Office
Prihlásenie

Výkon migrácie služieb Office 365 a najvhodnejšie postupy

Existuje mnoho spôsobov migrácie údajov z lokálnej e-mailovej služby, ktorú organizácia používa, do služieb Microsoft Office 365. Pri plánovaní migrácie do služieb Office 365 sa používatelia často pýtajú, ako zlepšiť výkon migrácie údajov a optimalizovať jej rýchlosť.

Poznámka: Informácie o výkone uvedené v tejto téme sa netýkajú služby Office 365 pre vyhradené plány predplatného. Ďalšie informácie o vyhradených plánoch nájdete v téme Opis vyhradených plánov služieb Office 365.

Obsah tohto článku

Prehľad migrácie e-mailov do služieb Office 365

Služby Office 365 podporujú niekoľko metód migrácie e-mailov, kalendára a kontaktných údajov zo súčasného prostredia správ do služieb Office 365, ako to opisuje článok Spôsoby migrácie viacerých e-mailových kont do služieb Office 365.

Ďalšie informácie o sieti a výkone služieb Office 365 nájdete v téme Plánovanie a optimalizácia výkonu siete pre služby Office 365.

Často používané metódy migrácie

Metóda migrácie

Popis

Zdroje

Migrácia IMAP

Na migráciu obsahu poštových schránok používateľov zo systému odosielania správ IMAP do poštových schránok v službách Office 365 môžete použiť Centrum spravovania pre Exchange alebo prostredie Exchange Management Shell. Toto zahŕňa migráciu poštových schránok z iných hosťovaných e-mailových služieb, ako napríklad Gmailu alebo Yahoo Mailu.

Migrácia poštových schránok IMAP do služieb Office 365

Kompletná migrácia

Pri kompletnej migrácii sa za niekoľko dní vykoná migrácia všetkých lokálnych poštových schránok do služieb Office 365. Kompletnú migráciu môžete použiť v prípade, že plánujete do služieb Office 365 preniesť všetky organizačné e-maily a plánujete v službách Office 365 spravovať používateľské kontá. Pomocou kompletnej migrácie môžete z lokálnej služby Exchange používanej organizáciou migrovať do služieb Office 365 maximálne 2 000 poštových schránok. Odporúčaný počet poštových schránok je však 150   . Vyšší počet nepriaznivo ovplyvní výkon. Vykoná sa aj migrácia poštových kontaktov a distribučných skupín z lokálnej služby Exchange využívanej organizáciou.

Kompletná migrácia do služieb Office 365

Čiastočná migrácia

Čiastočná migrácia sa používa v prípade, že chcete neskôr vykonať migráciu všetkých poštových schránok vašej organizácie do služieb Office 365. Pri čiastočnej migrácii sa vykoná migrácia dávok lokálnych poštových schránok do služieb Office 365 v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov.

Potrebné informácie o čiastočnej migrácii e-mailov do služieb Office 365

Hybridné nasadenie

Hybridné nasadenie ponúka organizáciám možnosť rozšíriť množstvo funkcií a možností spravovania, ktoré majú v súčasnej organizácii využívajúcej lokálnu službu Exchange, do cloudu. Hybridné nasadenie zabezpečí bezproblémový vzhľad a správanie jednej organizácie využívajúcej Exchange na lokálnom serveri Exchange Server 2013 alebo serveri Microsoft Exchange Server 2010 aj v službách Office 365. Okrem toho môže hybridné nasadenie slúžiť ako medzikrok pred úplným prechodom organizácie na služby Office 365.

Hybridné nasadenia Exchange Servera 2013

Migrácia pomocou riešenia tretej strany

K dispozícii je množstvo nástrojov tretích strán. Používajú odlišné protokoly a prístupy, ktoré umožňujú migráciu z e-mailových platforiem ako IBM Lotus Notes a Nowell GroupWise.

Pozrite si niekoľko nástrojov tretích strán na migráciu a partnerov, ktorí vám môžu pomôcť pri migrácii systému Exchange z platforiem tretích strán:

 • Binary Tree   Poskytovateľ softvéru na migráciu a koexistenciu systémov na odosielanie správ medzi rôznymi platformami s produktmi, ktoré umožňujú analýzu, koexistenciu a migráciu medzi lokálnymi a online prostrediami na odosielanie správ v podniku a spoluprácu na báze platforiem IBM Lotus Notes, Domino, Exchange a SharePoint.

 • BitTitan   Poskytovateľ riešení na migráciu do služieb Office 365.

 • Metalogix   Poskytovateľ riešení na migráciu do služieb Office 365 a SharePoint Online.

 • SkyKick Poskytovateľ riešení na automatizovanú migráciu lokálneho systému Exchange, služieb Gmail, POP3, IMAP a Lotus Notes do služieb Office 365. Nástroje na komplexnú migráciu pomáhajú partnerom v oblasti predaja, plánovania, migrácie, správy a interných fáz migrácie.

 • TransVault   Poskytovateľ riešení na migráciu do služieb Office 365.

Výkon metód migrácie

Nasledujúca tabuľka porovnáva zistené výsledky výkonu migrácie pri použití rôznych metód migrácie poštových schránok a údajov z poštových schránok do služieb Office 365. Výsledky vychádzajú z interného testovania a skutočných migrácií zákazníkov do služieb Office 365.

Dôležité: Z dôvodu rozdielov v spôsobe a čase vykonávania migrácie môže vaša migrácia v skutočnosti trvať dlhšie alebo kratšie.

Metóda migrácie

Obmedzenie používateľa v Office 365

Obmedzenie služby migrácie v Office 365

Obmedzenie prostriedkov v Office 365 na základe stavu

Zistená priemerná priepustnosť za hodinu a na jedného klienta (ak existuje)

Migrácia IMAP

Nie

Áno

Áno

10 – 14 gigabajtov (GB) (20 súbežných presunov)

Kompletná migrácia

Nie

Áno

Áno

10 – 14 GB (20 súbežných presunov)

Čiastočná migrácia

Nie

Áno

Áno

10 – 14 GB (20 súbežných presunov)

Hybridná migrácia

Nie

Áno

Áno

10 – 14 GB na lokálny Exchange 2013 alebo 2010 CAS (služba Microsoft Exchange Mailbox Replication Service (služba MRSProxy)) s 20 súbežnými presunmi1

Migrácia MAPI pomocou riešenia tretej strany

Áno

Nie

Áno

4 – 12 GB (20 súbežných presunov) 2

Migrácia webových služieb Exchange pomocou riešenia tretej strany

Nie

Áno

Áno

5 – 10 GB (20 súbežných presunov) 3

Nahrávanie pomocou klienta (zo súborov .pst programu Outlook)

Áno

Nie

Áno

0,5 GB

1Zistená priepustnosť jedného presunu poštových schránok je v rozsahu 0,3 – 1,0 GB/hod. Mieru priepustnosti poštovej schránky vyššiu ako 1000 MB/hod možno dosiahnuť pomocou siete, ktorá si dokáže udržať menej než dvojpercentný čas pozastavenia pri dočasnom zlyhaní a časové oneskorenie siete kratšie ako 100 ms. Vyššiu rýchlosť migrácie údajov možno dosiahnuť pomocou viacerých súbežných migrácií poštových schránok. Priepustnosť jedného presunu poštových schránok sa spomalí, pokiaľ lokálny server CAS (služba MRSProxy) dosiahne maximálnu kapacitu hardvéru, sieť nemá dostatočnú šírku pásma alebo je časové oneskorenie siete príliš vysoké. Ak chcete zvýšiť rýchlosť migrácie, zvážte pridanie ďalších serverov alebo dočasné zlepšenie pripojiteľnosti siete.

2Zistená priepustnosť jednej migrácie MAPI je v rozsahu 0,1 – 0,5 GB/hod. Vyššiu rýchlosť migrácie údajov možno dosiahnuť pomocou viacerých súbežných migrácií. Priepustnosť jednej migrácie MAPI sa zníži, keď lokálne servery alebo sieť dosiahnu maximálnu kapacitu.

3Zistená priepustnosť migrácie webových služieb Exchange je v rozsahu 0,2 – 0,5 GB/hod. Vyššiu rýchlosť migrácie údajov možno dosiahnuť pomocou viacerých súbežných migrácií. Napríklad pri 20 migráciách so súbežnými presunmi bude celková priepustnosť v rozsahu 4 – 10 GB/hod. Priepustnosť jednej migrácie webových služieb Exchange sa zníži, keď lokálne servery alebo sieť dosiahnu maximálnu kapacitu.

Faktory ovplyvňujúce výkon migrácie

Výkon migrácie e-mailov môže ovplyvniť niekoľko bežných faktorov.

Bežné faktory ovplyvňujúce výkon migrácie

Nasledujúca tabuľka ponúka zoznam bežných faktorov, ktoré ovplyvňujú výkon migrácie. Viac podrobností nájdete v častiach popisujúcich jednotlivé metódy migrácie.

Faktor

Popis

Príklad

Zdroj údajov

Zariadenie alebo služba, ktorá hosťuje údaje na migráciu. Na zdroj údajov sa môžu vzťahovať rôzne obmedzenia súvisiace so špecifikáciou hardvéru, pracovným zaťažením koncového používateľa a údržbou servera.

Gmail obmedzuje množstvo údajov, ktoré je možné extrahovať za určené časové obdobie.

Typ a hustota údajov

Vzhľadom na jedinečný charakter obchodnej činnosti zákazníkov sa môže typ a zloženie poštových položiek v poštových schránkach výrazne líšiť.

Jedna poštová schránka s veľkosťou 4 GB a 400 položkami (každá položka obsahuje prílohu s veľkosťou 10 megabajtov (MB)) bude migrovať rýchlejšie než jedna poštová schránka s veľkosťou 4 GB a 100 000 menšími položkami.

Server na migráciu

Mnohé riešenia na migráciu používajú server na migráciu alebo pracovnú stanicu typu „jump box“.

Zákazníci na hosťovanie služby MRSProxy s cieľom hybridného nasadenia alebo nehybridnej migrácie klientskeho počítača často používajú virtuálne zariadenie s nízkym výkonom.

Stroj na migráciu

Stroj na migráciu údajov zodpovedný za výber údajov zo zdrojového servera v prípade potreby údaje skonvertuje. Stroj potom prenesie údaje cez sieť a vloží ich do poštovej schránky služieb Office 365.

Služba MRSProxy má vlastné možnosti a obmedzenia.

Lokálne sieťové zariadenia

Výkon migrácie je ovplyvnený komplexným výkonom siete – od zdroja údajov po servery klientskeho prístupu v službe Exchange Online.

Konfigurácia a vlastnosti brány firewall v lokálnej organizácii.

Služby Office 365

Office 365 obsahuje vstavanú podporu a funkcie na spravovanie zaťaženia migrácie.

Politika obmedzenia používateľa má predvolené nastavenia a obmedzuje celkovú maximálnu rýchlosť prenosu údajov.

Faktory ovplyvňujúce výkon siete

Táto časť popisuje najvhodnejšie postupy zlepšovania výkonu siete počas migrácie. Ide o všeobecné informácie, pretože najväčší vplyv na výkon siete počas migrácie majú hardvér tretej strany a poskytovatelia internetových služieb.

Nástroj Exchange Analyzer vám pomôže lepšie porozumieť sieťovému pripojeniu v službách Office 365. Ak chcete spustiť testovanie nástroja Exchange Analyzer v nástroji Support and Recovery Assistant, prejdite na položky Pokročilé diagnostiky > Exchange Online > Skontrolovať sieťové pripojenie Exchange Online > Áno. Ak potrebujete získať ďalšie informácie o nástroji Support and Recovery Assistant, prečítajte si tému Oprava problémov s Outlookom a službami Office 365 pomocou nástroja Support and Recovery Assistant pre Office 365.

Faktor

Popis

Najvhodnejšie postupy

Kapacita siete

Čas potrebný na migráciu poštových schránok do služieb Office 365 závisí od dostupnej a maximálnej kapacity siete.

 • Zistite, akú máte dostupnú kapacitu siete a určite maximálnu kapacitu nahrávania.

 • Pridelenú šírku pásma a informácie o obmedzeniach, ako je celkový objem dát, ktorý je možné preniesť za určité časové obdobie, zistíte u svojho poskytovateľa internetových služieb.

 • Skutočnú kapacitu siete môžete zistiť pomocou nástrojov. Nezabudnite otestovať kompletný tok údajov od lokálneho zdroja údajov až po servery brán údajových centier spoločnosti Microsoft.

 • Identifikujte ďalšie zaťaženie v sieti (napríklad zálohovacie pomôcky a plánovanú údržbu), ktoré môže ovplyvniť kapacitu vašej siete.

Stabilita siete

Rýchla sieť nie vždy znamená rýchlu migráciu. Ak sieť nie je stabilná, prenos údajov trvá v dôsledku korekcie chýb dlhšie. Korekcia chýb môže výrazne ovplyvniť výkon migrácie. Závisí to od typu migrácie.

Častou príčinou nestability siete sú problémy so sieťovým hardvérom a ovládačom. Snažte sa za pomoci svojich dodávateľov hardvéru porozumieť svojim sieťovým zariadeniam a používajte najnovšie ovládače a aktualizácie softvéru odporúčané dodávateľom.

Oneskorenia v sieti

Funkcia zisťovania neoprávnených vniknutí nakonfigurovaná v sieťovej bráne firewall často vedie k výrazným oneskoreniam v sieti a ovplyvňuje výkon migrácie.

Migrácia údajov do poštových schránok služieb Office 365 je závislá od vášho internetového pripojenia. Na celkový výkon migrácie majú vplyv aj oneskorenia internetu.

Používatelia v tej istej spoločnosti môžu mať navyše cloudové poštové schránky, ktoré sa nachádzajú v údajových centrách v iných geografických oblastiach. Výkon migrácie môže závisieť od zákazníkovho poskytovateľa internetových služieb.

 • Vyhodnoťte oneskorenia v sieti do všetkých potenciálnych údajových centier spoločnosti Microsoft a pomôžte tak zabezpečiť konzistentný výsledok. (Pomáha to tiež zaistiť konzistentnú skúsenosť pre koncových používateľov.) Problémy s internetom riešte so svojím poskytovateľom internetových služieb.

 • Pridajte IP adresy serverov údajových centier spoločnosti Microsoft do zoznamu povolených adries alebo obíďte prenos údajov súvisiaci s migráciou zo sieťovej brány firewall. Viac informácií o rozsahoch IP adries v Office 365 nájdete v článku URL adresy a rozsahy IP adries v Office 365.

Pokiaľ máte záujem o hlbšiu analýzu migrácie vo svojom prostredí, pozrite si náš blogový príspevok o analýze presunov. Príspevok obsahuje skript, ktorý vám pomôže analyzovať žiadosti o presun.

Obmedzovanie v Office 365

Služby Office 365 pomocou rôznych mechanizmov obmedzovania pomáhajú zaistiť zabezpečenie a dostupnosť služby. Nasledujúce tri typy obmedzovania môžu ovplyvniť výkon migrácie:

 • Obmedzenie používateľa

 • Obmedzenie služby migrácie

 • Obmedzenie prostriedkov na základe stavu

Poznámka: Tieto tri typy obmedzovania v Office 365 nemajú vplyv na všetky metódy migrácie.

Obmedzenie používateľa v Office 365

Obmedzenie používateľa ovplyvňuje väčšinu nástrojov na migráciu od tretích strán aj migráciu metódou nahrávania pomocou klienta. Tieto metódy migrácie používajú na migráciu údajov z poštovej schránky do poštových schránok v Office 365 protokoly klientskeho prístupu, ako napríklad protokol vzdialeného volania procedúr (RPC) cez HTTP. Tieto nástroje sa používajú na migráciu údajov z platforiem, ako napríklad IBM Lotus Domino a Novell GroupWise.

Obmedzenie používateľa je najprísnejšou metódou obmedzovania v Office 365. Keďže je obmedzenie používateľov nastavené tak, aby vplývalo na jednotlivých koncových používateľov, akékoľvek využívanie na úrovni aplikácie ľahko prekročí politiku obmedzovania a povedie k pomalšej migrácii údajov.

Obmedzenie služby migrácie v Office 365

Obmedzenie služby migrácie sa dotýka všetkých nástrojov na migráciu do služieb Office 365. Obmedzenie služby migrácie riadi súbežnosť a vyhradenie prostriedkov služby pre migračné riešenia v službách Office 365.

Obmedzenie služby migrácie sa dotýka migrácií, ktoré sa uskutočnili pomocou týchto metód migrácie:

 • Migrácia IMAP

 • Kompletná migrácia služby Exchange

 • Čiastočná migrácia služby Exchange

 • Hybridné migrácie (presuny v hybridnom prostredí na báze služby MRSProxy)

Príkladom obmedzovania služby migrácie je regulovanie počtu poštových schránok migrovaných súčasne v rámci jednoduchých migrácií servera Exchange a migrácií IMAP. Predvolená hodnota je 10. Znamená to, že v určitom čase migruje vždy maximálne 10 poštových schránok zo všetkých dávok migrácie. Počet súbežných migrácií poštových schránok v dávke migrácie môžete zvýšiť na ovládacom paneli systému Exchange alebo v prostredí Windows PowerShell. Ďalšie informácie o optimalizácii tohto nastavenia nájdete v téme Riadenie dávok migrácie v Office 365.

Obmedzenie prostriedkov v Office 365 na základe stavu

Všetky metódy migrácie sú podriadené riadeniu obmedzovania dostupnosti. Obmedzenie služby v Office 365 však neovplyvňuje migrácie služieb Office 365 natoľko ako iné vyššie uvedené typy obmedzovania.

Obmedzenie prostriedkov na základe stavu je najmenej agresívnou metódou obmedzovania. Slúži na prevenciu problému s dostupnosťou služby, ktorý by mohol ovplyvniť koncových používateľov a dôležité operácie služby.

Skôr než sa výkon služby zhorší natoľko, že by to mohlo ovplyvniť koncových používateľov, hybridné migrácie budú pozastavené, kým sa výkon neobnoví a služba sa nevráti na úroveň pod hranicou obmedzovania.

Pozrite si príklad zo štatistickej zostavy migrácie Exchangeu. Zobrazený záznam je výsledkom prekročenia hranice pre obmedzovanie služby.

 • 1/25/2012 12:56:01 AM [BL2PRD0410CA012] Priebeh kopírovania: 723/1456 správ, 225,8 MB (236 732 045 bajtov) alebo 416,5 MB (436 712 733 bajtov).

  1/25/2012 12:57:53 AM [BL2PRD0410CA012] Presun poštovej schránky '/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' je pozastavený, pretože vlastnosť DataMoveReplicationConstraint nie je splnená pre databázu 'NAMPRD04DG031-db081' (agent MailboxDatabaseReplication). Dôvod zlyhania: Databáza edbf0766-1f2a-4552-9115-bb3a53a8380b nespĺňa obmedzenie SecondDatacenter. K dispozícii nie sú žiadne dobré kópie databázy. Počkajte do 1/25/2012 1:27:53 AM.

  1/25/2012 12:58:24 AM [BL2PRD0410CA012] Žiadosť už nie je pozastavená a bude pokračovať.

  6/30/2017 00:03:58 [CY4PR19MB0056] Úloha odrieknutá z dôvodu veľkého oneskorenia spôsobeného nepriaznivým stavom servera alebo rozpočtovými obmedzeniami. Stav obmedzovania požiadaviek StalledDueToTarget_DiskLatency.

Riešenie a prax   

Ak sa stretnete s podobnou situáciou, počkajte na obnovenie dostupnosti zdrojov služieb Office 365.

Faktory ovplyvňujúce výkon a najvhodnejšie postupy migrácie s nehybridným nasadením

Táto časť popisuje faktory, ktoré ovplyvňujú migrácie pri použití metód IMAP, kompletnej alebo čiastočnej migrácie. Okrem toho uvádza najvhodnejšie postupy zlepšenia výkonu migrácie.

Faktor 1: Zdroj údajov

Nasledujúca tabuľka popisuje, ako migráciu ovplyvňujú zdrojové servery vo vašej súčasnej e-mailovej organizačnej službe, ako aj najvhodnejšie postupy zmierňovania tohto vplyvu na migráciu.

Kontrolný zoznam

Popis

Najvhodnejšie postupy

Výkon systému

Extrakcia údajov je náročná úloha. Ak má zdrojový systém zabezpečovať optimálny výkon migrácie, musí mať dostatočné prostriedky, ako napríklad čas a pamäť procesora. Počas migrácie sa zdrojový systém z hľadiska zaťaženia bežného koncového používateľa často približuje k plnej kapacite. Ak sú systémové prostriedky nedostatočné, dodatočné zaťaženie vyplývajúce z migrácie môže ovplyvniť koncových používateľov.

Monitorujte výkon systému počas testovania pilotnej migrácie. Ak je systém zaneprázdnený, odporúčame nepoužívať agresívny plán migrácie pre konkrétny systém, pretože môže mať za následok pomalú migráciu a problémy s dostupnosťou služby. Ak je to možné, zvýšte výkon zdrojového systému pridaním hardvéru a znížte zaťaženie systému presunutím úloh a používateľov na iné servery, ktoré nie sú zapojené do migrácie.

Ďalšie informácie:

Pri migrácii z lokálnej služby Exchange využívanej organizáciou, ktorej súčasťou je niekoľko serverov poštovej schránky, odporúčame vytvoriť si zoznam používateľov migrácie a rovnomerne používateľov rozdeliť medzi viaceré servery poštovej schránky. Zoznam je možné na základe výkonu jednotlivých serverov ďalej doladiť tak, aby sa maximalizovala priepustnosť.

Ak má napríklad server A o 50 percent viac dostupných prostriedkov než server B, je rozumné mať v rovnakej dávke migrácie o 50 percent viac používateľov zo servera A. Podobný postup možno použiť aj v prípade iných zdrojových systémov. Vykonávajte migrácie vtedy, keď majú servery maximálnu dostupnosť prostriedkov, ako napríklad po úradných hodinách alebo cez víkendy a dni voľna.

Serverové úlohy

Iné serverové úlohy spustené počas migrácie. Keďže sa osvedčilo vykonávať migráciu po úradných hodinách, migrácia je často v konflikte s úlohami údržby – napríklad zálohovaním údajov – vykonávanými na lokálnych serveroch.

Overte, aké iné úlohy systému môžu byť spustené počas migrácie. Odporúčame vykonávať migráciu údajov v čase, keď nie sú spustené žiadne iné úlohy, ktoré si vyžadujú množstvo prostriedkov.

Poznámka:      V prípade zákazníkov používajúcich lokálnu službu Exchange sa za bežné serverové úlohy považujú riešenia zálohovania a údržba ukladacieho priestoru programu Exchange.

Politika obmedzovania

E-mailové systémy sa bežne chránia prostredníctvom politiky obmedzovania, v ktorej sa nastaví určitý limit pre rýchlosť a množstvo údajov, ktoré je možné extrahovať zo systému za určitý čas.

Overte si, aká politika obmedzovania je nasadená pre váš e-mailový systém. Google Mail napríklad obmedzuje množstvo údajov, ktoré je možné extrahovať za určité časové obdobie.

V závislosti od verzie používa Exchange politiky, ktoré obmedzujú prístup k lokálnemu poštovému serveru pomocou protokolu IMAP (používa sa pri migráciách IMAP) a prístup protokolu RPC cez HTTP (používa sa pri kompletných migráciách systému Exchange a pri čiastočných migráciách systému Exchange).

Nastavenia obmedzovania v organizácii využívajúcej Exchange 2013 môžete skontrolovať spustením rutiny typu cmdlet Get-ThrottlingPolicy. Ďalšie informácie nájdete v téme Riadenie zaťaženia v Exchangei.

Ďalšie informácie o obmedzovaní IMAP nájdete v téme Migrácia poštových schránok IMAP do služieb Office 365.

Ďalšie informácie o obmedzovaní protokolu RPC cez HTTP nájdete v témach:

Faktor 2: Server na migráciu

Migrácia IMAP, kompletná a čiastočná migrácia sú metódy migrácie založené na získavaní údajov iniciovanom cloudom, preto v ich prípade nie je potrebný vyhradený server na migráciu. Ako server na migráciu poštových schránok a údajov poštovej schránky do služieb Office 365 však slúžia hostitelia internetového protokolu (IMAP alebo protokol RPC cez HTTP). Faktory ovplyvňujúce výkon migrácie a najvhodnejšie postupy popísané v predchádzajúcej časti o serveri zdroja údajov pre vašu súčasnú e-mailovú organizáciu platia aj pre internetové servery Edge. Pre organizácie využívajúce služby Exchange 2007, Exchange 2010 a Exchange 2013 slúži ako server na migráciu server klientskeho prístupu.

Ďalšie informácie:

Faktor 3: Stroj na migráciu

Migráciu IMAP, kompletnú a čiastočnú migráciu systému Exchange umožňuje Centrum spravovania pre Exchange pomocou panela nástrojov migrácie. Podlieha obmedzovaniu služby migrácie v Office 365.

Riešenie a prax   

Zákazníci môžu teraz pomocou prostredia Windows PowerShell zadať súbežnosť migrácie (napríklad počet poštových schránok na súbežnú migráciu). Predvolená hodnota je 20 poštových schránok. Po vytvorení dávky migrácie môžete pomocou nasledujúcej rutiny typu cmdlet prostredia Windows PowerShell zvýšiť tento počet až na 100.

Set-MigrationEndPoint <Identity> –MaxConcurrentMigrations <value between 1 and 100>

Ďalšie informácie nájdete v téme Riadenie dávok migrácie v Office 365.

Poznámka: Ak váš zdroj údajov nemá dostatok prostriedkov na to, aby zvládol všetky pripojenia, odporúčame vyvarovať sa vysokej súbežnosti. Začnite s nízkou hodnotou súbežnosti, napríklad 10. Zvyšujte toto číslo a zároveň sledujte výkon zdroja údajov, aby ste zabránili problémom koncových používateľov s prístupom.

Faktor 4: Sieť

Overovacie skúšky   

V závislosti od metódy migrácie môžete skúsiť tieto overovacie skúšky:

 • Migrácie IMAP      Vopred naplňte zdrojovú poštovú schránku vzorovými údajmi. Potom sa cez internet (mimo lokálnej siete) pripojte k zdrojovej poštovej schránke pomocou štandardného e-mailového klienta IMAP, ako napríklad Microsoft Outlook, a zmerajte výkon siete tak, že zistíte, ako dlho trvá stiahnutie všetkých údajov zo zdrojovej poštovej schránky. Priepustnosť by mala byť podobná ako v prípade, že zákazníci použijú migračný nástroj IMAP v službách Office 365 (pokiaľ neexistujú žiadne ďalšie obmedzenia).

 • Kompletná a čiastočná migrácia systému Exchange      Vopred naplňte zdrojovú poštovú schránku vzorovými údajmi. Potom sa cez internet (mimo lokálnej siete) pripojte k zdrojovej poštovej schránke pomocou programu Outlook a s použitím protokolu RPC cez HTTP. Skontrolujte, či sa pripájate pomocou režimu vyrovnávacej pamäte. Zmerajte výkon siete tak, že zistíte, ako dlho trvá synchronizácia všetkých údajov zo zdrojovej poštovej schránky. Priepustnosť by mala byť podobná ako v prípade, že zákazníci použijú jednoduché migračné nástroje služby Exchange v službách Office 365 (pokiaľ neexistujú žiadne ďalšie obmedzenia).

Poznámka: Počas samotnej migrácie IMAP, kompletnej alebo čiastočnej migrácie služby Exchange môže dôjsť k istému prekročeniu. Skutočná priepustnosť by však mala byť podobná výsledkom týchto overovacích skúšok.

Faktor 5: Služby Office 365

Obmedzovanie prostriedkov na základe stavu v Office 365 sa dotýka migrácií, ktoré používajú jednoduché nástroje na migráciu vlastné službám Office 365. Pozrite si časť Obmedzovanie prostriedkov na základe stavu v Office 365.

Žiadosti o presun v službách Office 365

Všeobecné informácie o získavaní informácií o stave v prípade žiadostí o presun nájdete v téme Zobrazenie vlastností žiadostí o presun.

V službách Office 365, na rozdiel od lokálneho systému Exchange 2010, sa nájomníci delia o migračný front a prostriedky služby vyhradené pre migráciu. Toto rozdeľovanie ovplyvňuje spôsob spracovania žiadostí o presun v jednotlivých fázach procesu presunu.

V službách Office 365 existujú dva typy žiadostí o presun:

 • Adaptačné žiadosti o presun      Migrácie nových zákazníkov sa považujú za adaptačné žiadosti o presun. Tieto žiadosti majú normálnu prioritu.

 • Interné žiadosti údajového centra o presun      Ide o žiadosti o presun poštových schránok iniciované prevádzkovými tímami údajových centier. Tieto žiadosti majú nižšiu prioritu, pretože oneskorenie žiadosti o presun neovplyvní prácu koncového používateľa.

Potenciálny vplyv a oneskorenia žiadostí o presun so stavom „Vo fronte“ a „Spracúva sa“.

 • Žiadosti o presun so stavom Vo fronte      Tento stav znamená, že presun je vo fronte a čaká, kým si ho vyzdvihne služba Exchange Mailbox Replication Service. Pri žiadostiach o presun v službe Exchange 2003 majú používatelia v tejto fáze aj naďalej prístup k poštovým schránkam.

  To, na ktorú žiadosť zareaguje služba Mailbox Replication Service, závisí od dvoch faktorov:

  • Priorita      Žiadosti o presun s vyššou prioritou, ktoré sa nachádzajú vo fronte, budú vyzdvihnuté skôr ako žiadosti o presun s nižšou prioritou. Vďaka tomu budú žiadosti o presun v prípade zákazníckej migrácie vždy spracované skôr ako interné žiadosti o presun vyslané údajovým centrom.

  • Pozícia vo fronte      Ak majú žiadosti o presun rovnakú prioritu, platí, že čím skôr sa žiadosť dostane do frontu, tým skôr ju služba Mailbox Replication Service vyzdvihne. Keďže migráciu poštových schránok môže naraz vykonávať viacero zákazníkov, je normálne, že nové žiadosti o presun budú pred spracovaním čakať vo fronte.

   Pri plánovaní migrácie sa často nepočíta s tým, že pred spracovaním budú musieť žiadosti o presun poštových schránok čakať vo fronte. Výsledkom je, že zákazníci nemajú na dokončenie všetkých plánovaných migrácií pridelený dostatok času.

 • Žiadosti o presun so stavom Spracúva sa      Tento stav znamená, že na presune sa pracuje. Ak ide o online presun poštovej schránky, používateľ bude mať aj naďalej prístup k poštovej schránke. Pri offline presune poštovej schránky nebude poštová schránka používateľa k dispozícii.

  Keď bude mať žiadosť o presun poštovej schránky stav „Spracúva sa“, už nezáleží na priorite a nové žiadosti o presun sa spracujú až po dokončení aktuálnej žiadosti o presun so stavom „Spracúva sa“, a to dokonca aj vtedy, ak bude mať nová žiadosť o presun vyššiu prioritu.

Najvhodnejšie postupy

Plánovanie      Ako už bolo uvedené, používatelia systému Exchange 2003 stratia počas hybridnej migrácie prístup, a preto sa zákazníci so systémom Exchange 2003 obyčajne viac zaoberajú plánovaním a trvaním migrácie.

Pri plánovaní počtu poštových schránok, ktoré chcete migrovať za určitý čas, zvážte nasledovné:

 • Počítajte s časom, ktorý žiadosť o presun strávi čakaním vo fronte. Pri výpočte postupujte takto:

  (celkový počet poštových schránok určených na migráciu) = ((celkový čas) – (priemerný čas vo fronte)) * (priepustnosť migrácie),

  pričom priepustnosť migrácie sa rovná celkovému počtu poštových schránok, ktoré možno migrovať za hodinu.

  Predpokladajme, že máte na migráciu poštových schránok šesť hodín. Ak je priemerný čas vo fronte jedna hodina a priepustnosť migrácie je 100 poštových schránok za hodinu, za šesť hodín môžete migrovať 500 poštových schránok: 500 = (6 – 1) * 100.

 • Začnite s migráciou skôr, než ste pôvodne plánovali, aby ste obmedzili čas strávený vo fronte. Keď sú poštové schránky vo fronte, používatelia systému Exchange 2003 majú aj naďalej prístup k svojim poštovým schránkam.

Určenie času vo fronte      Čas vo fronte sa neustále mení, pretože Microsoft nespravuje plány zákazníkov na migráciu.

Na určenie možného času vo fronte môže zákazník skúsiť naplánovať skúšobný presun niekoľko hodín pred začatím skutočnej migrácie. Na základe zistenia, koľko času strávi žiadosť vo fronte, dokáže potom zákazník lepšie odhadnúť, kedy spustiť migráciu a koľko poštových schránok bude schopný presunúť za určitý čas.

Ak skúšobná migrácia skončila napríklad štyri hodiny pred začatím plánovanej migrácie, zákazník bude vedieť, že pri skúšobnej migrácii strávila žiadosť vo fronte asi jednu hodinu. Zákazník by mal potom zvážiť, či nezačať s migráciou o hodinu skôr, než pôvodne plánoval, aby mal na dokončenie všetkých migrácií dosť času.

Nástroje tretích strán na migrácie do služieb Office 365

Nástroje tretích strán sa väčšinou používajú pri migrácii, ktorá nezahŕňa Exchange, napríklad pri migrácii z Google Mail, IBM Lotus, Domino a Novell GroupWise. Táto časť sa zameriava na migračné protokoly používané nástrojmi tretích strán na migráciu, a nie na samotné produkty a nástroje na migráciu. Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam faktorov, ktoré sa vzťahujú na nástroje tretích strán na migráciu do služieb Office 365.

Faktor 1: Zdroj údajov

Kontrolný zoznam

Popis

Najvhodnejšie postupy

Výkon systému

Extrakcia údajov je náročná úloha. Ak má zdrojový systém zabezpečovať optimálny výkon migrácie, musí mať dostatočné prostriedky, ako napríklad čas a pamäť procesora. Počas migrácie sa zdrojový systém z hľadiska zaťaženia bežného koncového používateľa často približuje k plnej kapacite. Ak sú systémové prostriedky nedostatočné, dodatočné zaťaženie vyplývajúce z migrácie môže ovplyvniť koncových používateľov.

Monitorujte výkon systému počas testovania pilotnej migrácie. Ak je systém zaneprázdnený, odporúčame nepoužívať agresívny plán migrácie pre konkrétny systém, pretože môže mať za následok pomalú migráciu a problémy s dostupnosťou služby. Ak je to možné, zvýšte výkon zdrojového systému pridaním hardvéru a znížením zaťaženia systému. Zaťaženie systému možno znížiť presunutím úloh a používateľov na iné servery, ktoré sa nepodieľajú na migrácii.

Ďalšie informácie:

Pri migrácii zo služby Exchange využívanej organizáciou s viacerými servermi poštovej schránky odporúčame vytvoriť si zoznam používateľov migrácie a rovnomerne používateľov rozdeliť medzi viaceré servery poštovej schránky. Zoznam je možné na základe výkonu jednotlivých serverov ďalej doladiť tak, aby sa maximalizovala priepustnosť.

Ak má napríklad server A o 50 percent viac dostupných prostriedkov než server B, je rozumné mať v rovnakej dávke migrácie o 50 percent viac používateľov zo servera A. Podobný postup možno použiť aj v prípade iných zdrojových systémov.

Vykonávajte migrácie vtedy, keď má systém maximálnu dostupnosť prostriedkov, ako napríklad po úradných hodinách alebo cez víkendy a dni voľna.

Serverové úlohy

Iné serverové úlohy obyčajne spustené počas migrácie. Keďže sa osvedčilo vykonávať migráciu po úradných hodinách, migrácia je často v konflikte s inými úlohami údržby spustenými na lokálnych serveroch, ako napríklad so zálohovaním údajov.

Skontrolujte, aké iné úlohy systému sú spustené počas migrácie. Odporúčame vyhradiť si na migráciu údajov časový úsek, v ktorom sa nebudú vykonávať žiadne iné úlohy vyžadujúce si množstvo prostriedkov.

V prípade zákazníkov s lokálnym systémom Exchange sú takýmito bežnými úlohami riešenia zálohovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Údržba ukladacieho priestoru programu Exchange.

Politika obmedzovania

E-mailové systémy sa bežne chránia prostredníctvom politiky obmedzovania, v ktorej sa nastaví určitý limit pre rýchlosť a množstvo údajov, ktoré je možné extrahovať zo systému za určitý čas, a používaním určitej metódy migrácie.

Overte si, aká politika obmedzovania je nasadená pre váš e-mailový systém. Google Mail napríklad obmedzuje množstvo údajov, ktoré je možné extrahovať za určité časové obdobie.

V závislosti od verzie používa Exchange politiky, ktoré obmedzujú prístup k lokálnemu poštovému serveru pomocou protokolu IMAP (používa sa pri migráciách IMAP) a prístup protokolu RPC cez HTTP (používa sa pri kompletných migráciách systému Exchange a pri čiastočných migráciách systému Exchange).

Ďalšie informácie o obmedzovaní protokolu IMAP nájdete v téme Tipy na optimalizáciu migrácií IMAP.

Ďalšie informácie o obmedzovaní protokolu RPC cez HTTP nájdete v témach:

Ďalšie informácie o konfigurácii obmedzovania webových služieb Exchange nájdete v téme Exchange 2010: Vysvetlenie politík obmedzovania klienta.

Faktor 2: Server na migráciu

Väčšina nástrojov tretích strán na migráciu do služieb Office 365 je iniciovaných klientom a doručuje údaje do služieb Office 365. Tieto nástroje zvyčajne vyžadujú server na migráciu. Servery na migráciu sú ovplyvnené faktormi ako výkon systému, serverové úlohy a politiky obmedzovania pre zdrojové servery.

Poznámka: Niektoré migračné riešenia tretích strán sú hosťované na internete ako cloudové služby a nevyžadujú si lokálny server na migráciu.

Riešenie a prax   

Ak používate migračný server a chcete zlepšiť výkon migrácie, použite rovnaké najvhodnejšie postupy, aké sa uvádzajú v časti Faktor 1: Zdroj údajov.

Faktor 3: Stroj na migráciu

Nástroje na migráciu tretích strán najčastejšie používajú protokoly webových služieb Exchange a protokol RPC cez HTTP.

Webové služby Exchange   

Protokol webových služieb Exchange sa odporúča na migráciu do služieb Office 365, pretože podporuje veľké dávky údajov a má lepšie obmedzovanie orientované na služby. Keď sa služby Office 365 používajú v režime zosobnenia, migrácia pomocou webových služieb Exchange nepoužije odhadnuté množstvo prostriedkov webových služieb Office 365Exchange, ale použije kópiu rozpočtových prostriedkov:

 • Všetky zosobnené hovory webových služieb Exchange uskutočnené z toho istého konta správcu sa vypočítavajú samostatne z rozpočtu pripadajúceho danému kontu správcu.

 • Pre každú reláciu zosobnenia sa vytvorí tieňová kópia aktuálneho rozpočtu používateľa. Všetky migrácie pre túto reláciu budú používať túto tieňovú kópiu.

 • Obmedzenie v režime zosobnenia sa vzťahuje na jednotlivé relácie migrácie používateľov.

Najvhodnejšie postupy   

 • Výkon migrácie pre zákazníkov využívajúcich nástroje na migráciu tretích strán, ktoré používajú zosobnenie EWA, konkuruje migráciám založeným na webových službách Exchange a využívaniu prostriedkov inými nájomníkmi. Výkon migrácie bude preto rôzny.

 • Vždy, keď je to možné, mali by zákazníci používať nástroje na migráciu tretích strán, ktoré používajú zosobnenie webových služieb Exchange, pretože je to zvyčajne rýchlejšie a efektívnejšie než používanie protokolov ako RPC cez HTTP.

Protokol RPC cez HTTP   

Mnohé tradičné riešenia migrácie používajú protokol RPC cez HTTP. Táto metóda je kompletne založená na modeli klientskeho prístupu, napríklad v programe Outlook, a má obmedzenú škálovateľnosť a výkon, pretože služby Office 365 obmedzujú prístup na základe predpokladu, že využívanie uskutočňuje používateľ a nie aplikácia.

Najvhodnejšie postupy   

 • V prípade nástrojov na migráciu, ktoré využívajú protokol RPC cez HTTP, sa priepustnosť migrácie bežne zvyšuje pridaním väčšieho počtu migračných serverov a používaním viacerých správcovských kont služieb Office 365. Vďaka tomuto postupu možno získať rovnobežnosť vkladania údajov a dosiahnuť vyššiu priepustnosť údajov, pretože každý správca podlieha obmedzovaniu používateľa v Office 365. Máme informácie, že mnohí podnikoví zákazníci museli nastaviť viac než 40 migračných serverov, aby dosiahli priepustnosť migrácie 20 – 30 GB/hod.

 • Vo fáze plánovania nástroja na migráciu je dôležité zvážiť, koľko operácií RPC je potrebných na migráciu správy. Na ilustráciu sme zhromaždili denníky zachytené službami Office 365. Sú to denníky dvoch riešení migrácie od tretích strán (vyvinutých nezávislými spoločnosťami), ktoré zákazníci používali na migráciu poštových schránok do služieb Office 365. Porovnali sme dve riešenia migrácie vyvinuté nezávislými spoločnosťami. Pri obidvoch riešeniach migrácie sme porovnávali migráciu dvoch poštových schránok a porovnali sme ich aj s nahrávaním súboru .pst v programe Outlook. Tu sú výsledky.

  Metóda

  Veľkosť poštovej schránky

  Počet položiek

  Čas na migráciu

  Celkový počet transakcií RPC

  Priemerné časové oneskorenie klienta (ms)

  PriemCasSpracCasRPC (ms)

  Riešenie A (poštová schránka 1)

  376,9 MB

  4 115

  4:24:33

  132 040

  48,4395

  18,0807

  Riešenie A (poštová schránka 2)

  249,3 MB

  12 779

  10:50:50

  423 188

  44,1678

  4,8444

  Riešenie B (poštová schránka 1)

  618,1 MB

  4 322

  1:54:58

  12 196

  37,2931

  8,3441

  Riešenie B (poštová schránka 2)

  56,7 MB

  2 748

  0:47:08

  5 806

  42,1930

  7,4439

  Outlook

  201,9 MB

  3 297

  0:29:47

  15 775

  36,9987

  5,6447

  Všimnite si, že čas klienta a čas spracovania služieb je podobný, ale riešenie A potrebuje na migráciu údajov oveľa viac operácií RPC. Keďže každá operácia si vyžaduje čas na oneskorenie klienta a čas na spracovanie serverom, riešenie A vykoná migráciu rovnakého množstva oveľa pomalšie než riešenie B a Outlook.

Faktor 4: Sieť

Najvhodnejší postup   

V prípade riešení migrácie od tretích strán, ktoré používajú protokol RPC cez HTTP, môžete potenciálny výkon migrácie merať takto:

 1. Zo servera na migráciu sa pripojte k poštovej schránke v Office 365 pomocou programu Outlook a použite pri tom protokol RPC cez HTTP. Skontrolujte, či sa nepripájate pomocou režimu vyrovnávacej pamäte.

 2. Importujte do poštovej schránky v Office 365 veľký súbor .pst so vzorovými údajmi.

 3. Zmerajte výkon migrácie odmeraním času potrebného na nahratie súboru .pst. Priepustnosť migrácie by mala byť podobná, akú by zákazníci dosiahli pri použití nástroja na migráciu od tretej strany, ktorý používa protokol RPC cez HTTP (pokiaľ neexistujú žiadne ďalšie obmedzenia). Pri samotnej migrácii vzniká réžia, preto sa priepustnosť môže mierne líšiť.

Faktor 5: Služby Office 365

Obmedzovanie prostriedkov na základe stavu v Office 365 sa dotýka migrácií, ktoré používajú nástroje na migráciu od tretích strán. Ďalšie informácie nájdete v téme Obmedzovanie prostriedkov na základe stavu v Office 365.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×