Vlastnosť Format - typy údajov Number a Currency

Vlastnosť Format môžete nastaviť na preddefinované formáty čísiel alebo vlastné formáty čísiel pre typy údajov Number a Currency.

Nastavenie

Preddefinované formáty

Preddefinované nastavenia vlastnosti Format pre čísla sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Nastavenie

Popis

Všeobecné číslo

(Predvolené) Zobrazí číslo tak, ako je zadané.

Mena

Použije sa oddeľovač tisícov. Nastavenia uvedené v miestnych nastaveniach systému Windows sa používajú pre záporné hodnoty, oddeľovače skupín čísel, symboly meny a oddeľovače desatinné miesta.

Euro

Použije sa symbol euro ( EUR ) bez ohľadu na symbol meny zadaný v miestnych nastaveniach systému Windows.

Pevný

Zobrazí sa aspoň jedna číslica. Používajú sa nastavenia uvedené v miestnych nastaveniach systému Windows pre záporné hodnoty, oddeľovač skupín čísiel a symbol meny a oddeľovač desatinných miest.

Štandardný

Použije sa oddeľovač tisícov. Používajú sa nastavenia uvedené v miestnych nastaveniach systému Windows pre záporné hodnoty, oddeľovač skupín čísiel a oddeľovač desatinných miest.

Percento

Hodnota sa vynásobí číslom 100 a pridá sa znak percenta (%). Používajú sa nastavenia uvedené v miestnych nastaveniach systému Windows pre záporné hodnoty, oddeľovač skupín čísiel a oddeľovač desatinných miest.

Vedecké

Použije sa štandardný vedecký zápis.


Vlastné formáty

Vlastné formáty čísiel môžu mať jednu až štyri časti oddelené bodkočiarkou (;) ako oddeľovačom zoznamu. Každá časť obsahuje zadanie formátu pre iný typ čísla.

Časť

Popis

Prvá

Formát pre kladné čísla.

Druhá

Formát pre záporné čísla.

Tretia

Formát pre nulové hodnoty.

Štvrtá

Formát pre hodnoty typu Null.


Môžete použiť napríklad nasledujúci vlastný formát meny:

$#,##0.00[Green];($#,##0.00)[Red];"Zero";"Null"

Tento formát čísla obsahuje štyri časti oddelené bodkočiarkou a používa pre každú časť iný formát.

Ak používate viaceré časti, ale nezadáte formát pre každú časť, potom sa v častiach, pre ktoré neexistuje žiadny formát, nič nezobrazí nič alebo sa použije predvolené formátovanie prvej časti.

Vlastné formáty čísiel môžete vytvoriť pomocou nasledujúcich symbolov.

Symbol

Popis

. (bodka)

Oddeľovač desatinných miest. Oddeľovače sú nastavené v miestnych nastaveniach systému Windows.

; (bodkočiarka)

Oddeľovač tisícov.

0

Zástupný symbol číslice. Zobrazí číslicu alebo 0.

#

Zástupný symbol číslice. Zobrazí číslicu alebo nič.

$

Zobrazí literálový znak "$".

%

Percento. Hodnota sa vynásobí číslom 100 a pridá sa znak percenta.

E– alebo e–

Vedecký zápis so znamienkom mínus (–) pri záporných exponentoch a bez znamienka pri kladných exponentoch. Tento symbol sa musí použiť súčasne s inými symbolmi, ako napríklad 0,00E–00 alebo 0,00E00.

E+ alebo e+

Vedecký zápis so znamienkom mínus (–) pri záporných exponentoch a so znamienkom plus (+) pri kladných exponentoch. Tento symbol sa musí použiť súčasne s inými symbolmi, ako napríklad 0,00E+00.


Poznámky

Vlastnosť DecimalPlaces môžete použiť na prepísanie predvoleného počtu desatinných miest pre preddefinovaný formát zadaný pre vlastnosť Format.

Predvolené formáty meny a euro sa používajú podľa nastavení v miestnych nastaveniach systému Windows. Predvolený formát meny môžete prepísať zadaním svojho vlastného formátu meny.

Príklad

Na tomto mieste sú uvedené niektoré príklady preddefinovaných formátov čísiel.

Nastavenie

Údaje

Zobrazenie

Všeobecné číslo

3 456,789
–3 456,789
$213.21

3456.789
–3456.789
$213.21

Mena

3 456,789
–3 456,789

$3,456.79
($3,456.79)

Konštantný počet desatinných miest

3 456,789
–3 456,789
3,56645

3456.79
–3456.79
3.57

Štandardný

3 456,789

3,456.79

Percento

3
0,45

300%
45%

Vedecké

3 456,789
–3 456,789

3.46E+03
–3.46E+03


Na tomto mieste sú uvedené niektoré príklady vlastných formátov čísiel.

Nastavenie

Popis

0;(0);;"Null"

Kladné hodnoty sa zobrazí normálne, záporné hodnoty sa zobrazia v zátvorkách. Ak ide o hodnotu Null, zobrazí sa slovo Null.

+0.0;–0.0;0.0

Zobrazí znamienko plus (+) alebo mínus (–) pri kladných alebo záporných číslach. Ak ide o hodnotu nula, zobrazí sa hodnota 0,0.


Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×