Výpočet viacerých výsledkov pomocou tabuľky údajov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tabuľka údajov je rozsah buniek, ktorý zobrazuje, ako zmena jednej alebo dvoch premenných, ktoré vzorec obsahuje, ovplyvní výsledky týchto vzorcov. Tabuľky údajov zabezpečujú zrýchlenie výpočtu viacerých výsledkov v jednom kroku a umožňujú súčasne zobraziť a porovnať výsledky všetkých alternatív v jednom hárku.

Tabuľky údajov sú súčasťou balíka príkazov, ktoré sa nazývajú nástroje analýzy hypotéz. Používaním tabuliek údajov vykonávate analýzu hypotéz. Analýza hypotéz zmení hodnoty v bunkách, vďaka čomu môžete vidieť, ako tieto zmeny ovplyvnia výsledky vzorcov v hárku. Tabuľku údajov môžete využiť napríklad na obmieňanie úrokovej sadzby a doby splácania úveru, čím jednoduchšie určíte možné mesačné splátky.

V Exceli existujú tri druhy nástrojov analýzy hypotéz: scenáre, tabuľky údajov a funkcia Hľadanie riešenia. Scenáre a tabuľky údajov používajú množiny vstupných hodnôt a určujú možné výsledky. Funkcia Hľadanie riešenia sa od scenárov a tabuliek údajov líši v tom, že vezme výsledok a stanoví možné vstupné hodnoty, ktoré budú viesť k tomuto výsledku. Tabuľky údajov podobne ako scenáre pomáhajú preskúmať množinu možných výsledkov. Na rozdiel od scenárov však tabuľky údajov zobrazujú všetky výsledky v jednej tabuľke v jednom hárku. Používaním tabuliek údajov môžete rýchlo preskúmať škálu možností. Zameriavate sa len na jednu alebo dve premenné, a tak sa výsledky v podobe tabuľky dajú jednoducho čítať a zdieľať.

Tabuľka údajov nedokáže prijať viac ako dve premenné. Ak chcete analyzovať viac ako dve premenné, použite radšej scenáre. Hoci je tabuľka údajov obmedzená len na jednu alebo dve premenné (jednu pre vstupnú bunku riadka a jednu pre vstupnú bunku stĺpca), môže obsahovať ľubovoľný počet hodnôt premenných. Scenár môže obsahovať maximálne 32 rôznych hodnôt, no môžete vytvoriť ľubovoľný počet scenárov.

Základné údaje o tabuľke údajov

V závislosti od počtu premenných a vzorcov, ktoré chcete testovať, môžete vytvoriť tabuľku údajov s jednou premennou alebo s dvomi premennými. Tabuľku údajov s jednou premennou použite, ak chcete zistiť, ako rôzne hodnoty jednej premennej v jednom alebo vo viacerých vzorcoch zmenia výsledky týchto vzorcov. Pomocou takejto tabuľky a použitím funkcie PMT môžete napríklad zistiť, ako by rôzne úrokové sadzby ovplyvnili výšku mesačnej splátky hypotéky. Hodnoty premennej zadáte do jedného stĺpca alebo riadka a výsledky sa zobrazia v susednom stĺpci alebo riadku.

Ďalšie informácie nájdete v téme PMT (funkcia).

Bunka D2 obsahuje vzorec na výpočet splátky =PMT(B3/12;B4;-B5), ktorý odkazuje na vstupnú bunku B3.

Tabuľka údajov s jednou premennou

Analýza hypotéz – tabuľka s jednou premennou

Bublina 1 Vstupná bunka.

Bublina 2 Zoznam hodnôt, ktoré Excel nahradí vo vstupnej bunke B3.

Tabuľku údajov s dvomi premennými použite, ak chcete zistiť, ako rôzne hodnoty dvoch premenných v jednom vzorci zmenia výsledky tohto vzorca. Pomocou tabuľky údajov s dvomi premennými môžete napríklad zistiť, ako rôzne kombinácie úrokových sadzieb a dôb splácania ovplyvnia výšku mesačnej splátky hypotéky.

Bunka C2 obsahuje vzorec na výpočet splátky =PMT(B3/12;B4;-B5), v ktorom sa používajú dve vstupné bunky B3 a B4.

Tabuľka údajov s dvomi premennými

Rozšírenie dráhy

Bublina 1 Vstupná bunka stĺpca.

Bublina 2 Zoznam hodnôt, ktoré Excel nahradí vo vstupnej bunke riadka B4.

Bublina 3 Vstupná bunka riadka.

Bublina 4 Zoznam hodnôt, ktoré Excel nahradí vo vstupnej bunke stĺpca B3.

Tabuľky údajov sa prepočítajú pri každom prepočítaní hárka, a to aj v prípade, že sa nezmenia. Ak chcete urýchliť výpočet hárka, ktorý obsahuje tabuľku údajov, môžete zmeniť nastavenia v časti Výpočet tak, aby sa automaticky prepočítaval hárok, ale nie tabuľky údajov.

Tabuľka údajov s jednou premennou obsahuje vstupné hodnoty, ktoré sú uvedené v stĺpci (tabuľka orientovaná podľa stĺpca) alebo v riadku (tabuľka orientovaná podľa riadka). Vzorce, ktoré sa používajú v tabuľke údajov s jednou premennou, musia odkazovať len na jednu vstupnú bunku.

 1. Do jedného stĺpca alebo do jedného riadka zadajte zoznam hodnôt, ktoré chcete nahradiť vo vstupnej bunke. Po oboch stranách hodnôt nechajte niekoľko prázdnych riadkov a stĺpcov.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

Ak je tabuľka údajov

Postupujte takto

Orientovaná podľa stĺpca (hodnoty premenných sa nachádzajú v stĺpci)

Zadajte vzorec do bunky v riadku nad touto bunkou a o jednu bunku napravo od stĺpca hodnôt.

Tabuľka údajov s jednou premennou v časti Prehľad je orientovaná podľa stĺpca a vzorec sa nachádza v bunke D2.

Poznámka: Ak chcete preskúmať účinky rôznych hodnôt v iných vzorcoch, zadajte ďalšie vzorce do buniek napravo od prvého vzorca.

Orientovaná podľa riadka (hodnoty premenných sa nachádzajú v riadku)

Zadajte vzorec do bunky v stĺpci naľavo od prvej hodnoty a jednu bunku pod riadkom hodnôt.

Poznámka: Ak chcete preskúmať účinky rôznych hodnôt v iných vzorcoch, zadajte ďalšie vzorce do buniek pod prvým vzorcom.

 1. Vyberte rozsah buniek, ktorý obsahuje vzorce a hodnoty, ktoré chcete nahrádzať. Ak použijeme prvý príklad v predchádzajúcej časti Prehľad, ide o rozsah C2:D5.

 2. V Exceli 2016 pre Mac: Kliknite na položky Údaje > Analýza hypotéz > Tabuľka údajov.

  Možnosť Tabuľka údajov

  V Exceli pre Mac 2011: Na karte Údaje v skupine Analýza kliknite na položku Analýza hypotéz a potom na položku Tabuľka údajov.

  Dialógové okno Tabuľka údajov

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

Ak je tabuľka údajov

Vykonajte nasledovné

Orientovaná podľa stĺpca

Zadajte odkaz na vstupnú bunku do poľa Vstupná bunka stĺpca. Ak použijeme príklad zobrazený na prvom obrázku, vstupnou bunkou je bunka B3.

Orientovaná podľa riadka

Zadajte odkaz na vstupnú bunku do poľa Vstupná bunka riadka.

Poznámka: Po vytvorení tabuľky údajov môžete zmeniť formát buniek s výsledkami. V tomto príklade sú bunky s výsledkami formátované ako mena.

Vzorce, ktoré sa používajú v tabuľke údajov s jednou premennou, musia odkazovať na tú istú vstupnú bunku.

 1. Vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

Ak je tabuľka údajov

Vykonajte nasledovné

Orientovaná podľa stĺpca (hodnoty premenných sa nachádzajú v stĺpci)

Zadajte nový vzorec do prázdnej bunky napravo od existujúceho vzorca v prvom riadku tabuľky údajov.

Orientovaná podľa riadka (hodnoty premenných sa nachádzajú v riadku)

Zadajte nový vzorec do prázdnej bunky pod existujúcim vzorcom v prvom stĺpci tabuľky údajov.

 1. Vyberte rozsah buniek, ktorý obsahuje tabuľku údajov a nový vzorec.

 2. V Exceli 2016 pre Mac: Kliknite na položky Údaje > Analýza hypotéz > Tabuľka údajov.

  Možnosť Tabuľka údajov

  V Exceli pre Mac 2011: Na karte Údaje v skupine Analýza kliknite na položku Analýza hypotéz a potom na položku Tabuľka údajov.

  Dialógové okno Tabuľka údajov

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

Ak je tabuľka údajov

Vykonajte nasledovné

Orientovaná podľa stĺpca

Zadajte odkaz na vstupnú bunku do poľa Vstupná bunka stĺpca.

Orientovaná podľa riadka

Zadajte odkaz na vstupnú bunku do poľa Vstupná bunka riadka.

V tabuľke údajov s dvoma premennými sa používa vzorec, ktorý obsahuje dva zoznamy vstupných hodnôt. Vzorec musí odkazovať na dve rôzne vstupné bunky.

 1. Do bunky v hárku zadajte vzorec, ktorý odkazuje na dve vstupné bunky. V nasledujúcom príklade, v ktorom sú počiatočné hodnoty vzorca zadané do buniek B3, B4 a B5, by ste zadali vzorec =PMT(B3/12;B4;-B5) do bunky C2.

 2. Zadajte jeden zoznam vstupných hodnôt do toho istého stĺpca pod vzorec. V tomto prípade zadáte rôzne úrokové sadzby do buniek C3, C4 a C5.

 3. Do toho istého riadka, v ktorom sa nachádza aj vzorec, zadajte napravo od tohto vzorca druhý zoznam. Údaje o dobách splácania (v mesiacoch) zadajte do buniek D2 a E2.

 4. Vyberte rozsah buniek, ktorý obsahuje vzorec (C2), riadok a stĺpec s údajmi (C3:C5 a D2:E2) a bunky, v ktorých chcete zobraziť vypočítané hodnoty (D3:E5). V tomto prípade vyberte rozsah buniek C2:E5.

 5. V Exceli 2016 pre Mac: Kliknite na položky Údaje > Analýza hypotéz > Tabuľka údajov.

  Možnosť Tabuľka údajov

  V Exceli pre Mac 2011: Na karte Údaje v skupine Analýza kliknite na položku Analýza hypotéz a potom na položku Tabuľka údajov.

  Dialógové okno Tabuľka údajov

 6. Do poľa Vstupná bunka riadka zadajte odkaz na vstupnú bunku pre vstupné hodnoty v riadku. Zadajte bunku B4 do poľa Vstupná bunka riadka.

 7. Do poľa Vstupná bunka stĺpca zadajte odkaz na vstupnú bunku pre vstupné hodnoty v stĺpci. Zadajte bunku B3 do poľa Vstupná bunka stĺpca.

Pomocou tabuľky údajov s dvomi premennými je možné zobraziť vplyv rôznych kombinácií úrokových sadzieb a dôb splácania na mesačné splátky hypotéky. V nasledujúcom príklade bunka C2 obsahuje vzorec na výpočet splátky =PMT(B3/12;B4;-B5), v ktorom sa používajú dve vstupné bunky, B3 a B4.

Rozšírenie dráhy

Bublina 1 Vstupná bunka stĺpca.

Bublina 2 Zoznam hodnôt, ktoré Excel nahradí vo vstupnej bunke riadka B4.

Bublina 3 Vstupná bunka riadka.

Bublina 4 Zoznam hodnôt, ktoré Excel nahradí vo vstupnej bunke stĺpca B3.

Dôležité: Ak vyberiete túto možnosť výpočtu, tabuľky údajov sa pri prepočítavaní hárka vynechajú. Ak chcete tabuľku údajov prepočítať manuálne, vyberte jej vzorce a potom stlačte kláves F9. Ak chcete túto klávesovú skratku použiť vo verzii 10.3 alebo v novších verziách Macu OS X, musíte najskôr vypnúť klávesovú skratku funkcie Exposé pre tento kláves. Ďalšie informácie nájdete v téme Excelové klávesové skratky.

 1. V ponuke Excel kliknite na položku Predvoľby.

 2. V časti Vzorce a zoznamy kliknite na položku Výpočet a potom na položku Automaticky okrem tabuliek údajov.

Pozrite tiež

Úvod do analýzy hypotéz

Predict údajových trendov

Definovanie a riešenie problému použitím Riešiteľa

Použite hľadanie riešenia nájsť výsledok, ktorý sa má vrátiť vzorec

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×