Vloženie ovládacieho prvku ActiveX

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vytvorenie a distribúcia vlastných ovládacích prvkov ActiveX je úsporou času a námahy pre ďalších návrhárov šablón formulárov a navyše prináša funkcie, ktoré v programe Microsoft Office InfoPath nie sú k dispozícii. Ovládacie prvky Microsoft ActiveX môžete sprístupniť v režim návrhu a potom ich používať vo vytváraných šablónach formulárov.

Obsah článku

Používanie ovládacích prvkov ActiveX

Možnosti používateľa

Informácie týkajúce sa kompatibility

Vloženie ovládacieho prvku ActiveX v šablóne formulára

Tipy na zabezpečenie

Používanie ovládacích prvkov ActiveX

Ovládacie prvky ActiveX sa zvyčajne používajú, keď chcete do šablóny formulára zahrnúť prvky používateľského rozhrania, ktoré v programe InfoPath nie sú k dispozícii, napríklad ovládací prvok jazdca, ktorý je súčasťou programu Microsoft Windows.

Organizácia tiež môže vytvoriť vlastné ovládacie prvky ActiveX na špeciálne pracovné využitie. Napríklad nemocnica môže vyvinúť ovládací prvok ActiveX, pomocou ktorého je možné vo formulári zobraziť lekárske snímky. Alebo predpokladajme, že zástupcovia oddelenia predaja musia zaznamenávať počet predaných položiek v danom mesiaci. Aktualizácia textového poľa manuálnym zadávaním čísel je nepohodlná a môžu pri nej vzniknúť chyby vzhľadom na to, že zástupcovia oddelenia predaja musia opakovane zvyšovať počet o jednu položku. Vďaka vlastnému ovládaciemu prvku ActiveX, pomocou ktorého sa počet zvyšuje kliknutím myši, sa zníži čas potrebný na zaznamenávanie týchto informácií ako aj riziko chýb.

Na začiatok stránky

Skúsenosti používateľa

Zobrazenie formulára plne závisí od typu ovládacieho prvku ActiveX použitého v šablóne formulára.

Keď publikujete šablónu formulára obsahujúcu ovládací prvok ActiveX, tento prvok musí byť nainštalovaný a zaregistrovaný v počítačoch používateľov, aby mohli otvárať formuláre založené na príslušnej šablóne. Niektoré ovládacie prvky ActiveX, napríklad tie, ktoré sú súčasťou programu Microsoft Windows, už v počítačoch používateľov môžu byť nainštalované a zaregistrované. Ďalšie ovládacie prvky ActiveX, napríklad vlastné, ešte nainštalované a zaregistrované nemusia byť. V takomto prípade je potrebné prijať opatrenia na inštalovanie a registrovanie ovládacích prvkov u používateľov.

Ak chcete šablónu formulára nainštalovať pomocou vlastného inštalačného programu, môžete zároveň nainštalovať a zaregistrovať vlastný ovládací prvok ActiveX. Ďalšou možnosťou je zadať existujúci súbor kabinetu (.cab) do Sprievodcu pridaním vlastného ovládacieho prvku, ktorý sa používa na inštaláciu ovládacieho prvku do počítačov používateľov.

Ak na sprístupnenie ovládacieho prvku ActiveX používateľom používate Sprievodcu pridaním vlastného ovládacieho prvku, je potrebné určiť, či chcete existujúci súbor typu .cab zbaliť so šablónou formulára. Pomocou súboru typu .cab je možné nainštalovať a zaregistrovať ovládací prvok do počítačov používateľov. Ak súbor typu .cab zahrniete so šablónou formulára a používatelia ešte ovládací prvok ActiveX nemajú nainštalovaný, program InfoPath pri prvom otvorení formulára založeného na príslušnej šablóne zobrazí výzvu na inštaláciu ovládacieho prvku.

V programe InfoPath prebehne inštalácia a registrácia ovládacieho prvku u používateľov automaticky, ak sú splnené obe nasledujúce požiadavky:

 • Súbor typu .cab je podpísaný digitálnym certifikátom, ktorý v ňom vytvára digitálny podpis.

 • Digitálny podpis pochádza od vývojára formulárov alebo iného dôveryhodného vydavateľa. Ak je súbor typu .cab podpísaný, ale vydavateľ zatiaľ nie je v počítači používateľa považovaný za dôveryhodného, program InfoPath zobrazí upozornenie zabezpečenia a výzvu, aby používateľ povolil dôveryhodnosť vydavateľa.

Na začiatok stránky

Požiadavky na kompatibilitu

Pri navrhovaní šablóny formulára v programe InfoPath je možné vybrať návrh šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom. Pri navrhovaní šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom ovládacie prvky ActiveX nie sú k dispozícii na pracovnej table Ovládacie prvky, pretože ich vo webovom prehľadávači nie je možné zobraziť.

Okrem toho, ovládacie prvky ActiveX nie sú dostupné v časti šablóny.

Na začiatok stránky

Vloženie ovládacieho prvku ActiveX do šablóny formulára

Ak chcete pridať ovládací prvok ActiveX do šablóny formulára, musíte robiť to k dispozícii na pracovnej table Ovládacie prvky. Program InfoPath obsahuje pridať vlastný ovládací prvok sprievodca, ktorý vás prevedie procesom výberom položky Ovládací prvok ActiveX, vrátane inštalačný súbor typu .cab so šablónou formulára v prípade potreby s uvedením viazanie možností a iných vlastností prvkov ActiveX Ovládací prvok.

Pridanie ovládacieho prvku ActiveX na pracovnú tablu Ovládacie prvky

Pri vývoji vlastného ovládacieho prvku ActiveX pre program InfoPath môžete vykonať nasledujúce kroky, až keď prvok označíte za bezpečný na inicializáciu a skriptovanie.

 1. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 2. V dolnej časti pracovnej tably Ovládacie prvky kliknite na možnosť Pridanie alebo odstránenie vlastných ovládacích prvkov.

 3. V dialógovom okne Pridanie alebo odstránenie vlastných ovládacích prvkov kliknite na tlačidlo Pridať.

 4. Na prvej strane Sprievodcu pridaním vlastného ovládacieho prvku kliknite na prepínač Ovládací prvok ActiveX a potom na tlačidlo Ďalej.

 5. Na ďalšej strane sprievodcu kliknite v zozname Vybrať ovládací prvok na požadovaný ovládací prvok a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka: V zozname Vybrať ovládací prvok sa nachádzajú ovládacie prvky ActiveX, ktoré sú v počítači momentálne zaregistrované, vrátane ovládacích prvkov ActiveX, ktoré sú súčasťou systému Microsoft Windows. Ak vytvoríte vlastný ovládací prvok ActiveX, v zozname Vybrať ovládací prvok sa zobrazí, až keď ho zaregistrujete. Ak ovládacie prvky ActiveX nie sú kompatibilné s programom InfoPath alebo sú pokladané za nebezpečné, nie je možné pridať ich do programu InfoPath.

 6. Na ďalšej strane sprievodcu vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete so šablónou formulára zahrnúť inštalačný súbor typu .cab, kliknite na príkaz Zahrnúť súbor typu .cab, zadajte požadovaný súbor a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  • Ak chcete ovládací prvok ActiveX nainštalovať pomocou vlastného inštalačného programu, alebo ak je ovládací prvok ActiveX už nainštalovaný v počítačoch používateľov, kliknite na príkaz Nezahrnúť súbor typu .cab a potom na tlačidlo Ďalej.

 7. V zozname Vlastnosť väzby vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vlastnosť ovládacieho prvku ActiveX naviazať na pole v zdroji údajov, kliknite na príslušnú položku.

   Poznámka: Ak ovládací prvok ActiveX obsahuje vlastnosť Value, v programe InfoPath bude automaticky vybratá. Môžete ju však zmeniť.

  • Ak má byť ovládací prvok ActiveX neviazaný, kliknite na položku (neviazať).

 8. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. V závislosti od vybratého typu ovládacieho prvku ActiveX sa môže zobraziť zoznam Povoliť alebo zakázať vlastnosť. V takomto prípade kliknite na príslušnú vlastnosť a potom na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka: Ak ovládací prvok obsahuje vlastnosť Enabled, v programe InfoPath bude automaticky vybratá. Môžete ju však zmeniť.

 10. Ak ste v kroku 7 vybrali vlastnosť väzby, zadajte požadované možnosti väzby.

  Aký je postup?

  V zozname Typ poľa alebo skupiny vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete ovládací prvok ActiveX naviazať na pole s jednoduchým typom údajov, kliknite na položku Pole (prvok alebo atribút). Tento typ väzby sa používa pri jednoduchých ovládacích prvkoch ActiveX, ako je napríklad jazdec, ktorý je súčasťou systému Microsoft Windows. Ak vyberiete túto možnosť, je potrebné zadať predvolený typ údajov pre ovládací prvok ActiveX ako aj ďalšie typy údajov, na ktoré sa ovládací prvok ActiveX môže viazať.

  • Ak chcete ovládací prvok ActiveX naviazať na pole s vlastným typom údajov, kliknite na položku Pole (prvok s vlastným typom údajov). Tento typ väzby sa používa pri ovládacích prvkoch ActiveX, funkciou ktorých je editovanie konkrétneho typu obsahu, ako je napríklad editor rovníc pre jazyk značiek matematických funkcií MathML. Ak vyberiete túto možnosť, je potrebné zadať priestor názvov pre príslušný obsah vo formáte XML.

  • Ak chcete ovládací prvok ActiveX naviazať na pole alebo skupinu bez ohľadu na typ údajov, kliknite na položku Pole alebo skupina (akýkoľvek typ údajov). Tento typ väzby sa používa pri ovládacích prvkoch ActiveX, pomocou ktorých sa analyzujú informácie zadané do iných častí toho istého formulára, ako je napríklad graf, alebo pri ovládacích prvkoch ActiveX, ktoré priamo pracujú s údajmi XML.

 11. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 12. Skontrolujte potvrdzujúce hlásenie a potom kliknutím na tlačidlo Zatvoriť ukončite sprievodcu.

 13. V dialógovom okne Pridanie alebo odstránenie vlastných ovládacích prvkov kliknite na tlačidlo OK.

Keď sa ovládací prvok ActiveX zobrazí na pracovnej table Ovládacie prvky, môžete ho vložiť do šablóny formulára.

Vloženie ovládacieho prvku ActiveX do novej prázdnej šablóny formulára

Pri vkladaní ovládacieho prvku Microsoft ActiveX do šablóny formulára sa v programe InfoPath vloží vlastný ovládací prvok naviazaný na pole alebo skupinu v zdroji údajov v závislosti od možností zadaných v Sprievodcovi pridaním vlastného ovládacieho prvku.

Poznámka: Ak chcú ďalší návrhári šablón v organizácii používať v šablónach formulárov ten istý ovládací prvok ActiveX a ešte ho nemajú nainštalovaný v počítačoch, môžete vytvoriť vlastný inštalačný program, napríklad súbor Microsoft Windows Installer Package (.msi). Pomocou vlastného inštalačného programu je možné rýchlo nainštalovať a zaregistrovať ovládací prvok ActiveX v počítačoch návrhárov šablón formulárov.

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na názov požadovaného ovládacieho prvku ActiveX.

  Poznámka k zabezpečeniu: Pri pridávaní ovládacích prvkov ActiveX do šablóny formulára buďte opatrní. Ovládacie prvky ActiveX môžu byť navrhnuté tak, že ich používanie by mohlo predstavovať riziko zabezpečenia. Odporúča sa používať len ovládacie prvky z dôveryhodných zdrojov.

 4. Strany vlastností špecifické pre ovládací prvok ActiveX sa zobrazia vedľa štandardných strán vlastností ovládacích prvkov ActiveX v programe InfoPath. Ak chcete zobraziť strany vlastností, dvakrát kliknite na ovládací prvok ActiveX v šablóne formulára.

Vloženie ovládacieho prvku ActiveX do šablóny formulára, ktorá je založená na existujúcom zdroji údajov

Ak návrh šablóny formulára na existujúci súbor Extensible Markup Language (XML), databázy alebo webovej služby, program InfoPath pochádza polia a skupiny na pracovnej table Zdroj údajov z existujúceho zdroja údajov. V takomto prípade môžete vložiť ovládací prvok ActiveX presunutím poľa z pracovnej tably Zdroj údajov do šablóny formulára alebo vložením ovládacieho prvku ActiveX z pracovnej tably Ovládacie prvky, ako je popísané v nasledujúcom postupe:

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na názov požadovaného ovládacieho prvku ActiveX.

 4. V dialógovom okne Ovládací prvok – väzba vyberte pole, do ktorého chcete uložiť údaje ovládacieho prvku a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Tipy na zabezpečenie

Pri navrhovaní formulárov, ktoré obsahujú ovládacie prvky ActiveX, je potrebné pamätať na nasledujúce problémy so zabezpečením:

 • Ovládacie prvky ActiveX používané v programe InfoPath majú prísnejšie obmedzenia než ovládacie prvky ActiveX používané v programe Windows Internet Explorer. V programe InfoPath sa napríklad vyžaduje, aby boli ovládacie prvky ActiveX označené ako bezpečné na skriptovanie aj inicializáciu. Pri vývoji vlastných ovládacích prvkov ActiveX pre šablóny formulárov je potrebné implementovať rozhranie IObjectSafety, vďaka ktorému program InfoPath rozpozná, že je prvok označený ako bezpečný na skriptovanie a inicializáciu.

 • Pri pridávaní ovládacích prvkov ActiveX do šablóny formulára buďte opatrní. Ovládacie prvky ActiveX môžu byť navrhnuté tak, že ich používanie by mohlo predstavovať riziko zabezpečenia. Odporúča sa používať len ovládacie prvky z dôveryhodných zdrojov.

 • Ovládacie prvky ActiveX nie je možné inštalovať ani spúšťať v šablónach formulárov s obmedzenou úrovňou dôveryhodnosti (zadanou do dialógového okna Možnosti formulára v režime návrhu).

 • Informácie o navrhovaní ovládacích prvkov ActiveX s vyššou úrovňou zabezpečenia nájdete na webovej lokalite Microsoft Developer Network (MSDN).

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×