Vloženie alebo odstránenie komentára

Do bubliny alebo poľa, ktoré sa zobrazia na okrajoch dokumentu, môžete zadať komentár. Komentáre môžete v zobrazení zobraziť aj skryť.

Čo chcete urobiť?

 1. Vyberte text alebo položku, ktorú chcete komentovať, prípadne kliknite na koniec textu.

 2. Na karte Revízia vyberte v skupine Komentáre položku Nový komentár.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

  Tipy: Ak chcete zobraziť komentáre počas písania, postupujte takto:

  • V programe Word 2016 vyberte v skupine Komentáre položku Zobraziť obsah. Komentár skryjete opätovným výberom tejto položky.

  • V programe Word 2013 alebo Word 2010 vyberte na karte Revízia v skupine Sledovanie v zozname Zobraziť revíziu položku Komentáre a skontrolujte, či sa znak začiarknutia (✔) v poli nachádza vedľa možnosti. Opätovným výberom položky Komentáre zrušíte začiarknutie políčka a komentáre skryjete.

 3. Vyberte jednu z týchto možností:

  Pre Word 2016

  • Zadajte svoj komentár do poľa.

  Pre Word 2013 alebo Word 2010

  • Zadajte komentár do bubliny alebo vyberte položku Tabla revízií a zadajte svoj komentár.

Pre Word 2016

 1. Vyberte komentár, na ktorý chcete odpovedať.

  Ikona Odpovedať na komentár je zvýraznená

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Vyberte bublinu Odpoveď a zadajte svoju odpoveď.

   Zobrazuje sa komentár s odpoveďou.

   alebo

  • Kliknutím pravým tlačidlom myši vyberte položku Odpoveď na komentár.

Pre Word 2013 a Word 2010

 1. Kliknite na bublinu s komentárom, na ktorý chcete odpovedať.

 2. V skupine Komentáre vyberte položku Nový komentár a zadajte svoju odpoveď do novej bubliny s komentárom.

 • Kliknite na bublinu alebo pole s komentárom, ktoré chcete upraviť, a potom vykonajte požadované zmeny.

  Tipy: 

  • Možno bude pre vás užitočné komentáre pred akoukoľvek zmenou zobraziť.

  • Pre Word 2016

  • Pre Word 2013 a Word 2010

  • V skupine Komentáre vyberte položku Zobraziť obsah. Komentár skryjete opätovným výberom tejto položky.

  • V skupine Sledovanie vyberte v zozname Zobraziť revíziu položku Komentáre a skontrolujte, či sa znak začiarknutia (✔) v poli nachádza vedľa možnosti. Opätovným výberom položky Komentáre zrušíte začiarknutie políčka a komentáre skryjete.

Pre Word 2013 a Word 2010

Ak sa celý komentár, ktorý chcete upraviť, nedá zobraziť, skúste použiť položku Tabla revízií.

 • V skupine Sledovanie kliknite na položku Tabla revízií.

  Poznámka: Ak chcete, aby sa tabla revízií zobrazovala pozdĺž dolnej časti obrazovky a nie po jej bokoch, vyberte v zozname Tabla revízií možnosť Tabla revízií vodorovne.

Odstránenie jedného komentára

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na komentár a potom vyberte položku Odstrániť komentár.

Odstránenie všetkých komentárov

 1. Kliknite na komentár nachádzajúci sa v dokumente.

 2. V zozname Odstrániť vyberte položku Odstrániť všetky komentáre v dokumente.

 1. Na karte Revízia vyberte v skupine Sledovanie položku Zobraziť revíziu.

  Vzhľad pása s nástrojmi programu Word

 2. Vyberte jednu z týchto možností:

  Pre Word 2016

  • V zozname Zobraziť revíziu vyberte položku Konkrétne osoby a potom vyberte meno (iniciály) recenzenta, ktorého komentáre chcete odstrániť.

  Pre Word 2013 a Word 2010

  • V zozname Zobraziť revíziu vyberte položku Recenzenti a potom vyberte meno (iniciály) recenzenta, ktorého komentáre chcete odstrániť.

  Poznámka: Začiarknutie znamienka (✔) v poli, ktoré sa zobrazuje vedľa mena (iniciál) vybratého recenzenta, sa zruší a všetky komentáre od daného recenzenta sa odstránia.

Keď vykonávate zmeny v mene alebo iniciálach, ktoré chcete použiť vo svojich vlastných komentároch, ovplyvnené budú len komentáre vytvorené po vykonaní zmeny. Komentáre, ktoré sa už v dokumente nachádzali aj pred vykonaním zmeny mena alebo iniciál, sa aktualizovať nebudú. Zadané meno a iniciály sa budú používajú vo všetkých programoch balíka Microsoft Office, takže sa všetky zmeny vykonané v týchto nastaveniach prejavia aj v iných programoch balíka Office.

Pre Word 2016

 1. Na karte Revízia vyberte v skupine Sledovanie spúšťač Sledovať zmeny.

 2. V dialógovom okne Sledovanie zmien – možnosti vyberte položku Zmeniť meno používateľa.

 3. V dialógovom okne Možnosti programu Word vyberte v časti Prispôsobenie osobnej kópie balíka Microsoft Office položku Meno používateľa, Iniciály, prípadne obe možnosti a potom vyberte položku OK.

  Poznámka: Ak chcete zabezpečiť, aby sa vybraté iniciály použili vždy, začiarknite políčko Vždy používať tieto hodnoty bez ohľadu na prihlásenie do balíka Office.

 4. Zmeny dokončíte výberom položky OK.

Pre Word 2013 a Word 2010

 1. Na karte Revízia vyberte v skupine Sledovanie položku Sledovať zmeny.

  Zmena mena používateľa

 2. V rozbaľovacom zozname Sledovať zmeny vyberte položku Zmeniť meno používateľa.

 3. V dialógovom okne Možnosti programu Word vyberte v časti Prispôsobenie osobnej kópie balíka Microsoft Office položku Meno používateľa, Iniciály, prípadne obe možnosti a potom vyberte položku OK.

Čo chcete urobiť?

Zadajte komentár. V počítači Tablet PC môžete vložiť hlasový komentár alebo komentár písaný rukou.

 1. Vyberte text alebo položku, ktorú chcete komentovať, prípadne kliknite na koniec textu.

 2. Na karte Posúdiť v skupine Komentáre kliknite na položku Nový komentár.

  Vzhľad pása s nástrojmi programu Word

  Poznámka: Ak chcete počas písania komentáre zobraziť, na karte Revízia vyberte v skupine Sledovanie v zozname Zobraziť revíziu položku Komentáre a skontrolujte, či sa znak začiarknutia (✔) nachádza vedľa možnosti. Komentáre skryjete opätovným výberom položky Komentáre.

 3. Do bubliny alebo poľa pre komentár, prípadne na tablu revízií zadajte text komentára.

 1. Kliknite na aktuálnu bublinu alebo pole s komentárom.

 2. V skupine Komentáre vyberte položku Nový komentár a zadajte svoju odpoveď do novej bubliny alebo poľa pre komentár.

V prípade počítača Tablet PC môžete nahrať hlasový komentár. Hlasové komentáre sa do bubliny s komentárom pridajú ako zvukové objekty.

Pridanie komentára na panel s nástrojmi Rýchly prístup

Pred prvým pridaním hlasového komentára musíte na panel s nástrojmi Rýchly prístup pridať príkaz Vložiť hlas.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položky Možnosti programu Word > Prispôsobiť.

 2. V zozname v časti Vybrať príkazy z vyberte možnosť Všetky príkazy.

 3. V zozname príkazov vyberte položky Vložiť hlas > Pridať.

Pridanie hlasového komentára

 1. Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na položku Vložiť hlas Vzhľad tlačidla .

 2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, kliknite na tlačidlo spustenia a nahrajte hlasový komentár.

 3. Po dokončení nahrávania komentára stlačte tlačidlo zastavenia a zatvorte dialógové okno.

 4. Ak Microsoft Office Word zobrazí hlásenie s otázkou, či chcete aktualizovať zvukový objekt, kliknite na položku Áno.

Vypočutie si nahratého komentára

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na bublinu s komentárom, ukážte na položku Objekt dokumentu s nahratým zvukom a potom kliknite na položku Prehrať.

Poznámka: Ďalšie informácie o nahrávaní a úprave zvukových objektov nájdete v dokumentácii k zvukovej karte a mikrofónu.

V prípade počítača Tablet PC môžete v dokumente vytvoriť komentáre písané rukou. Komentár písaný rukou sa pridá a zobrazí v bublinách s komentárom.

 1. Na karte Posúdiť v skupine Komentáre kliknite na položku Nový komentár.

  Vzhľad pása s nástrojmi programu Word

 2. Napíšte komentár do bubliny s komentárom.

Ak sa komentáre na obrazovke nezobrazujú, kliknite v skupine Sledovanie na karte Revízia na položku Zobraziť revíziu.

Vzhľad pása s nástrojmi programu Word

 1. Kliknite do bubliny s komentárom, ktorý chcete upraviť.

 2. Vykonajte požadované zmeny.

 • Ak sú bubliny skryté alebo sa zobrazuje len časť komentára, môžete komentár zmeniť na table revízií. Ak chcete zobraziť tablu revízií, kliknite v skupine Sledovanie na položku Tabla revízií. Ak chcete, aby sa tabla revízií zobrazovala pozdĺž dolnej časti obrazovky a nie po jej bokoch, kliknite na šípku vedľa položky Tabla revízií a potom kliknite na položku Tabla revízií vodorovne.

 • Ak chcete na komentár odpovedať, kliknite na jeho bublinu a potom na položku Nový komentár nachádzajúcu sa v skupine Komentáre. Napíšte odpoveď do novej bubliny komentára.

 • Ak chcete rýchlo jeden komentár odstrániť, kliknite pravým tlačidlom myši na komentár a potom na položku Odstrániť komentár.

 • Ak chcete rýchlo odstrániť všetky komentáre v dokumente, kliknite na komentár v dokumente. Na karte Revízia v skupine Komentáre kliknite na šípku nachádzajúcu sa pod položkou Odstrániť a potom kliknite na položku Odstrániť všetky komentáre v dokumente.

 1. Na table Revízia v skupine Sledovanie kliknite na šípku vedľa položky Zobraziť revíziu.

  Vzhľad pása s nástrojmi programu Word

 2. Ak chcete zrušiť začiarknutie políčok pri všetkých recenzentoch, kliknite na položku Recenzenti a potom na položku Všetci recenzenti.

 3. Opäť kliknite na šípku vedľa položky Zobraziť revíziu, ukážte na položku Recenzenti a potom kliknite na meno recenzenta, ktorého komentáre chcete odstrániť.

 4. V skupine Komentáre kliknite na šípku nachádzajúcu sa pod položkou Odstrániť Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Odstrániť všetky zobrazené komentáre.

  Poznámka: Týmto postupom sa odstránia všetky vami vybraté komentáre recenzenta vrátane komentárov v celom dokumente.

Tip: Kontrolovať a odstraňovať komentáre môžete aj pomocou tably revízií. Ak chcete tablu revízií zobraziť alebo skryť, kliknite v skupine Sledovanie na položku Tabla revízií. Ak chcete tablu revízií premiestniť do dolnej časti obrazovky, kliknite na šípku vedľa položky Tabla revízií a potom kliknite na položku Tabla revízií vodorovne.

Keď vykonávate zmeny v mene alebo iniciálach, ktoré chcete použiť vo svojich vlastných komentároch, ovplyvnené budú len komentáre vytvorené po vykonaní zmeny. Komentáre, ktoré sa už v dokumente nachádzali aj pred vykonaním zmeny mena alebo iniciál, sa aktualizovať nebudú. Zadané meno a iniciály sa budú používajú vo všetkých programoch balíka Microsoft Office, takže sa všetky zmeny vykonané v týchto nastaveniach prejavia aj v iných programoch balíka Office.

 1. Na karte Revízia kliknite v skupine Sledovanie na šípku vedľa položky Sledovať zmeny a potom kliknite na položku Zmeniť meno používateľa.

  Zmena mena používateľa

 2. Kliknite na položku Prispôsobiť.

 3. V časti Prispôsobenie kópie balíka Office zmeňte názov alebo iniciály, ktoré chcete použiť vo vlastných komentároch.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×