Vloženie ovládacieho prvku predlohy alebo podrobností

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V programe Microsoft Office InfoPath môžete pomocou ovládacieho prvku predlohy alebo podrobností prepojiť jeden ovládací prvok na druhý tak, že výber v prvom ovládacom prvku bude určovať, čo sa zobrazí v druhom ovládacom prvku.

Obsah článku

Používanie ovládacieho prvku predlohy alebo podrobností

Požiadavky na kompatibilitu

Vloženie ovládacieho prvku predlohy alebo podrobností

Zmena predvoleného vzťahu predlohy a podrobností

Používanie ovládacieho prvku predlohy alebo podrobností

Ovládací prvok predlohy alebo podrobností je množina dvoch súvisiacich ovládacích prvkov. Jeden ovládací prvok je označený ako ovládací prvok predlohy a druhý ako ovládací prvok podrobností. Ovládací prvok predlohy má vždy podobu opakujúca sa tabuľka. Ovládacím prvkom podrobností môže byť opakujúca sa tabuľka alebo opakujúca sa sekcia.

Ovládací prvok predlohy alebo podrobností môžete použiť, ak chcete:

 • umožniť používateľom vyplňujúcim formuláre založené na šablóne formulára pracovať účinnejšie s veľkým množstvom údajov,

 • zobraziť ekvivalent vzťahu „one-to-one” (Ovládací prvok predlohy alebo podrobností môžete použiť napríklad pri navrhovaní šablóny formulára ľudských zdrojov, ktorá je pripojená k databáze záznamov o zamestnancoch. Ovládací prvok predlohy môže zobraziť meno a funkciu zamestnanca a ovládací prvok podrobností môže zobraziť umiestnenie, dátum prijatia do zamestnania a dátum narodenia zamestnanca.),

 • zobraziť ekvivalent vzťahu „one-to-many” (Ovládací prvok predlohy môžete použiť na zobrazenie jednej množiny záznamov (napríklad mien zákazníkov) a ovládací prvok podrobností na zobrazenie súvisiacich záznamov (napríklad objednávok zákazníkov)).

V nasledujúcom príklade zamestnanci oddelenia ľudských zdrojov kliknutím na riadok v opakujúcej sa tabuľke získajú prístup k podrobným informáciám o zamestnancovi.

Informácie o zamestnancoch v ovládacích prvkoch predlohy a podrobností vo formulári

Ak používatelia kliknú na konkrétny riadok v opakujúcej sa tabuľke (ovládacom prvku predlohy), podrobné záznamy sa zobrazia v opakujúcej sa sekcii alebo opakujúcej sa tabuľke (ovládacom prvku podrobností) na ľubovoľnom mieste vo formulári.

V programe InfoPath je k dispozícii preddefinovaný ovládací prvok predlohy alebo podrobností, ktorý môžete vložiť pomocou pracovnej tably Ovládacie prvky. Ovládací prvok predlohy alebo podrobností môžete vytvoriť vložením opakujúcej sa tabuľky alebo opakujúcej sa sekcie (alebo dvoch opakujúcich sa tabuliek) a zmenou vlastností jednotlivých ovládacích prvkov.

Ak je šablóna formulára určená predovšetkým na zobrazovanie na obrazovke, ovládací prvok podrobností umiestnite do oblasť posúvania v šablóne formulára. Používateľom to umožní posúvanie medzi údajmi, ak sa v ovládacom prvku zobrazuje veľké množstvo údajov. Nepredstavuje to však najlepšiu možnosť, ak je predpoklad, že používatelia budú chcieť formuláre tlačiť, pretože všetky údaje, ktoré sú skryté v posuvnej oblasti na obrazovke, budú skryté aj vo vytlačenom formulári.

Na začiatok stránky

Požiadavky na kompatibilitu

Pri navrhovaní šablóny formulára v programe InfoPath je možné vybrať návrh šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom. Pri navrhovaní šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom ovládacie prvky predlohy alebo podrobností nie sú k dispozícii na pracovnej table Ovládacie prvky, pretože ich vo webovom prehľadávači nie je možné zobraziť.

Taktiež platí, že síce máte prístup ku karte Predloha alebo podrobnosti v dialógových oknách Opakujúca sa sekcia - vlastnosti a Opakujúca sa tabuľka - vlastnosti, na karte však nie sú k dispozícii žiadne nastavenia (zobrazujú sa ako neaktívne).

Ak chcete obísť toto obmedzenie, môžete šablónu formulára navrhnúť tak, aby mohli používatelia zobraziť dve zobrazenia, "nadradený" zobrazenia, ktoré obsahuje zoznam určitých položiek a zobrazenie "detail" s rozšírenými informáciami každej položky v zobrazení predlohy.

Na začiatok stránky

Vloženie ovládacieho prvku predlohy alebo podrobností

Postup pri vkladaní ovládacieho prvku predlohy alebo podrobností sa nepatrne líši v závislosti od toho, či navrhujete novú prázdnu šablónu formulára alebo šablónu založenú na databáze či inom externom zdroji údajov.

Po vložení ovládacieho prvku predlohy alebo podrobností z pracovnej tably Ovládacie prvky, program InfoPath vloží opakujúca sa tabuľka a opakujúcej sa sekcie, ktoré sú viazané na rovnaké opakujúca sa skupina v zdroji údajov. V predvolenom nastavení obsahujú oba ovládacie prvky ďalšie ovládacie prvky, ktoré sú viazané na polia v príslušnej opakujúcej sa skupine.

Nasledujúci príklad zobrazuje ovládacieho prvku predlohy alebo podrobností v režim návrhu.

Ovládací prvok predlohy alebo podrobností, s ovládacím prvkom podrobností vybratý v režime návrhu

Ovládacie prvky môžu byť viazané alebo neviazané. Keď je ovládací prvok viazaný, je pripojený k poľu alebo skupine v zdroji údajov, takže údaje zadané do ovládacieho prvku sú uložené v príslušnom súbore formulára (.xml). Keď je ovládací prvok neviazaný, nie je pripojený k poľu ani k skupine a údaje zadané do ovládacieho prvku sa neukladajú. Ak kliknete alebo prejdete kurzorom myši na ovládací prvok, v pravom hornom rohu ovládacieho prvku sa zobrazí text a ikona viazania. Text označuje skupinu alebo pole, na ktoré je ovládací prvok viazaný v zdroji údajov. Ikona označuje, či je ovládací prvok správne viazaný na skupinu alebo pole. Keď je väzba správna, zobrazí sa ikona zelenej farby. Ak nie je niečo s väzbou v poriadku, zobrazí sa ikona modrej alebo červenej farby.

Zdroj údajov pre šablónu formulára pozostáva z polí a skupín, ktoré sa zobrazujú v Hierarchické zobrazenie na pracovnej table Zdroj údajov. Ovládacie prvky predlohy alebo podrobností sú vždy viazané na opakujúce sa skupiny. V nasledujúcom príklade, ako ovládacieho prvku predlohy a ovládací prvok podrobností sú viazané na d:Employees opakujúcou sa skupinou na pracovnej table Zdroj údajov.

Vzťah medzi ovládacím prvkom predlohy alebo podrobností v šablóne formulára a opakujúcou sa skupinou v zdroji údajov

Poznámka: Ak sú ovládacie prvky predlohy a podrobností vo vzťahu „one-to-many”, obvykle sú viazané na samostatné opakujúce sa skupiny. Informácie o tom, ako je možné vytvoriť vzťah „one-to-many” namiesto vzťahu „one-to-one”, nájdete v téme Zmena predvoleného vzťahu predlohy a podrobností uvedenej nižšie v tomto článku.

Vloženie ovládacieho prvku predlohy alebo podrobností do novej prázdnej šablóny formulára

V programe InfoPath je k dispozícii preddefinovaný ovládací prvok predlohy alebo podrobností, ktorý môžete vložiť pomocou pracovnej tably Ovládacie prvky. Ovládací prvok predlohy alebo podrobností môžete vytvoriť vložením opakujúcej sa tabuľky alebo opakujúcej sa sekcie (alebo dvoch opakujúcich sa tabuliek) a zmenou vlastností jednotlivých ovládacích prvkov.

Ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára, začiarkavacie políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky je predvolene začiarknuté. V InfoPathe je tak k dispozícii automatické vytváranie polí a skupín v zdroji údajov pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. Tieto polia a skupiny sú na pracovnej table Zdroj údajov zastúpené ikonami priečinkov a súborov.

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Predloha alebo podrobnosti.

 4. Do poľa Počet stĺpcov v predlohe v dialógovom okne Vloženie predlohy alebo podrobností zadajte počet stĺpcov pre ovládací prvok predlohy.

 5. Do poľa Počet polí v podrobnostiach zadajte počet polí pre ovládací prvok podrobností.

  V programe InfoPath sa do šablóny formulára vložia dva ovládacie prvky, prvý s menovkou Opakujúca sa tabuľka (predloha) a druhý s menovkou Opakujúca sa sekcia (podrobnosti).

 6. Ak chcete otestovať vzťah medzi predlohou a podrobnosťami, na paneli s nástrojmi Štandardný kliknite na tlačidlo Ukážka a potom do ovládacieho prvku predlohy zadajte údaje. V ovládacom prvku podrobností by sa mali zobraziť zodpovedajúce údaje.

Vloženie ovládacieho prvku predlohy alebo podrobností do šablóny formulára, ktorá je založená na existujúcom zdroji údajov

Ak návrh šablóny formulára na existujúci súbor Extensible Markup Language (XML), databázy alebo webovej služby, program InfoPath pochádza polia a skupiny na pracovnej table Zdroj údajov z existujúceho zdroja údajov. V tomto scenári, môžete vložiť ovládacieho prvku predlohy alebo podrobností z pracovnej tably Ovládacie prvky, ako je popísané v nasledujúcom postupe.

Podľa potreby je možné ovládacie prvky predlohy a podrobností naviazať na rovnakú opakujúcu sa skupinu alebo na rozdielne opakujúce sa skupiny. Ovládacie prvky, ktoré sa zobrazujú v ovládacích prvkoch predlohy alebo podrobností, sú viazané na polia, ktoré sú súčasťou opakujúcej sa skupiny.

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Opakujúca sa tabuľka.

 4. Na prvej strane sprievodcu Väzba opakujúcej sa tabuľky kliknite na opakujúcu sa skupinu, na ktorú chcete naviazať riadky tabuľky, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. Ak tabuľka pozostáva iba z jedného stĺpca, namiesto opakujúcej sa skupiny môžete vybrať opakujúce sa pole.

  Tip: Ak chcete vytvoriť novú opakujúcu sa skupinu, na ktorú chcete naviazať tabuľku, pravým tlačidlom myši kliknite na skupinu, ku ktorej chcete opakujúcu sa skupinu pridať. V kontextovej ponuke kliknite na položku Pridať a potom do dialógového okna Pridanie poľa alebo skupiny zadajte vlastnosti opakujúcej sa skupiny.

 5. Ak chcete do tabuľky pridať stĺpce, dvakrát kliknite na príslušné polia v zozname Viazanie údajov.

  Tip: Ak chcete vytvoriť nové pole a pridať ho ako stĺpec, pravým tlačidlom myši kliknite na skupinu, na ktorú je tabuľka naviazaná, v kontextovej ponuke kliknite na položku Pridať a potom do dialógového okna Pridanie poľa alebo skupiny zadajte vlastnosti poľa.

 6. Ak chcete zmeniť usporiadanie stĺpcov, kliknite na stĺpec v zozname Stĺpce v tabuľke, kliknite na tlačidlo Posunúť nahor alebo Posunúť nadol a potom na tlačidlo Dokončiť.

 7. Dvakrát kliknite na menovku Opakujúca sa tabuľka umiestnenú pod tabuľkou v šablóne formulára.

 8. Kliknite na kartu Predloha alebo podrobnosti.

 9. Kliknite na možnosť Nastaviť ako predlohu, do poľa Identifikácia predlohy zadajte názov a potom kliknite na tlačidlo OK.

 10. Umiestnite kurzor v šablóne formulára miesto, kam chcete vložiť opakujúcej sa sekcie (ovládací prvok podrobností).

 11. Na pracovnej table Ovládacie prvky kliknite v časti Vložiť ovládacie prvky na položku Opakujúca sa sekcia.

  Poznámka: Ako ovládací prvok podrobností môžete použiť aj ďalšiu opakujúcu sa tabuľku.

 12. Na prvej strane sprievodcu Opakujúca sa sekcia – väzba kliknite na opakujúcu sa skupinu, na ktorú chcete naviazať sekciu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 13. Dvakrát kliknite na menovku Opakujúca sa sekcia , ktorá sa zobrazuje pod sekciou v šablóne formulára.

 14. Kliknite na kartu Predloha alebo podrobnosti.

 15. Kliknite na možnosť Nastaviť ako podrobnosti a potom na názov ovládacieho prvku predlohy v zozname Prepojenie na identifikáciu predlohy.

 16. Ak chcete zmeniť predvolené, vzťah "one-to-one" ovládacieho prvku predlohy alebo podrobností vzťahu one-to-many, kliknite na položku podľa poľa kľúča v časti Vzťah predlohy a podrobností a potom kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Vzhľad tlačidla vedľa polí pole kľúča (predloha) a pole kľúč (Podrobnosti) vyberte požadované kľúčové polia.

 17. Ak chcete otestovať vzťah medzi predlohou a podrobnosťami, na paneli s nástrojmi Štandardný kliknite na tlačidlo Ukážka a potom do ovládacieho prvku predlohy zadajte údaje. V ovládacom prvku podrobností by sa mali zobraziť zodpovedajúce údaje.

Tip: Ovládacie prvky predlohy alebo podrobností môžete vložiť aj pomocou pracovnej tably Zdroj údajov. Ak chcete vytvoriť ovládací prvok predlohy, na pracovnej table Zdroj údajov kliknite pravým tlačidlom myši na opakujúcu sa skupinu, na ktorú chcete naviazať ovládací prvok predlohy, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Opakujúca sa tabuľka. Ovládací prvok podrobností môžete vytvoriť podľa rovnakého postupu.

Na začiatok stránky

Zmena predvoleného vzťahu predlohy a podrobností

Ak vložíte ovládací prvok predlohy alebo podrobností do šablóny formulára pomocou pracovnej tably Ovládacie prvky, v programe InfoPath sa vytvorí medzi ovládacím prvkom predlohy a ovládacím prvkom podrobností vzťah „one-to-one”. Vzťah „one-to-one” znamená, že pre každý výber v ovládacom prvku predlohy sa v ovládacom prvku podrobností zobrazí jeden zodpovedajúci výsledok.

Vzťah predlohy a podrobností môžete zmeniť z predvoleného vzťahu „one-to-one” na vzťah „one-to-many”. Vzťah „one-to-many” znamená, že pre každý výber v ovládacom prvku predlohy sa v ovládacom prvku podrobností môže zobraziť niekoľko zodpovedajúcich výsledkov.

Ak do šablóny formulára vložíte ovládací prvok predlohy alebo podrobností, v programe InfoPath sa predvolene vloží opakujúca sa tabuľka a opakujúca sa sekcia. Oba tieto ovládacie prvky sú viazané na rovnakú opakujúcu sa skupinu v zdroji údajov. V predvolenom nastavení obsahujú oba ovládacie prvky ďalšie ovládacie prvky, ktoré sú viazané na polia v príslušnej opakujúcej sa skupine. Ak sú však ovládacie prvky predlohy a podrobností vo vzťahu „one-to-many”, obvykle sú viazané na samostatné opakujúce sa skupiny.

Ak ste vložili ovládací prvok predlohy alebo podrobností do šablóny formulára pomocou pracovnej tably Ovládacie prvky a namiesto vzťahu „one-to-one” chcete vytvoriť vzťah „one-to-many”, môžete odstrániť ovládací prvok podrobností vytvorený v programe InfoPath. Potom môžte podľa nasledujúceho postupu vytvoriť nový, vyhovujúcejší ovládací prvok podrobností:

 1. Vyberte opakujúcu sa sekciu, ktorá je určená ako ovládací prvok podrobností, a potom stlačte kláves DELETE.

 2. Do šablóny formulára vložte novú opakujúcu sa sekciu.

  Ako?

  1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

  2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

  3. Na pracovnej table Ovládacie prvky začiarknite políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov.

  4. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Opakujúca sa sekcia.

 3. Do opakujúcej sa sekcie vložte požadované ovládacie prvky.

  Ako?

  1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

  2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

  3. Na pracovnej table Ovládacie prvky začiarknite políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov.

  4. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na ovládací prvok, ktorý chcete vložiť.

  5. Zopakujte kroky 1 až 4 pre každý ovládací prvok, ktorý chcete vložiť.

 4. Dvakrát kliknite na opakujúcu sa sekciu v šablóne formulára.

 5. Kliknite na kartu Predloha alebo podrobnosti.

 6. V časti Nastavenie predlohy a podrobností kliknite na možnosť Nastaviť ako podrobnosti.

 7. V zozname Prepojenie na identifikáciu predlohy kliknite na názov ovládacieho prvku predlohy.

 8. V časti Vzťah predlohy a podrobností kliknite na možnosť Podľa poľa kľúča.

 9. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Vzhľad tlačidla vedľa poľa pole kľúča (predloha) a v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole kľúča pre ovládací prvok predlohy a potom kliknite na tlačidlo OK.

 10. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Vzhľad tlačidla vedľa poľa pole kľúča (Podrobnosti) a potom v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny, kliknite na položku pole kľúča pre ovládací prvok podrobností a kliknite na tlačidlo OK.

Tip: Ak chcete vytvoriť vzťah „one-to-many” pri vytvorení ovládacieho prvku predlohy alebo podrobností, namiesto preddefinovaného ovládacieho prvku predlohy alebo podrobností, ktorý je k dispozícii na pracovnej table Ovládacie prvky, manuálne vytvorte vlastný ovládací prvok predlohy alebo podrobností. Vlastný ovládací prvok môžete vytvoriť nastavením vzťahu predlohy a podrobností medzi opakujúcou sa tabuľkou a opakujúcou sa sekciou alebo medzi dvomi opakujúcimi sa tabuľkami v šablóne formulára. Ak to chcete vykonať, otvorte dialógové okno Vlastnosti každého ovládacieho prvku a potom určite jeden ovládací prvok ako ovládací prvok predlohy a druhý ako ovládací prvok podrobností. Úpravou vlastností ovládacieho prvku podrobností môžete pomocou polí kľúča nastaviť vzťah „one-to-many”.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×