Vloženie tabuľky vo Worde 2016 pomocou čítačky obrazovky

Vloženie tabuľky vo Worde 2016 pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky pre Windows, môžete v programe Word 2016 pridať do dokumentu tabuľku tak, že určíte jej rozmery alebo vyberiete niektorý z preddefinovaných formátov tabuľky.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vloženie tabuľky určením rozmerov

Môžete zadať rozmery tabuľky, napríklad počet stĺpcov a riadkov a ich výšku a šírku. Word vloží do dokumentu základnú tabuľku vo forme mriežky.

Poznámka: Ak chcete, aby bola tabuľka čo najprístupnejšia, je dôležité vložiť do nej riadok hlavičky.

 1. Vyberte v dokumente miesto, na ktoré chcete vložiť novú tabuľku.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť, E a potom klávesu V otvoríte dialógové okno Vložiť tabuľku.

 3. Určte počet stĺpcov v tabuľke stlačením kombinácie klávesov Alt + P a zadaním požadovaného počtu stĺpcov.

 4. Určte počet riadkov stlačením kombinácie klávesov Alt + O a zadaním požadovaného počtu riadkov.

 5. Ak chcete tieto rozmery použiť znova v budúcnosti, stlačením kombinácie klávesov Alt + S vyberte možnosť Nastaviť rozmery ako predvolené pre nové tabuľky.

 6. Zavrite dialógové okno Vložiť tabuľku, stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo OK a potom stlačte kláves Enter. Word pridá tabuľku do dokumentu.

  Poznámka: Ak chcete zlepšiť prístupnosť tabuľky a umožniť čítačkám obrazovky správne identifikovať stĺpce tabuľky, je potrebné nastaviť riadok hlavičky.

 7. Ak chcete nastaviť riadok hlavičky, prejdite do ľubovoľnej bunky tabuľky v dokumente. Stlačením kombinácie klávesov Alt + JT otvorte kartu Návrh v skupine Nástroje tabuliek. Prečíta sa názov karty.

 8. Stláčaním klávesu Tab prejdite na začiarkavacie políčko Riadok hlavičky a vyberte ho.

 9. Stlačením klávesu ESC sa vráťte do tela dokumentu. Stlačením šípky nadol sa môžete presúvať po tele tabuľky.

 10. Prejdite do tabuľky a zadajte údaje do buniek. Prečíta sa aktuálne vybratý stĺpec a riadok a bunky, ktoré tvoria hlavičku.

Vloženie tabuľky výberom z preddefinovaných formátov

Ak chcete použiť formátovanie Wordu, vyberte jeden z deviatich preddefinovaných formátov tabuliek.

 1. Vyberte v dokumente miesto, na ktoré chcete vložiť novú tabuľku.

 2. Ak chcete vybrať z preddefinovaných formátov tabuliek, stlačte kombináciu klávesov Alt + N, T a potom stlačením klávesu T otvorte ponuku Rýchle tabuľky. Môžete prehliadať zoznam deviatich preddefinovaných formátov tabuliek.

 3. Pomocou klávesu so šípkou nadol a klávesu so šípkou nahor môžete prechádzať zoznamom formátov tabuliek.

 4. Požadovaný formát tabuľky vyberte stlačením klávesu Enter. Word vloží vybratú tabuľku do dokumentu a umiestni kurzor do hornej časti vloženej tabuľky.

 5. Stláčaním klávesu Tab sa môžete presúvať po bunkách a zadávať údaje.

Odstránenie tabuľky

Ak tabuľku už nepotrebujete, môžete ju z dokumentu odstrániť.

 1. Otvorte dokument a potom prejdite na tabuľku, ktorú chcete odstrániť. Keď je kurzor v tabuľke, ozve sa potvrdenie, napríklad „V tabuľke 1.“ Keď sa kurzor posunie mimo tabuľky, ozve sa hlásenie, že ste tabuľku opustili.

 2. Ak chcete prejsť na kartu Nástroje tabuliek – Rozloženie, stlačte kláves Alt a potom klávesy J, L.

 3. Ak chcete odstrániť celú tabuľku, stlačte klávesy W, N. Tabuľka sa odstráni a kurzor sa vráti do dokumentu.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Pomocou klávesnice a funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky pre Mac OS, môžete v programe Word pre Mac pridať do dokumentu tabuľku tak, že určíte jej rozmery alebo vyberiete niektorý z preddefinovaných formátov tabuľky. Je tiež možné konvertovať existujúci text na tabuľku.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky vo Worde pre Mac.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre Mac OS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. Funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať v iných režimoch zobrazenia.

Obsah tohto článku

Vloženie tabuľky

Môžete zadať rozmery tabuľky ako počet stĺpcov a riadkov. Word 2016 pre Mac potom vloží do dokumentu základnú tabuľku vo forme mriežky, ktorú môžete použiť. Ak chcete, aby Word 2016 pre Mac vykonával formátovanie za vás, vyberte jeden zo vstavaných formátov tabuliek.

Poznámka: Ak chcete zlepšiť prístupnosť tabuľky a umožniť čítačkám obrazovky správne identifikovať stĺpce tabuľky, je potrebné nastaviť riadok hlavičky.

Zadanie rozmerov tabuľky

 1. Umiestnite kurzor dovnútra dokumentu na miesto, kam chcete vložiť novú tabuľku.

 2. Stláčajte kláves F6, kým nebudete počuť: „Home, selected, tab“ (Domov, vybraté, karta).

 3. Stlačte raz kláves so šípkou doprava, posuňte sa na kartu Vložiť a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Table, menu button“ (Tlačidlo ponuky Tabuľka) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Ak chcete zadať počet stĺpcov v tabuľke, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol a potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť číslo označujúce požadovaný počet.

 6. Ak chcete zadať počet riadkov, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nebudete počuť číslo označujúce požadovaný počet.

 7. Ak chcete vložiť tabuľku s aktuálne vybratou veľkosťou, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  Word 2016 pre Mac pridá tabuľku do dokumentu a zameranie presunie na jej bunku v ľavom hornom rohu. Word tiež automaticky vyberie kartu Návrh tabuľky na paneli s nástrojmi.

 8. Nastavenie riadka hlavičky skontrolujte stláčaním klávesu F6, kým nebudete počuť: „Table design, selected, tab“ (Návrh tabuľky, vybraté, karta). Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Header row, checked, check box“ (Riadok hlavičky, začiarknuté, začiarkavacie políčko). Ak políčko Riadok hlavičky nie je začiarknuté, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 9. Po stlačení klávesu F6 sa vrátite do dokumentu.

 10. Zadajte svoje informácie do buniek. Stlačte kláves Tab na presun do ďalšej bunky alebo kombináciu klávesov Shift + Tab na presun do predchádzajúcej bunky. Ak stlačíte kláves Tab v poslednej bunke, vytvorí sa nový riadok tabuľky.

  Tip: Prechádzať cez bunky v tabuľke môžete tiež stlačením kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou v smere, do ktorého sa chcete presunúť.

Formátovanie tabuľky vo vstavanom formáte

 1. Vytvorte tabuľku podľa popisu v časti Zadanie rozmerov tabuľky a uistite sa, že zameranie je niekde vnútri tabuľky.

 2. Po vložení tabuľky stláčajte kláves F6, kým sa neozve „Table design, selected, tab“ (Návrh tabuľky, vybraté, karta), a potom stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: „Table grid, selected, button“ (Mriežka tabuľky, vybraté, tlačidlo).

 3. Ak si chcete vybrať zo vstavaných formátov tabuliek, stláčajte kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť názov požadoaného formátu, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník, čím ho použijete.

 4. Ak sa chcete vrátiť do tabuľky, stlačte kláves F6.

Pridanie stĺpcov alebo riadkov tabuľky

Tabuľku môžete rýchlo rozšíriť pridaním ďalších riadkov alebo stĺpcov.

 1. Uistite sa, že zameranie je niekde vnútri tabuľky a potom použite kombináciu klávesov Control + Option + klávesy so šípkami na presun vo vnútri tabuľky, kým nenájdete miesto, kam chcete pridať nový riadok alebo stĺpec.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve „Table design, selected, tab“ (Návrh tabuľky, vybraté, karta), a potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť: „Layout, tab“ (Rozloženie, karta).

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte kartu Rozloženie.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve jeden z nasledujúcich oznamov:

  • „Insert above, button“ (Vložiť nad, tlačidlo) pridá riadok nad aktuálny riadok.

  • „Insert below, button“ (Vložiť pod, tlačidlo) pridá riadok pod aktuálny riadok.

  • „Insert left, button“ (Vložiť vľavo, tlačidlo) pridá stĺpec naľavo od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

  • „Insert right, button“ (Vložiť vpravo, tlačidlo) pridá stĺpec napravo od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

 5. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vložíte vybratú položku do tabuľky.

Odstránenie tabuľky

Ak tabuľku už nepotrebujete, môžete ju z dokumentu odstrániť.

 1. Skontrolujte, či zameranie je niekde vnútri tabuľky, ktorú chcete odstrániť.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve „Table design, selected, tab“ (Návrh tabuľky, vybraté, karta) alebo „Layout, selected, tab“ (Rozloženie, vybraté, karta).

  Word si pamätá, ktorú kartu ste naposledy použili pri práci s tabuľkami. Ak sa dostanete na kartu Návrh tabuľky, jedenkrát stlačte kláves so šípkou doprava a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník, čím otvoríte kartu Rozloženie.

 3. Na karte Rozloženie stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Delete, menu button“ (Odstrániť, tlačidlo ponuky) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Delete table“ (Odstrániť tabuľku), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Úprava vlastností tabuľky

Okrem použitia vstavaných formátov môžete zmeniť vlastnosti tabuľky individuálne. Môžete napríklad definovať zarovnanie textu, výšku riadka, šírku stĺpca alebo písať alternatívny text (alt text) na lepšie sprístupnenie tabuľky pre čítačky obrazovky.

 1. Skontrolujte, či zameranie je niekde vnútri tabuľky, ktorú chcete upraviť.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve „Table design, selected, tab“ (Návrh tabuľky, vybraté, karta) alebo „Layout, selected, tab“ (Rozloženie, vybraté, karta).

  Word si pamätá, ktorú kartu ste naposledy použili pri práci s tabuľkami. Ak sa dostanete na kartu Návrh tabuľky, jedenkrát stlačte kláves so šípkou doprava a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník, čím otvoríte kartu Rozloženie.

 3. Na karte Rozloženie stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Properties, button“ (Vlastnosti, tlačidlo) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Ponuka Vlastnosti tabuľky má päť kariet:

  • Tabuľka

  • Riadok

  • Stĺpec

  • Bunka

  • Alternatívny Text

  Pomocou klávesov so šípkou doprava a doľava vyhľadajte požadovanú kartu a stlačením kombinácie klávesov Control+ Option + medzerník danú kartu otvorte.

 5. Stlačením klávesu Tab prechádzajte cez možnosti na vybratej karte. Funkcia VoiceOver oznámi, ako sa dostať ku každej možnosti. Na karte Tabuľky môžete napríklad definovať zarovnanie textu pre celú tabuľku.

 6. Ak chcete prepnúť na ďalšiu kartu, stláčajte kláves Tab, kým sa znova neozve názov aktuálnej karty, a potom pomocou klávesov so šípkou doprava a doľava vyhľadajte požadovanú kartu a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 7. Ak chcete zavrieť ponuku Vlastnosti tabuľky, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK default button“ (OK, predvolené tlačidlo), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ak ste nezmenili žiadne nastavenia alebo ak nechcete, aby sa zmeny uložili, stlačením klávesu Esc ukončite ponuku.

  Zameranie sa vráti na tlačidlo Vlastnosti.

 8. Ak sa chcete vrátiť do tabuľky, stlačte kláves F6.

Konvertovanie textu na tabuľku

Konverziou normálneho textu na tabuľku môžete vytvoriť tabuľku. Môžete mať napríklad nejaký text, ktorý bol tabuľku v inom programe, ale stratil svoje formátovanie pri kopírovaní do programu Word 2016 pre Mac.

 1. Vyberte text, ktorý chcete konvertovať.

  Poznámka: Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď má text stĺpce oddelené pomocou klávesu Tab a riadky sú oddelené pomocou klávesu Enter.

 2. Stláčajte kláves F6, kým nebudete počuť: „Home, selected, tab“ (Domov, vybraté, karta).

 3. Stlačte raz kláves so šípkou doprava, posuňte sa na kartu Vložiť a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Table, menu button“ (Tlačidlo ponuky Tabuľka) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Convert text to table“ (Konvertovať text na tabuľku), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  Otvorí sa ponukaKonvertovať text na tabuľku.

 6. Pomocou klávesov so šípkou doprava a doľava vyhľadajte možnosti v ponuke. Word vám ponúkne počet stĺpcov a riadkov, ktoré najlepšie vyhovujú vybratému textu, pričom môžete hodnoty individuálne zmeniť. Funkcia VoiceOver oznámi, ako sa dostať ku každej možnosti.

 7. Ak chcete zavrieť ponuku Konvertovať text na tabuľku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK, default button“ (OK, predvolené tlačidlo), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ak ste nezmenili žiadne nastavenia alebo ak nechcete, aby sa zmeny uložili, stlačením klávesu Esc ukončite ponuku.

  Zameranie sa vráti na panel s nástrojmi.

 8. Stlačením klávesu F6 sa vrátite späť do dokumentu.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×