa skupina Vzhľad ikony , ktorý chcete zviazať riadky tabuľky, ktoré chcete.

  Tip: Ak chcete vytvoriť novú opakujúcu sa skupinu, pravým tlačidlom myši kliknite na skupinu, ku ktorej chcete opakujúcu sa skupinu pridať. V kontextovej ponuke kliknite na príkaz Pridať a potom do dialógového okna Pridanie poľa alebo skupiny zadajte vlastnosti opakujúcej sa skupiny.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na druhej strane sprievodcu Väzba opakujúcej sa tabuľky v zozname Viazanie údajov dvakrát kliknite na tie polia, ktoré chcete pridať do tabuľky ako stĺpce.

  Tip: Ak chcete vytvoriť nové pole v zozname Viazanie údajov, pravým tlačidlom myši kliknite na skupinu, na ktorú je vodorovná opakujúca sa tabuľka viazaná, v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Pridať a potom v dialógovom okne Pridanie poľa alebo skupiny zadajte vlastnosti príslušného poľa.

 7. Ak chcete zmeniť poradie stĺpcov, vyberte stĺpec v zozname Riadky v tabuľke a potom kliknite na možnosť Posunúť pred alebo Posunúť za.

Na začiatok stránky

Tipy na rozloženie

Pri úprave vzhľadu, veľkosti a ďalších aspektov vodorovnej opakujúcej sa tabuľky a ovládacích prvkov v tabuľke použite nasledujúce tipy:

 • Pripomeňme, že vodorovná opakujúca sa tabuľka pozostáva z opakujúcej sa sekcie v tabuľke rozloženia. Pravý okraj tabuľky rozloženia určuje bod, od ktorého sa stĺpce v tabuľke zalamujú do nasledujúceho riadka, keď používatelia pridajú dodatočné stĺpce. Ak chcete mať kontrolu nad zalamovaním stĺpcov, presuňte pravý okraj bunky tabuľky rozloženia, ktorá uzatvára ovládací prvok opakujúcej sa sekcie, doprava alebo doľava.

 • Vodorovná opakujúca sa tabuľka je užitočná pre potreby tlače. Stĺpce v ovládacom prvku sa zalomia do nasledujúceho riadka v šablóne formulára a vytlačia sa tak všetky informácie v tabuľke. Ak je však šablóna formulára určená predovšetkým na zobrazovanie na obrazovke počítača, zvážte možnosť umiestnenia vodorovnej opakujúcej sa tabuľky do oblasť posúvania v šablóne formulára. Ak potom používatelia vložia do vodorovnej opakujúcej sa tabuľky veľké množstvo údajov, môžu ju rozbaliť a nemusia ju zobraziť vo formulári celú.

 • Ak chcete zmeniť veľkosť niekoľkých textových polí súčasne, vyberte polia, ktorých veľkosť chcete zmeniť, stlačte kombináciu klávesov ALT+ENTER, kliknite na kartu Veľkosť a potom vykonajte potrebné úpravy.

 • Upravte veľkosť textových polí v šablóne formulára podľa predpokladanej dĺžky textu, ktorý budú používatelia do polí vkladať.

 • Ak chcete zmeniť orámovanie alebo farbu viacerých blokov textu naraz, vyberte príslušné bloky textu. V ponuke Formát kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie, na kartu Orámovanie a potom vykonajte požadované úpravy.

 • Ak chcete prispôsobiť text zobrazený v bloku textu, použite polia Písmo a Veľkosť písma na paneli s nástrojmi Formátovanie. Ak chcete zmeniť písmo a veľkosť písma vo všetkých blokoch textu v šablóne formulára naraz, vyberte blok textu s požadovaným formátovaním a potom v ponuke Formát kliknite na príkaz Písmo použiť na všetky ovládacie prvky typu Blok textu.

 • Ak chcete zobraziť vzhľad textových polí s aktuálnym textom, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Ukážka údajov. Môžete tak získať predstavu o vzhľade formulára založenom na šablóne formulára po vyplnení formulára používateľmi.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×