Výber textu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V programe Word, môžete vybrať všetok text v dokumente (Ctrl + A) alebo výber konkrétneho textu alebo položky v tabuľke pomocou klávesnice alebo myši. Môžete tiež vybrať text alebo položky, ktoré sa nachádzajú v rôznych miestach. Môžete napríklad vybrať odsek na jednej strane a vetu na inej strane.

Výber celého textu

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v dokumente.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A na klávesnici vyberte celý text v dokumente.

Vyberte možnosť špecifický text

Môžete tiež vybrať určité slovo, riadok textu alebo aspoň jeden odsek.

 1. Umiestnite kurzor pred prvé písmeno slova, vety alebo odseky, ktoré chcete vybrať.

 2. Kliknite na tlačidlo a držte stlačený a presuňte ukazovateľ myši vyberte požadovaný text.

Iné spôsoby výber textu

 • Ak chcete vybrať jedno slovo, rýchlo dvakrát kliknite na toto slovo.

 • Ak chcete vybrať riadok textu, umiestnite kurzor na začiatku riadka, a stlačte kláves Shift + šípka nadol.

 • Ak chcete vybrať odseku, umiestnite kurzor na začiatok odseku, a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + šípka nadol.

Výber textu pomocou myši

Vyberte text v tele dokumentu

Poznámky: Ak chcete vybrať celý dokument, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Vybrať a potom kliknite na položku Vybrať všetko.

 • Presuňte kurzor na ľavú stranu textu až po jeho zmení na šípku ukazujúcu a troma kliknutiami.

Ak chcete vybrať

Vykonajte nasledovné

Ľubovoľnú časť textu

Kliknite na miesto, kde chcete začať s výberom podržte ľavé tlačidlo myši a potom presuňte ukazovateľ ponad text, ktorý chcete vybrať.

Pár slov

Dvakrát kliknite na ľubovoľné miesto v programe word.

Riadok textu

Presuňte kurzor naľavo od riadka, kým sa nezmení na šípku ukazujúcu doprava, a potom kliknite na položku.

Vetu

Podržte stlačený kláves CTRL a potom kliknite na ľubovoľné miesto vo vete.

Odseku

Troma kliknutiami na ľubovoľné miesto v odseku.

Viacerých odsekov

Presuňte kurzor naľavo od prvého odseku, kým sa nezmení na šípku ukazujúcu doprava, a potom stlačte a podržte ľavé tlačidlo myši počas presúvania ukazovateľa nahor alebo nadol.

Veľký blok textu

Kliknite na položku od začiatku výberu, prejdite na koniec výberu a potom stlačte a podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na miesto, kde chcete ukončiť výber.

Celý dokument

Presuňte kurzor na ľavú stranu textu, kým sa nezmení na šípku ukazujúcu doprava, a potom trikrát kliknite.

Hlavičky a päty

zobrazenie rozloženia pri tlači, dvakrát kliknite na položku sivé text hlavičky alebo päty. Presuňte kurzor naľavo od hlavičky alebo päty, kým sa nezmení na šípku ukazujúcu doprava, a potom kliknite na položku.

poznámky pod čiarou a koncové poznámky.

Kliknite na text poznámky pod čiarou alebo koncovej poznámky, presuňte kurzor na vľavo od textu, kým sa nezmení na šípku ukazujúcu doprava, a potom kliknite na položku.

Zvislý blok textu

Podržte stlačený kláves ALT a súčasne potiahnite ukazovateľ ponad text.

Textové pole alebo rám

Premiestnite ukazovateľ nad orámovanie rámu alebo textového poľa, kým sa ukazovateľ zmení na štvorsmernú šípku a potom kliknite na položku.

Výber položiek v tabuľke

Ak chcete vybrať

Vykonajte nasledovné

Obsah bunky

Kliknite na bunku. V časti Nástroje tabuliek kliknite na kartu rozloženie. V časti Tabuľka kliknite na položku vybrať a potom kliknite na položku Vybrať bunku.

Obsah riadka

Kliknite na riadok. V časti Nástroje tabuliek kliknite na kartu rozloženie. V časti Tabuľka kliknite na položku vybrať a potom kliknite na položku Vybrať riadok.

Obsah stĺpca

Kliknite na stĺpec. V časti Nástroje tabuliek kliknite na kartu rozloženie. V časti Tabuľka kliknite na položku vybrať a potom kliknite na položku Vybrať stĺpec.

Obsah viacerých buniek, riadkov alebo stĺpcov

Kliknite do bunky, riadka alebo stĺpca a potom podržte ľavé tlačidlo myši, pri posúvaní myši cez bunky, riadky alebo stĺpce, ktoré obsahujú obsah, ktorý chcete vybrať. Ak chcete vybrať obsah buniek, riadkov alebo stĺpcov, ktoré nie sú vedľa seba, kliknite na prvú bunku, riadok alebo stĺpec, stlačte kláves CTRL a potom kliknite na položku ďalšie bunky, riadky alebo stĺpce, ktoré obsahujú obsah, ktorý chcete vybrať.

Obsah celej tabuľky

Kliknite na tabuľku. V časti Nástroje tabuliek kliknite na kartu rozloženie. V časti Tabuľka kliknite na položku vybrať a potom kliknite na položku Vybrať tabuľku.

Vyberte text v rôznych miestach

Môžete vybrať text alebo položky v tabuľke, ktoré nie sú vedľa seba. Môžete napríklad vybrať odsek na jednej strane a vetu na inej strane.

 1. Vyberte text alebo položku v tabuľke.

 2. Podržte stlačený kláves CTRL a vyberte všetky ďalšie textu alebo položky v tabuľke, ktorá sa má.

Vyberte text v zobrazení prehľadu

Ak chcete zobraziť dokument v zobrazení prehľadu, kliknite na kartu Zobraziť a potom v skupine Zobrazenia dokumentu kliknite na položku obrys.

Ak chcete vybrať

Posúvaním ukazovateľa

Nadpis

Vľavo od nadpisu, kým sa nezmení na šípku ukazujúcu doprava, a potom kliknite na položku.

Nadpis, jeho podnadpis a základného textu

Vľavo od nadpisu, kým sa nezmení na šípku ukazujúcu doprava, a potom dvakrát kliknite.

Odsek základného textu

Vľavo od odseku, kým sa nezmení na šípku ukazujúcu doprava, a potom kliknite na položku.

Viaceré nadpisy alebo odseky základného textu

Vľavo od textu, kým sa nezmení na šípku ukazujúcu doprava, a potom potiahnite nahor alebo nadol.

Poznámky: 

 • V zobrazení prehľadu kliknete vľavo od odseku, vyberiete namiesto jedného riadka celý odsek.

 • Ak vyberiete nadpis, ktorý obsahuje zbalený text podriadenej úrovne, zbalený text je vybratá (aj keď nie je viditeľný). Zmeny, ktoré vykonáte v nadpise, napríklad presúvanie, kopírovanie alebo vymazanie, ovplyvnia zbalený text.

Výber textu pomocou klávesnice

Vyberte text v tele dokumentu

Poznámka: Ak chcete vybrať celý dokument, stlačte kombináciu klávesov CTRL + A.

Ak chcete vybrať

Vykonajte nasledovné

O jeden znak doprava

Stlačte kláves SHIFT + šípka doprava.

O jeden znak doľava

Stlačte kláves SHIFT + šípka doľava.

Slovo od začiatku do konca

Umiestnite kurzor na začiatok slova a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + šípka doprava.

Slovo od konca po začiatok

Presuňte kurzor na koniec slova a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + šípka doľava.

Riadok od začiatku do konca

Stlačte kláves HOME a potom stlačte kláves SHIFT + END.

Riadok od konca po začiatok

Stlačením klávesu END a stlačte kombináciu klávesov SHIFT + HOME.

O jeden riadok nadol

Stlačením klávesu END a potom stlačte kláves SHIFT + šípka nadol.

O jeden riadok nahor

Stlačte kláves HOME a potom stlačte kláves SHIFT + šípka nahor.

Odsek od začiatku do konca

Presuňte kurzor na začiatok odseku, a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + šípka nadol.

Odsek od konca po začiatok

Presuňte kurzor na koniec odseku, a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + šípka nahor.

Dokument od konca po začiatok

Presuňte kurzor na koniec dokumentu a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + HOME.

Dokument od začiatku do konca

Presuňte kurzor na začiatok dokumentu a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + END.

Od začiatku okna do konca

Presuňte kurzor na začiatok okna a stlačte kláves ALT + CTRL + SHIFT + PAGE nadol.

Celý dokument

Stlačte klávesy CTRL + A.

Zvislý blok textu

Stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + F8 a potom použite klávesy so šípkami. Stlačením klávesu ESC vypnete režim výberu.

Najbližšieho znaku

Stlačením klávesu F8 zapnite režim výberu, a potom stlačte kláves šípka doľava alebo šípka doprava; stlačením klávesu ESC vypnete režim výberu.

Slova, vety, odseku alebo dokumentu

Stlačením klávesu F8 zapnite režim výberu a potom stlačte kláves F8 raz na výber slova, dvakrát na výber vety, trikrát na výber odseku alebo štyrikrát vyberte dokument. Stlačením klávesu ESC vypnete režim výberu.

Výber položiek v tabuľke

Ak chcete vybrať

Vykonajte nasledovné

Obsah bunky doprava

Kláves TAB.

Obsah bunky doľava

Stlačte kombináciu klávesov SHIFT + TAB.

Obsah susediacich buniek

Podržte stlačený kláves SHIFT a zároveň opakovane stláčajte príslušnej šípky dovtedy, kým ste vybrali obsah bunky, ktoré chcete.

Obsah stĺpca

Kliknite na položku v hornej alebo dolnej bunky stĺpca. Podržte stlačený kláves SHIFT a zároveň opakovane stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol dovtedy, kým nevyberiete obsah stĺpca.

Obsah celej tabuľky

Kliknite na tabuľku a potom stlačte klávesy ALT + 5 na numerickej klávesnici (pri vypnutom prepínači NUM LOCK).

Zastaviť výberom celého slova

 1. Kliknite na kartu súbor a potom kliknite na položku Možnosti.

 2. Kliknite na tlačidlo Spresnenie.

 3. V časti Možnosti úprav zrušte začiarknutie políčka vedľa pri výbere, automaticky vyberať celé slová.

Výber textu pomocou myši

Vyberte text v tele dokumentu

Poznámka: Ak chcete vybrať celý dokument, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Vybrať a potom kliknite na položku Vybrať všetko.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 • Presuňte kurzor na ľavú stranu textu až po jeho zmení na šípku ukazujúcu a troma kliknutiami.

Ak chcete vybrať

Vykonajte nasledovné

Ľubovoľnú časť textu

Kliknite na miesto, kde chcete začať s výberom podržte ľavé tlačidlo myši a potom presuňte ukazovateľ ponad text, ktorý chcete vybrať.

Pár slov

Dvakrát kliknite na ľubovoľné miesto v programe word.

Riadok textu

Presuňte kurzor naľavo od riadka, kým sa nezmení na šípku ukazujúcu doprava, a potom kliknite na položku.

Vetu

Podržte stlačený kláves CTRL a potom kliknite na ľubovoľné miesto vo vete.

Odseku

Troma kliknutiami na ľubovoľné miesto v odseku.

Viacerých odsekov

Presuňte kurzor naľavo od prvého odseku, kým sa nezmení na šípku ukazujúcu doprava, a potom stlačte a podržte ľavé tlačidlo myši počas presúvania ukazovateľa nahor alebo nadol.

Veľký blok textu

Kliknite na položku od začiatku výberu, prejdite na koniec výberu a potom stlačte a podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na miesto, kde chcete ukončiť výber.

Celý dokument

Presuňte kurzor na ľavú stranu textu, kým sa nezmení na šípku ukazujúcu doprava, a potom trikrát kliknite.

Hlavičky a päty

zobrazenie rozloženia pri tlači, dvakrát kliknite na položku sivé text hlavičky alebo päty. Presuňte kurzor naľavo od hlavičky alebo päty, kým sa nezmení na šípku ukazujúcu doprava, a potom kliknite na položku.

poznámky pod čiarou a koncové poznámky.

Kliknite na text poznámky pod čiarou alebo koncovej poznámky, presuňte kurzor na vľavo od textu, kým sa nezmení na šípku ukazujúcu doprava, a potom kliknite na položku.

Zvislý blok textu

Podržte stlačený kláves ALT a súčasne potiahnite ukazovateľ ponad text.

Textové pole alebo rám

Premiestnite ukazovateľ nad orámovanie rámu alebo textového poľa, kým sa ukazovateľ zmení na štvorsmernú šípku a potom kliknite na položku.

Výber položiek v tabuľke

Ak chcete vybrať

Vykonajte nasledovné

Obsah bunky

Kliknite na bunku. V časti Nástroje tabuliek kliknite na kartu rozloženie. V časti Tabuľka kliknite na položku vybrať a potom kliknite na položku Vybrať bunku.

Obsah riadka

Kliknite na riadok. V časti Nástroje tabuliek kliknite na kartu rozloženie. V časti Tabuľka kliknite na položku vybrať a potom kliknite na položku Vybrať riadok.

Obsah stĺpca

Kliknite na stĺpec. V časti Nástroje tabuliek kliknite na kartu rozloženie. V časti Tabuľka kliknite na položku vybrať a potom kliknite na položku Vybrať stĺpec.

Obsah viacerých buniek, riadkov alebo stĺpcov

Kliknite do bunky, riadka alebo stĺpca a potom podržte ľavé tlačidlo myši, počas presúvania vo všetkých buniek, riadkov alebo stĺpcov, ktoré obsahujú obsah, ktorý chcete vybrať. Ak chcete vybrať obsah buniek, riadkov alebo stĺpcov, ktoré nie sú vedľa seba, kliknite na prvú bunku, riadok alebo stĺpec, stlačte kláves CTRL a potom kliknite na položku ďalšie bunky, riadky alebo stĺpce, ktoré obsahujú obsah, ktorý chcete vybrať.

Obsah celej tabuľky

Kliknite na tabuľku. V časti Nástroje tabuliek kliknite na kartu rozloženie. V časti Tabuľka kliknite na položku vybrať a potom kliknite na položku Vybrať tabuľku.

Vyberte text v rôznych miestach

Môžete vybrať text alebo položky v tabuľke, ktoré nie sú vedľa seba. Môžete napríklad vybrať odsek na jednej strane a vetu na inej strane.

 1. Vyberte text alebo položku v tabuľke.

 2. Podržte stlačený kláves CTRL a vyberte všetky ďalšie textu alebo položky v tabuľke, ktorá sa má.

Vyberte text v zobrazení prehľadu

Ak chcete zobraziť dokument v zobrazení prehľadu, kliknite na kartu Zobraziť a potom v skupine Zobrazenia dokumentu kliknite na položku obrys.

Ak chcete vybrať

Posúvaním ukazovateľa

Nadpis

Vľavo od nadpisu, kým sa nezmení na šípku ukazujúcu doprava, a potom kliknite na položku.

Nadpis, jeho podnadpis a základného textu

Vľavo od nadpisu, kým sa nezmení na šípku ukazujúcu doprava, a potom dvakrát kliknite.

Odsek základného textu

Vľavo od odseku, kým sa nezmení na šípku ukazujúcu doprava, a potom kliknite na položku.

Viaceré nadpisy alebo odseky základného textu

Vľavo od textu, kým sa nezmení na šípku ukazujúcu doprava, a potom potiahnite nahor alebo nadol.

Poznámka: 

 • V zobrazení prehľadu kliknete vľavo od odseku, vyberiete namiesto jedného riadka celý odsek.

 • Ak vyberiete nadpis, ktorý obsahuje zbalený text podriadenej úrovne, zbalený text je vybratá (aj keď nie je viditeľný). Zmeny, ktoré vykonáte v nadpise, napríklad presúvanie, kopírovanie alebo vymazanie, ovplyvnia zbalený text.

Výber textu pomocou klávesnice

Vyberte text v tele dokumentu

Poznámka: Ak chcete vybrať celý dokument, stlačte kombináciu klávesov CTRL + A.

Ak chcete vybrať

Vykonajte nasledovné

O jeden znak doprava

Stlačte kláves SHIFT + šípka doprava.

O jeden znak doľava

Stlačte kláves SHIFT + šípka doľava.

Slovo od začiatku do konca

Umiestnite kurzor na začiatok slova a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + šípka doprava.

Slovo od konca po začiatok

Presuňte kurzor na koniec slova a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + šípka doľava.

Riadok od začiatku do konca

Stlačte kláves HOME a potom stlačte kláves SHIFT + END.

Riadok od konca po začiatok

Stlačením klávesu END a stlačte kombináciu klávesov SHIFT + HOME.

O jeden riadok nadol

Stlačením klávesu END a potom stlačte kláves SHIFT + šípka nadol.

O jeden riadok nahor

Stlačte kláves HOME a potom stlačte kláves SHIFT + šípka nahor.

Odsek od začiatku do konca

Presuňte kurzor na začiatok odseku, a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + šípka nadol.

Odsek od konca po začiatok

Presuňte kurzor na koniec odseku, a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + šípka nahor.

Dokument od konca po začiatok

Presuňte kurzor na koniec dokumentu a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + HOME.

Dokument od začiatku do konca

Presuňte kurzor na začiatok dokumentu a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + END.

Od začiatku okna do konca

Presuňte kurzor na začiatok okna a stlačte kláves ALT + CTRL + SHIFT + PAGE nadol.

Celý dokument

Stlačte klávesy CTRL + A.

Zvislý blok textu

Stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + F8 a potom použite klávesy so šípkami. Stlačením klávesu ESC vypnete režim výberu.

Najbližšieho znaku

Stlačením klávesu F8 zapnite režim výberu, a potom stlačte kláves šípka doľava alebo šípka doprava; stlačením klávesu ESC vypnete režim výberu.

Slova, vety, odseku alebo dokumentu

Stlačením klávesu F8 zapnite režim výberu a potom stlačte kláves F8 raz na výber slova, dvakrát na výber vety, trikrát na výber odseku alebo štyrikrát vyberte dokument. Stlačením klávesu ESC vypnete režim výberu.

Výber položiek v tabuľke

Ak chcete vybrať

Vykonajte nasledovné

Obsah bunky doprava

Kláves TAB.

Obsah bunky doľava

Stlačte kombináciu klávesov SHIFT + TAB.

Obsah susediacich buniek

Podržte stlačený kláves SHIFT a stláčajte kláves príslušnej šípky dovtedy, kým nevyberiete obsah všetkých buniek, ktoré chcete.

Obsah stĺpca

Kliknite na položku v hornej alebo dolnej bunky stĺpca. Podržte stlačený kláves SHIFT a stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol dovtedy, kým nevyberiete obsah stĺpca.

Obsah celej tabuľky

Kliknite na tabuľku a potom stlačte klávesy ALT + 5 na numerickej klávesnici (pri vypnutom prepínači NUM LOCK).

Zastaviť výberom celého slova

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Spresniť.

 3. V časti Možnosti úprav zrušte začiarknutie políčka vedľa pri výbere, automaticky vyberať celé slová.

Pozrite tiež

Word príliš rýchle posúvanie pri výbere textu v dokumente

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×