Vloženie ovládacieho prvku obrázka

Ak chcete umožniť používateľom vkladať obrázky do formulára programu Microsoft Office InfoPath, môžete v šablóne formulára použiť ovládací prvok obrázka. Ovládací prvok obrázka umožní používateľom vložiť obrázok do určenej oblasti formulára. Údaje obrázka sa potom uložia do súboru základného formulára (.xml). Používatelia môžu do ovládacieho prvku obrázka vložiť akýkoľvek typ obrázka, ktorý sa dá zobraziť v programe Windows Internet Explorer.

Obsah článku

Používanie ovládacieho prvku obrázka

Možnosti používateľa

Informácie týkajúce sa kompatibility

Vloženie ovládacieho prvku obrázka

Tipy na rozloženie

Používanie ovládacieho prvku obrázka

Ovládací prvok obrázka môžete použiť, ak chcete:

 • Pridať do šablóny formulára prázdne miesto, kam môžu používatelia vkladať obrázky vrátane fotografií, obrázkov ClipArt a kresieb.

 • Pridať do šablóny formulára trvalý obrázok, ktorý nie je možné nahradiť ani odstrániť, napríklad logo spoločnosti.

 • Pridať do šablóny formulára dočasný obrázok, ktorý používatelia môžu odstrániť alebo nahradiť, napríklad fotografiu zástupného symbolu.

 • Uložiť údaje obrázka ako kódované údaje do súborov používateľských formulárov (.xml). V programe InfoPath sa na kódovanie a dekódovanie binárny súbor súborov, napríklad súborov typu .gif alebo .jpg, používa kódovanie base64.

 • Uložiť údaje obrázka ako hypertextové prepojenie do súborov používateľských formulárov (.xml).

 • Zobraziť v šablóne formulára obrázky načítané z databázy alebo iného externého zdroja údajov.

V nasledujúcom príklade je ovládací prvok obrázka použitý v šablóne formulára hlásenia poistnej udalosti na zhromažďovanie fotografií poškodených vozidiel od majiteľov poistných zmlúv. Návrhár formulára umiestnil ovládací prvok obrázka do opakujúca sa sekcia, aby používatelia mohli pridať do formulárov potrebný počet fotografií.

A picture control inside a repeating section on a form template

Keď pridáte ovládací prvok obrázka do šablóny formulára, v programe InfoPath sa predvolene vloží prázdny ovládací prvok obrázka. Pri vypĺňaní formulárov založených na príslušnej šablóne môžu používatelia do prázdneho ovládacieho prvku obrázka pridať obrázok. Namiesto prázdneho ovládacieho prvku obrázka je možné zadať predvolený obrázok. Môžete tiež určiť, či používatelia budú môcť prehľadať, odstrániť alebo nahradiť obrázky vložené do ovládacieho prvku obrázka.

Súvisiace ovládacie prvky

Program InfoPath obsahuje ovládacie prvky, ktoré sú podobné ovládaciemu prvku obrázka, ale slúžia na iné účely. Informácie o tom, ktorý z týchto ovládacích prvkov pracuje v konkrétnej šablóne formulára najlepšie, nájdete v nasledujúcom zozname:

Ovládací prvok obrázka nakresleného rukou    Ovládací prvok obrázka nakresleného rukou sa zobrazuje a pracuje ako ovládací prvok obrázka. Rozdiel je v tom, že ovládací prvok obrázka nakresleného rukou umožňuje používateľom vytvárať kresby a skice pomocou pera tabletu počítača Tablet PC, ale neumožňuje im vkladať fotografie ani ďalšie obrázky. Do oboch ovládacích prvkov je možné uložiť údaje s kódovaním base64 v základnom súbore XML. Do ovládacieho prvku obrázka je však možné uložiť aj údaje obrázka ako hypertextové prepojenie v súbore XML.

Ovládací prvok prílohy súboru    Ak chcete používateľom umožniť prikladať k formulárom dokumenty, pracovné hárky, prezentácie a ďalšie súbory, namiesto ovládacieho prvku obrázka môžete použiť ovládací prvok prílohy súboru.

Pole pre text typu rich-text    Ak šablóna formulára obsahuje ovládacie prvky poľa pre text typu rich-text a úplné formátovanie RTF je povolené, používatelia môžu do polí pre text typu rich-text pridávať obrázky.

Na začiatok stránky

Možnosti používateľa

Ak do šablóny formulára vložíte ovládací prvok obrázka, používateľom sa v závislosti od návrhu šablóny zobrazí buď predvolený obrázok (ktorý ste zadali), alebo ikona obrázka a text pomôcky Kliknutím sem vložte obrázok. V nasledujúcom príklade môžu používatelia pri vyplňovaní formulára hlásenia poistnej udalosti kliknutím na ovládací prvok obrázka vložiť fotografie vozidla. V tomto prípade návrhár formulára umiestnil ovládací prvok obrázka do opakujúcej sa sekcie, aby používateľ mohol vložiť viacero fotografií.

Picture control inside repeating section

Po kliknutí na ovládací prvok obrázka môžu používatelia pomocou dialógového okna Vložiť obrázok vyhľadať obrázok. Po vložení súboru obrázka sa veľkosť ovládacieho prvku obrázka automaticky prispôsobí rozmerom daného obrázka.

Na začiatok stránky

Informácie týkajúce sa kompatibility

Pri navrhovaní šablóny formulára v programe InfoPath je možné vybrať návrh šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom. Pri navrhovaní šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom ovládacie prvky obrázka nie sú k dispozícii na pracovnej table Ovládacie prvky, pretože ich vo webovom prehľadávači nie je možné zobraziť.

Ak chcete používateľom umožniť vkladanie obrázkov do prehliadačom podporovaná šablóna formulára, môžete program InfoPath hosťovať na webovej stránke ako ovládací prvok formulára Microsoft ASP.NET a zapísaním kódu na strane servera vložiť obrázok v podobe údajov s kódovaním base64 do súboru XML šablóny formulára. Ako alternatívu je možné použiť pole pre text typu rich-text v šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom, pomocou ktorého môžu používatelia vkladať prepojené obrázky. Umožní sa tým uloženie údajov obrázkov v podobe hypertextového prepojenia do základného súboru XML.

Na začiatok stránky

Vloženie ovládacieho prvku obrázka

Postup pri vkladaní ovládacieho prvku obrázka sa nepatrne líši v závislosti od toho, či navrhujete novú prázdnu šablónu formulára alebo šablónu založenú na databáze či inom externom zdroji údajov.

Nasledujúci príklad zobrazuje vzhľad prázdneho ovládacieho prvku obrázka vybratého v režim návrhu.

Picture control selected in design mode

Ovládacie prvky môžu byť viazané alebo neviazané. Keď je ovládací prvok viazaný, je pripojený k poľu alebo skupine v zdroji údajov, takže údaje zadané do ovládacieho prvku sú uložené v príslušnom súbore formulára (.xml). Keď je ovládací prvok neviazaný, nie je pripojený k poľu ani k skupine a údaje zadané do ovládacieho prvku sa neukladajú. Ak kliknete alebo prejdete kurzorom myši na ovládací prvok, v pravom hornom rohu ovládacieho prvku sa zobrazí text a ikona viazania. Text označuje skupinu alebo pole, na ktoré je ovládací prvok viazaný v zdroji údajov. Ikona označuje, či je ovládací prvok správne viazaný na skupinu alebo pole. Keď je väzba správna, zobrazí sa ikona zelenej farby. Ak nie je niečo v poriadku s väzbou, zobrazí sa ikona modrej alebo červenej farby.

Zdroj údajov pre šablónu formulára pozostáva z polí a skupín zobrazovaných v hierarchickom zobrazení na pracovnej table Zdroj údajov. Ovládacie prvky obrázka sú vždy viazané na polia. V nasledujúcom príklade je ovládací prvok obrázka v šablóne formulára viazaný na pole photoFile na pracovnej table Zdroj údajov.

Relationship between picture control on form template and corresponding field in data source

Vloženie ovládacieho prvku obrázka do novej prázdnej šablóny formulára

Ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára, začiarkavacie políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky je predvolene začiarknuté. V programe InfoPath je tak k dispozícii automatické vytváranie polí a skupín v zdroji údajov pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. Tieto polia a skupiny sú na pracovnej table Zdroj údajov zastúpené ikonami priečinkov a súborov.

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT+I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Obrázok.

 4. V dialógovom okne Vloženie ovládacieho prvku obrázka použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete údaje obrázka uložiť do používateľského formulára, kliknite na prepínač Zahrnuté vo formulári. V takomto prípade sa v programe InfoPath ako typ údajov pre ovládací prvok obrázka použije možnosť Obrázkové alebo príloha súboru (base64) a údaje obrázka sa zakódujú v súboroch základného formulára (.xml). Zahrnutie obrázka do formulára je výhodné, ak majú byť formulár a príslušné údaje prenosné.

  • Ak chcete zobraziť obrázok, ktorý je prepojený na používateľský formulár, ale nie je spolu s ním uložený, kliknite na prepínač Ako prepojenie. V takomto prípade sa v programe InfoPath ako typ údajov pre ovládací prvok obrázka použije možnosť Prepojenie (anyURI) a údaje obrázka sa uložia ako hypertextové prepojenie do súborov základného formulára (.xml). Prepojenie na obrázok je výhodné, ak chcete používateľom umožniť aktualizáciu prepojeného obrázka, alebo ak chcete znížiť veľkosť súboru používateľského formulára.

   Poznámka : Ak chcú používatelia vo formulári zobraziť prepojené obrázky, musia mať prístup k umiestneniu zdrojového súboru obrázka. V opačnom prípade sa obrázok vo formulári nezobrazí.

 5. Predvolene sa do šablóny formulára vloží ovládací prvok obrázka s textom zástupného symbolu Kliknutím sem vložte obrázok.

 6. Ak v kroku 4 zahrniete údaje obrázka do používateľských formulárov, môžete zadať obrázok pozadia.

  Ako?

  1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok obrázka v šablóne formulára.

  2. Kliknite na kartu Údaje.

  3. V časti Väzba na karte Údaje kliknite na prepínač Zadajte predvolený obrázok a potom na tlačidlo Prehľadávať.

   Poznámka : Táto možnosť nie je k dispozícii, ak ste na začiatku postupu vybrali možnosť Ako prepojenie.

  4. V dialógovom okne Vložiť obrázok kliknite na požadovaný obrázok.

 7. Ak chcete pridať označenie k ovládaciemu prvku, zadajte text nad alebo naľavo od ovládacieho prvku, za ktorým nasleduje dvojbodka (:).

Vloženie ovládacieho prvku obrázka do šablóny formulára, ktorá je založená na existujúcom zdroji údajov

Ak budete pri návrhu šablóny formulára vychádzať z existujúceho súboru, databázy alebo webovej služby vo formáte XML (Extensible Markup Language), program InfoPath odvodí polia a skupiny z pracovnej tably Zdroj údajov z existujúceho zdroja údajov. V takomto prípade je možné vložiť ovládací prvok obrázka presunutím poľa z pracovnej tably Zdroj údajov do šablóny formulára alebo vložením ovládacieho prvku obrázka z pracovnej tably Ovládacie prvky, ako je popísané v nasledujúcom postupe:

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT+I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Obrázok.

 4. V dialógovom okne Vloženie ovládacieho prvku obrázka použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete údaje obrázka uložiť do formulára, kliknite na prepínač Zahrnuté vo formulári. Ak vyberiete túto možnosť, je potrebné ovládací prvok obrázka naviazať na pole s typom údajov Obrázkové alebo príloha súboru (base64) .

  • Ak chcete zobraziť obrázok, ktorý je prepojený na formulár, ale nie je spolu s ním uložený, kliknite na prepínač Ako prepojenie. Ak vyberiete túto možnosť, je potrebné ovládací prvok obrázka naviazať na pole s typom údajov Prepojenie (anyURI) .

 5. V dialógovom okne Obrázok – väzba vyberte pole, do ktorého chcete uložiť údaje ovládacieho prvku obrázka, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Predvolene sa do šablóny formulára vloží ovládací prvok obrázka s textom zástupného symbolu Kliknutím sem vložte obrázok.

 6. Ak v kroku 4 zahrniete údaje obrázka do používateľských formulárov, môžete zadať predvolený obrázok, ktorý sa zobrazí v ovládacom prvku.

  Ako?

  1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok obrázka v šablóne formulára.

  2. Kliknite na kartu Údaje.

  3. V časti Väzba kliknite na prepínač Zadajte predvolený obrázok a potom na tlačidlo Prehľadávať.

   Poznámka : Táto možnosť nie je k dispozícii, ak ste na začiatku postupu naviazali ovládací prvok obrázka na pole s typom údajov Prepojenie (anyURI).

  4. V dialógovom okne Vložiť obrázok kliknite na požadovaný obrázok.

 7. Ak chcete pridať označenie k ovládaciemu prvku, zadajte text nad alebo naľavo od ovládacieho prvku, za ktorým nasleduje dvojbodka (:).

Na začiatok stránky

Tipy na rozloženie

Pri úprave vzhľadu, veľkosti a ďalších aspektov ovládacieho prvku obrázka použite nasledujúce tipy:

 • Na usporiadanie ovládacích prvkov je bez ohľadu na ich typ vždy užitočné použiť tabuľka rozloženia.

 • Vloženie ovládacieho prvku obrázka do oblasť posúvania môže byť užitočné, ak sa má v šablóne formulára nachádzať pevná oblasť, ktorá sa bude posúvaním prispôsobovať veľkým obrázkom.

 • Ak chcete zmeniť šírku viacerých ovládacích prvkov obrázka súčasne, vyberte ovládacie prvky, ktorých veľkosť chcete zmeniť, stlačte kombináciu klávesov ALT+ENTER, kliknite na kartu Veľkosť a potom do poľa Šírka zadajte nové číslo.

 • Ak chcete zmeniť orámovanie alebo farbu ovládacieho prvku obrázka, vyberte ho v šablóne formulára. V ponuke Formát kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie a potom vykonajte potrebné úpravy.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×