Vloženie, úprava a zobrazenie polí v programe Word

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vkladanie polí vám umožní presné ovládanie dynamického textu v dokumente. Polia sú dôležitou súčasťou Wordu, je však dobré vedieť, že mnoho polí sa vkladá automaticky cez vstavané príkazy a funkcie. Polia sa napríklad používajú, keď vložíte čísla strán alebo vytvoríte obsah. V týchto prípadoch je pravdepodobne jednoduchšie, keď ich Word pridá automaticky za vás. Polia sú najužitočnejšie, keď potrebujete zástupné objekty údajov, ktoré sa môžu v dokumente meniť, a na vytváranie formulárových listov a menoviek v dokumentoch hromadnej korešpondencie.

Tieto kroky fungujú na vloženie kódu poľa vo Worde. Zoznam kódov polí s podrobnými informáciami o každom z nich nájdete v téme Zoznam kódov polí vo Worde.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť pole.

  Tip: Ak poznáte kód vkladaného poľa, môžete ho zadať priamo do dokumentu. Najskôr stlačte kombináciu klávesov CTRL + F9 a potom zadajte kód do zátvoriek.

 2. Kliknite na položky Vložiť > rýchle časti > pole.
  Možnosť Vložiť pole v ponuke Rýchle časti.

 3. V zozname Názvy polí vyberte názov poľa.

  Tip: Zoznam môžete filtrovať kliknutím na šípku nadol v zozname Kategórie.


  Dialógové okno poľa

 4. V časti Vlastnosti poľa vyberte požadované vlastnosti alebo možnosti a kliknite na tlačidlo OK.

Poznámky: 

 • Ak chcete zobraziť kódy určitého poľa v poli Pole, kliknite na položku Kódy polí. V prípade niektorých polí sa na toto tlačidlo klikne predvolene.

 • Ak chcete do určitého poľa vnoriť ďalšie pole, najskôr vložte vonkajšie (kontajnerové) pole (kroky 1 – 4 uvedené vyššie). Potom umiestnite kurzor do kódu poľa, kde chcete vložiť vnútorné pole, a zopakujte kroky 2 – 4 uvedené vyššie.

 • Ak chcete zobraziť kódy určitého poľa v dialógovom okne Pole, kliknite na položku Kódy polí.

 • Ak chcete vnoriť pole do ďalšieho poľa, najprv vložte vonkajšie pole (alebo kontajner) pomocou dialógového okna Pole. V dokumente umiestnite kurzor na miesto v rámci kódu poľa, kde chcete vložiť vnútorné pole. Potom na vloženie vnútorného poľa použite dialógové okno Pole.

Ak poznáte kód vkladaného poľa, môžete ho zadať priamo do dokumentu. Najskôr stlačte kombináciu klávesov CTRL + F9 a potom zadajte kód do zložených zátvoriek.

Pole možno vložiť, ak chcete urobiť nasledovné:

 • Vykonať sčítanie, odčítanie alebo iné výpočty, urobíte to pomocou poľa = (Formula).

 • Pracovať s dokumentami prostredníctvom hromadnej korešpondencie – vložte napríklad polia ASK a FILLIN, aby sa vám zobrazila výzva, keď Word zlúči príslušný údajový záznam s hlavným dokumentom.

V ostatných prípadoch je však jednoduchšie použiť príkazy a možnosti, ktoré sú k dispozícii vo Worde, a pridať tak požadované informácie. Môžete napríklad použiť pole HYPERLINK a vložiť hypertextové prepojenie, ale jednoduchšie je použiť príkaz Prepojenie uvedený v skupine Prepojenia na karte Vložiť.

Dôležité: Zátvorky kódu poľa nemôžete vložiť zadaním znakov zložených zátvoriek na klávesnici. Ak chcete vložiť zátvorky kódu poľa, stlačte kombináciu klávesov CTRL + F9.

Syntax kódu poľa

Kódy polí sú ohraničené zloženými zátvorkami ( { } ). Polia sa správajú ako vzorce v Microsoft Office Exceli. Kód poľa je ako vzorec a výsledok poľa zodpovedá výslednej hodnote vzorca. V dokumente môžete na prepínanie zobrazenia kódov polí a výsledkov používať kombináciu klávesov ALT + F9.

Syntax vyzerá pri zobrazení kódu poľa v dokumente nasledovne:

{ NÁZOV POĽA Vlastnosti Voliteľné prepínače }

 • NÁZOV POĽA     Toto je názov, ktorý sa zobrazuje v zozname názvov polí v dialógovom okne Pole.

 • Vlastnosti     Ide o ľubovoľné pokyny alebo premenné používané v danom poli. Nie všetky polia majú parametre a v niektorých poliach sú parametre voliteľné, nie povinné.

 • Voliteľné prepínače    Všetky voliteľné nastavenia, ktoré sú k dispozícii v danom poli. Nie všetky polia majú prepínače, s výnimkou prepínačov, ktoré riadia formátovanie výsledkov poľa.

Vložením poľa FILENAME môžete napríklad umiestniť názov súboru a cestu k dokumentu do hlavičky alebo päty.

Syntax kódu poľa FILENAME, ktorej súčasťou je cesta, vyzerá takto:

{ FILENAME \p }

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pole a potom kliknite na položku Upraviť pole.

 2. Zmeňte vlastnosti a možnosti poľa. Informácie o vlastnostiach a možnostiach dostupných pre príslušné polia nájdete v téme Zoznam kódov polí vo Worde alebo vyhľadaním názvu poľa v Pomocníkovi.

  Poznámky: 

  • V prípade niektorých polí je potrebné zobraziť kód poľa, aby bolo polia možné upraviť. Ak chcete zobraziť všetky kódy polí v dokumente, stlačte kombináciu klávesov ALT + F9.

  • Úprava niektorých polí sa vykonáva v ich vlastných dialógových oknách, nie v dialógovom poli Pole. Ak napríklad kliknete pravým tlačidlom myši na hypertextové prepojenie a potom kliknete na položku Upraviť prepojenie, otvorí sa dialógové okno Úprava hypertextového prepojenia.

Word predvolene zobrazuje výsledky polí plynule spolu s obsahom dokumentu tak, že človek, ktorý dokument číta, si neuvedomuje, že časť obsahu predstavuje pole. Polia však možno zobraziť aj s podfarbeným pozadím, aby boli v dokumente lepšie viditeľné.

Výsledky poľa možno začleniť do obsahu dokumentu tým, že vypnete možnosť zobrazovania polí s podfarbeným pozadím a formátujete výsledky poľa. Takisto však možno upriamiť pozornosť na polia tým, že ich budete zobrazovať s podfarbeným pozadím – vždy alebo len vtedy, keď je pole vybraté.

Výsledky poľa možno formátovať použitím formátu textu pre pole alebo pridaním formátovacieho prepínača pre kód poľa.

Zmena pozadia podfarbených polí

 1. Kliknite na položky súbor > Možnosti. (V programe Word 2007, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , a potom kliknite na položku Možnosti programu Word.)

 2. Kliknite na položku Spresniť.

 3. V časti Zobrazenie obsahu dokumentu vykonajte v zozname Podfarbenie polí jedno z nasledovného:

  • Ak chcete, aby pole vyniklo v rámci ostatného obsahu dokumentu, vyberte položku Vždy.

  • Ak chcete, aby sa pole bezproblémovo začlenilo do obsahu dokumentu, vyberte položku Nikdy.

  • Ak chcete, aby si boli používatelia Wordu vedomí, že klikli na pole, vyberte položku Ak je vybraté.

   Ak je možnosť podfarbenia nastavená na Ak je vybraté, po kliknutí na pole sa v ňom zobrazí sivé pozadie. Sivé podfarbenie však neindikuje, že je pole vybraté. Keď vyberiete pole tým, že na neho dvakrát kliknete alebo presuniete myš, k sivému podfarbeniu sa pridá zvýraznenie indikujúce výber.

Použitie formátovania textu na pole

 • Vyberte pole, ktoré chcete formátovať, a potom pomocou príkazov v skupine Písmo na karte Domov použite príslušné formátovanie.

  Ak chcete napríklad podčiarknuť meno, ktoré je vložené do poľa AUTHOR, vyberte celý kód poľa vrátane zátvoriek (alebo vyberte celý výsledok poľa) a potom kliknite na položku Podčiarknutie v skupine Písmo na karte Domov.

Ak aktualizujete pole, formátovanie, ktoré ste použili na výsledky polí, sa môže stratiť. Ak chcete zachovať formátovanie, zahrňte do kódu poľa prepínač \* MERGEFORMAT. Pri vkladaní polí pomocou dialógového okna Pole sa prepínač \* MERGEFORMAT predvolene zahrnie.

Použitie formátovacieho prepínača na kód poľa

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na pole a potom kliknite na položku Upraviť pole.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak sa zobrazujú časti Vlastnosti poľa a Možnosti poľa, vyberte požadované možnosti formátovania.

  • Ak sa zobrazuje len kód poľa, kliknite na položku Možnosti a potom vyberte požadované možnosti formátovania.

   Ak sa tlačidlo Možnosti zobrazuje ako neaktívne, ďalšie možnosti formátovania nemusia byť k dispozícii.

Na formátovanie výsledkov poľa možno použiť tri formátovacie prepínače:

Prepínač formátu (\*)

Prepínač formátu (\*) definuje spôsob zobrazenia výsledkov poľa. Formátovacie inštrukcie určujú nasledovné:

 • používanie veľkých a malých písmen,

 • formáty čísel – napríklad, či sa číslo 9 zobrazí ako ix (rímske číslice) alebo ako deviaty (poradové číslo),

 • formáty znakov.

Prepínače formátu uchovávajú formátovanie výsledkov poľa aj po aktualizácii poľa.

Formáty používania veľkých písmen:

Nasledovný zoznam uvádza prepínače a položky, pre ktoré použijú veľké písmená:

 • \ * Caps Lock    Tento prepínač zmení prvé písmeno každého slova. Napríklad { FILLIN "zadajte svoje meno:" \ * Caps Lock } Luis Alverca sa zobrazí aj v prípade, že názov je napísaný malými písmenami.

  Ak chcete vybrať túto možnosť, v dialógovom okne Polia – možnosti vyberte možnosť Všetky prvé písmená veľké.

 • \* FirstCap    Tento prepínač použije veľké písmeno na začiatku prvého slova. Napríklad pole { COMMENTS \* FirstCap } zobrazí výsledok Týždenná správa o predaji.

  Ak chcete vybrať túto možnosť, v dialógovom okne Polia – možnosti vyberte možnosť Prvé veľké.

 • \* Upper    Tento prepínač použije veľké písmená pre všetky písmená textu. Napríklad pole { QUOTE "slovo" \* Upper } zobrazí výsledok SLOVO.

  Ak chcete vybrať túto možnosť, v dialógovom oknePolia – možnosti vyberte možnosť Veľké písmená.

 • \* Lower    Tento prepínač nepoužije pre výsledok veľké písmená, všetky písmená budú malé. Napríklad { FILENAME \* Lower } zobrazí výsledok týždenná správa o predaji.doc.

  Tento prepínač nebude mať žiaden vplyv, ak je celé pole obsahujúce prepínač formátované malými písmenami.

  Ak chcete vybrať túto možnosť, v dialógovom okne Polia – možnosti vyberte možnosť Malé písmená.

Číselné formáty:

Nasledujúci zoznam uvádza prepínače a ich výsledky:

 • \*alphabetic    Tento prepínač zobrazuje výsledky ako abecedné znaky. Výsledok používa veľké a malé písmená presne tak, ako slovo „abecedne“ v kóde poľa. Napríklad { dodatok SEQ \* ALPHABETIC } zobrazí výsledok B (namiesto 2) a { dodatok SEQ \* alphabetic } zobrazí výsledok b.

  Ak chcete túto možnosť vybrať, v dialógovom okne Polia – možnosti kliknite na položku a, b, c,.

 • \*Arabic    Tento prepínač zobrazí výsledky ako arabské základné číslice. Napríklad pole { PAGE \* Arabic } zobrazí výsledok 31.

  Poznámky: 

  • Ak nastavenie Formát čísla v dialógovom okne Formát čísiel strán nie je Arabic, tento prepínač prepíše nastavenie Formát čísla.

  • Len v prípade čísel strán je tiež k dispozícii formát ArabicDash, ktorý výsledky zobrazí ako arabské základné číslovky ohraničené znakmi pomlčiek. Napríklad pole { PAGE \* ArabicDash } zobrazí výsledok - 31 -.

  Ak chcete túto možnosť vybrať, v dialógovom okne Polia – možnosti kliknite na položku 1, 2, 3, ....

 • \*CardText    Tento prepínač zobrazí výsledky ako základné číslovky. Výsledok bude formátovaný malými písmenami, pokiaľ nepridáte prepínač formátu na určenie iného spôsobu používania veľkých písmen. Napríklad pole { = SUM(A1:B2) \* CardText } zobrazí výsledok sedemstodeväťdesiat a pole { = SUM(A1:B2) \* CardText \* Caps } zobrazí výsledok Sedemstodeväťdesiat.

  Ak chcete túto možnosť vybrať, v dialógovom okne Polia – možnosti kliknite na položku Jeden, Dva, Tri.

 • \*DollarText    Tento prepínač zobrazí výsledky ako základné číslovky. Word vloží a na miesto desatinného čísla a zobrazí prvé dve desatinné čísla (zaokrúhlené) ako arabské čitatele lomeno 100. Výsledok bude formátovaný malými písmenami, pokiaľ nepridáte prepínač formátu na určenie iného spôsobu používania veľkých písmen. Napríklad pole { = 9,20 + 5,35 \* DollarText \* Upper } zobrazí výsledok ŠTRNÁSŤ A 55/100.

  Ak chcete túto možnosť vybrať, v dialógovom okne Polia – možnosti kliknite na položku Dollar Text.

 • \*Hex    Tento prepínač zobrazuje výsledky ako šestnástkové čísla. Napríklad { QUOTE "458" \* Hex } zobrazí výsledok 1CA.

  Ak chcete túto možnosť vybrať, v dialógovom okne Polia – možnosti kliknite na položku hex ....

 • \*OrdText    Tento prepínač zobrazí výsledky ako text radových čísloviek. Výsledok bude formátovaný malými písmenami, pokiaľ nepridáte prepínač formátu na určenie iného spôsobu používania veľkých písmen. Napríklad pole { DATE \@ "d" \* OrdText } zobrazí výsledok dvadsiatyprvý a { DATE \@ "d" \* OrdText \* FirstCap } zobrazí výsledok Dvadsiatyprvý.

  Ak chcete túto možnosť vybrať, v dialógovom okne Polia – možnosti kliknite na položku Prvý, Druhý, Tretí, ....

 • \*Ordinal    Tento prepínač zobrazí výsledky ako radové arabské číslice. Napríklad { DATE \@ "d" \* Ordinal } zobrazí 30.

  Ak chcete túto možnosť vybrať, v dialógovom okne Polia – možnosti kliknite na položku 1., 2., 3..

 • \*Roman    Tento prepínač zobrazí výsledky ako rímskymi číslicami. Výsledok má rovnakú veľkosť písmen ako slovo "roman" v kóde poľa. Napríklad { SEQ CHAPTER \ * roman } zobrazí xia { SEQ CHAPTER \ * ROMAN } zobrazí Xmôžem.

  Ak chcete túto možnosť vybrať, v dialógovom okne Polia – možnosti kliknite na položku I, II, III,.

Formáty znakov a ochrana predtým použitých formátov:

Tu sú uvedené prepínače formátovania znakov a ich výsledky:

 • \*Charformat    Tento prepínač použije formátovanie prvého písmena názvu poľa na celý výsledok. Výsledok nasledujúceho príkladu používa formát tučného písma, pretože písmeno R v texte REF je tučné.

  { REF chapter2_title \* Charformat } zobrazí text Veľryby Pacifiku tučným písmom.

  Ak chcete tento prepínač pridať, zadajte ho do kódu poľa alebo poľa Kódy polí v dialógovom okne Pole.

 • \*MERGEFORMAT    Tento prepínač použije formátovanie predchádzajúceho výsledku pre nový výsledok. Ak napríklad vyberiete názov zobrazovaný poľom { AUTHOR \* MERGEFORMAT } a použijete formátovanie tučným písmom, Word zachová formátovanie tučným písmom, keď sa pole aktualizuje tak, aby zobrazovalo meno nového autora.

  Pri vkladaní polí pomocou dialógového okna Pole sa prepínač \* MERGEFORMAT predvolene zahrnie. Túto možnosť môžete vypnúť tým, že zrušíte začiarknutie políčka Pri aktualizácii zachovať formátovanie uvedeného v dialógovom okne Pole.

Späť na formátovacie prepínače

Číselný prepínač formátu (\*)

Číselný prepínač formátu (\*) špecifikuje zobrazovanie číselného výsledku.

Napríklad prepínač \# # ##0,00 v poli { = SUM(ABOVE) \# # ##0,00 € } zobrazí výsledok v tvare „4 455,70 €“. Ak výsledok poľa nie je číslo, tento prepínač nemá žiadny účinok.

Poznámka: Úvodzovky okolo jednoduchých číselných formátov, ktoré neobsahujú medzery, sa nevyžadujú, napríklad { MarcovéTržby \# # ##0,00 eur }. V prípade zložitejších číselných formátov a formátov, ktoré obsahujú text alebo medzeru, uzavrite číselný formát do úvodzoviek, ako je uvedené v nasledujúcich príkladoch. Word pridá úvodzovky k prepínačom číselného formátu, ak vložíte pole pomocou dialógového okna Pole alebo príkazom Vzorec v skupine Údaje na karte Rozloženie (kontextovej karty Nástroje tabuliek).

Kombinovanie nasledovných položiek formátu na tvorbu číselného prepínača formátu:

 • 0 (nula)    Táto položka formátu určí počet číselných miest potrebných na zobrazenie vo výsledku. Ak výsledok na danom mieste neobsahuje číslicu, Word zobrazí 0 (nula). Napríklad: { = 4 + 5 \# 00,00 } zobrazí 09,00.

 • #    Táto položka formátu určí počet číselných miest potrebných na zobrazenie vo výsledku. Ak výsledok na danom mieste neobsahuje číslicu, Word zobrazí medzeru. Napríklad: { = 9 + 6 \# ### eur } zobrazí 15 eur.

 • x    Táto položka formátu presunie číslice naľavo od zástupného objektu „x“. Ak je zástupný objekt napravo od desatinnej čiarky, Word zaokrúhli výsledok na toto miesto, napríklad:
  { = 111053 + 111439 \# x## } zobrazí 492.
  { = 1/8 \# 0,00x } zobrazí 0,125.
  { = 3/4 \# ,x } zobrazí ,8.

 • , (desatinná čiarka)    Tento formát určí pozíciu desatinnej čiarky. Napríklad { = SUM(ABOVE) \# ###,00 € } zobrazí 495,47 €.

  Použite symbol desatinnej čiarky, ktorý je špecifikovaný ako súčasť regionálnych nastavení v rámci ovládacieho panela.

 • (symbol zoskupenia číslic)    Táto položka formátu oddeľuje skupiny troch čísel. Napríklad { = NetProfit \# # ### ### € } zobrazí 2 456 800 €.

  Použite symbol zoskupenia číslic, ktorý je špecifikovaný ako súčasť regionálnych nastavení v rámci ovládacieho panela.

 • - (znamienko mínus)    Táto položka formátu pridá znamienko mínus k zápornému výsledku alebo medzeru ku kladnému alebo 0 (nula). Napríklad: { = 10 - 90 \# -## } zobrazí -80.

 • + (znamienko plus)    Tento formát pridá znamienko plus ku kladnému výsledku, znamienko mínus k zápornému alebo medzeru k 0 (nula). Napríklad: { = 100 - 90 \# +## } zobrazí +10{ = 90 - 100 \# +## } zobrazí -10.

 • %, eur, * a tak ďalej    Táto položka formátu zahŕňa vo výsledku špecifikovaný znak. Napríklad { = netprofit \# "## %" } zobrazí 33 %.

 • príklad formátovania kladných a záporných hodnôt    Táto položka formátu špecifikuje rozdielne číselné formáty pre kladné a záporné výsledky oddelené bodkočiarkou. Napríklad, ak záložka Tržby95 predstavuje kladnú hodnotu, pole { Tržby95 \# "#,##0,00 eur;-#,##0,00 eur" } zobrazí hodnotu s normálnym formátovaním, napríklad1 245,65 eur. Záporná hodnota sa zobrazí s tučným formátovaním a znamienkom mínus, napríklad - 345,56 eur.

 • príklad formátovania pre kladnú hodnotu, zápornú hodnotu a nulu    Táto položka formátu určí rozdielne číselné formáty pre kladný výsledok, záporný výsledok a 0 (nulu) oddelené bodkočiarkami. Napríklad, v závislosti od hodnoty záložky Tržby95, { Tržby95 \# "#,##0,00 eur;(#,##0,00 eur);0 eur" } zobrazí kladnú hodnotu, zápornú hodnotu a 0 (nulu) nasledovne: 1 245,65 eur, (345,56 eur), 0 eur.

 • 'text'    Táto položka formátu pridá k výsledku text. Text uzavrite do jednoduchých úvodzoviek. Napríklad, { = { Cena } *8,1% \# "##0,00 eur 'je daňou z obratu' " } zobrazí 347,44 eur je daňou z obratu.

 • `číslovanápoložka`    Táto položka formátu zobrazí číslo predchádzajúcej položky, ktorá bola očíslovaná príkazom Popis (karta Referencie, skupina Popisy), alebo vložením poľa SEQ. Identifikátor položky, ako napríklad „tabuľka“ alebo „číslica“ uzavrite do úvodných apostrofov (`). Poradové číslo sa zobrazí arabskými číslicami. Napríklad: { = SUM(A1:D4) \# "##0,00 'je súčtom Tabuľky' `tabuľka`" } zobrazí 456,34 je súčtom Tabuľky 2.

Späť na formátovacie prepínače

Prepínač formátu dátumu a času (\@)

Prepínač formátu dátumu a času (\ @) určuje zobrazovanie dátumu alebo času.

Napríklad prepínač \@ "dddd, d. MMMM, yyyy" v poli { DATE \@ "dddd, d. MMMM, yyyy" } zobrazí piatok, 23. novembra 2007. Kombináciou nasledovných inštrukcií týkajúcich sa dátumu a času – deň (d), mesiac (M), rok (y), hodiny (h) a minúty (m) – vytvorte formát dátumu a času. Zahrnúť môžete aj text, interpunkciu a medzery.

Inštrukcie týkajúce sa dátumu:

Mesiac (M)

Písmeno M musí byť uvedené veľkým písmenom, aby sa mesiace odlíšili od minút.

 • M    Táto položka formátu zobrazuje mesiac ako číslo bez úvodnej 0 (nula) pre mesiace označované jednociferným číslom. Napríklad júl sa uvedie ako číslo 7.

 • MM    Táto položka formátu zobrazí v prípade mesiaca označovaného jednou číslicou mesiac ako číslo s úvodnou 0 (nulou). Napríklad júl sa uvedie ako číslo 07.

 • MMM    Táto položka formátu zobrazí mesiac ako skratku pozostávajúcu z troch písmen. Napríklad júl sa uvedie ako júl.

 • MMMM    Táto položka formátu zobrazí úplný názov mesiaca.

Deň (d)

Písmeno d zobrazí deň mesiaca alebo deň týždňa. Písmeno d môže byť uvedené veľkými alebo malými písmenami.

 • d    Táto položka formátu zobrazí v prípade jednociferných dní deň týždňa alebo mesiaca ako číslo bez úvodnej 0 (nuly) Napríklad šiesty deň mesiaca sa zobrazí ako 6.

 • dd    Táto položka formátu zobrazí v prípade jednociferne označovaných dní deň týždňa alebo mesiaca ako číslo s úvodnou 0 (nula). Napríklad šiesty deň mesiaca sa zobrazí ako 06.

 • ddd    Táto položka formátu zobrazí deň týždňa alebo mesiaca ako skratku pozostávajúcu z troch písmen. Napríklad utorok sa zobrazí ako Uto.

 • dddd    Táto položka formátu zobrazí úplný názov dňa v týždni.

Rok (y)

Písmeno y zobrazí rok ako dve alebo štyri číslice. Písmeno y môže byť napísané veľkými alebo malými písmenami.

 • yy    Táto položka formátu zobrazí rok ako dve číslice s úvodnou 0 (nulou) pre roky 01 až 09. Napríklad rok 1999 sa zobrazí ako 99 a rok 2006 sa zobrazí ako 06.

 • yyyy    Táto položka formátu zobrazí rok ako štyri číslice.

Inštrukcie týkajúce sa času:

Hodiny (h)

Písmeno h uvedené malými písmenami používa 12-hodinový formát času. Veľké písmeno H používa 24-hodinový alebo vojenský formát času, napríklad 5 hodín večer sa uvedie číslom 17.

 • h or H    Táto položka formátu zobrazuje hodinu bez úvodnej 0 (nuly). Napríklad 9 hodín ráno sa zobrazí ako 9.

 • hh alebo HH    Táto položka formátu zobrazí hodinu s úvodnou 0 (nulou) pre jednociferné čísla vyjadrujúce hodiny. Napríklad 9 hodín ráno sa zobrazí ako 09.

Minúty (m)

Písmeno m musí byť uvedené malým písmenom, čím sa minúty líšia do mesiacov.

 • m    Táto položka formátu zobrazuje minúty bez úvodnej 0 (nuly) v prípade jednociferných čísel uvádzajúcich minúty. Napríklad { TIME \@ "m" } zobrazí 2.

 • mm    Táto položka formátu zobrazí minúty s úvodnou 0 (nulou) pre jednociferné čísla uvádzajúce minúty. Napríklad { TIME \@ "mm" } zobrazí 02.

Sekundy (s)

 • s    Táto položka formátu zobrazí v prípade jednociferného čísla sekundy bez úvodnej 0 (nuly). Napríklad { TIME \@ “s” zobrazí 5.

 • ss    Táto položka formátu zobrazí sekundy s úvodnou 0 (nula) pre jednociferné údaje sekúnd. Napríklad { TIME \@ “ss” zobrazí 05.

A.M. and P.M. (AM/PM)

Zobrazí sa text A.M. a P.M. Ak chcete zmeniť symboly A.M. a P.M. v Microsoft Windowse, zmeňte miestne nastavenia v ovládacom paneli.

 • am/pm or AM/PM    Táto položka formátu zobrazí text A.M. a P.M. veľkými písmenami. Napríklad pole { TIME \@ "h AM/PM" } a pole { TIME \@ "h am/pm" } zobrazia 9 AM alebo 5 PM.

Iný text alebo interpunkcia:

 • 'text'    Táto položka formátu zobrazí akýkoľvek zadaný text vo formáte dátumu alebo času. Uzavrite text do jednoduchých zátvoriek. Napríklad { TIME \@ "HH:mm 'Greenwich mean time' " } zobrazí 12:45 greenwichského času.

 • znak    Táto položka formátu zahŕňa špecifikovaný znak v dátume alebo čase, napríklad: (dvojbodka), - (spojovník), * (hviezdička) alebo medzera. Napríklad pole { DATE \@ "HH:mm MMM-d, 'yy" } zobrazí 11:15 Nov-6, '99.

 • `číslovanápoložka`    Táto položka formátu zahŕňa v dátume alebo čase číslo predchádzajúcej položky, ktorú ste očíslovali pomocou príkazu Popis uvedeného v skupine Popisy (karta Referencie), alebo vložením poľa SEQ. Uzavrite identifikátor položky, napríklad tabuľku alebo číslicu do úvodných apostrofov (`). Word zobrazí poradové číslo ako arabskú číslicu. Napríklad { PRINTDATE \@ "'Tabuľka' `table` 'bola vytlačená dňa' d/M/yy" } zobrazí Tabuľka 2 bola vytlačená dňa 25/9/02.

Poznámka: Úvodzovky nie je potrebné uvádzať okolo jednoduchých formátov dátumu a času, ktoré nezahŕňajú medzery alebo text, napríklad { DATE \@ MM/yy }. V prípade zložitejších formátov dátumu a času a formátov, ktoré obsahujú medzery alebo text, uveďte celý formát dátumu a času v úvodzovkách, napríklad { DATE \ @ "dddd, d. MMMM yyyy" o "h: mm" }. Word pridá úvodzovky pre prepínače formátu dátumu a času, ak pole vložíte pomocou príkazu Dátum a čas v skupine Text na karte Vložiť alebo pomocou dialógového okna Pole.

Späť na formátovacie prepínače

Word predvolene automaticky aktualizuje polia pri otvorení dokumentu. Takýmto spôsobom sú informácie neustále aktuálne. Existujú situácie, kedy však nemusíte chcieť, aby sa tak stalo. Napríklad chcete mať dátum v hlavičke k určitému dátumu, nie ho automaticky aktualizovať na aktuálny dátum pri každom otvorení dokumentu.

Polia možno aktualizovať aj tým, že na ne kliknete pravým tlačidlom myši a potom kliknete na položku Aktualizovať pole alebo kliknete do poľa a stlačíte kláves F9.

Ak chcete manuálne aktualizovať všetky polia v základnom texte dokumentu, stlačte kombináciu klávesov CTRL + A a potom stlačte kláves F9. Polia v hlavičkách, pätách alebo textových poliach je potrebné aktualizovať samostatne. Kliknite do hlavičky, päty alebo textového poľa, stlačte kombináciu klávesov CTRL + A a potom stlačte kláves F9.

Ak chcete zabrániť automatickému alebo neúmyselnému aktualizovaniu poľa, môžete polia uzamknúť.

Zamknutie alebo odomknutie poľa

Použite jeden z nasledovných postupov:

 • Ak chcete pole zamknúť, aby sa výsledky poľa neaktualizovali, kliknite na pole a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + F11.

 • Ak chcete pole odomknúť, aby sa výsledky poľa dali aktualizovať, kliknite na pole a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + F11.

Zamknutie výsledkov polí BOOKMARK, INCLUDETEXT, a REF

Prepínač formátu na uzamknutie výsledku (\!) zabráni poľu, ktoré je zahrnuté vo výsledku poľa BOOKMARK, INCLUDETEXT alebo REF, aktualizovať sa, pokým sa výsledok poľa v pôvodnom umiestnení nezmení. Bez tohto prepínača Word aktualizuje polia, ktoré sú zahrnuté vo výsledku poľa vždy, keď sa pole BOOKMARK, INCLUDETEXT alebo REF aktualizuje.

Napríklad pole { INCLUDETEXT C:\\Predaj\Štv4 Predaj.doc \! } vloží obsah dokumentu Štv4 Predaj.doc, ktorý obsahuje pole DATE a pole EMBED. Ak aktualizujete pole INCLUDETEXT, prepínač \! zabráni Wordu aktualizovať polia DATE a EMBED v zahrnutom texte, pokým nie sú najskôr aktualizované v pôvodnom dokumente (Štv4 Predaj.doc). Tento prepínač zaistí, že text vložený poľom INCLUDETEXT zodpovedá textu v pôvodnom dokumente.

Ak chcete aktualizovať polia DATE a EMBED v oboch umiestneniach, aktualizujte polia v pôvodnom dokumente (Štv4 Predaj.doc) a potom aktualizujte pole INCLUDETEXT.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×