Výber textu

Vo Worde môžete vybrať všetok text v dokumente (CTRL + A) alebo vybrať konkrétny text alebo položky v tabuľke pomocou myši alebo klávesnice. Môžete tiež vybrať text alebo položky, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach. Môžete napríklad vybrať odsek na jednej strane a vetu na inej strane.

Výber celého textu

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v dokumente.

 2. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + A na klávesnici vyberte všetok text v dokumente.

Výber konkrétneho textu

Môžete tiež vybrať konkrétne slovo, riadkovanie textu alebo jeden alebo viacero odsekov.

 1. Umiestnite kurzor pred prvé písmeno slova, vety alebo odsekov, ktoré chcete vybrať.

 2. Ak chcete vybrať požadovaný text, kliknite naň a podržte ho.

Ďalšie spôsoby výberu textu

 • Ak chcete vybrať jedno slovo, rýchlo dvakrát kliknite na dané slovo.

 • Ak chcete vybrať riadky textu, umiestnite kurzor na začiatok čiary a stlačte kombináciu klávesov Shift + šípka nadol.

 • Ak chcete vybrať odsek, umiestnite kurzor na začiatok odseku a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + šípka nadol.

Výber textu pomocou myši

Výber textu v tele dokumentu

Poznámky: Ak chcete vybrať celý dokument, vykonajte jeden z týchto krokov:

 • Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Vybrať a potom kliknite na položku Vybrať všetko.

 • Premiestnite ukazovateľ naľavo od ľubovoľného textu, kým sa nezmení na šípku smerujúcu doprava, a potom trikrát kliknite.

Ak chcete vybrať

Vykonajte nasledovné

Ľubovoľná veľkosť textu

Kliknite na miesto, kde chcete začať výber, podržte stlačené ľavé tlačidlo myši a presuňte ukazovateľ myši na text, ktorý chcete vybrať.

Slovo

Dvakrát kliknite na ľubovoľné miesto vo Worde.

Riadkom textu

Premiestnite ukazovateľ naľavo od čiary, kým sa nezmení na šípku smerujúcu doprava, a potom kliknite na položku.

Veta

Podržte stlačený kláves CTRL a potom kliknite na ľubovoľné miesto vo vete.

Odsek

Trikrát kliknite na ľubovoľné miesto v odseku.

Viacero odsekov

Premiestnite ukazovateľ naľavo od prvého odseku, kým sa nezmení na šípku smerujúcu doprava, a potom stlačte a podržte ľavé tlačidlo myši a súčasne posúvajte ukazovateľ nahor alebo nadol.

Veľký blok textu

Kliknite na začiatok výberu, posuňte sa na koniec výberu a podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na miesto, kde sa má výber ukončiť.

Celý dokument

Premiestnite ukazovateľ naľavo od ľubovoľného textu, kým sa nezmení na šípku smerujúcu doprava, a potom trikrát kliknite.

Hlavičky a päty

V zobrazenie rozloženia pri tlači dvakrát kliknite na sivý text hlavičky alebo päty. Premiestnite ukazovateľ naľavo od hlavičky alebo päty, kým sa nezmení na šípku smerujúcu doprava, a potom kliknite na položku.

poznámky pod čiarou a koncové poznámky.

Kliknite na text poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, posuňte ukazovateľ naľavo od textu, kým sa nezmení na šípku smerujúcu doprava, a potom kliknite na položku.

Zvislý blok textu

Podržte stlačený kláves ALT a posúvajte ukazovateľ ponad text.

Textové pole alebo rám

Posúvajte ukazovateľ nad orámovaním rámu alebo textového poľa, kým sa ukazovateľ nezmení na šípku so štyrmi hrotmi, a potom kliknite na položku.

Výber položiek v tabuľke

Ak chcete vybrať

Vykonajte nasledovné

Obsah bunky

Kliknite do bunky. V časti Nástroje tabuliek kliknite na kartu Rozloženie. V skupine Tabuľka kliknite na položku vybraťa potom kliknite na položku vybrať bunku.

Obsah riadka

Kliknite na riadok. V časti Nástroje tabuliek kliknite na kartu Rozloženie. V skupine Tabuľka kliknite na položku vybraťa potom kliknite na položku Vybrať riadok.

Obsah stĺpca

Kliknite na stĺpec. V časti Nástroje tabuliek kliknite na kartu Rozloženie. V skupine Tabuľka kliknite na položku vybraťa potom kliknite na položku vybrať stĺpec.

Obsah viacerých buniek, riadkov alebo stĺpcov

Kliknite na bunku, riadok alebo stĺpec a potom držte ľavé tlačidlo myši stlačené pri presúvaní cez všetky bunky, riadky alebo stĺpce obsahujúce obsah, ktorý chcete vybrať. Ak chcete vybrať obsah buniek, riadkov alebo stĺpcov, ktoré sa nenachádzajú vedľa seba, kliknite na prvú bunku, riadok alebo stĺpec, stlačte kláves CTRL a potom kliknite na ďalšie bunky, riadky alebo stĺpce obsahujúce obsah, ktorý chcete vybrať.

Obsah celej tabuľky

Kliknite na tabuľku. V časti Nástroje tabuliek kliknite na kartu Rozloženie. V skupine Tabuľka kliknite na položku Vybrať a potom kliknite na položku Vybrať tabuľku.

Výber textu na rôznych miestach

Môžete vybrať text alebo položky v tabuľke, ktoré sa nenachádzajú vedľa seba. Môžete napríklad vybrať odsek na jednej strane a vetu na inej strane.

 1. Vyberte text alebo položku v tabuľke.

 2. Podržte stlačený kláves CTRL a vyberte ľubovoľný ďalší text alebo položku v tabuľke, ktorú chcete.

Výber textu v zobrazení prehľadu

Ak chcete zobraziť dokument v zobrazení prehľadu, kliknite na kartu Zobraziť a potom v skupine zobrazenia dokumentu kliknite na položku Prehľad .

Ak chcete vybrať

Posunutie ukazovateľa na

Nadpis

Naľavo od nadpisu, kým sa nezmení na šípku smerujúcu doprava, a potom kliknite na položku.

Nadpis, jeho podnadpis a základný text

Naľavo od nadpisu, kým sa nezmení na šípku smerujúcu doprava, a potom dvakrát kliknite.

Odsek základného textu

Naľavo od odseku, kým sa nezmení na šípku smerujúcu doprava, a potom kliknite na položku.

Viacero nadpisov alebo odsekov základného textu

Naľavo od textu, kým sa nezmení na šípku smerujúcu doprava, a potom posuňte nahor alebo nadol.

Poznámky: 

 • V zobrazení prehľadu kliknutím na položku raz naľavo od odseku sa namiesto jedného čiary vyberie celý odsek.

 • Ak vyberiete nadpis, ktorý obsahuje zbalený podriadený text, vybratý je aj zbalený text (hoci sa nezobrazuje). Všetky zmeny, ktoré vykonáte v nadpise, napríklad premiestnenie, kopírovanie alebo odstránenie, majú vplyv aj na zbalený text.

Výber textu pomocou klávesnice

Výber textu v tele dokumentu

Poznámka: Ak chcete vybrať celý dokument, stlačte kombináciu klávesov CTRL + A.

Ak chcete vybrať

Vykonajte nasledovné

O jeden znak doprava

Stlačte kombináciu klávesov SHIFT + šípka doprava.

O jeden znak doľava

Stlačte kombináciu klávesov SHIFT + šípka doľava.

Slovo od začiatku po jeho koniec

Umiestnite kurzor na začiatok slova a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + šípka doprava.

Slovo od jeho konca po začiatok

Presuňte ukazovateľ na koniec slova a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + šípka doľava.

Čiary od začiatku do konca

Stlačte tlačidlo domov a potom stlačte kombináciu klávesov SHIFT + END.

Čiary od jej konca po začiatok

Stlačte kláves END a potom stlačte kombináciu klávesov SHIFT + HOME.

O jeden riadok nadol

Stlačte kláves END a potom stlačte kombináciu klávesov SHIFT + šípka nadol.

O jeden riadok nahor

Stlačte tlačidlo domov a potom stlačte kombináciu klávesov SHIFT + šípka nahor.

Odsek od začiatku po jeho koniec

Posuňte ukazovateľ na začiatok odseku a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + šípka nadol.

Odsek od jeho konca po začiatok

Presuňte ukazovateľ na koniec odseku a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + šípka nahor.

Dokument od jeho konca po začiatok

Presuňte ukazovateľ na koniec dokumentu a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + HOME.

Dokument od začiatku po jeho koniec

Presuňte ukazovateľ na začiatok dokumentu a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + END.

Od začiatku okna po jeho koniec

Presuňte ukazovateľ na začiatok okna a potom stlačte kombináciu klávesov ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN.

Celý dokument

Stlačte klávesy CTRL + A.

Zvislý blok textu

Stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + F8 a potom použite klávesy so šípkami. Ak chcete vypnúť režim výberu, stlačte kláves ESC.

Najbližší znak

Stlačením klávesu F8 zapnite režim výberu a potom stlačte kláves so šípkou doľava alebo šípka doprava. Ak chcete vypnúť režim výberu, stlačte kláves ESC.

Slovo, veta, odsek alebo dokument

Stlačením klávesu F8 zapnite režim výberu a potom stlačením klávesu F8 raz vyberte slovo dvakrát na výber vety, trikrát na výber odseku alebo štyrikrát na výber dokumentu. Ak chcete vypnúť režim výberu, stlačte kláves ESC.

Výber položiek v tabuľke

Ak chcete vybrať

Vykonajte nasledovné

Obsah bunky napravo

Stlačte kláves TAB.

Obsah bunky naľavo

Stlačte kombináciu klávesov SHIFT + TAB.

Obsah susedných buniek

Podržte stlačený kláves SHIFT a opakovane stláčajte príslušný kláves so šípkou, kým nevyberiete obsah všetkých buniek, ktoré chcete.

Obsah stĺpca

Kliknite do vrchnej alebo spodnej bunky stĺpca. Podržte stlačený kláves SHIFT a opakovane stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým nevyberiete obsah stĺpca.

Obsah celej tabuľky

Kliknite na tabuľku a potom stlačte kombináciu klávesov ALT + 5 na numerickej klávesnici (pri vypnutom prepínači NUM LOCK).

Zastavenie výberu celého slova

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

 2. Kliknite na tlačidlo Spresnenie.

 3. V časti Možnosti úpravzrušte začiarknutie políčka vedľa položky pri výbere automaticky vybrať celé slovo.

Výber textu pomocou myši

Výber textu v tele dokumentu

Poznámka: Ak chcete vybrať celý dokument, vykonajte jeden z týchto krokov:

 • Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Vybrať a potom kliknite na položku Vybrať všetko.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 • Premiestnite ukazovateľ naľavo od ľubovoľného textu, kým sa nezmení na šípku smerujúcu doprava, a potom trikrát kliknite.

Ak chcete vybrať

Vykonajte nasledovné

Ľubovoľná veľkosť textu

Kliknite na miesto, kde chcete začať výber, podržte stlačené ľavé tlačidlo myši a presuňte ukazovateľ myši na text, ktorý chcete vybrať.

Slovo

Dvakrát kliknite na ľubovoľné miesto vo Worde.

Riadkom textu

Premiestnite ukazovateľ naľavo od čiary, kým sa nezmení na šípku smerujúcu doprava, a potom kliknite na položku.

Veta

Podržte stlačený kláves CTRL a potom kliknite na ľubovoľné miesto vo vete.

Odsek

Trikrát kliknite na ľubovoľné miesto v odseku.

Viacero odsekov

Premiestnite ukazovateľ naľavo od prvého odseku, kým sa nezmení na šípku smerujúcu doprava, a potom stlačte a podržte ľavé tlačidlo myši a súčasne posúvajte ukazovateľ nahor alebo nadol.

Veľký blok textu

Kliknite na začiatok výberu, posuňte sa na koniec výberu a podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na miesto, kde sa má výber ukončiť.

Celý dokument

Premiestnite ukazovateľ naľavo od ľubovoľného textu, kým sa nezmení na šípku smerujúcu doprava, a potom trikrát kliknite.

Hlavičky a päty

V zobrazenie rozloženia pri tlači dvakrát kliknite na sivý text hlavičky alebo päty. Premiestnite ukazovateľ naľavo od hlavičky alebo päty, kým sa nezmení na šípku smerujúcu doprava, a potom kliknite na položku.

poznámky pod čiarou a koncové poznámky.

Kliknite na text poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, posuňte ukazovateľ naľavo od textu, kým sa nezmení na šípku smerujúcu doprava, a potom kliknite na položku.

Zvislý blok textu

Podržte stlačený kláves ALT a posúvajte ukazovateľ ponad text.

Textové pole alebo rám

Posúvajte ukazovateľ nad orámovaním rámu alebo textového poľa, kým sa ukazovateľ nezmení na šípku so štyrmi hrotmi, a potom kliknite na položku.

Výber položiek v tabuľke

Ak chcete vybrať

Vykonajte nasledovné

Obsah bunky

Kliknite do bunky. V časti Nástroje tabuliek kliknite na kartu Rozloženie. V skupine Tabuľka kliknite na položku vybraťa potom kliknite na položku vybrať bunku.

Obsah riadka

Kliknite na riadok. V časti Nástroje tabuliek kliknite na kartu Rozloženie. V skupine Tabuľka kliknite na položku vybraťa potom kliknite na položku Vybrať riadok.

Obsah stĺpca

Kliknite na stĺpec. V časti Nástroje tabuliek kliknite na kartu Rozloženie. V skupine Tabuľka kliknite na položku vybraťa potom kliknite na položku vybrať stĺpec.

Obsah viacerých buniek, riadkov alebo stĺpcov

Kliknite na bunku, riadok alebo stĺpec a potom držte ľavé tlačidlo myši stlačené pri presúvaní sa cez všetky bunky, riadky alebo stĺpce obsahujúce obsah, ktorý chcete vybrať. Ak chcete vybrať obsah buniek, riadkov alebo stĺpcov, ktoré sa nenachádzajú vedľa seba, kliknite na prvú bunku, riadok alebo stĺpec, stlačte kláves CTRL a potom kliknite na ďalšie bunky, riadky alebo stĺpce obsahujúce obsah, ktorý chcete vybrať.

Obsah celej tabuľky

Kliknite na tabuľku. V časti Nástroje tabuliek kliknite na kartu Rozloženie. V skupine Tabuľka kliknite na položku Vybrať a potom kliknite na položku Vybrať tabuľku.

Výber textu na rôznych miestach

Môžete vybrať text alebo položky v tabuľke, ktoré sa nenachádzajú vedľa seba. Môžete napríklad vybrať odsek na jednej strane a vetu na inej strane.

 1. Vyberte text alebo položku v tabuľke.

 2. Podržte stlačený kláves CTRL a vyberte ľubovoľný ďalší text alebo položku v tabuľke, ktorú chcete.

Výber textu v zobrazení prehľadu

Ak chcete zobraziť dokument v zobrazení prehľadu, kliknite na kartu Zobraziť a potom v skupine zobrazenia dokumentu kliknite na položku Prehľad .

Ak chcete vybrať

Posunutie ukazovateľa na

Nadpis

Naľavo od nadpisu, kým sa nezmení na šípku smerujúcu doprava, a potom kliknite na položku.

Nadpis, jeho podnadpis a základný text

Naľavo od nadpisu, kým sa nezmení na šípku smerujúcu doprava, a potom dvakrát kliknite.

Odsek základného textu

Naľavo od odseku, kým sa nezmení na šípku smerujúcu doprava, a potom kliknite na položku.

Viacero nadpisov alebo odsekov základného textu

Naľavo od textu, kým sa nezmení na šípku smerujúcu doprava, a potom posuňte nahor alebo nadol.

Poznámky: 

 • V zobrazení prehľadu kliknutím na položku raz naľavo od odseku sa namiesto jedného čiary vyberie celý odsek.

 • Ak vyberiete nadpis, ktorý obsahuje zbalený podriadený text, vybratý je aj zbalený text (napriek tomu, že sa nezobrazuje). Všetky zmeny, ktoré vykonáte v nadpise, napríklad premiestnenie, kopírovanie alebo odstránenie, majú vplyv aj na zbalený text.

Výber textu pomocou klávesnice

Výber textu v tele dokumentu

Poznámka: Ak chcete vybrať celý dokument, stlačte kombináciu klávesov CTRL + A.

Ak chcete vybrať

Vykonajte nasledovné

O jeden znak doprava

Stlačte kombináciu klávesov SHIFT + šípka doprava.

O jeden znak doľava

Stlačte kombináciu klávesov SHIFT + šípka doľava.

Slovo od začiatku po jeho koniec

Umiestnite kurzor na začiatok slova a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + šípka doprava.

Slovo od jeho konca po začiatok

Presuňte ukazovateľ na koniec slova a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + šípka doľava.

Čiary od začiatku do konca

Stlačte tlačidlo domov a potom stlačte kombináciu klávesov SHIFT + END.

Čiary od jej konca po začiatok

Stlačte kláves END a potom stlačte kombináciu klávesov SHIFT + HOME.

O jeden riadok nadol

Stlačte kláves END a potom stlačte kombináciu klávesov SHIFT + šípka nadol.

O jeden riadok nahor

Stlačte tlačidlo domov a potom stlačte kombináciu klávesov SHIFT + šípka nahor.

Odsek od začiatku po jeho koniec

Posuňte ukazovateľ na začiatok odseku a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + šípka nadol.

Odsek od jeho konca po začiatok

Presuňte ukazovateľ na koniec odseku a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + šípka nahor.

Dokument od jeho konca po začiatok

Presuňte ukazovateľ na koniec dokumentu a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + HOME.

Dokument od začiatku po jeho koniec

Presuňte ukazovateľ na začiatok dokumentu a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + END.

Od začiatku okna po jeho koniec

Presuňte ukazovateľ na začiatok okna a potom stlačte kombináciu klávesov ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN.

Celý dokument

Stlačte klávesy CTRL + A.

Zvislý blok textu

Stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + F8 a potom použite klávesy so šípkami. Ak chcete vypnúť režim výberu, stlačte kláves ESC.

Najbližší znak

Stlačením klávesu F8 zapnite režim výberu a potom stlačte kláves so šípkou doľava alebo šípka doprava. Ak chcete vypnúť režim výberu, stlačte kláves ESC.

Slovo, veta, odsek alebo dokument

Stlačením klávesu F8 zapnite režim výberu a potom stlačením klávesu F8 raz vyberte slovo dvakrát na výber vety, trikrát na výber odseku alebo štyrikrát na výber dokumentu. Ak chcete vypnúť režim výberu, stlačte kláves ESC.

Výber položiek v tabuľke

Ak chcete vybrať

Vykonajte nasledovné

Obsah bunky napravo

Stlačte kláves TAB.

Obsah bunky naľavo

Stlačte kombináciu klávesov SHIFT + TAB.

Obsah susedných buniek

Podržte stlačený kláves SHIFT a opakovane stláčajte príslušný kláves so šípkou, kým nevyberiete obsah všetkých buniek, ktoré chcete.

Obsah stĺpca

Kliknite do vrchnej alebo spodnej bunky stĺpca. Podržte stlačený kláves SHIFT a stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nevyberiete obsah stĺpca.

Obsah celej tabuľky

Kliknite na tabuľku a potom stlačte kombináciu klávesov ALT + 5 na numerickej klávesnici (pri vypnutom prepínači NUM LOCK).

Zastavenie výberu celého slova

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Spresniť.

 3. V časti Možnosti úpravzrušte začiarknutie políčka vedľa položky pri výbere automaticky vybrať celé slovo.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×