Vloženie tabuľky do excelového hárka pomocou čítačky obrazovky

Vloženie tabuľky do excelového hárka pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Excel 2016 môžete pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky vo Windowse, usporiadať údaje do tabuľky a rýchlejšie ich tak analyzovať.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie tabuľky

 1. V hárku vyberte bunky, ktoré sa majú zahrnúť do tabuľky. Bunky môžu byť prázdne alebo s údajmi.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + T (alebo Ctrl + L). Otvorí sa dialógové okno Vytvorenie tabuľky a budete počuť: "Vytvorenie tabuľky dialógové okno". (V moderátorovi, budete počuť "Okno Vytvorenie tabuľky.")

 3. Stláčaním tabulátora sa posuňte na začiarkavacie políčko Tabuľka obsahuje hlavičky.

  Poznámka: Hlavičky tabuľky sú veľmi dôležité pre zjednodušenie ovládania. Čítačky obrazovky využívajú informácie v hlavičkách na navigáciu a zmysluplné hlavičky stĺpcov im pomáhajú pochopiť údaje.

  • Ak vybraný rozsah obsahuje údaje, ktoré chcete zobraziť ako hlavičky tabuľky, začiarknite políčko.

  • Ak chcete použiť predvolené názvy Excelu (napríklad Stĺpec 1, Stĺpec 2 a podobne), políčko nezačiarkujte.

  • Ak chcete zmeniť predvolené názvy, vyberte text v hlavičke stĺpca a zadajte požadovaný názov.

 4. Zatvorte dialógové okno Vytvorenie tabuľky a vrátiť sa do hárka, tab na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

Klávesové skratky pre tabuľky

Tu sú praktické klávesové skratky, ktoré možno použiť v tabuľkách programu Excel 2016.

Požadovaná akcia

Stlačte

Vytvorenie tabuľky v predvolenom štýle

Ctrl + T alebo Ctrl + L

Formátovanie údajov ako tabuľky Vloženia riadka nad

Alt + H, T

Vloženia riadka nad

Alt + H + I, A

Vloženie nového stĺpca naľavo

Alt + H + I, L

Odstránenie riadka alebo riadkov

Alt + H + D, L

Odstránenie stĺpca alebo stĺpcov

Alt + H + D, M

Otvorenie karty Návrh

F10, J + T

Vymazanie alebo výber hlavičiek tabuľky

F10, J + T a potom O

Otvorenie kontextovej ponuky

Shift + F10 alebo kontextový kláves systému Windows

Pridanie riadka alebo stĺpca do tabuľky

 1. Vyberte riadok, nad ktorý chcete vložiť jeden alebo viacero prázdnych riadkov, alebo vyberte stĺpec, naľavo od ktorého chcete vložiť jeden alebo viacero prázdnych stĺpcov.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + H + I. Otvorí sa ponuka Vložiť a ozve sa „Menu, Insert cells“ (Ponuka, Vložiť bunky). (V Moderátorovi budete počuť „Okno programu Excel, Vložiť bunky“.)

  • Ak chcete vložiť riadok nad výberom, stlačte kláves A.

  • Ak chcete pridať stĺpec naľavo od výberu, stlačte kláves L.

Odstránenie riadka alebo stĺpca z tabuľky

 1. Vyberte jeden alebo viacero riadkov alebo stĺpcov, ktoré chcete odstrániť.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + H + D. Otvorí sa ponuka Odstrániť a ozve sa „Menu, Delete cells“ (Ponuka, Odstrániť bunky). (V Moderátorovi budete počuť „Odstrániť položky, Položka ponuky, Ponuka“.)

  • Ak chcete odstrániť vybrané riadky, stlačte kláves L.

  • Ak chcete odstrániť vybrané stĺpce, stlačte kláves M.

Pozrite tiež

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Excelové klávesové skratky a funkčné klávesy pre Windows

Vykonávanie základných úloh v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií jednoduchšieho prístupu

Použite Excel pre Mac s klávesnicou a funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, usporiadanie údajov do tabuľky na analýzu rýchlejšie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie tabuľky

Ak máte hárok s niektoré údaje, je jednoduché zapnite bunky do tabuľky.

 1. V pracovnom hárku vyberte bunky, ktoré chcete zahrnúť do tabuľky. Vyberte bunky, pomocou klávesov so šípkami prejdite do bunky, ktoré chcete byť v hornej Ľavý roh tabuľky, podržte stlačený kláves Shift a potom použite ponuku a pravej šípky na výber viac riadkov a stĺpcov. Funkcia voiceOver oznamuje rozsah vybratých buniek po každej stlačení klávesa, napríklad "A1 až C2, vybratá."

  Tip: Ak chcete rýchlo vybrať všetky bunky, ktoré obsahujú údaje, stlačte kláves Command + A.

 2. Stlačením príkazu + T. Budete počuť: "vytvorenie tabuľky, dialógové okno."

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "políčko Tabuľka obsahuje hlavičky, začiarknuté, začiarknite políčko" a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak vybratý rozsah buniek obsahuje údaje, ktoré chcete zobraziť ako hlavičky tabuľky, začiarknite políčko. Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte možnosť, ak je začiarknuté.

  • Ak chcete použiť predvolený názov Excel poskytuje (napríklad stĺpec 1, stĺpec 2 a podobne), nie začiarknite políčko. Stlačením klávesu medzerník zrušte začiarknutie políčka, ak je začiarknuté.

  Poznámka: Hlavičky tabuľky sú veľmi dôležité pre zjednodušenie ovládania. Čítačky obrazovky využívajú informácie v hlavičkách na navigáciu a zmysluplné hlavičky stĺpcov im pomáhajú pochopiť údaje.

 4. Zavrite dialógové okno Vytvorenie tabuľky a vrátiť zamerania na hárok, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "OK, predvolené, tlačidlo", a stlačte kláves ENTER.

Pridanie riadka alebo stĺpca do tabuľky

 1. V tabuľke, prejdite na riadok, nad ktorý chcete vložiť prázdne riadky alebo prejdite do stĺpca naľavo, z ktorých chcete vložiť prázdny stĺpec.

 2. Stlačte kláves Fn + F6, až budete počuť názov aktuálne vybratú kartu, napríklad "domov, vyberie sa kartu." Ak si nie ste na karte domov, stláčaním klávesu šípka doľava, kým nebudete počuť "Home tab" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + MEDZERNÍK vyberte kartu.

 3. Opakovane stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Vložiť tlačidlo ponuky" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + Shift + M otvorte ponuku. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vložiť riadok nad aktuálny riadok, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Vložiť riadky tabuľky nad", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

  • Ak chcete vložiť stĺpec naľavo od aktuálneho stĺpca, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Vložiť tabuľku stĺpce doľava", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

Odstránenie riadka alebo stĺpca z tabuľky

 1. V tabuľke, prejdite na ľubovoľnú bunku v riadku alebo stĺpci, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačením kombinácie klávesov Shift + MEDZERNÍK vyberte celý riadok alebo ovládací prvok + MEDZERNÍK vyberte celý stĺpec. Funkcia voiceOver oznamuje vybraté bunky, napríklad "A4 C4, vybratá."

 2. Stlačte kláves Fn + F6, až budete počuť názov aktuálne vybratú kartu, napríklad "domov, vyberie sa kartu." Ak si nie ste na karte domov, stláčaním klávesu šípka doľava, kým nebudete počuť "Home tab" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + MEDZERNÍK vyberte kartu.

 3. Opakovane stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Odstrániť, tlačidlo ponuky" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + Shift + M. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete odstrániť vybratý riadok, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Odstrániť riadky tabuľky", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

  • Ak chcete odstrániť vybratý stĺpec, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Odstrániť stĺpce tabuľky", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

Pozrite tiež

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na používanie funkcií zjednodušenia ovládania v službách Office 365

Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií jednoduchšieho prístupu

Excel pre Android umožňuje jednoducho vložiť a upraviť tabuľku v zošite pomocou vstavanej čítačky obrazovky TalkBack pre Android. Pridaním názvu alebo zvýraznením častí tabuľky rôznymi farbami môžete ovládanie tabuľky zjednodušiť. Tabuľku môžete rozšíriť o nové riadky a stĺpce, prípadne môžete údaje zobraziť vo forme grafu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Excel pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie v Exceli pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Prechod na ponuku kariet

Možnosti na úpravu hárka sú dostupné v ponuke kariet.

 1. Ak sa chcete presunúť z výberu v hárku a prejsť na prvú položku na obrazovke, najskôr potiahnite prstom nahor a potom nadol. Ozve sa názov zošita.

  Tip: Ak je v hornej časti hárka otvorená ponuka skratiek a chcete z tejto ponuky odísť, dvomi prstami ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.

 2. Jedným prstom ťahajte doprava, kým sa neozve: „Tlačidlo Ďalšie možnosti.“ Potom jedným prstom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Ponuka kariet, vybratá karta Domov.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Vybratá karta Domov.“

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov karty, ktorú chcete vybrať, napríklad: „Karta Vložiť“. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa pás s nástrojmi Vložiť.

  Poznámka: Karty Tabuľka, Obrázok, TvarGraf sú k dispozícii len vtedy, keď je v hárku vybratý príslušný objekt.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete vybrať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prechod na tabuľku v hárku

 1. Jedným prstom ťahajte doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Prechádza sa na tabuľku <podrobnosti o tabuľke a miesto zamerania>“

 2. Ťahajte jedným prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov požadovaného miesta v tabuľke. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta Tabuľka.

  Tip: Na kartu Tabuľka môžete prejsť aj spôsobom opísaným v časti Prechod na ponuku kariet.

Vloženie tabuľky

Pridajte tabuľku a prezentujte svoje údaje efektívne a systematicky. Môžete vložiť tabuľku do prázdneho hárka a vyplniť údaje. Tabuľku môžete rýchlo vytvoriť aj pomocou údajov v existujúcom klastri buniek.

 1. V hárku aplikácie Excel pre Android ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Hárok <názov hárka>“. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa aktuálne zameranie na hárku vo forme stĺpcov a riadkov.

 2. Potiahnutím jedným prstom po obrazovke prejdite na bunku, kam chcete vložiť tabuľku. Ozve sa aktuálne miesto. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete rozšíriť výber z jednej bunky na viacero buniek a vložiť väčšiu tabuľku, položte na obrazovku dva prsty a roztiahnite ich od seba smerom, ktorým chcete výber rozšíriť. Ozve sa informácia o prvej bunke vľavo hore a poslednej bunke vpravo dole, čím sa definuje vybratá oblasť.

 3. Podľa pokynov v časti Prechod na ponuku kariet prejdite na kartu Vložiť.

 4. Na karte Vložiť ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Tlačidlo Tabuľka“. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Nezačiarknuté, Tabuľka obsahuje hlavičky, začiarkavacie políčko“. Ak tabuľka obsahuje hlavičky, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Nezačiarknuté, Tabuľka obsahuje hlavičky, začiarkavacie políčko“. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Začiarknuté“.

 5. Ak chcete zo začiarkavacieho políčka odísť, dvomi prstami ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Pridanie alternatívneho textu s názvom tabuľky

Ak chcete, aby bolo ovládanie vašich tabuliek v aplikácii Excel pre Android jednoduché pre všetkých čitateľov, môžete pridať krátky popisný názov tabuľky a dokonca aj dlhší text, v ktorom tabuľku podrobne opíšete.

 1. Podľa pokynov v časti Prechod na tabuľku v hárku prejdite na tabuľku v hárku. Zameranie môže byť kdekoľvek v tabuľke.

 2. Na karte Tabuľka ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Ponuka Alternatívny text.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Alternatívny text.“

 3. V ponuke Alternatívny text ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Textové pole názvu.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Zobrazuje sa klávesnica <jazyk klávesnice>.“ Zadajte stručný názov tabuľky.

 4. Ak chcete napísať popis tabuľky, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Textové pole popisu.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Zobrazuje sa klávesnica <jazyk klávesnice>.“

 5. Ak sa chcete vrátiť na aktívny hárok, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Hárok <číslo hárka, podrobnosti o hárku>, vybraté.“ Ak chcete hárok aktivovať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie riadka alebo stĺpca do tabuľky

Tabuľku môžete jednoducho rozšíriť pridaním riadkov nad ňu alebo pod ňu, prípade pridaním stĺpcov naľavo alebo napravo od aktuálneho výberu v tabuľke.

 1. Podľa pokynov v časti Prechod na tabuľku v hárku prejdite na tabuľku v hárku.

 2. Na karte Tabuľka pridajte riadky alebo stĺpce:

  • Ak chcete vložiť riadok nad aktuálny výber, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Tlačidlo Vložiť nad.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete vložiť riadok pod aktuálny výber, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Tlačidlo Vložiť pod.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete vložiť stĺpec naľavo od aktuálneho výberu, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Tlačidlo Vložiť vľavo.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete vložiť stĺpec napravo od aktuálneho výberu, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Tlačidlo Vložiť vpravo.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie riadka alebo stĺpca z tabuľky

Z tabuľky môžete rýchlo odstrániť celé nepotrebné riadky alebo stĺpce.

 1. Podľa pokynov v časti Prechod na tabuľku v hárku prejdite na tabuľku v hárku.

 2. Na karte Tabuľka vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete odstrániť riadky, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Odstrániť riadky.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť stĺpce, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Odstrániť stĺpce.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zvýraznenie údajov v tabuľke

Ak chcete zvýrazniť údaje v tabuľke, každý druhý riadok alebo stĺpec môžete vyfarbiť, prípadne môžete zvýrazniť iba prvý alebo posledný stĺpec. Tabuľky môžete tiež rýchlo vylepšiť pridaním preddefinovaných štýlov.

 1. Podľa pokynov v časti Prechod na tabuľku v hárku prejdite na tabuľku v hárku.

 2. Ak chcete vyfarbiť každý druhý riadok alebo stĺpec, na karte Tabuľka vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vyfarbiť každý druhý riadok, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Prepínač Pruhované riadky, nezačiarknuté.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete vyfarbiť každý druhý stĺpec, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Prepínač Pruhované stĺpce, nezačiarknuté.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť preddefinovaný štýl na pruhovaný riadok alebo stĺpec, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Ponuka Štýly tabuliek.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Štýly tabuliek.“ V zozname potiahnite prstom doľava alebo doprava. Ozve sa popis štýlu. Ak chcete niektorý štýl vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vyfarbiť prvý alebo posledný riadok, na karte Tabuľka vykonajte niektorý z týchto korkov:

  • Ak chcete vyfarbiť prvý stĺpec, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Prvý stĺpec, nezačiarknuté.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete vyfarbiť posledný stĺpec, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Posledný stĺpec, nezačiarknuté.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť preddefinovaný štýl na prvý alebo posledný stĺpec v tabuľke, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Ponuka Štýly tabuliek.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Štýly tabuliek.“ V zozname ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Stredné“ alebo „Tmavé“. V zozname štýlov Stredné ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Svetlosivá, štýl tabuľky stredný, položka zoznamu osem.“ Na prvý riadok alebo posledný stĺpec možno použiť tento štýl a nasledujúcich 13 štýlov. V zozname štýlov Tmavé ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Tmavosivá, štýl tabuľky tmavý, položka zoznamu jeden.“ Na prvý alebo posledný stĺpec možno použiť tento štýl a nasledujúcich šesť štýlov. Ak chcete vybrať príslušný štýl, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zobrazenie údajov v grafe

Údaje v tabuľke môžete zobraziť vo forme grafu.

 1. Podľa pokynov v časti Prechod na tabuľku v hárku prejdite na tabuľku v hárku.

 2. Vyberte bunky tabuľky, ktoré chcete v grafe použiť, položte na obrazovku dva prsty a rozťahujte ich od seba, kým sa neozve požadovaný výber.

 3. Podľa pokynov v časti Prechod na ponuku kariet prejdite na kartu Vložiť.

 4. Na páse s nástrojmi Vložiť ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Ponuka Graf“. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Graf.“

 5. V ponuke Graf ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť typ grafu, ktorý chcete vybrať, napríklad: „Ponuka Koláčový.“ Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa názov vybratého typu grafu, napríklad: „Koláčový.“ Otvorí sa zoznam typov grafov.

 6. Zoznam typov grafov môžete prehľadávať potiahnutím prstom doľava alebo doprava. Ozvú sa názvy položiek zoznamu, napríklad: „Priestorový koláčový, položka zoznamu.“ Ak chcete niektorý typ grafu vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku. V hárku sa vygeneruje graf.

Pozrite tiež

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Použite Excel Online pomocou klávesnice a obrazovky ako moderátor, vstavaný čítačky obrazovky systému Windows, ak chcete vytvoriť tabuľku. Tabuľky poskytujú jednoduché filtrovanie okrem vypočítavaných stĺpcov a riadkov súčtu, ktoré zjednodušuje výpočty.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v Exceli Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Excel Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Excel Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Excel Online.

 1. V Excel Online, vyberte bunky, ktoré chcete zahrnúť do tabuľky.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + L otvorte dialógové okno Vytvorenie tabuľky.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie tabuľky stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab, až budete počuť: "Nezačiarknuté, tabuľka obsahuje hlavičky začiarkavacie políčko." Stlačením klávesu medzerník začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka políčko Tabuľka obsahuje hlavičky, v závislosti od toho, či chcete použiť ako hlavičky tabuľky horný riadok.

  Poznámka: Hlavičky tabuliek sú potrebné na to, aby tabuľka bola dostupná pre čítačky obrazovky. Čítačky obrazovky používajú informácie z hlavičky, ktoré určujú spôsob vyhľadávania buniek tabuľky.

 4. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "OK, tlačidlo", a potom stlačte kláves Enter.

 5. Teraz môžete zadať údaje. Zadajte alebo nahrádzania údajov v bunke, prejde do bunky má a zadajte text, číslo alebo vzorec.

  Tip: Ďalšie informácie o pridávaní alebo úprave údajov, označovať základné úlohy pomocou čítačky obrazovky s Excelom.

  Tip: Usporiadanie údajov v tabuľke programu Excel Online vám umožňuje jednoducho zoraďovať a filtrovať údaje. Zistite, ako možno zoradiť alebo filtrovať údaje v tabuľke sa obráťte na Používanie čítačky obrazovky na zoradenie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli

Pozrite tiež

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Vyhľadanie a nahradenie údajov v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×