Vloženie hypertextového prepojenia vo Worde 2016 pomocou čítačky obrazovky

Vloženie hypertextového prepojenia vo Worde 2016 pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Word 2016 môžete používať s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, na vytváranie hypertextových prepojení v dokumente. Word tiež ponúka množstvo rôznych možností prepájania: na súbor, webovú stránku alebo prázdnu e-mailovú správu. Prípadne môžete v aktuálnom dokumente vytvoriť prepojenie z jedného miesta na iné.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie automatického hypertextového prepojenia

Word dokáže automaticky zmeniť webovú adresu na hypertextové prepojenie. Zadajte webovú adresu (URL), napríklad www.contoso.com, alebo e-mailovú adresu, napríklad meno@example.com, a potom stlačte medzerník alebo kláves Enter. Word zmení text na hypertextové prepojenie.

Ak chcete prepojenie odstrániť, pozrite si časť Odstránenie hypertextového prepojenia.

Vytvorenie prepojenia na súbor, webovú stránku alebo prázdnu e-mailovú správu

Môžete vytvoriť hypertextové prepojenia na súbor, webovú stránku alebo e-mailovú správu.

Prepojenie na súbor

 1. Zadajte text prepojenia, ktorý sa má zobraziť v dokumente.

  Tip: Text prepojenia by mal byť zmysluplný a poskytnúť čitateľovi informáciu o cieli prepojenia. Ak napríklad vytvárate prepojenie na súbor, použite ako text prepojenia názov dokumentu. Nepoužívajte názov súboru.

 2. V dialógovom okne Vložiť hypertextové prepojenie stlačte kombináciu klávesov Alt + X, čím sa presuniete na možnosť Súbor alebo existujúca webová stránka.

 3. Vykonajte jeden z týchto krokov

  • Na vyhľadanie súboru v počítači stlačte kombináciu klávesov Alt + U, čím prejdete na možnosť Aktuálny priečinok, a potom pomocou klávesu so šípkou nadol vyberte súbor.

  • Na vyhľadanie súboru na webe stlačte kombináciu klávesov Alt + B, čím otvoríte možnosť Prehľadávané stránky, a potom pomocou klávesu so šípkou nadol vyberte webové umiestnenie, ktoré ste už navštívili.

  • Na vyhľadanie naposledy použitého súboru stlačte kombináciu klávesov Alt + R, čím otvoríte položku Naposledy otvorené súbory, a potom pomocou klávesu so šípkou nadol vyberte súbor.

 4. Stlačením klávesu Enter vyberte súbor a potom skopírujte adresu súboru do poľa Adresa.

 5. Stláčajte kláves Tab, až kým sa nedostanete na tlačidlo OK, a potom ho vyberte.

  Word vloží do dokumentu hypertextové prepojenie.

Prepojenie na webovú stránku

 • Ak chcete vytvoriť prepojenie na webovú stránku, umiestnite kurzor na miesto, kam chcete umiestniť prepojenie v dokumente.

 • Stlačením kombinácie klávesov Alt + N, I otvoríte dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia. Zameranie sa umiestni na pole Adresa.

 • Zadajte webovú adresu cieľovej lokality a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + t a zadajte text prepojenia, ktoré sa zobrazí v dokumente.

 • Zadajte názov webovej stránky alebo popisné slovné spojenie v poli Text na zobrazenie.

  Tip: Text prepojenia by mal popisovať cieľ prepojenia. Názov cieľovej webovej stránky sa napríklad považuje za dobrý text pre prepojenie. Keď ľudia použijú prepojenie na túto stránku, čítačky obrazovky prečítajú najprv názov tejto stránky. To potvrdzuje cieľ a umožňuje mať s prepojením jednoduchšiu skúsenosť.

 • Stláčajte kláves Tab, až kým sa nedostanete na tlačidlo OK, a vyberte ho.

  Word zadá prepojenie do dokumentu.

Prepojenie na novú e-mailovú správu

Niekedy budete chcieť, aby bolo možné odosielať e-maily počas čítania dokumentu. Môžete napríklad chcieť, aby používatelia kontaktovali vašu kanceláriu kvôli ďalším informáciám, alebo zhromažďujete pripomienky týkajúce sa nového nápadu, ktorý ste navrhli. Word umožňuje pridať prepojenie na e-mailovú správu na ľubovoľnom mieste v dokumente.

 • Ak chcete pridať také prepojenie v dokumente, ktoré otvorí novú e-mailovú správu, stlačte kombináciu klávesov Alt + M, čím sa otvorí dialógové okno e-mailovej správy. Zameranie sa presunie na pole E-mailová adresa, ktoré môžete upraviť.

 • Zadajte e-mailovú adresu a potom stlačením klávesu Tab prejdite na pole Predmet.

 • Zadajte predmet e-mailu v poli Predmet a potom stlačte kláves Tab.

 • Prejdite tabulátorom opäť na tlačidlo OK a vyberte ho. Prepojenie sa tým umiestni do dokumentu a vyzerá takto: mailto: meno@contoso.com.

 • Ak chcete dané prepojenie použiť na odoslanie e-mailu, vyberte toto prepojenie v dokumente a otvorte správu. Vykoná sa prechod do textu nového e-mailu, kde môžete zadať správu.

Vytvorenie prepojenia na iné miesto v aktuálnom dokumente

Ak chcete vytvoriť prepojenie na iné miesto v aktuálnom dokumente, musíte najprv vytvoriť záložku, ktorá slúži ako cieľ prepojenia. Potom vložíte prepojenie na záložku.

Vytvorenie záložky

Postupujte podľa týchto krokov na vytvorenie záložky v dokumente:

 1. Ak chcete vytvoriť záložku cieľového umiestnenia, vyberte toto umiestnenie. Ako cieľ môžete použiť nadpis, vybrať text alebo vybrať obrázok.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + N, K otvoríte dialógové okno Záložka. Zameranie sa presunie na pole Názov záložky.

 3. Zadajte názov pre záložku.

  Dôležité: Názvy záložiek musia začínať písmenom a môžu obsahovať iba písmená, čísla a symbol podčiarknutia, napríklad Dev_Report_2.

 4. Ak chcete používať názov záložky vo Worde, stlačte kombináciu klávesov Alt + A.

  Tým sa zavrie dialógové okno Záložka.

Vloženie prepojenia na záložku

 1. V dokumente sa presuňte na miesto, kde sa má zobraziť prepojenie.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + N, I otvorte dialógové okno Vložiť hypertextové prepojenie.

 3. V dialógovom okne Vložiť hypertextové prepojenie stlačte kombináciu klávesov Alt + A a vyberte možnosť Miesta v tomto dokumente.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nadol prechádzajte po zozname záložiek pre tento dokument a stlačením klávesu Enter záložku vyberte.

 5. Stláčajte kláves Tab, až kým sa nedostanete na tlačidlo OK, a potom ho vyberte.

  Word vloží hypertextové prepojenie na cieľ na záložke.

Odstránenie hypertextového prepojenia

Niekedy zmeníte názor. Odstránenie hypertextového prepojenia v dokumente prebieha takto:

 1. Otvorte dokument a potom vyberte položku s hypertextovým prepojením na text alebo obrázok.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + N, I otvoríte dialógové okno Vložiť hypertextové prepojenie.

 3. Ak chcete odstrániť hypertextové prepojenie, stlačte kombináciu klávesov Alt + R. Dialógové okno Vložiť hypertextové prepojenie sa zatvorí a hypertextové prepojenie sa odstráni z vybratého textu alebo obrázka. Samotný text alebo obrázok ostáva nezmenený.

Tip: Ak nechcete, aby sa zadaná webová alebo e-mailová adresa zmenila na hypertextové prepojenie, okamžite po stlačení medzerníka alebo klávesu Enter vráťte poslednú akciu späť stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Z. Ak stlačíte kombináciu klávesov Ctrl + Z druhýkrát, Word úplne odstráni tento text.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie hlavičky alebo päty vo Worde

Klávesové skratky pre Microsoft Word 2016 pre Windows

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

V programe Word 2016 pre Mac môžete použiť klávesnicu a funkciu VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky v systéme Mac OS, na vytváranie hypertextových prepojení v dokumente. Môžete pridať prepojenie na súbor, webovú stránku alebo prázdnu e-mailovú správu. Prípadne tiež môžete v aktuálnom dokumente vytvoriť prepojenie z jedného miesta na iné.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky vo Worde pre Mac.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre Mac OS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. V iných režimoch zobrazenia funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať.

Obsah tohto článku

Vytvorenie automatického hypertextového prepojenia

Word dokáže automaticky zmeniť webovú adresu na hypertextové prepojenie. Zadajte webovú adresu (URL), napríklad www.contoso.com, alebo e-mailovú adresu, napríklad meno@example.com, a potom stlačte medzerník alebo kláves Enter. Word zmení text na hypertextové prepojenie.

Vytvorenie prepojenia na súbor, webovú stránku alebo prázdnu e-mailovú správu

Môžete vytvoriť hypertextové prepojenia na súbor, webovú stránku alebo e-mailovú správu.

Prepojenie na súbor

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete umiestniť prepojenie v dokumente.

 2. Ak chcete vložiť prepojenie, stlačte kombináciu klávesov Command + K. Otvorí sa dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia. Ak chcete vytvoriť prepojenie na súbor, stlačte kláves Tab, kým nebudete počuť: „You are currently on a tab, ... of 3“ (Práve sa nachádzate na karte, ... z 3). Potom pomocou klávesov so šípkou doprava alebo doľava prejdite na možnosť Webová stránka alebo súbor. Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 3. Ak chcete vybrať súbor, ktorý chcete prepojiť, stlačením klávesu Tab prejdite na možnosť Vybrať... a potom stlačením medzerníka uskutočnite výber.

 4. Otvorí sa dialógové okno Vyberte súbor, na ktorý sa vytvorí prepojenie. Pomocou klávesu Tab môžete prehľadávať sekcie v dialógovom okne. Položkami môžete prechádzať pomocou klávesov so šípkami. Medzi priečinkami a podpriečinkami môžete prechádzať pomocou klávesov so šípkou doprava alebo doľava. Keď ste na súbore, na ktorý chcete pridať prepojenie, stláčajte opakovane kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Open, button“ (Tlačidlo Otvoriť). Výber uskutočníte stlačením medzerníka. Súbor sa vyberie a dialógové okno sa zatvorí.

 5. Ak chcete pridať text, ktorý sa zobrazí namiesto adresy, v dialógovom okne Vloženie hypertextového prepojenia stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Text to display, Edit text“ (Zobrazovaný text, úprava textu). Zadajte text.

 6. Prepojenie vložíte stlačením klávesu Enter. Dialógové okno sa zavrie a vloží sa hypertextové prepojenie.

Prepojenie na webovú stránku

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete umiestniť prepojenie v dokumente.

 2. Ak chcete vložiť prepojenie, stlačte kombináciu klávesov Command + K. Otvorí sa dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia. Ak chcete vytvoriť prepojenie na webovú stránku, stlačte kláves Tab, kým nebudete počuť: „You are currently on a tab, ... of 3“ (Práve sa nachádzate na karte, ... z 3). Potom pomocou klávesov so šípkou doprava alebo doľava prejdite na možnosť Webová stránka alebo súbor. Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 3. Na textové pole Adresa prejdete opakovaným stláčaním klávesu Tab. Ozve sa: „Address, edit text“ (Adresa, úprava textu). Zadajte webovú adresu cieľovej lokality.

 4. Ak chcete pridať text, ktorý sa zobrazí namiesto adresy, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Text to display, Edit text“ (Zobrazovaný text, úprava textu). Zadajte text.

 5. Prepojenie vložíte stlačením klávesu Enter. Dialógové okno sa zavrie a vloží sa hypertextové prepojenie.

Prepojenie na novú e-mailovú správu

Word tiež umožňuje vytvoriť prepojenia na e-mailové adresy. Pomocou prepojenia môžete rýchlo otvoriť aplikáciu Pošta a odoslať e-mail na konkrétnu adresu.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete umiestniť prepojenie v dokumente.

 2. Ak chcete vložiť prepojenie, stlačte kombináciu klávesov Command + K. Otvorí sa dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia. Ak chcete vytvoriť prepojenie na e-mail, stlačte kláves Tab, kým nebudete počuť: „You are currently on a tab, ... of 3“ (Práve sa nachádzate na karte, ... z 3). Potom pomocou klávesov so šípkou doprava alebo doľava prejdite na možnosť E-mailová adresa. Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 3. Zameranie sa presunie na textové pole E-mailová adresa. Zadajte e-mailovú adresu.

 4. Ak chcete pridať predmet e-mailu, stlačením klávesu Tab prejdite na textové pole Predmet. Zadajte predmet e-mailu.

 5. Ak chcete pridať text na zobrazenie namiesto e-mailovej adresy (mailto:someone@contoso.com), stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť „Text to display, edit text“ (Zobrazovaný text, úprava textu). Zadajte text.

 6. Prepojenie vložíte stlačením klávesu Enter. Dialógové okno sa zavrie a vloží sa hypertextové prepojenie.

Vytvorenie prepojenia na iné miesto v aktuálnom dokumente

Ak chcete vytvoriť prepojenie na iné miesto v aktuálnom dokumente, musíte najprv vytvoriť záložku, ktorá slúži ako cieľ prepojenia, a potom vložíte prepojenie na záložku.

Vytvorenie záložky

 1. Ak chcete vytvoriť záložku cieľa, vyberte toto umiestnenie. Ako cieľ môžete vybrať text alebo obrázok.

 2. Ak chcete prejsť na kartu Vložiť, stláčajte kláves F6, kým nebudete počuť názov karty a „You are currently on a tab…inside a tab group“ (Nachádzate sa na karte...v skupine kariet). Potom použite kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „Insert tab“ (karta Vložiť). Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 3. Ak chcete prejsť na ponuku Prepojenia, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť „Links, menu button“ (Prepojenia, tlačidlo ponuky). Ponuku rozbalíte stlačením medzerníka.

 4. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Bookmark, button“ (Záložka, tlačidlo). Potom stlačte medzerník. Otvorí sa dialógové okno Záložka a zameranie bude na textovom poli Názov záložky. Zadajte názov záložky.

  Dôležité: Názvy záložiek sa musia začínať písmenom a môžu obsahovať iba písmená, čísla a symbol podčiarknutia, napríklad Dev_Report_2.

 5. Ak chcete vytvoriť záložku, stlačte kláves Enter. Dialógové okno sa zavrie a vytvorí sa záložka.

Vloženie prepojenia na záložku

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete umiestniť prepojenie na záložku v dokumente.

 2. Ak chcete vložiť prepojenie, stlačte kombináciu klávesov Command + K. Otvorí sa dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia. Ak chcete vytvoriť prepojenie na miesto v dokumente, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: „You are currently on a tab, ... of 3“ (Práve sa nachádzate na karte, ... z 3). Pomocou klávesov so šípkou doprava alebo doľava prejdite na možnosť Tento dokument. Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 3. Stlačením klávesu Tab prejdite na mriežku Vyberte miesto v tomto dokumente:. Ak chcete prejsť na miesta, ako sú napríklad Nadpisy a Záložky, použite klávesy so šípkami nahor alebo nadol. Položku rozbalíte stlačením klávesu so šípkou doprava. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy.

  Tip: Ak chcete vytvoriť Nadpisy, na text na požadovanom umiestnení použite jeden zo vstavaných štýlov nadpisov. Ak chcete použiť štýl, na karte Domov stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť názov štýlu. Štýlmi môžete prechádzať stláčaním kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava alebo doľava. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte štýl.

 4. Ak chcete pridať text, ktorý sa zobrazí namiesto názvu záložky, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Text to display, Edit text“ (Zobrazovaný text, úprava textu). Zadajte text.

 5. Prepojenie vložíte stlačením klávesu Enter. Dialógové okno sa zavrie a vloží sa hypertextové prepojenie.

Odstránenie hypertextového prepojenia

Ak nechcete, aby sa zadaná webová alebo e-mailová adresa zmenila na hypertextové prepojenie, okamžite po stlačení medzerníka alebo klávesu Enter vráťte poslednú akciu späť stlačením kombinácie klávesov Command + Z. Z textu môžete tiež odstrániť hypertextové prepojenie bez odstránenia textu.

 1. V dokumente vyberte hypertextové prepojenie, ktoré chcete odstrániť.

 2. Prepojenie odstránite stlačením kombinácie klávesov Command + K. Otvorí sa dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia. Potom stlačením klávesu Tab prejdite na položku Odstrániť prepojenie. Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 3. Dialógové okno Vložiť hypertextové prepojenie sa zatvorí a hypertextové prepojenie sa odstráni z textu. Samotný text ostane nezmenený a jeho štýl sa zmení na Normálny.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×