Vloženie údajového hárka do formulára

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Údajový hárok predstavuje jednoduché zobrazenie údajov usporiadaných v riadkoch a stĺpcoch. Ak dvakrát kliknete na tabuľku na navigačnej table, program Microsoft Office Access 2007 zobrazí tabuľku v zobrazení údajového hárka. Vzhľadom na kompaktnosť prezentácie údajov fungujú údajové hárky správne aj vtedy, keď sa používajú ako podformuláre na zobrazenie údajov zo strany „many“ vzťah „one-to-many“. Tento článok popisuje spôsob pridávania údajových hárkov do formulárov v programe Office Access 2007.

Čo chcete urobiť?

Zobrazenie príkladu údajového hárka vo formulári

Vytvorenie vzťahov medzi tabuľkami

Vytvoriť formulár, ktorý obsahuje údajový hárok pomocou nástroja formulár

Vytvoriť formulár, ktorý obsahuje údajový hárok pomocou zobrazenia rozloženia

Vloženie údajového hárka do existujúceho formulára pomocou zobrazenia rozloženia

Vloženie údajového hárka do existujúceho formulára pomocou návrhového zobrazenia

Pochopiť rozdiely medzi formulár, ktorý obsahuje údajový hárok rozdeleného zobrazenia

Zobrazenie príkladu údajového hárka vo formulári

Predpokladajme, že chcete vytvoriť formulár zobrazujúci údaje o kategóriách produktov a taktiež všetky produkty v týchto kategóriách. Údaje v tabuľke Kategórie predstavujú stranu „one“ vzťahu One-To-Many a údaje v tabuľke Produkty predstavujú stranu „many“ vzťahu One-To-Many. Každá kategória môže obsahovať mnoho produktov.

Formulár s podformulárom

1. Hlavný formulár zobrazuje údaje zo strany „one“ vzťahu One-To-Many.

2. Údajový hárok zobrazuje údaje zo strany „many“ vzťahu One-To-Many.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vzťahov medzi tabuľkami

Skôr než začnete vytvárať návrh formulára obsahujúceho údajový hárok, skontrolujte vzťahy medzi tabuľkami a pridajte všetky chýbajúce vzťahy. Toto umožní programu Access automaticky vytvoriť prepojenia medzi údajovými hárkami a hlavnými formulármi. Ak chcete zobraziť, pridať alebo upraviť vzťahy medzi tabuľkami v databáze, na karte Rozšírené nástroje v skupine Analyzovať kliknite na položku Vzťahy. Ďalšie informácie o vytváraní vzťahov nájdete po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Vytvorenie formulára obsahujúceho údajový hárok pomocou nástroja Formulár

Keď používate nástroj Formulár na vytvorenie formulára vychádzajúceho z tabuľky, ktorá sa nachádza na strane „one“ jedného vzťahu One-To-Many, program Access automaticky vloží údajový hárok zobrazujúci údaje na strane „many“ vzťahu One-To-Many.

Ak sú splnené napríklad nasledujúce podmienky, program Access vloží údajový hárok zobrazujúci všetky objednávky zákazníka:

 • Vytvoríte jednoduchý formulár založený na tabuľke Zákazníci.

 • Zadefinovali ste vzťah One-To-Many s tabuľkou Objednávky, ktorý udáva, že jeden záznam tabuľky Zákazníci môže súvisieť s mnohými záznamami v tabuľke Objednávky.

 • Tabuľka Zákazníci sa nenachádza na strane „one“ žiadneho ďalšieho vzťahu One-To-Many.

 • Na navigačnej table kliknite na tabuľku, ktorá sa nachádza na strane „one“ vzťahu One-To-Many.

 • Na karte vytvoriť kliknite v skupine Formuláre na položku formulár. Vzhľad tlačidla

Program Access vytvorí formulár s údajovým hárkom v spodnej časti formulára. Ak program Access nevytvorí údajový hárok, znamená to, že tabuľka použitá pre formulár nie je súčasťou vzťahu One-To-Many alebo je táto tabuľka súčasťou viacerých vzťahov One-To-Many.

Poznámky: 

 • Okrem vytvorenia hlavného formulára tento proces nevytvára žiadne ďalšie objekty formulára. Údajový hárok predstavuje priame zobrazenie tabuľky.

 • Skrytie stĺpca v údajovom hárku    Pravým tlačidlom myši kliknite na stĺpec a potom kliknite na položku Skryť stĺpec. Toto nastavenie sa uloží. Ak uložíte a zavriete formulár a potom ho následne otvoríte, stĺpec bude skrytý.

 • Obnovenie skrytého stĺpca v údajovom hárku    Pravým tlačidlom myši kliknite na nadpis akéhokoľvek stĺpca v údajovom hárku a potom kliknite na položku Odkryť stĺpce. Začiarknite políčko vedľa každého stĺpca, ktorého zobrazenie chcete obnoviť, a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie formulára obsahujúceho údajový hárok pomocou zobrazenia rozloženia

Ak ste už zadefinovali vzťahy medzi tabuľkami v databáze, môžete rýchlym spôsobom pomocou zobrazenia rozloženia vytvoriť formulár, ktorý obsahuje údajový hárok. Keď pridáte pole zo strany „many“ vzťahu One-To-Many do formulára, ktorý je založený na strane „one“ vzťahu One-To-Many, program Access automaticky vytvorí údajový hárok a zobrazí súvisiace záznamy.

 1. Na karte vytvoriť kliknite v skupine Formuláre kliknite na položku Prázdny formulár. Vzhľad tlačidla

  Program Access otvorí prázdny formulár v zobrazení rozloženia a zobrazí tablu Zoznam polí.

  Poznámka: Ak náhodne zavriete tablu Zoznam polí, niektorým z nasledujúcich postupov ju môžete znova otvoriť:

  • Stlačte klávesy ALT+F8.

   alebo

   Na karte Formát kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Pridať existujúce polia. Vzhľad tlačidla

 2. Kliknite na znamienko plus vedľa tabuľky, ktorá sa nachádza na strane „one“ vzťahu One-To-Many, a potom myšou presuňte prvé požadované pole do formulára.

  Všimnite si, že tabla Zoznam polí rozdeľuje tabuľky na jednotlivé časti: Polia dostupné pre toto zobrazenie a pod ňou Polia dostupné v súvisiacich tabuľkách. V spodnej časti tably Zoznam polí sa všetky ostatné tabuľky, ktoré priamo nesúvisia s hlavnou tabuľkou, uvádzajú v časti Polia dostupné v iných tabuľkách.

 3. Z časti Polia dostupné pre toto zobrazenie presuňte myšou všetky ďalšie polia, ktoré chcete vložiť do hlavného formulára.

 4. Z časti Polia dostupné v súvisiacich tabuľkách presuňte myšou do formulára prvé pole, ktoré chcete zahrnúť do údajového hárka. Program Access vytvorí údajový hárok a pridá doň toto pole.

 5. Ak chcete pridať ďalšie polia do nového údajového hárka, najskôr musíte kliknutím údajový hárok vybrať. Všimnite si, že program Access zmení usporiadanie tably Zoznam polí tak, že polia dostupné pre údajový hárok sa budú nachádzať v hornej časti. Z časti Polia dostupné pre toto zobrazenie presuňte myšou do údajového hárka všetky ďalšie požadované polia. Počas presúvania jednotlivých polí do údajového hárka program Access zakreslí panel vkladania s cieľom zobrazenia miesta, kam sa pole vloží po uvoľnení tlačidla myši.

 6. Pokračujte vo vkladaní polí do hlavného formulára alebo údajového hárka – vždy najskôr kliknite a vyberte hlavný formulár alebo údajový hárok a potom myšou presuňte pole z tably Zoznam polí.

Časti polia dostupné v iných tabuľkách tably Zoznam polí obsahuje tabuľky, ktoré priamo nesúvisia s tabuľku alebo dotaz, vychádzajúceho vybratého formulára alebo údajového hárka. Ak ste už zadefinovali všetky platné vzťahy tabuľky v okne vzťahy, polia v časti polia dostupné v iných tabuľkách nie sú môžu byť platný výber pre formulár, ktorý vytvárate. Ak presuniete pole z tejto časti do formulára, program Access zobrazí dialógové okno Určenie vzťahu. Musíte zadať pole alebo polia, ktoré súvisia s dvomi tabuľkami navzájom pred pokračovaním. Ak použijete tento tably Zoznam polí už nebude triedený sekcie podľa predvolených vzťahov. Bude najvhodnejší kliknite na položku Zrušiť toto dialógové okno a preskúmanie vzťahov tabuľky namiesto toho. Ďalšie informácie o vzťahoch nájdete v článku Vytvorenie, úprava alebo odstránenie vzťahu.

Na začiatok stránky

Vloženie údajového hárka do existujúceho formulára pomocou zobrazenia rozloženia

Ak ste už zadefinovali vzťahy medzi tabuľkami v databáze, pomocou zobrazenia rozloženia možno do existujúceho formulára jednoducho pridať údajový hárok. Keď pridáte pole zo strany „many“ vzťahu One-To-Many do formulára nachádzajúceho sa na strane „one“ vzťahu One-To-Many, program Access automaticky vytvorí údajový hárok a zobrazí súvisiace záznamy.

 1. Otvorte existujúci formulár v zobrazení rozloženia – pravým tlačidlom myši kliknite na formulár na navigačnej table a v kontextovej ponuke kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

  Ak sa tabla Zoznam polí nezobrazuje:

  • Stlačte klávesy ALT+F8.

   alebo

   Na karte Formát kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Pridať existujúce polia. Vzhľad tlačidla

   Všimnite si, že tabla Zoznam polí rozdeľuje tabuľky na jednotlivé časti: Polia dostupné pre toto zobrazenie a pod ňou Polia dostupné v súvisiacich tabuľkách. V spodnej časti tably Zoznam polí sa všetky ostatné tabuľky, ktoré priamo nesúvisia s hlavnou tabuľkou, uvádzajú v časti Polia dostupné v iných tabuľkách.

 2. V časti Polia dostupné v súvisiacich tabuľkách rozbaľte tabuľku obsahujúcu prvé pole, ktoré chcete vložiť do údajového hárka, a potom toto pole myšou presuňte do formulára. Program Access vytvorí údajový hárok a pridá doň toto pole.

 3. Ak chcete pridať ďalšie polia do nového údajového hárka, najskôr musíte kliknutím údajový hárok vybrať. Všimnite si, že program Access zmení usporiadanie tably Zoznam polí tak, že polia dostupné pre údajový hárok sa budú nachádzať v hornej časti. Z časti Polia dostupné pre toto zobrazenie presuňte myšou do údajového hárka všetky ďalšie požadované polia. Počas presúvania jednotlivých polí do údajového hárka program Access zakreslí panel vkladania s cieľom zobrazenia miesta, kam sa pole vloží po uvoľnení tlačidla myši.

 4. Pokračujte vo vkladaní polí do hlavného formulára alebo údajového hárka – vždy najskôr kliknite a vyberte hlavný formulár alebo údajový hárok a potom myšou presuňte pole z tably Zoznam polí.

Časti polia dostupné v iných tabuľkách tably Zoznam polí obsahuje tabuľky, ktoré priamo nesúvisia s tabuľku alebo dotaz, ktorý je vybratý formulár založený na. Ak ste už zadefinovali všetky platné vzťahy tabuľky v okne vzťahy, polia v časti polia dostupné v iných tabuľkách nie sú môžu byť platný výber pre formulár, ktorý vytvárate. Ak presuniete pole z tejto časti do formulára, program Access zobrazí dialógové okno Určenie vzťahu. Musíte zadať pole alebo polia, ktoré súvisia s dvomi tabuľkami navzájom pred pokračovaním. Ak použijete tento tably Zoznam polí sa už zoradené do sekcií podľa predvolených vzťahov. Bude najvhodnejší kliknite na položku Zrušiť toto dialógové okno a preskúmanie vzťahov tabuľky namiesto toho. Ďalšie informácie o vzťahoch nájdete v článku Vytvorenie, úprava alebo odstránenie vzťahu.

Na začiatok stránky

Vloženie údajového hárka do existujúceho formulára pomocou návrhového zobrazenia

Tento postup použite vtedy, keď chcete pridať údajový hárok založený priamo na tabuľke alebo dotaze do existujúceho formulára v návrhovom zobrazení.

 1. Otvorte formulár v návrhovom zobrazení – pravým tlačidlom myši kliknite na formulár na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Ak je na karte Návrh v skupine Ovládacie prvky vybratý nástroj Použiť funkciu Sprievodca ovládaním, kliknite na tento nástroj a zrušte jeho výber.

  Vzhľad tlačidla

  Prečo?

  Ak sa tento nástroj používa, Sprievodca ovládacím prvkom podformulára vytvorí osobitný objekt formulára a ovládací prvok podformulára založí na tomto objekte formulára. Tento postup vedie k vytvoreniu údajového hárka, ktorý je založený priamo na tabuľke alebo dotaze – nie na formulári.

 3. Na karte návrh v skupine Ovládacie prvky kliknite na tlačidlo Podformulár/Čiastková zostava Vzhľad tlačidla . Vzhľad tlačidla

 4. V mriežke návrhu formulára kliknite na miesto, kam chcete vložiť údajový hárok.

 5. Zmeňte umiestnenie a veľkosť ovládacieho prvku podformulára – presuňte rukoväte na okrajoch a rohoch ovládacieho prvku.

 6. Upravte pripojený popis ovládacieho prvku podformulára. Najskôr na popis kliknite, dvojitým kliknutím vyberte jeho text a potom zadajte nový popis. Ak chcete popis odstrániť, raz na neho kliknite a stlačte kláves DELETE.

 7. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 8. Ak ovládací prvok podformulára nie je vybratý, jedným kliknutím ho vyberte.

 9. Na karte Údaje hárka vlastností kliknite na rozbaľovací zoznam Zdrojový objekt a potom kliknite na tabuľku alebo dotaz, ktorý chcete zobraziť v údajovom hárku. Ak napríklad chcete zobraziť údaje z tabuľky Objednávky, kliknite na položku Tabuľka.Objednávky.

 10. Ak pred začatím tejto procedúry správne nastavíte vzťahy, program Access automaticky nastaví vlastnosti Podriadené polia prepojenia a Hlavné polia prepojenia so správnymi vlastnosťami, ktoré prepoja hlavný formulár s údajovým hárkom.

  Moje vlastnosti prepájať podriadené polia a prepájať hlavné polia sú prázdne

  Ak program Access nedokáže určiť spôsob prepojenia podformulára s hlavným formulárom, vlastnosti ovládacieho prvku podformulára Podriadené polia prepojenia a Hlavné polia prepojenia ostanú prázdne. Tieto vlastnosti treba nastaviť manuálne pomocou nasledovného postupu:

  1. Otvorte hlavný formulár v návrhovom zobrazení.

  2. Vyberte ovládací prvok podformulára tak, že naň raz kliknete.

  3. Ak sa hárok vlastností nezobrazuje, stlačte kláves F4.

  4. Na karte Údaje hárka vlastností kliknite na položku (...) vedľa poľa vlastností Podriadené polia prepojenia.

   Zobrazí sa dialógové okno Prepojovanie polí podformulárov.

  5. V rozbaľovacích zoznamoch Hlavné polia a Podriadené polia vyberte polia, s ktorými chcete formulár prepojiť. Ak sa neviete rozhodnúť, ktoré polia použiť, kliknite na položku Navrhnúť a program Access určí prepojenie polí. Po skončení kliknite na tlačidlo OK.

   Ak sa nezobrazuje pole, ktoré chcete použiť na prepojenie formulárov, pravdepodobne bude potrebné upraviť zdroj záznamu hlavného alebo podriadeného formulára a overiť, či sa v ňom pole nachádza. Ak je napríklad formulár založený na dotaze, dbajte, aby sa prepájacie pole nachádzalo vo výsledkoch dotazu.

  6. Uložte hlavný formulár, prejdite do formulárového zobrazenia a overte, či formulár funguje správne.

 11. Kliknutím na položku Uložiť Vzhľad tlačidla na paneli S nástrojmi Rýchly prístup alebo stlačením kombinácie klávesov CTRL + S uložte formulár.

 12. Prepnite sa do zobrazenie formulára a overte, či údajový hárok funguje správne.

Na začiatok stránky

Porozumenie rozdielom medzi rozdeleným formulárom a formulárom obsahujúcim údajový hárok

Formulár obsahujúci údajový hárok zobrazuje údaje z iných (spravidla však súvisiacich) zdrojov údajov. Formulár môže napríklad zobrazovať zamestnancov, pričom môže obsahovať údajový hárok, ktorý zobrazuje všetky úlohy priradené každému zamestnancovi. Údajový hárok má iný zdroj údajov než formulár, ktorý ho obsahuje. Rozdelený formulár má dve časti (formulár a údajový hárok); v oboch častiach sa však zobrazujú rovnaké údaje. Tieto dve časti vzájomne spolu súvisia a ponúkajú dve rozdielne zobrazenia údajov.

Ďalšie informácie o vytváraní grafov a práci s rozdeleného zobrazenia nájdete v článku Vytvorenie rozdeleného formulára.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×