Vlastnosť ArgumentyOtvorenia

Vzťahuje sa na

Objekt Form

Objekt Report

Určuje reťazcový výraz špecifikovaný argumentom ArgumemntyOtvorenia metódy OtvoriťFormulár, ktorá otvorila formulár. Variant na čítanie a zapisovanie.

výraz.ArgumemntyOtvorenia

výraz (povinný) Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Táto vlastnosť je k dispozícii, iba keď použijete makro alebo kód programu Visual Basic for Applications (VBA) s metódou OtvoriťFormulár objektu DoCmd. Nastavenie tejto vlastnosti je iba na čítanie vo všetkých zobrazeniach.

Ak chcete použiť vlastnosť ArgumentyOtvorenia, otvorte formulár pomocou metódy OpenForm objektu DoCmd a nastavte argument ArgumentyOtvorenia na požadovaný reťazcový výraz. Nastavenie vlastnosti ArgumentyOtvorenia sa potom môže použiť v kóde pre daný formulár, ako je napríklad procedúra spúšťaná udalosťou Otvoriť. Na nastavenie vlastnosti potom môžete odkazovať v makre, ako je napríklad makro Otvoriť, alebo vo výraze, ako je napríklad výraz, ktorý nastaví vlastnosť ZdrojOvládaciehoPrvku pre ovládací prvok vo formulári.

Predpokladajme napríklad, že formulár, ktorý otvoríte, je spojitý zoznam klientov. Ak chcete po otvorení formulára presunúť zameranie na záznam konkrétneho klienta, môžete vlastnosť ArgumentyOtvorenia nastaviť na názov klienta a potom pomocou akcie marka NájsťZáznam v makre Otvoriť presunúť zameranie na záznam klienta so zadaným názvom.

Príklad

Nasledujúci príklad používa vlastnosť ArgumentyOtvorenia na otvorenie formulára Zamestnanci na konkrétnom zázname zamestnanca a ukazuje, ako metóda OtvoriťFormulár nastavuje vlastnosť ArgumentyOtvorenia. Túto procedúru môžete spustiť podľa potreby – napríklad, keď sa vyskytne udalosť PoAktualizácii vo vlastnom dialógovom okne používanom na zadanie nových informácií o zamestnancovi.

Sub OpenToCallahan()
DoCmd.OpenForm "Employees", acNormal, , , _
acReadOnly, , "Callahan"
End Sub
Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Dim strEmployeeName As String
' If OpenArgs property contains employee name, find
' corresponding employee record and display it on
' form. For example,if the OpenArgs property
' contains "Callahan", move to first "Callahan"
' record.
strEmployeeName = Forms!Employees.OpenArgs
If Len(strEmployeeName) > 0 Then
DoCmd.GoToControl "LastName"
DoCmd.FindRecord strEmployeeName, , True, , _
True, , True
End If
End Sub

Nasledujúci príklad používa metódu NajprvNájsť na vyhľadanie zamestnanca, ktorého meno je uvedené vo vlastnosti ArgumentyOtvorenia.

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
If Not IsNull(Me.OpenArgs) Then
Dim strEmployeeName As String
strEmployeeName = Me.OpenArgs
Dim RS As DAO.Recordset
Set RS = Me.RecordsetClone
RS.FindFirst "LastName = '" & _
strEmployeeName & "'"
If Not RS.NoMatch Then
Me.Bookmark = RS.Bookmark
End If
End If
End Sub
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×