Vloženie ovládacieho prvku prílohy súboru

Ak chcete umožniť používateľom vkladať súbory do formulára programu Microsoft Office InfoPath, môžete v šablóne formulára použiť ovládací prvok prílohy súboru. Pomocou tohto ovládacieho prvku môžu používatelia priložiť súbor k formuláru a súbory sa potom zakódujú a uložia s údajmi formulára.

Obsah článku

Používanie ovládacieho prvku prílohy súboru

Možnosti používateľa

Vloženie ovládacieho prvku prílohy súboru

Podrobnosti zabezpečenia

Používanie ovládacieho prvku prílohy súboru

Ovládací prvok prílohy súboru môžete použiť, ak chcete:

 • Umožniť používateľom priložiť k formuláru dokumenty, pracovné hárky a ďalšie typy súborov.

 • Priložiť k šablóne formulára súbor, napríklad súbor obsahujúci doplnkové informácie o šablóne formulára.

 • Pracovať s binárny súbor súbormi z databázy alebo iného externého zdroja údajov.

V nasledujúcom príklade sa dokument programu Microsoft Office Word 2007 priloží k formuláru programu InfoPath. Dokument obsahuje podrobnosti o navrhovanom programe pre medzinárodné obchodné stretnutie.

file attached to form via file attachment control

V predvolenom nastavení môžu používatelia prehľadávať, odstraňovať alebo nahrádzať súbory v ovládacom prvku prílohy súboru. Používatelia môžu priložiť k formuláru ľubovoľný typ súboru okrem potenciálne nebezpečných súborov, ktoré môžu obsahovať vírusy, ako sú napríklad súbory .bat alebo .exe. Podľa potreby môžete obmedziť typy súborov, ktoré môžu používatelia vložiť do ovládacieho prvku prílohy súboru vo formulári.

Súvisiace ovládacie prvky

Program InfoPath obsahuje ovládacie prvky, ktoré sú podobné ovládacím prvkom prílohy súboru, ale slúžia na iné účely. Informácie o tom, ktorý z týchto ovládacích prvkov pracuje v konkrétnej šablóne formulára najlepšie, nájdete v nasledujúcom zozname:

Ovládací prvok obrázka    Ovládací prvok obrázka umožňuje používateľom podobne ako ovládací prvok prílohy súboru prehľadávať, odstraňovať a nahrádzať súbory vo formulároch. Líšia sa v tom, že do ovládacieho prvku obrázka môžete pridať iba súbory obrázkov, kým ovládací prvok prílohy súboru prijíma všetky typy súborov vrátane súborov s obrázkami. Obidva ovládacie prvky používajú typ údajov base64, ktorý slúži na kódovanie a dekódovanie binárnych súborov na ukladanie a zobrazovanie.

Hypertextové prepojenie    Namiesto toho, aby ste umožnili používateľom vkladanie súborov do formulárov, čím sa môže zvýšiť veľkosť súboru formulára, môžete použiť v šablóne formulára ovládací prvok hypertextového prepojenia, ktorý umožní používateľom vložiť prepojenia na príslušný súbor.

Na začiatok stránky

Možnosti používateľa

V závislosti od možností, ktoré ste určili pre ovládací prvok prílohy súboru, môžu používatelia buď vložiť súbor do prázdneho ovládacieho prvku prílohy súboru alebo nahradiť prílohu súboru, ktorá už existuje. V oboch prípadoch môžu používatelia vyhľadať súbor kliknutím do ovládacieho prvku súboru. Keď sa zobrazí dialógové okno Pripojiť súbor, používatelia môžu vyhľadať požadovaný súbor.

Môžete presne určiť, ktoré typy súborov môžu používatelia pridať k ovládacím prvkom prílohy súboru. Po zadaní typov súborov, ktoré chcete povoliť, program InfoPath automaticky skryje v dialógovom okne Pripojiť súbor všetky nepodporované súbory. Ak napríklad obmedzíte prílohy súborov na súbory typu .txt, súbory typu .docx, .pptx a ďalšie typy súborov budú v dialógovom okne skryté aj v prípade, že v priečinku existujú.

Ak sa používatelia pokúsia vložiť typ súboru, ktorý je potenciálne nebezpečný, napríklad spustiteľný súbor (.exe), zobrazí sa hlásenie zabezpečenia s oznámením, že typ súboru nie je bezpečný, a zabráni jeho priloženiu k formuláru. Program InfoPath predvolene blokuje tieto typy nebezpečných súborov. Ďalšie informácie týkajúce sa nebezpečných súborov nájdete v tomto článku v téme Podrobnosti zabezpečenia.

Na začiatok stránky

Vloženie ovládacieho prvku prílohy súboru

Postup pri vkladaní ovládacieho prvku prílohy súboru sa nepatrne líši v závislosti od toho, či navrhujete novú prázdnu šablónu formulára alebo šablónu založenú na databáze či inom externom zdroji údajov.

Nasledujúci príklad zobrazuje vzhľad ovládacieho prvku prílohy súboru vybratého v režim návrhu.

File attachment control selected in design mode

Ovládacie prvky môžu byť viazané alebo neviazané. Keď je ovládací prvok viazaný, je pripojený k poľu alebo skupine v zdroji údajov, takže údaje zadané do ovládacieho prvku sú uložené v príslušnom súbore formulára (.xml). Keď je ovládací prvok neviazaný, nie je pripojený k poľu ani k skupine a údaje zadané do ovládacieho prvku sa neukladajú. Ak kliknete alebo prejdete kurzorom myši na ovládací prvok, v pravom hornom rohu ovládacieho prvku sa zobrazí text a ikona viazania. Text označuje skupinu alebo pole, na ktoré je ovládací prvok viazaný v zdroji údajov. Ikona označuje, či je ovládací prvok správne viazaný na skupinu alebo pole. Keď je väzba správna, zobrazí sa ikona zelenej farby. Ak nie je niečo v poriadku s väzbou, zobrazí sa ikona modrej alebo červenej farby.

Zdroj údajov pre šablónu formulára pozostáva z polí a skupín zobrazovaných v hierarchickom zobrazení na pracovnej table Zdroj údajov. Ovládacie prvky prílohy súboru sú vždy viazané na pole s typom údajov Obrázok alebo príloha súboru (base64). V nasledujúcom príklade je ovládací prvok prílohy súboru v šablóne formulára viazaný na pole discussionItemAttachment na pracovnej table Zdroj údajov.

Relationship between file attachment control on form template and corresponding field in data source

Vloženie ovládacieho prvku prílohy súboru do novej prázdnej šablóny formulára

Ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára, začiarkavacie políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky je predvolene začiarknuté. V programe InfoPath je tak k dispozícii automatické vytváranie polí a skupín v zdroji údajov pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. Tieto polia a skupiny sú na pracovnej table Zdroj údajov zastúpené ikonami priečinkov a súborov.

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT+I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Príloha súboru.

 4. Ak chcete pridať označenie k ovládaciemu prvku, zadajte text nad alebo naľavo od ovládacieho prvku, za ktorým nasleduje dvojbodka (:).

 5. V predvolenom nastavení môžu používatelia priložiť k formuláru ľubovoľný typ súboru okrem súborov typu .exe, ktoré program InfoPath blokuje z dôvodov zabezpečenia. Ak chcete obmedziť typy súborov, ktoré môžu používatelia priložiť k formulárom, vykonajte nasledujúce kroky:

  1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok prílohy súboru.

  2. Kliknite na kartu Údaje.

  3. V časti Overovanie a pravidlá začiarknite políčko Povoliť používateľovi iba prikladanie súborov nasledovného typu a potom do poľa zadajte prípony súborov požadovaného typu. Ak napríklad zadáte príponu .docx, používatelia budú môcť k ovládaciemu prvku prílohy súboru vo formulári prikladať iba súbory programu Office Word 2007.

   Poznámka: Pri navrhovaní šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom nie je možné zadávať typy súborov povolené v ovládacom prvku prílohy súboru.

 6. V predvolenom nastavení sa do šablóny formulára vloží ikona prílohy súboru s textom zástupného symbolu.

 7. Ak chcete namiesto textu zástupného symbolu zobraziť v ovládacom prvku predvolenú prílohu súboru, vykonajte nasledujúce kroky:

  1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok prílohy súboru.

  2. Kliknite na kartu Údaje.

  3. V časti Väzba kliknite na prepínač Zadajte predvolený súbor a potom na tlačidlo Prehľadávať.

  4. V dialógovom okne Pripojiť súbor vyberte súbor, ktorý sa má zobraziť v poli prílohy súboru v šablóne formulára a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

Vloženie ovládacieho prvku prílohy súboru do šablóny formulára, ktorá je založená na existujúcom zdroji údajov

Ak budete pri návrhu šablóny formulára vychádzať z existujúceho súboru, databázy alebo webovej služby vo formáte XML (Extensible Markup Language), program InfoPath odvodí polia a skupiny z pracovnej tably Zdroj údajov z existujúceho zdroja údajov. V takomto prípade je možné vložiť ovládací prvok prílohy súboru presunutím poľa z pracovnej tably Zdroj údajov do šablóny formulára alebo vložením ovládacieho prvky prílohy súboru z pracovnej tably Ovládacie prvky, ako je popísané v nasledujúcom postupe:

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT+I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Príloha súboru.

 4. V dialógovom okne Príloha súboru – väzba vyberte pole, v ktorom chcete uložiť údaje prílohy súboru, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Program InfoPath používa ako označenie ovládacieho prvku názov poľa alebo skupiny. Ak je to potrebné, zmeňte text označenia.

 6. V predvolenom nastavení môžu používatelia priložiť k formuláru ľubovoľný typ súboru okrem súborov typu .exe, ktoré program InfoPath blokuje z dôvodov zabezpečenia. Ak chcete obmedziť typy súborov, ktoré môžu používatelia priložiť k formulárom, vykonajte nasledujúce kroky:

  1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok prílohy súboru.

  2. Kliknite na kartu Údaje.

  3. V časti Overovanie a pravidlá začiarknite políčko Povoliť používateľovi iba prikladanie súborov nasledovného typu a potom do poľa zadajte prípony súborov požadovaného typu. Ak napríklad zadáte príponu .docx, používatelia budú môcť k ovládaciemu prvku prílohy súboru vo formulári prikladať iba súbory programu Office Word 2007.

   Poznámka: Pri navrhovaní šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom nie je možné zadávať typy súborov povolené v ovládacom prvku prílohy súboru.

 7. V predvolenom nastavení sa do šablóny formulára vloží ovládací prvok prílohy súboru s textom zástupného symbolu.

 8. Ak chcete namiesto textu zástupného symbolu zobraziť v ovládacom prvku predvolený súbor, vykonajte nasledujúce kroky:

  1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok prílohy súboru.

  2. Kliknite na kartu Údaje.

  3. V časti Väzba kliknite na prepínač Zadajte predvolený súbor a potom na tlačidlo Prehľadávať.

  4. V dialógovom okne Pripojiť súbor vyberte súbor, ktorý sa má zobraziť v poli prílohy súboru v šablóne formulára.

   Tip: Ovládacie prvky môžete vložiť aj z pracovnej tably Zdroj údajov. Na pracovnej table Zdroj údajov kliknite pravým tlačidlom myši na pole, na ktoré chcete naviazať ovládací prvok prílohy súboru, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Príloha súboru. Ak sa možnosť Príloha súboru nezobrazuje v kontextovej ponuke, presvedčte sa, či pole obsahuje typ údajov obrázka alebo prílohy súboru.

Na začiatok stránky

Podrobnosti zabezpečenia

Program InfoPath neumožňuje priloženie niektorých typov súborov, napríklad súborov typu .exe, .com alebo .bat, k formuláru. Toto obmedzenie zabraňuje tomu, aby škodlivé spustiteľné súbory nepriaznivo ovplyvňovali počítače používateľov. Na určenie typov súborov, ktoré sú považované za nebezpečné, používa program InfoPath podobný model ako program Microsoft Office Outlook.

V predvolenom nastavení sú v programe InfoPath považované za nebezpečné tieto prípony súborov: .ade, .adp, .app, .asp, .bas, .bat, .cer, .chm, .cmd, .com, .cpl, .crt, .csh, .der, .exe, .fxp, .hlp, .hta, .inf, .ins, .isp, .its, .js, .jse, .ksh, .lnk, .mad, .maf, .mag, .mam, .maq, .mar, .mas, .mat, .mau, .mav, .maw, .mda, .mdb, .mde, .mdt, .mdw, .mdz, .msc, .msh, .msh1, .msh2, .msh1xml, .msh2xml, .mshxml, .msi, .msp, .mst, .ops, .pcd, .pif, .plg, .prf, .prg, .pst, .reg, .scf, .scr, .sct, .shb, .shs, .tmp, .url, .vb, .vbe, .vbs, .vsmacros, .vsw, .ws, .wsc, .wsf, .wsh.

Správcovia systému môžu do tohto zoznamu pridať typy súborov vložením určitého kľúča databázy Registry nastavením jeho hodnoty do zoznamu prípon oddelených bodkočiarkou. Zo zoznamu nebezpečných prípon môžu tiež súbory odstrániť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×