Vloženie hypertextového prepojenia v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vloženie hypertextového prepojenia v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pre ľudí, ktorí nie sú pomocou čítačky obrazovky, pozrite si tému Vytvorenie alebo Úprava hypertextového prepojenia (Windows) alebo vytvoriť alebo odstrániť hypertextové prepojenie v správe v programe Outlook for Mac.

V programe Outlook 2016 môžete pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows vložiť do e-mailu prepojenie na webovú stránku, súbor na zdieľanej jednotke alebo záložku v tom istom e-maile.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Vytvorenie automatického hypertextového prepojenia

Outlook dokáže automaticky zmeniť webovú adresu na hypertextové prepojenie.

Pri vytváraní e-mailu zadajte webovú adresu (URL), napríklad www.contoso.com, alebo e-mailovú adresu, napríklad meno@priklad.com, a potom stlačte medzerník alebo kláves Enter. Outlook zmení text na hypertextové prepojenie.

Prepojenie na súbor alebo webovú stránku

Vytvorte hypertextové prepojenie na súbor alebo webovú stránku a zadajte prepojeniu popisný názov.

Prepojenie na súbor

Tip : Ak chcete rýchlo vytvoriť prepojenie na naposledy použitý súbor, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, I, B. Otvorí sa zoznam naposledy použitých súborov. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov požadovaného súboru, a potom stlačte kláves Enter.

 1. Pri vytváraní e-mailu presuňte kurzor na miesto, kde chcete vložiť prepojenie.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, I, B, V. Otvorí sa dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia.

 3. Ak chcete vytvoriť prepojenie na súbor v aktuálnom priečinku, stlačte kombináciu klávesov Alt + X.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Look in <aktuálny priečinok>“ (Hľadať v <aktuálny priečinok>), a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Current folder, tree“ (Aktuálny priečinok, strom). Predvoleným aktuálnym priečinkom je priečinok Dokumenty.

  Ak chcete zmeniť aktuálny priečinok, stlačte kombináciu klávesov Alt + K. Ozve sa: „<Aktuálne vybratý priečinok>“. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadované umiestnenie, a potom ho vyberte stlačením klávesu Enter.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Current folder, tree“ (Aktuálny priečinok, strom), a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov požadovaného súboru.

 6. Stlačte kombináciu klávesov Alt + B. Ozve sa: „Text to display“ (Zobrazovaný text). Zadajte text, ktorý sa má zobraziť v e-maile ako text prepojenia.

 7. Prepojenie na súbor vložíte stlačením klávesu Enter.

Prepojenie na prehľadávanú stránku

 1. Pri vytváraní e-mailu presuňte kurzor na miesto, kde chcete vložiť prepojenie.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, I, B, V. Otvorí sa dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia.

 3. Ak chcete vytvoriť prepojenie na prehľadávanú stránku, stlačte kombináciu klávesov Alt + X a potom kombináciu klávesov Alt + P. Vyberie sa možnosť Prehľadávané stránky.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve prvá stránka v zozname prehľadávaných stránok.

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná stránka.

 6. Stlačte kombináciu klávesov Alt + B. Ozve sa: „Text to display“ (Zobrazovaný text). Zadajte text, ktorý sa má zobraziť v e-maile ako text prepojenia.

 7. Prepojenie na súbor vložíte stlačením klávesu Enter.

Prepojenie na webovú stránku

 1. Pri vytváraní e-mailu presuňte kurzor na miesto, kde chcete vložiť prepojenie.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, I, B, V. Otvorí sa dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia. Zameranie sa nachádza na textovom poli Address.

 3. Zadajte adresu webovej stránky.

 4. Stlačte kombináciu klávesov Alt + B. Ozve sa: „Text to display“ (Zobrazovaný text). Zadajte text, ktorý sa má zobraziť v e-maile ako text prepojenia.

  Tip : Ako text prepojenia je vhodné použiť názov webovej stránky. Keď používatelia kliknú na prepojenie a prejdú na stránku, čítačka obrazovky prečíta najskôr názov.

 5. Prepojenie vložíte stlačením klávesu Enter.

Prepojenie na iné umiestnenie v aktuálnom e-maile

Môžete vytvoriť interné prepojenia na preddefinované štýly, ako sú napríklad nadpisy a záložky. Postup na vytvorenie nadpisov v programe Outlook nájdete v téme Pridanie nadpisov.

Vytvorenie záložky

 1. Presuňte kurzor na cieľové umiestnenie prepojenia. Cieľom môže byť nadpis, časť textu alebo obrázok.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, L. Otvorí sa dialógové okno Záložka a zameranie sa presunie na textové pole Názov záložky.

 3. Zadajte názov pre záložku.

  Poznámka : Názvy záložiek sa musia začínať písmenom a môžu obsahovať iba písmená, čísla a symbol podčiarknutia, napríklad Vývoj_Zostava_2.

 4. Záložku pridáte do zoznamu záložiek stlačením kombinácie klávesov Alt + D.

Vloženie prepojenia na záložku

 1. Pri vytváraní e-mailu presuňte kurzor na miesto, kde chcete vložiť prepojenie.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, I, B, V. Otvorí sa dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia.

 3. Stlačte kombináciu klávesov Alt + T. Vyberie sa možnosť Miesto v tomto dokumente a zameranie sa presunie na strom záložiek.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná záložka, a potom stlačte kláves Enter. Prepojenie na záložku s názvom záložky sa vloží do e-mailu.

Odstránenie hypertextového prepojenia

 1. Pri vytváraní e-mailu vyberte text prepojenia alebo obrázok s hypertextovým prepojením.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10 a potom kombináciu klávesov Alt + O (R). Hypertextové prepojenie sa odstráni.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Klávesové skratky na navigáciu v pošte v Outlooku

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V programe Outlook pre Mac môžete pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre Mac OS vložiť do e-mailu prepojenie na webovú stránku alebo súbor na zdieľanej jednotke.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Vytvorenie automatického hypertextového prepojenia

Outlook dokáže automaticky zmeniť webovú adresu na hypertextové prepojenie.

Pri vytváraní e-mailu zadajte do tela správy webovú adresu (URL), napríklad www.contoso.com, alebo e-mailovú adresu, napríklad meno@priklad.com, a potom stlačte medzerník alebo kláves Enter. Outlook zmení text na hypertextové prepojenie.

Prepojenie na súbor alebo webovú stránku

Vytvorte hypertextové prepojenie na súbor alebo webovú stránku a zadajte prepojeniu popisný názov.

Vloženie hypertextového prepojenia na súbor

 1. Vo vytváranom e-maile presuňte kurzor na miesto, kde chcete vložiť prepojenie.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Control + Command + K. Otvorí sa dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia.

 3. Ak chcete vytvoriť prepojenie na súbor, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „<Aktuálna karta,> selected (vybraté)“.

 4. Stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa neozve „Web page or file, tab“ (Webová stránka alebo súbor, karta), a potom stlačením medzerníka uskutočnite výber.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Select, period“ (Vybrať, bodka), a potom stlačením medzerníka uskutočnite výber. Ozve sa: „Choose a file to link to“ (Vyberte súbor, na ktorý sa vytvorí prepojenie).

 6. Stláčaním klávesu Tab sa presuňte na požadované umiestnenie a potom použite klávesy so šípkami na prechádzanie položkami. Pomocou klávesu so šípkou doprava alebo doľava prechádzajte priečinkami a podpriečinkami, kým na neozve názov súboru, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie.

 7. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Open, button“ (Otvoriť, tlačidlo), a potom stlačte medzerník. Súbor sa vyberie a dialógové okno sa zatvorí.

 8. Ak chcete, aby sa v e-maile namiesto adresy súboru zobrazil text, v dialógovom okne Vloženie hypertextového prepojenia stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Text to display, edit text“ (Zobrazovaný text, úprava textu), a potom zadajte text.

 9. Prepojenie vložíte stlačením klávesu Enter. Dialógové okno sa zavrie a vloží sa hypertextové prepojenie.

Vloženie hypertextového prepojenia na webovú stránku

 1. V e-maile presuňte kurzor na miesto, kde chcete vložiť prepojenie.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Control + Command + K. Otvorí sa dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia.

 3. Ak chcete vložiť prepojenie na webovú stránku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „The current tab, selected“ (Aktuálna karta, vybraté).

 4. Stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa neozve „Web page or file, tab“ (Webová stránka alebo súbor, karta), a potom stlačením medzerníka uskutočnite výber.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Address, edit text“ (Adresa, úprava textu), a potom zadajte webovú adresu webovej stránky.

 6. Ak chcete, aby sa v e-maile namiesto adresy zobrazil text, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Text to display, edit text“ (Zobrazovaný text, úprava textu), a potom zadajte text.

  Tip : Ako text prepojenia je vhodné použiť názov webovej stránky. Keď používatelia kliknú na prepojenie a prejdú na stránku, čítačka obrazovky prečíta najskôr názov.

 7. Prepojenie vložíte stlačením klávesu Enter. Dialógové okno sa zavrie a vloží sa hypertextové prepojenie.

Odstránenie hypertextového prepojenia

 1. V e-maile vyberte text prepojenia alebo obrázok s hypertextovým prepojením.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Command + K a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Remove link button“ (Tlačidlo Odstrániť prepojenie). Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

  Dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia sa zatvorí a hypertextové prepojenie sa odstráni z textu. Samotný text ostane nezmenený.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V aplikácii Outlook môžete pomocou vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows vložiť do e-mailu prepojenie na webovú stránku alebo súbor na zdieľanej jednotke.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

 1. Pri vytváraní e-mailu umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť prepojenie.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options button, collapsed“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti, zbalené), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa pás s nástrojmi na úpravu.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Insert button, collapsed“ (Tlačidlo Vložiť, zbalené), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Link button“ (Tlačidlo Prepojenie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Link window, Address, editing“ (Okno Prepojenie, Adresa, úpravy).

 5. Zadajte webovú adresu stránky, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie.

 6. Ak chcete prepojeniu zadať iný názov ako len URL adresu, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Text to display, editable text“ (Zobrazovaný text, upraviteľný text), a potom zadajte text prepojenia.

  Poznámka : Ak vytvárate prepojenie z obrázka, táto možnosť nie je k dispozícii.

 7. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Insert button“ (Tlačidlo Vložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prepojenie sa vloží do tela e-mailovej správy.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu e-mailu v Outlooku

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×