Vloženie opakujúcej sa tabuľky

Ak chcete umožniť používateľom zadať informácie do tabuľky, do šablóny formulára programu Microsoft Office InfoPath môžete vložiť opakujúcu sa tabuľku. Opakujúce sa tabuľky obvykle predvolene zobrazujú jeden riadok. Pri vyplňovaní formulára založeného na šablóne formulára môžu používatelia vložiť do tabuľky podľa potreby ďalšie riadky. Ak šablóna formulára obsahuje pripojenie údajov k externému zdroju údajov, napríklad k databáze, opakujúcu sa tabuľku môžete použiť na automatické zobrazenie viacerých záznamov vo formulári.

Obsah článku

Používanie opakujúcej sa tabuľky

Možnosti používateľa

Vloženie opakujúcej sa tabuľky

Tipy na rozloženie

Používanie opakujúcej sa tabuľky

Opakujúcu sa tabuľku môžete použiť, ak chcete:

 • umožniť používateľom zadať údaje v štruktúrovanom tabuľkovom formáte,

 • zozbierať položky riadkov, číselné údaje a ďalšie typy údajov, ktoré sa najlepšie zobrazujú v tabuľke,

 • zachovať miesto v šablóne formulára zobrazením iba tých riadkov, ktoré obsahujú aktuálne údaje,

 • zobraziť alebo pracovať so záznamami z databázy, webovej služby alebo iného zdroja údajov v tabuľke v šablóne formulára.

V nasledujúcom príklade slúži opakujúca sa tabuľka na zozbieranie položiek riadkov vo formulári vyúčtovania výdavkov.

.

Opakujúca sa tabuľka obsahuje tri časti:

 • Riadok hlavičky    Po vložení opakujúcej sa tabuľky do novej prázdnej šablóny formulára sa riadok hlavičky zobrazí predvolene. Riadok hlavičky sa obvykle používa na nadpisy stĺpcov. Ak nepotrebujete nadpisy stĺpcov, v dialógovom okne Opakujúca sa tabuľka - vlastnosti zrušte začiarknutie políčka Zahrnúť hlavičku.

 • Riadok údajov    Riadok údajov je riadok, ktorý sa môže opakovať vo formulári toľkokrát, koľko potrebujete. Návrhárovi šablóny formulára sa po vložení opakujúcej sa tabuľky zobrazí iba jeden riadok v režim návrhu. Osoba, ktorá vypĺňa formulár založený na šablóne formulára, však môže pridať do formulára viac riadkov stlačením kombinácie klávesov CTRL+ENTER, kliknutím na príkazy v kontextovej ponuke alebo kliknutím na položku Vložiť položku pod posledným riadkom tabuľky.

 • Riadok päty    Riadok päty môžete použiť na pridanie blokov textu alebo polí výrazu, ktoré spočítajú hodnoty v stĺpci. Riadok päty sa v opakujúcej sa tabuľke nezobrazuje predvolene. Ak chcete nastaviť riadok päty, v dialógovom okne Opakujúca sa tabuľka - vlastnosti začiarknite políčko Zahrnúť pätu.

Súvisiace ovládacie prvky

Program InfoPath obsahuje ďalšie ovládacie prvky, ktoré sú podobné opakujúcej sa tabuľke, ale slúžia na iné účely. Informácie o tom, ktorý z týchto ovládacích prvkov pracuje v konkrétnej šablóne formulára najlepšie, nájdete v nasledujúcom zozname:

Opakujúca sa sekcia    Ak chcete vytvoriť menej štruktúrovanú sekciu, ktorú používatelia môžu vložiť do formulára viackrát (napríklad záznam v databáze), namiesto opakujúcej sa tabuľky použite opakujúcu sa sekciu.

Horizontálna opakujúca sa tabuľka    Ak chcete umožniť používateľom pridať do tabuľky ďalšie stĺpce namiesto ďalších riadkov, namiesto bežnej opakujúcej sa tabuľky môžete použiť horizontálnu opakujúcu sa tabuľku.

Na začiatok stránky

Možnosti používateľa

Tlačidlo kontextovej ponuky sa zobrazí pri každom posunutí ukazovateľa používateľom nad riadok v opakujúcej sa tabuľke. Kliknutím na tlačidlo sa zobrazí kontextová ponuka príkazov na vloženie alebo odstránenie riadka.

Shortcut menu for repeating table

Používatelia môžu vložiť nový riadok aj kliknutím na text Vložiť položku, ktorý sa zobrazuje pod opakujúcou sa tabuľkou vo formulári. Tento text môžete prispôsobiť alebo odstrániť pri navrhovaní šablóny formulára.

Na začiatok stránky

Vloženie opakujúcej sa tabuľky

Postup pri vkladaní opakujúcej sa tabuľky sa nepatrne líši v závislosti od toho, či navrhujete novú prázdnu šablónu formulára alebo šablónu založenú na databáze či inom externom zdroji údajov.

Nasledujúci príklad zobrazuje vzhľad opakujúcej sa tabuľky v režime návrhu.

Repeating table in design mode

Ovládacie prvky môžu byť viazané alebo neviazané. Keď je ovládací prvok viazaný, je pripojený k poľu alebo skupine v zdroji údajov, takže údaje zadané do ovládacieho prvku sú uložené v príslušnom súbore formulára (.xml). Keď je ovládací prvok neviazaný, nie je pripojený k poľu ani k skupine a údaje zadané do ovládacieho prvku sa neukladajú. Ak kliknete alebo prejdete kurzorom myši na ovládací prvok, v pravom hornom rohu ovládacieho prvku sa zobrazí text a ikona viazania. Text označuje skupinu alebo pole, na ktoré je ovládací prvok viazaný v zdroji údajov. Ikona označuje, či je ovládací prvok správne viazaný na skupinu alebo pole. Keď je väzba správna, zobrazí sa ikona zelenej farby. Ak nie je niečo v poriadku s väzbou, zobrazí sa ikona modrej alebo červenej farby.

Zdroj údajov pre šablónu formulára pozostáva z polí a skupín zobrazovaných v hierarchickom zobrazení na pracovnej table Zdroj údajov. Opakujúce sa tabuľky sú obvykle viazané na opakujúca sa skupina v zdroji údajov šablóny formulára, môžu byť však viazané aj na opakujúce sa pole.

V nasledujúcom príklade je tabuľka Výdavky podľa položiek vo formulári viazaná na opakujúcu sa skupinu item na pracovnej table Zdroj údajov. Ovládacie prvky bloku textu v tabuľke — Dátum, Popis, Kategória a Cena — sú viazané na polia, ktoré sú súčasťou opakujúcej sa skupiny item.

Relationship between repeating table on form template and repeating group in data source

Vloženie opakujúcej sa tabuľky do novej prázdnej šablóny formulára

Ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára, začiarkavacie políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky je predvolene začiarknuté. V programe InfoPath je tak k dispozícii automatické vytváranie polí a skupín v zdroji údajov pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. Tieto polia a skupiny sú na pracovnej table Zdroj údajov zastúpené ikonami priečinkov a súborov.

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT+I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Opakujúca sa tabuľka.

 4. Do poľa Počet stĺpcov zadajte požadovaný počet stĺpcov tabuľky.

 5. Vytvorená opakujúca sa tabuľka obsahuje v každom stĺpci blok textu. Ak chcete konvertovať blok textu na iný typ ovládacieho prvku, pravým tlačidlom myši kliknite na blok textu, v kontextovej ponuke ukážte na položku Zmeniť na a potom kliknite na požadovaný ovládací prvok.

Vloženie opakujúcej sa tabuľky do šablóny formulára, ktorá je založená na existujúcom zdroji údajov

Ak budete pri návrhu šablóny formulára vychádzať z existujúceho súboru, databázy alebo webovej služby vo formáte XML (Extensible Markup Language), program InfoPath odvodí polia a skupiny z pracovnej tably Zdroj údajov z existujúceho zdroja údajov. V takomto prípade môžete opakujúcu sa tabuľku vložiť presunutím opakujúcej sa tabuľky z pracovnej tably Zdroj údajov do šablóny formulára alebo vložením opakujúcej sa tabuľky z pracovnej tably Ovládacie prvky, ako to popisuje nasledujúci postup:

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT+I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Opakujúca sa tabuľka.

 4. Na prvej strane sprievodcu Väzba opakujúcej sa tabuľky kliknite v zozname Zdroj údajov na požadovaný zdroj údajov a potom kliknite na opakujúcu sa skupinu Obrázok ikony , na ktorú chcete viazať riadky tabuľky.

  Tip: Ak chcete vytvoriť novú opakujúcu sa skupinu, pravým tlačidlom myši kliknite na skupinu, ku ktorej chcete opakujúcu sa skupinu pridať. V kontextovej ponuke kliknite na príkaz Pridať a potom do dialógového okna Pridanie poľa alebo skupiny zadajte vlastnosti opakujúcej sa skupiny.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na druhej strane sprievodcu Väzba opakujúcej sa tabuľky v zozname Viazanie údajov dvakrát kliknite na tie polia, ktoré chcete pridať do tabuľky ako stĺpce.

  Tip: Ak chcete vytvoriť nové pole v zozname Viazanie údajov, pravým tlačidlom myši kliknite na skupinu, na ktorú je opakujúca sa tabuľka naviazaná, v kontextovej ponuke kliknite na položku Pridať a potom do dialógového okna Pridanie poľa alebo skupiny zadajte vlastnosti poľa.

 7. Ak chcete zmeniť poradie stĺpcov, vyberte stĺpec zo zoznamu Stĺpce v tabuľke a potom kliknite na tlačidlo Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

Na začiatok stránky

Tipy na rozloženie

Pri úprave vzhľadu, veľkosti a ďalších aspektov ovládacích prvkov v opakujúcej sa tabuľke použite nasledujúce tipy:

 • Ak chcete zmeniť veľkosť niekoľkých blokov textu súčasne, vyberte príslušné bloky textu, v ponuke Formát kliknite na položku Vlastnosti a potom na karte Veľkosť vykonajte potrebné úpravy.

 • Zmeňte veľkosť blokov textu v šablóne formulára podľa očakávanej dĺžky textu, ktorý zadajú používatelia do blokov.

 • Ak chcete zmeniť orámovanie alebo farbu ovládacích prvkov v opakujúcej sa tabuľke, vyberte príslušné bloky textu, v ponuke Formát kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie, na kartu Orámovanie a potom vykonajte potrebné úpravy.

 • Ak chcete prispôsobiť text, ktorý sa zobrazuje v bloku textu v opakujúcej sa tabuľke, použite polia Písmo a Veľkosť písma na paneli s nástrojmi Formátovanie. Ak chcete zmeniť písmo a veľkosť písma vo všetkých blokoch textu v šablóne formulára súčasne, vyberte blok textu s požadovaným formátovaním a potom v ponuke Formát kliknite na položku Písmo použiť na všetky ovládacie prvky typu Blok textu.

 • Ak chcete zobraziť vzhľad blokov textu s aktuálnym textom, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Ukážka údajov. Môžete tak získať predstavu o vzhľade formulára založenom na šablóne po jeho vyplnení používateľmi.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×