Výpočet viacerých výsledkov pomocou tabuľky údajov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tabuľka údajov je rozsah buniek, v ktorom môžete zmeniť hodnoty v niektorých v niektorých bunkách a rôznych odpovedí na problém. Príklad tabuľky údajov používa funkcia PMT s rôzne pôžičky sumy a úrokovej sadzby na výpočet čiastky dostupné na domáce hypotekárnej pôžičky. Experimentovanie s rôznymi hodnotami sledovať zmeny vo výsledkoch je bežné úlohy v analýze údajov.

V programe Microsoft Excel, tabuľky údajov sú súčasťou príkazov nazýval nástrojov na analýzu hypotéz. Keď postaviť a analyzovať údaje tabuliek, čo robíte analýzy hypotéz.

Citlivostná analýza je proces zmeny hodnôt v bunkách vidieť, ako tieto zmeny budú mať vplyv na výsledky vzorcov v hárku. Napríklad, môžete použiť tabuľku údajov meniť úroková sadzba a dĺžka obdobia pôžičky – sa má vypočítať množstva možných mesačné platby.

Poznámka: Môžete vykonávať výpočty rýchlejšie s tabuľkami údajov a Visual Basic for Applications (VBA). Ďalšie informácie nájdete v téme tabuliek údajov programu Excel hypotéz: vypočítať rýchlejšie VBA.

Typy analýzy hypotéz   

Existujú tri typy nástrojov na analýzu hypotéz v Exceli: scenáre, tabuľky údajova hľadanie riešenia. Scenáre a tabuľky údajov pomocou vstupných hodnôt vypočíta možných výsledkov. Hľadanie riešenia sa odlišujú, používa jeden výsledok a vypočíta možné vstupné hodnoty, ktoré by viedli k tomuto výsledku.

Podobne ako scenáre, aj tabuľky údajov vám pomáhajú preskúmať množinu možných výsledkov. Tabuľky údajov na rozdiel od scenárov zobrazia všetky výstupy v jednej tabuľke v jednom pracovnom hárku. Používanie tabuliek údajov uľahčuje súčasné preskúmanie rozsahu možností. Výsledky v tabuľkovej forme je možné jednoducho prezerať a zdieľať, pretože sa zameriavate len na jednu alebo len na dve premenné.

Tabuľka údajov nemôže pracovať s viac ako dvoma premennými. Ak chcete analyzovať viac ako dve premenné, mali by ste namiesto toho používať scenáre. Aj keď je tabuľka údajov obmedzená iba na jednu alebo dve premenné (jednu pre vstupnú bunku riadka a druhú pre vstupnú bunku stĺpca), môže zahŕňať toľko rôznych hodnôt premenných, koľko len chcete. Scenár môže zahŕňať maximálne 32 rôznych hodnôt, môžete však vytvoriť toľko scenárov, koľko len chcete.

Ďalšie informácie nájdete v článku Úvod do analýzy hypotéz.

Vytvorte buď tabuľky údajov s jednou premennou alebo s dvoma premennými v závislosti od počtu premenných a vzorcov, ktoré potrebujete na testovanie.

Tabuľky údajov s jednou premennou   

Tabuľky údajov s jednou premennou použite, ak chcete zistiť, ako rôzne hodnoty jednej premennej v jednom alebo viacerých vzorcoch zmenia výsledky týchto vzorcov. Napríklad, môžete použiť tabuľku údajov s jednou premennou zobrazíte jednotlivých úrokových mier vplyv na výšku mesačnej splátky pomocou funkcie PMT. Zadáte hodnoty premennej do jedného stĺpca alebo riadka a výsledky sa zobrazia v susediacich stĺpcov alebo riadkov.

V nasledovnom príklade bunka D2 obsahuje vzorec na výpočet splátky =PMT(B3/12;B4;-B5), ktorý odkazuje na vstupnú bunku B3.

Tabuľka údajov s jednou premennou

Tabuľka údajov s dvomi premennými   

Tabuľku údajov s dvomi premennými použite, ak chcete zistiť, ako rôzne hodnoty dvoch premenných v jednom vzorci zmenia výsledky tohto vzorca. Pomocou tabuľky údajov s dvomi premennými môžete napríklad zistiť, ako rôzne kombinácie úrokových sadzieb a dôb splácania ovplyvnia výšku mesačnej splátky hypotéky.

V nasledovnom príklade bunka C2 obsahuje platobný vzorec =PMT(B3/12;B4;-B5), v ktorom sa používajú dve vstupné bunky, B3 a B4.

Tabuľka údajov s dvoma premennými

Výpočty tabuľky údajov   

Vždy, keď sa prepočíta hárok bude tiež prepočítať všetky tabuľky údajov – aj vtedy, ak nedošlo k údajom sa nemení. Na zrýchlenie výpočtu hárka, ktorý obsahuje tabuľku údajov, môžete zmeniť možnosti výpočtu automaticky prepočítať hárok, ale nie tabuľky údajov. Ďalšie informácie nájdete v časti Zrýchlenie výpočtu v hárku, ktorý obsahuje údaje tabuľky.

Tabuľky údajov s jednou premennou obsahuje vstupné hodnoty v jednom stĺpci (orientovaná podľa stĺpca) alebo cez riadok (orientovaná podľa riadka). Každý vzorec v tabuľke údajov s jednou premennou, musia odkazovať na iba jednu vstupná bunka.

Vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Zadajte zoznam hodnôt, ktoré sa majú nahradiť vstupnú bunku – buď jedného stĺpca alebo do jedného riadka. Ponechajte niekoľko prázdnych riadkov a stĺpcov na každej strane hodnoty.

 2. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak je tabuľka údajov orientovaná podľa stĺpca (hodnoty premennej sa nachádzajú v stĺpci), zadajte vzorec do bunky v riadku nad a jednu bunku napravo od stĺpca hodnôt. V tejto tabuľke údajov s jednou premennou je orientovaná podľa stĺpca a vzorec sa nachádza v bunke D2.

   Tabuľka údajov s jednou premennou

   Ak chcete preskúmať účinky rôznych hodnôt v iných vzorcoch, zadajte ďalšie vzorce do buniek napravo od prvého vzorca.

  • Ak je tabuľka údajov orientovaná podľa riadka (hodnoty premennej sa nachádzajú v riadku), zadajte vzorec do bunky v stĺpci naľavo od prvej hodnoty a jednu bunku pod riadkom hodnôt.

   Ak chcete preskúmať účinky rôznych hodnôt v iných vzorcoch, zadajte ďalšie vzorce do buniek pod prvý vzorec.

 3. Vyberte rozsah buniek, ktorý obsahuje vzorce a hodnoty, ktoré sa majú nahradiť. Na obrázku vyššie, tento rozsah je C2: D5.

 4. Na karte údaje kliknite na položku analýzy hypotéz >  Tabuľku údajov (v skupine Nástroje pre údaje alebo prognózy skupine Excel 2016 ).

 5. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak je tabuľka údajov orientovaná podľa stĺpca, zadajte odkaz na bunku pre vstupnú bunku do poľa Vstupná bunka stĺpca. Na obrázku vyššie, je vstupnú bunku B3.

  • Ak je tabuľka údajov orientovaná podľa riadka, zadajte odkaz na bunku pre vstupnú bunku do poľa Vstupná bunka riadka.

   Poznámka: Po vytvorení tabuľky údajov, môžete zmeniť formát bunky s výsledkami. Na obrázku sú bunky s výsledkami formát meny.

Vzorce, ktoré sa používajú v tabuľke údajov s jednou premennou, musia odkazovať na tú istú vstupnú bunku.

Postup

 1. Vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak je tabuľka údajov orientovaná podľa stĺpca, zadajte nový vzorec do prázdnej bunky napravo od existujúceho vzorca v hornom riadku tabuľky údajov.

  • Ak je tabuľka údajov orientovaná podľa riadka, zadajte nový vzorec do prázdnej bunky pod existujúci vzorec v prvom stĺpci tabuľky údajov.

 2. Vyberte rozsah buniek, ktorý obsahuje tabuľku údajov a nový vzorec.

 3. Na karte údaje kliknite na položku Analýza hypotéz > Tabuľky údajov (v skupine Nástroje pre údaje alebo prognózy skupine Excel 2016 ).

 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak je tabuľka údajov orientovaná podľa stĺpca, zadajte odkaz na bunku pre vstupnú bunku do poľa Vstupná bunka stĺpca.

  • Ak je tabuľka údajov orientovaná podľa riadka, zadajte odkaz na bunku pre vstupnú bunku do poľa Vstupná bunka riadka.

V tabuľke údajov s dvoma premennými sa používa vzorec, ktorý obsahuje dva zoznamy vstupných hodnôt. Vzorec musí odkazovať na dve rôzne vstupné bunky.

Vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Do bunky v hárku zapíšte vzorec, ktorý sa odvoláva na dve vstupné bunky.

  V nasledujúcom príklade, v ktorom vzorca začiatočné hodnoty zadané do buniek B3, B4 a B5, zadávania vzorca =PMT(B3/12,B4,-B5) v bunke C2.

 2. Zadajte jeden zoznam vstupných hodnôt do toho istého stĺpca pod vzorec.

  V tomto prípade zadáte rôzne úrokové sadzby do buniek C3, C4 a C5.

 3. Zadajte druhý zoznam v tom istom riadku ako vzorec – napravo od.

  V tomto prípade zadáte údaje o dobe splácania (v mesiacoch) do buniek D2 a E2.

 4. Vyberte rozsah buniek, ktorý obsahuje vzorec (C2), riadok a stĺpec s údajmi (C3:C5 a D2:E2) a bunky, v ktorých chcete zobraziť vypočítané hodnoty (D3:E5).

  V tomto prípade vyberiete rozsah C2:E5.

 5. Na karte údaje kliknite v skupine Nástroje pre údaje alebo prognózy skupiny ( Excel 2016 ), kliknite na položku analýzy hypotéz >  Tabuľku údajov (v skupine Nástroje pre údaje alebo prognózy skupine Excel 2016 ).

 6. Do poľa Vstupná bunka riadka napíšte odkaz na vstupnú bunku pre vstupné hodnoty v riadku.
  Bunky B4 zadajte do poľa Vstupná bunka riadka.

 7. Do poľa Vstupná bunka stĺpca napíšte odkaz na vstupnú bunku pre vstupné hodnoty v stĺpci.
  Do poľa Vstupná bunka stĺpca zadajte B3 .

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Príklad tabuľky údajov s dvoma premennými

Tabuľky údajov s dvoma premennými môžete zobraziť ako rôznych kombinácií úrokovej sadzby a doby splácania ovplyvnia mesačné splátky hypotéky. Na obrázku, bunka C2 obsahuje vzorec platby, =PMT(B3/12,B4,-B5), ktorý používa dve vstupné bunky, B3 a B4.

Tabuľka údajov s dvoma premennými

Po nastavení tejto možnosti výpočtu, žiadne výpočty tabuľky údajov vyskytujú, keď sa vykonáva prepočet na celý zošit. Ak chcete ručne prepočítať svoju tabuľku údajov, vyberte jej vzorce a potom stlačte kláves F9.

Postup na vylepšenie výkonu výpočtu:

 1. Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:

  • V Excel 2007, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , kliknite na položku Možnosti programu Excel a potom kliknite na kategóriu vzorce.

  • Vo všetkých verziách, kliknite na položky súbor > Možnosti > vzorce.

 2. V sekcii Možnosti výpočtu v časti Výpočet kliknite na položku Automaticky okrem údajových tabuliek.

  Tip: Voliteľne môžete na karte vzorce kliknite na šípku vedľa Možnosti výpočtov a potom kliknite na položku Automaticky okrem tabuliek údajov (v skupine Výpočet ).

Ak chcete vykonať analýzu hypotéz a máte špecifické ciele alebo väčšie množiny premenných údajov, môžete použiť niekoľko ďalších nástrojov programu Excel.

Hľadanie riešenia

Ak ste vedieť výsledok môžete očakávať od vzorec, ale neviem presne, čo vstupnú hodnotu vzorec potrebuje na dosiahnutie daného výsledku, použite funkciu hľadanie riešenia. Prečítajte si článok Použitie hľadanie riešenia na vyhľadanie požadovaného výsledku prispôsobením vstupnej hodnoty.

Riešiteľ v programe Excel

Môžete použiť doplnok Riešiteľ v programe Excel môžete vyhľadať optimálne hodnotu pre množinu vstupných premenných. Riešiteľ pracuje so skupinou buniek (nazývané rozhodovacie premenné, alebo jednoducho premenných buniek), ktoré sa používajú výpočtových vzorcov v bunkách cieľa a obmedzení. Riešiteľ v premenných buniek rozhodnutie spĺňajú obmedzenia obmedzenia buniek a poskytnúť požadovaný výsledok cieľová bunka. Ďalšie informácie nájdete v tomto článku: definovanie a riešenie problému použitím Riešiteľa.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×