Vloženie tabuľky do excelového hárka pomocou čítačky obrazovky

Vloženie tabuľky do excelového hárka pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Usporiadanie údajov do tabuľky na analýzu rýchlejšie pomocou Excel pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Budete Naučte sa vytvoriť, pridať riadky a stĺpce, ktoré chcete a odstraňovanie riadkov a stĺpcov v tabuľke.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie tabuľky

 1. V hárku vyberte bunky, ktoré sa majú zahrnúť do tabuľky. Bunky môžu byť prázdne alebo s údajmi.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + T (alebo Ctrl + L). Otvorí sa dialógové okno Vytvorenie tabuľky a budete počuť: "Vytvorenie tabuľky."

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "políčko Tabuľka obsahuje hlavičky."

  Poznámka: Hlavičky tabuľky sú veľmi dôležité pre zjednodušenie ovládania. Čítačky obrazovky využívajú informácie v hlavičkách na navigáciu a zmysluplné hlavičky stĺpcov im pomáhajú pochopiť údaje.

  • Ak vybraný rozsah obsahuje údaje, ktoré chcete zobraziť ako hlavičky tabuľky, začiarknite políčko.

  • Ak chcete použiť predvolené názvy Excelu (napríklad Stĺpec 1, Stĺpec 2 a podobne), políčko nezačiarkujte.

  • Ak chcete zmeniť predvolené názvy, vyberte text v hlavičke stĺpca a zadajte požadovaný názov.

 4. Ak chcete zavrieť dialógové okno Vytvorenie tabuľky a vrátiť sa do hárka, stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "OK", a potom stlačte kláves Enter.

Klávesové skratky pre tabuľky

Tu je užitočné odkaz klávesové skratky, ktoré sa týkajú tabuliek v Excel.

Požadovaná akcia

Stlačte

Vytvorenie tabuľky v predvolenom štýle

Ctrl + T alebo Ctrl + L

Formátovanie údajov ako tabuľky Vloženia riadka nad

Alt + H, T

Vloženia riadka nad

Klávesy ALT + H, I, R

Vloženie nového stĺpca naľavo

Klávesy ALT + H, I, c.

Odstránenie riadka alebo riadkov

Klávesy ALT + H, D, R

Odstránenie stĺpca alebo stĺpcov

Klávesy ALT + H, D, C

Otvorenie karty Návrh

Alt + J + T

Vytvorenie alebo odstránenie hlavičiek tabuľky

Alt + J + T, O

Otvorenie kontextovej ponuky

Shift + F10 alebo kontextový kláves systému Windows

Pridanie riadka alebo stĺpca do tabuľky

 1. Vyberte riadok pod ktorým chcete vložiť prázdne riadky alebo vyberte stĺpec napravo, z ktorých chcete vložiť prázdny stĺpec.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + H +. V ponuke Vložiť sa otvorí a budete počuť "Vložiť bunky."

  • Ak chcete vložiť riadok nad výberom, stlačte kláves A.

  • Ak chcete pridať stĺpec naľavo od výberu, stlačte kláves L.

Odstránenie riadka alebo stĺpca z tabuľky

 1. Vyberte jeden alebo viacero riadkov alebo stĺpcov, ktoré chcete odstrániť.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + H + D. Odstránenie ponuky otvorí a budete počuť "odstrániť bunky."

  • Ak chcete odstrániť vybraté riadky, stlačte kláves L.

  • Ak chcete odstrániť vybraté stĺpce, stlačte kláves M.

Pozrite tiež

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli pre Windows

Vykonávanie základných úloh v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Použite Excel pre Mac s klávesnicou a VoiceOver vstavané macOS čítačku obrazovky, usporiadanie údajov do tabuľky na analýzu rýchlejšie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie tabuľky

Ak máte hárok s niektoré údaje, je jednoduché zapnite bunky do tabuľky.

 1. V pracovnom hárku vyberte bunky, ktoré chcete zahrnúť do tabuľky. Vyberte bunky, pomocou klávesov so šípkami prejdite do bunky, ktoré chcete byť v hornej Ľavý roh tabuľky, podržte stlačený kláves Shift a potom použite ponuku a pravej šípky na výber viac riadkov a stĺpcov. Funkcia voiceOver oznamuje rozsah vybratých buniek po každej stlačením tlačidla, napríklad "A1 až C2, vybratá."

  Tip: Ak chcete rýchlo vybrať všetky bunky, ktoré obsahujú údaje, stlačte kláves Command + A.

 2. Stlačením príkazu + T. Budete počuť: "Vytvorenie tabuľky."

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "políčko Tabuľka obsahuje hlavičky" a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak vybratý rozsah buniek obsahuje údaje, ktoré chcete zobraziť ako hlavičky tabuľky, začiarknite políčko. Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte možnosť, ak je začiarknuté.

  • Ak chcete použiť predvolený názov Excel poskytuje (napríklad stĺpec 1, stĺpec 2 a podobne), nie začiarknite políčko. Stlačením klávesu medzerník zrušte začiarknutie políčka, ak je začiarknuté.

  Poznámka: Hlavičky tabuľky sú veľmi dôležité pre zjednodušenie ovládania. Čítačky obrazovky využívajú informácie v hlavičkách na navigáciu a zmysluplné hlavičky stĺpcov im pomáhajú pochopiť údaje.

 4. Zatvorte dialógové okno Vytvorenie tabuľky a vrátiť zamerania na hárok, stláčaním klávesu Tab, kým počuť "OK", a stlačte kláves ENTER.

Pridanie riadka alebo stĺpca do tabuľky

 1. V tabuľke, prejdite do riadka, pod ktorým chcete vložiť prázdne riadky alebo prejdite do stĺpca napravo, z ktorých chcete vložiť prázdny stĺpec.

 2. Stlačte kláves Fn + F6, až budete počuť názov aktuálne vybratej karte, napríklad "domov, vybratá." Ak si nie ste na karte domov, stláčaním klávesu šípka doľava, kým sa počuť "Domov", a stlačte kláves ovládanie + možnosť + MEDZERNÍK vyberte kartu.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Vložiť", a stlačte kláves ovládanie + možnosť + Shift + M otvorte ponuku. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vložiť riadok nad aktuálny riadok, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Vložiť riadky tabuľky nad", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

  • Ak chcete vložiť stĺpec naľavo od aktuálneho stĺpca, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Vložiť tabuľku stĺpce doľava", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

Odstránenie riadka alebo stĺpca z tabuľky

 1. V tabuľke, prejdite na ľubovoľnú bunku v riadku alebo stĺpci, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačením kombinácie klávesov Shift + MEDZERNÍK vyberte celý riadok alebo ovládací prvok + MEDZERNÍK vyberte celý stĺpec. Funkcia voiceOver oznamuje vybraté bunky, napríklad "A4 C4, vybratá."

 2. Stlačte kláves Fn + F6, až budete počuť názov aktuálne vybratej karte, napríklad "domov, vybratá." Ak si nie ste na karte domov, stláčaním klávesu šípka doľava, kým sa počuť "Domov", a stlačte kláves ovládanie + možnosť + MEDZERNÍK vyberte kartu.

 3. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Odstrániť" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + Shift + M. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete odstrániť vybratý riadok, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Odstrániť riadky tabuľky", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

  • Ak chcete odstrániť vybratý stĺpec, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Odstrániť stĺpce tabuľky", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

Pozrite tiež

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Excel pre Android umožňuje jednoducho vložiť a upraviť tabuľku v zošite pomocou vstavanej čítačky obrazovky TalkBack pre Android. Pridaním názvu alebo zvýraznením častí tabuľky rôznymi farbami môžete ovládanie tabuľky zjednodušiť. Tabuľku môžete rozšíriť o nové riadky a stĺpce, prípadne môžete údaje zobraziť vo forme grafu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Excel pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie v Exceli pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Prechod na ponuku kariet

Možnosti na úpravu hárka sú dostupné v ponuke kariet.

 1. Ak sa chcete presunúť z výberu v hárku a prejsť na prvú položku na obrazovke, najskôr potiahnite prstom nahor a potom nadol. Ozve sa názov zošita.

  Tip: Ak je v hornej časti hárka otvorená ponuka skratiek a chcete z tejto ponuky odísť, dvomi prstami ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.

 2. Potiahnite jedným prstom doprava, kým nebudete počuť: "Ďalšie možnosti". Potom dvojité ťuknutie jedným prstom obrazovky. Budete počuť: "Tab menu, Home vybratá." Potom dvojité ťuknutie obrazovky. Budete počuť: "Karta domov vybratá."

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov karty, ktorú chcete vybrať, napríklad: „Karta Vložiť“. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa pás s nástrojmi Vložiť.

  Poznámka: Karty Tabuľka, Obrázok, TvarGraf sú k dispozícii len vtedy, keď je v hárku vybratý príslušný objekt.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete vybrať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prechod na tabuľku v hárku

 1. Jedným prstom ťahajte doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Prechádza sa na tabuľku <podrobnosti o tabuľke a miesto zamerania>“

 2. Ťahajte jedným prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov požadovaného miesta v tabuľke. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta Tabuľka.

  Tip: Na kartu Tabuľka môžete prejsť aj spôsobom opísaným v časti Prechod na ponuku kariet.

Vloženie tabuľky

Pridajte tabuľku a prezentujte svoje údaje efektívne a systematicky. Môžete vložiť tabuľku do prázdneho hárka a vyplniť údaje. Tabuľku môžete rýchlo vytvoriť aj pomocou údajov v existujúcom klastri buniek.

 1. V hárku aplikácie Excel pre Android ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Hárok <názov hárka>“. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa aktuálne zameranie na hárku vo forme stĺpcov a riadkov.

 2. Potiahnutím jedným prstom po obrazovke prejdite na bunku, kam chcete vložiť tabuľku. Ozve sa aktuálne miesto. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete rozšíriť výber z jednej bunky na viacero buniek a vložiť väčšiu tabuľku, položte na obrazovku dva prsty a roztiahnite ich od seba smerom, ktorým chcete výber rozšíriť. Ozve sa informácia o prvej bunke vľavo hore a poslednej bunke vpravo dole, čím sa definuje vybratá oblasť.

 3. Podľa pokynov v časti Prechod na ponuku kariet prejdite na kartu Vložiť.

 4. Na karte Vložiť, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Tabuľky". Potom dvojité ťuknutie obrazovky. Budete počuť: "nie je začiarknuté, tabuľka obsahuje hlavičky, začiarkavacie políčko." Ak tabuľka obsahuje hlavičky, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť: "nie je začiarknuté, tabuľka obsahuje hlavičky, začiarkavacie políčko." Potom dvojité ťuknutie obrazovky. Budete počuť: "Checked".

 5. Ak chcete zo začiarkavacieho políčka odísť, dvomi prstami ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Pridanie alternatívneho textu s názvom tabuľky

Ak chcete, aby bolo ovládanie vašich tabuliek v aplikácii Excel pre Android jednoduché pre všetkých čitateľov, môžete pridať krátky popisný názov tabuľky a dokonca aj dlhší text, v ktorom tabuľku podrobne opíšete.

 1. Podľa pokynov v časti Prechod na tabuľku v hárku prejdite na tabuľku v hárku. Zameranie môže byť kdekoľvek v tabuľke.

 2. Na karte Tabuľka ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Ponuka Alternatívny text.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Alternatívny text.“

 3. V ponuke Alternatívny text ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Textové pole názvu.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Zobrazuje sa klávesnica <jazyk klávesnice>.“ Zadajte stručný názov tabuľky.

 4. Ak chcete napísať popis tabuľky, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Textové pole popisu.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Zobrazuje sa klávesnica <jazyk klávesnice>.“

 5. Ak sa chcete vrátiť na aktívny hárok, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Hárok <číslo hárka, podrobnosti o hárku>, vybraté.“ Ak chcete hárok aktivovať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie riadka alebo stĺpca do tabuľky

Tabuľku môžete jednoducho rozšíriť pridaním riadkov nad ňu alebo pod ňu, prípade pridaním stĺpcov naľavo alebo napravo od aktuálneho výberu v tabuľke.

 1. Podľa pokynov v časti Prechod na tabuľku v hárku prejdite na tabuľku v hárku.

 2. Na karte Tabuľka pridajte riadky alebo stĺpce:

  • Ak chcete vložiť riadok nad aktuálny výber, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým budete počuť: "Vložiť nad." Potom dvojité ťuknutie obrazovky.

  • Ak chcete vložiť riadok pod aktuálny výber, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým budete počuť: "Vložiť nižšie." Potom dvojité ťuknutie obrazovky.

  • Ak chcete vložiť stĺpec naľavo od aktuálneho výberu, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým budete počuť: "Vložiť naľavo." Potom dvojité ťuknutie obrazovky.

  • Ak chcete vložiť stĺpec napravo od aktuálneho výberu, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým budete počuť: "Vložiť napravo." Potom dvojité ťuknutie obrazovky.

Odstránenie riadka alebo stĺpca z tabuľky

Z tabuľky môžete rýchlo odstrániť celé nepotrebné riadky alebo stĺpce.

 1. Podľa pokynov v časti Prechod na tabuľku v hárku prejdite na tabuľku v hárku.

 2. Na karte Tabuľka vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete odstrániť riadky, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Odstrániť riadky.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť stĺpce, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Odstrániť stĺpce.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zvýraznenie údajov v tabuľke

Ak chcete zvýrazniť údaje v tabuľke, každý druhý riadok alebo stĺpec môžete vyfarbiť, prípadne môžete zvýrazniť iba prvý alebo posledný stĺpec. Tabuľky môžete tiež rýchlo vylepšiť pridaním preddefinovaných štýlov.

 1. Podľa pokynov v časti Prechod na tabuľku v hárku prejdite na tabuľku v hárku.

 2. Ak chcete vyfarbiť každý druhý riadok alebo stĺpec, na karte Tabuľka vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vyfarbiť každý druhý riadok, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Prepínač Pruhované riadky, nezačiarknuté.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete vyfarbiť každý druhý stĺpec, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Prepínač Pruhované stĺpce, nezačiarknuté.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete použiť preddefinovaného štýlu pruhované riadok alebo stĺpec, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým budete počuť: "Tabuľka ponukou štýly" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Štýly tabuliek." V zozname, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Budete počuť Popis požadovaný štýl. Ak chcete vybrať štýl, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vyfarbiť prvý alebo posledný riadok, na karte Tabuľka vykonajte niektorý z týchto korkov:

  • Ak chcete vyfarbiť prvý stĺpec, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Prvý stĺpec, nezačiarknuté.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete vyfarbiť posledný stĺpec, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Posledný stĺpec, nezačiarknuté.“ Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete použiť preddefinovaného štýlu prvého alebo posledného stĺpca v tabuľke, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým budete počuť: "Ponuka štýly tabuľky." Potom dvojité ťuknutie obrazovky. Budete počuť: "Štýly tabuliek." V zozname, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Medium" alebo "Tmavá". V Stredný štýl zoznamu, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť: "Zjednodušenej sivé, tabuľky štýlu médium." Tým sa a týchto štýlov môžete použiť na prvý riadok alebo stĺpec. V zozname Tmavý štýl, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť: "Tmavé Sivé, tabuľky štýl tmavá." Tým sa a týchto štýlov môžete použiť na prvú alebo poslednú stĺpce. Ak chcete vybrať štýl, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zobrazenie údajov v grafe

Údaje v tabuľke môžete zobraziť vo forme grafu.

 1. Podľa pokynov v časti Prechod na tabuľku v hárku prejdite na tabuľku v hárku.

 2. Vyberte bunky tabuľky, ktoré chcete v grafe použiť, položte na obrazovku dva prsty a rozťahujte ich od seba, kým sa neozve požadovaný výber.

 3. Podľa pokynov v časti Prechod na ponuku kariet prejdite na kartu Vložiť.

 4. Na páse s nástrojmi Vložiť ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Ponuka Graf“. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Graf.“

 5. V ponuke Graf ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť typ grafu, ktorý chcete vybrať, napríklad: „Ponuka Koláčový.“ Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa názov vybratého typu grafu, napríklad: „Koláčový.“ Otvorí sa zoznam typov grafov.

 6. Zoznam typov grafov môžete prehľadávať potiahnutím prstom doľava alebo doprava. Ozvú sa názvy položiek zoznamu, napríklad: „Priestorový koláčový, položka zoznamu.“ Ak chcete niektorý typ grafu vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku. V hárku sa vygeneruje graf.

Pozrite tiež

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Usporiadanie údajov do tabuľky na analýzu rýchlejšie pomocou Excel Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Tabuľky umožňujú jednoduché filtrovanie údajov a výpočet súčtov.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Excel Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Excel Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Excel Online.

 1. V Excel Online, vyberte bunky, ktoré chcete zahrnúť do tabuľky.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + L otvorte dialógové okno Vytvorenie tabuľky.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie tabuľky stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab, až budete počuť: "Nezačiarknuté, políčko Tabuľka obsahuje hlavičky." Stlačením klávesu medzerník začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka políčko Tabuľka obsahuje hlavičky, v závislosti od toho, či chcete použiť ako hlavičky tabuľky horný riadok.

  Poznámka: Hlavičky tabuliek sú potrebné na to, aby tabuľka bola dostupná pre čítačky obrazovky. Čítačky obrazovky používajú informácie z hlavičky, ktoré určujú spôsob vyhľadávania buniek tabuľky.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "OK", a potom stlačte kláves Enter.

 5. Teraz môžete zadať údaje. Zadajte alebo nahrádzania údajov v bunke, prejde do bunky má a zadajte text, číslo alebo vzorec.

  Tip: Ďalšie informácie o pridávaní alebo úprave údajov, označovať základné úlohy pomocou čítačky obrazovky s Excelom.

Pozrite tiež

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Vyhľadanie a nahradenie údajov v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×