Vedenie schôdze ako prezentujúci

Na dosiahnutie produktívnej a ničím nerušenej schôdze využite možnosti účastníka Lyncu Online a správy obsahu.

Dôležité:  Ak nie ste organizátorom schôdze ani hlavným prezentujúcim, treba dať pozor na to, že množstvo týchto funkcií ovplyvňuje to, čo ostatní na schôdzi vidia, počujú alebo robia. Prezentujúcemu sa odporúča rozvaha.

Čo vás zaujíma?

Správa účastníkov

Zobrazenie alebo skrytie zoznamu účastníkov

Stlmenie alebo zrušenie stlmenia účastníkov

Zmena oprávnení prezentujúceho alebo účastníka počas schôdze

Povolenie alebo odmietnutie prístupu osôb do čakárne

Začatie samostatnej konverzácie s jedným alebo viacerými účastníkmi

Pozvanie iných osôb na schôdzu

Práca s obsahom schôdze

Nahratie alebo príprava obsahu pred schôdzou

Zobrazenie už nahratého obsahu schôdze

Zdieľanie programu alebo pracovnej plochy

Nahratie powerpointového súboru na prezentáciu

Nahratie príloh na zobrazenie a uloženie účastníkmi

Komentovanie powerpointovej prezentácie alebo tabule

Pridanie tabule alebo ankety do schôdze

Zobrazenie alebo skrytie plochy

Úprava povolení obsahu

Zmena povolení účastníkov vo vzťahu ku komentovaniu powerpointových prezentácií

Ovládanie povolení jednotlivých účastníkov vo vzťahu k súkromnému zobrazovaniu obsahu schôdze

Zmena práv na prístup k obsahu schôdze

Zmeny v oblasti práv zobrazovania a ukladania príloh

Pridanie videa na schôdzu

Ukončenie alebo opustenie schôdze

Ukončenie a opustenie schôdze

Opustenie schôdze bez jej zrušenia

Správa účastníkov

Väčšinu úloh správy schôdze môžete vykonávať kliknutím pravým tlačidlom myši na jedného alebo viacerých ľudí v zozname účastníkov alebo pomocou ponuky Možnosti pre osoby Tlačidlo Možnosti pre osoby v programe Lync .

Zobrazenie alebo skrytie zoznamu účastníkov

 • V okne konverzácie kliknite na ponuku Možnosti pre osoby a potom kliknite na príkaz Zobraziť zoznam účastníkov.

Počas schôdze je dobré vždy mať zoznam účastníkov na dohľad, aby ste mohli sledovať, kto sa zúčastňuje, kto hovorí a kto môže mať problémy so zvukom alebo zdieľaním. Zoznam účastníkov však môže byť potrebné skryť, napríklad na kontrolu dlhej konverzácie cez okamžité správy.

Stlmenie alebo zrušenie stlmenia účastníkov

 • Ak chcete spravovať zvuk pre jedného alebo viacerých účastníkov, kliknite pravým tlačidlom myši na meno alebo mená v zozname účastníkov a potom na položku Stlmiť alebo Zrušiť stlmenie.

  Dôležité:  Účastníkom používajúcim Lync môžete stlmiť alebo zrušiť stlmenie zvuku. Nemôžete stlmiť ani zrušiť stlmenie účastníkom, ktorí sa pripájajú k schôdzi telefonicky, čiže tým, ktorí použili na uskutočnenie hovoru do schôdze cez Lync funkciu Lyncu Zavolať mi. (Ľudia pripojení pomocou telefónu môžu získať prístup k tónovej voľbe zvukových funkcií vrátane stlmenia a zrušenia stlmenia stlačením tlačidla *1 na klávesnici telefónu.)

Zmena oprávnení prezentujúceho alebo účastníka počas schôdze

 • Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • V zozname účastníkov kliknite pravým tlačidlom myši na jedného alebo viacerých účastníkov a potom podľa potreby kliknite na položku Určiť za prezentujúceho alebo Určiť za účastníka.

  • Kliknite na ponuku Možnosti pre osoby a potom na možnosť Určiť všetkých za účastníkov.

   Tip:  Túto možnosť vyberte, ak je toľko prezentujúcich, že to narušuje priebeh schôdze.

Povolenie alebo odmietnutie prístupu osôb do čakárne

Čakáreň je určená len účastníkom, ktorí sa k schôdzi pripájajú pomocou protokolu VoIP. Účastníci, ktorí sa k schôdzi pripojili pomocou telefónu, čakáreň obídu.

 • Ak chcete povoliť alebo odmietnuť prístup osôb do čakárne, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • V zozname účastníkov kliknite v časti Čakáreň na položku Prijať všetkých alebo Odmietnuť všetkých.

  • V zozname účastníkov kliknite podľa potreby vedľa mena každej osoby na položku Prijať alebo Odmietnuť.

Začatie samostatnej konverzácie s jedným alebo viacerými účastníkmi

 • V zozname účastníkov vyberte jedného alebo viacerých ľudí, kliknite pravým tlačidlom myši na vybraté mená a potom na požadovanú možnosť kontaktu.

Pozvanie iných osôb na schôdzu

Ak chcete pozvať iné osoby pomocou Lyncu Online, postupujte takto.

 1. (Voliteľné) Ak chcete zmeniť prístup alebo možnosti prezentujúceho pre osoby, ktoré chcete pozvať, postupujte takto:

  • V schôdzi cez Lync Online alebo v okne skupinovej konverzácie kliknite na položku Informácie o pripojení a možnosti schôdze.

  • V dialógovom okne Informácie o pripojení a možnosti schôdze kliknite na tlačidlo Možnosti schôdze.

  • Zmeňte možnosti schôdze podľa požiadaviek. Podrobnosti nájdete v téme Zmena možností schôdze počas schôdze.

 2. Kliknite na ponuku Možnosti pre osoby a potom kliknite na príkaz Pozvať podľa mena alebo telefónneho čísla.

Ak chcete pozvať iné osoby cez e-mailovú správu, postupujte takto:

 1. Kliknite na ponuku Možnosti pre osoby a potom na položku Pozvať e-mailom.

 2. (Voliteľné) Ak chcete zmeniť prístup alebo možnosti prezentujúceho pre osoby, ktoré chcete pozvať, v pozvánke na schôdzu kliknite na položku Možnosti schôdze. Podrobnosti nájdete v téme Nastavenie možností schôdze online.

Na začiatok stránky

Práca s obsahom schôdze

V Lyncu Online sa obsah schôdze zobrazuje napravo od zoznamu účastníkov v oblasti nazývanej plocha. Ak ste aktívnym prezentujúcim, pracujete s prezentáciami Microsoft PowerPointu, tabuľami a anketami schôdze v tejto oblasti. Keď zdieľate program alebo pracovnú plochu, každý účastník schôdze vidí, čo zdieľate na ploche.

Nahratie alebo príprava obsahu pred schôdzou

Pred začiatkom schôdze postupujte takto:

 1. V klientovi správ a spolupráce Microsoft Office Outlooku Kalendár otvorte pozvánku na plánovanú schôdzu a potom kliknite na položku Pripojiť sa k schôdzi online.

 2. V okne konverzácie vykonajte niektorý z týchto krokov (alebo oba tieto kroky):

  • Kliknite na ponuku Zdieľať, ak chcete zdieľať pracovnú plochu alebo program, nahrať prezentáciu PowerPointu, pridať tabuľu alebo vytvoriť novú anketu.

  • Kliknutím na tlačidlo Pridať alebo zobraziť prílohy nahrajte súbor.

Podrobnosti nájdete v príslušných postupoch ďalej v tejto téme.

Zobrazenie už nahratého obsahu schôdze

 • V okne schôdze kliknite na položku Zdieľať, ukážte na položku Najnovší obsah a potom kliknite na obsah, ktorý chcete zobraziť.

Zdieľanie programu alebo pracovnej plochy

Nahratie powerpointového súboru na prezentáciu

 1. V okne schôdze kliknite na položku Zdieľať a potom kliknite na možnosť Powerpointová prezentácia.

 2. Vyberte súbor, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Nahrať. Podrobnosti nájdete v téme Prezentovanie powerpointovej prezentácie.

Nahratie príloh na zobrazenie a uloženie účastníkmi

Ak chcete nahrať dokument, aby si mohli účastníci uložiť jeho kópiu do počítača, postupujte takto:

 1. V okne konverzácie kliknite na tlačidlo Pridať alebo zobraziť prílohy.

 2. V dialógovom okne Prílohy kliknite na tlačidlo Pridať prílohy.

 3. Vyberte súbor, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Nahrať.

Komentovanie powerpointovej prezentácie alebo tabule

 • Na ploche schôdze kliknite na paneli s nástrojmi komentárov v ľavom dolnom rohu na požadovaný nástroj komentárov.

Vy alebo ktokoľvek v schôdzi môžete komentovať tabuľu alebo powerpointovú snímku takto:

 • pomocou laserového ukazovateľa, farebnej bodky označenej vaším menom,

 • vložením čiar alebo tvarov,

 • pridaním textu,

 • nakreslením alebo zvýraznením pomocou pera,

 • pridaním pečiatky so šípkou, pečiatky so znakom začiarknutia alebo pečiatky X.

 • Vloženie grafického súboru

Podrobnosti o nástrojoch komentárov nájdete v téme Spolupráca na tabuli.

Poznámka:  Nástroje komentárov nie sú pre zdieľaný obsah k dispozícii. Ak zdieľate pracovnú plochu alebo program, ostatní musia pred vykonaním zmien v zdieľanom obsahu požiadať o povolenie.

Pridanie tabule alebo ankety do schôdze

 • V okne schôdze kliknite na ponuku Zdieľať a potom na položku Nová tabuľa alebo Nová anketa.

Podrobnosti nájdete v témach Spolupráca na tabuliUskutočnenie ankety.

Zobrazenie alebo skrytie plochy

 • V okne konverzácie kliknite na ponuku Zdieľať a potom kliknite na možnosť Zobraziť plochu.

Na začiatok stránky

Úprava povolení obsahu

Môžete zmeniť povolenia jednotlivých účastníkov vo vzťahu k zdieľanému obsahu.

Zmena povolení účastníkov vo vzťahu ku komentovaniu powerpointových prezentácií

 1. V okne konverzácie kliknite na položku Informácie o pripojení a možnosti schôdze.

 2. V dialógovom okne Informácie o pripojení a možnosti schôdze kliknite na tlačidlo Možnosti schôdze.

 3. V dialógovom okne Možnosti schôdze online zmeňte v časti Oprávnenia možnosť Komentovať prezentácie na hodnotu Iba prezentujúci, Všetci alebo Žiadny.

Ovládanie povolení jednotlivých účastníkov vo vzťahu k súkromnému zobrazovaniu obsahu schôdze

Predvolene môžu ostatní prezentujúci zobrazovať obsah schôdze súkromne bez toho, aby sa tým ovplyvňovalo, čo môžu zobrazovať iné osoby na schôdzi. Ostatní prezentujúci môžu prezerať zobrazované powerpointové snímky vlastným tempom alebo prepnúť na inú položku v zozname obsahu.

Ak chcete zmeniť možnosti súkromného zobrazovania obsahu schôdze, postupujte takto:

 1. V okne konverzácie kliknite na položku Informácie o pripojení a možnosti schôdze.

 2. V dialógovom okne Informácie o pripojení a možnosti schôdze kliknite na tlačidlo Možnosti schôdze.

 3. V dialógovom okne Možnosti schôdze online zmeňte v časti Oprávnenia možnosť Zobraziť súkromne na hodnotu Iba prezentujúci, Všetci alebo Žiadny.

Poznámka:  Zdieľané pracovné plochy alebo programy sa nemôžu zobrazovať súkromne.

Zmena práv na prístup k obsahu schôdze

Predvolene majú rozšírený prístup k obsahu schôdze iba prezentujúci. Ak to chcete zmeniť, postupujte takto:

 • zozname obsahu kliknite na šípku vedľa položky, ktorú chcete zmeniť, ukážte na položku Sprístupniť komu a potom kliknite na možnosť Organizátori, Prezentujúci alebo Všetci.

Ak vyberiete možnosť Prezentujúci alebo Všetci, osoby v tejto kategórii môžu ovládať powerpointové prezentácie, tabule a ankety takto:

 • uložiť lokálnu kópiu s komentármi alebo bez nich,

 • zmeniť možnosti zobrazenia na ploche schôdze,

 • premenovať alebo odstrániť obsah,

 • poskytnúť všetkým rozšírený prístup k obsahu schôdze.

Zmeny v oblasti práv zobrazovania a ukladania príloh

Predvolene môže každý účastník schôdze ukladať a zobrazovať prílohy schôdze. Ak to chcete zmeniť, postupujte takto:

 1. V okne konverzácie kliknite na tlačidlo Pridať alebo zobraziť prílohy.

 2. Kliknite na šípku napravo od obsahu, ktorý chcete zmeniť, ukážte na položku Sprístupniť komu a potom kliknite na možnosť Organizátori, Prezentujúci alebo Všetci.

Na začiatok stránky

Pridanie videa na schôdzu

Ak chcete pridať video na schôdzu, postupujte takto:

 • V okne konverzácie kliknite na tlačidlo Video.

Na začiatok stránky

Ukončenie alebo opustenie schôdze

Môžete buď ukončiť schôdzu a všetkých z nej odpojiť, alebo jednoducho zavrieť okno a umožniť ostatným v schôdzi pokračovať.

Ukončenie a opustenie schôdze

 • V okne schôdze kliknite na položku Možnosti pre osoby a potom na možnosť Odstrániť všetkých a ukončiť schôdzu. Tým sa zavrie okno a odpoja všetci zo schôdze, a to aj účastníci, ktorí sa k nej pripojili telefonicky.

Snímka obrazovky s tlačidlom Ukončiť schôdzu

Opustenie schôdze bez jej zrušenia

 • Jednoducho zatvorte okno konverzácie alebo schôdze. Ostatní môžu zostať naďalej pripojení a v schôdzi pokračovať.

  Dôležité:  Odporúčame použiť možnosť Odstrániť všetkých a ukončiť schôdzu , čím sa vyhnete poplatkom poskytovateľovi zvukových konferencií, ak niekto zabudne odpojiť zvuk. Jedinou výnimkou je situácia, ak chcete umožniť účastníkom pokračovať počas vašej neprítomnosti v schôdzi cez Lync.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×