Výber, presun, zmena veľkosti a otáčanie tvarov

Microsoft Visio 2010 poskytuje viacero nástrojov na výber, presun, zmenu veľkosti a otáčanie tvarov a objektov. Ak ste na výkrese vybrali objekt - alebo všetky objekty, môžete zmeniť ich polohu, zväčšiť ich alebo zmenšiť, prevrátiť vodorovne a postrčiť do žiadanej polohy.

Poznámka: Ak nemôžete vybrať, presunúť, zmeniť veľkosť alebo otočiť tvar na diagrame, tento tvar môže byť súčasťou uzamknutej vrstvy.

Vrstvu odomknete takto:

 • Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vrstvy a vyberte Vlastnosti vrstvy. V dialógovom okne Vlastnosti vrstvy v stĺpci Uzamknutie odstráňte začiarknutie políčka priradeného k tvaru, ktorý chcete vybrať.

Čo chcete urobiť?

Výber tvarov

Presun tvarov

Zmena veľkosti tvarov

Otočenie alebo prevrátenie tvarov

Výber tvarov

Najčastejšie musíte tvary vybrať skôr, ako s nimi začnete pracovať, napríklad presúvať, otáčať alebo meniť veľkosť tvarov vo výkresoch programu Visio 2010. V programe Visio môžete vyberať tvary po jednom, podľa oblasti, pomocou nástroja laso alebo môžete vybrať všetky tvary na strane.

Rýchle úlohy

Úloha

Akcia

Výber jedného tvaru

 1. Na karte Domov v skupine Nástroje kliknite na položku Ukazovadlo.

 2. Na strane kreslenia ukazujte na tvar dovtedy, kým sa ukazovadlo nezmení na štvorstrannú šípku, a potom kliknite na tvar.

Výber viacerých tvarov pomocou výberu oblasti

 1. Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vybrať a začiarknite Výber oblasti.

 2. Ukazovadlo umiestnite zľava nad tvary, ktoré chcete vybrať, a ťahom vytvorte okolo tvarov sieť výberu.

 3. Po vybraní tvarov sa okolo vybraných tvarov zobrazia modré rukoväte výberu a okolo jednotlivých tvarov ružové čiary.

Výber viacerých tvarov pomocou výberu lasom

 1. Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vybrať a začiarknite Výber lasom.

 2. Natiahnite sieť voľnej formy výberu okolo tvarov, ktoré chcete vybrať.

 3. Keď vyberáte viac tvarov, okolo vybraných tvarov sa zobrazia modré rukoväte výberu.

Výber tvarov čiastočne vo vybranej oblasti

Predvolene musí sieť výberu pomocou nástrojov Výber oblasti aj Výber lasom úplne obkolesiť každý tvar, ktorý vyberáte. Ak chcete väčšiu flexibilitu, môžete rozšíriť sieť výberu tak, aby boli vybrané aj tvary, ktoré sa v nej nachádzajú čiastočne.

Ak chcete povoliť, aby program Visio vyberal tvary čiastočne v oblasti výberu, postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Visio kliknite na položku Možnosti.

 3. V dialógovom okne Možnosti programu Visio na karte Rozšírené v časti Možnosti úprav začiarknite políčko Vybrať tvary čiastočne v oblasti.

.

Výber viacerých tvarov na strane pomocou klávesových skratiek

Ak chcete vybrať naraz niekoľko tvarov, stlačte a podržte kláves SHIFT alebo CTRL a klikajte na tvary.

Tip: Tieto klávesy možno použiť aj na pridanie ďalšieho tvaru do aktuálneho výberu. Ak chcete napríklad pridať tvar do výberu, ktorý ste vytvorili pomocou nástroja Výber oblasti, podržte stlačený kláves SHIFT alebo CTRL a kliknite na tvar.

Výber všetkých tvarov na strane kreslenia

Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vybrať a začiarknite Vybrať všetko.

Výber všetkých objektov určitého typu

 1. Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vybrať a potom začiarknite Vybrať podľa typu.

 2. V dialógovom okne Vybrať podľa typu začiarknite typ objektov, ktoré chcete vybrať, ako napríklad tvary, spojnice alebo kontajnery a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zrušenie výberu jedného alebo viacerých tvarov

Ak chcete zrušiť výber všetkých tvarov:

 • Kliknite na prázdnu oblasť výkresu alebo stlačte kláves ESC.

Ak chcete zrušiť výber jedného tvaru, keď je vybraných niekoľko tvarov:

 • Stlačte kláves SHIFT a kliknutím na tvar zrušte jeho výber.

Na začiatok stránky

Presun tvarov

Program Visio 2010 ponúka niekoľko spôsobov, ktoré vám pomôžu presne umiestniť tvary tam, kde ich chcete mať.

Rýchle úlohy

Úloha

Akcia

Presun tvaru pomocou myši

 1. Vyberte všetky tvary, ktoré chcete presunúť.

 2. Podržte ukazovadlo na jednom z tvarov. Zobrazí sa štvorstranná šípka.

 3. Presuňte tvary na novú pozíciu.

  Všetky vybrané tvary sa posunú rovnako ďaleko a rovnakým smerom od pôvodnej polohy.

Tip: Ak chcete aby sa tvary dali posúvať len vodorovne alebo zvisle, počas ťahania tvarov myšou držte stlačený kláves SHIFT. Ak chcete presunúť tvary na inú stranu v kreslení, potiahnite tvary na kartu strán.

Presun tvarov do určitej vzdialenosti (vyžaduje program Visio Professional 2010)

 1. Vyberte všetky tvary, ktoré chcete presunúť.

 2. Na karte Zobrazenie v skupine Makrá kliknite na položku Doplnky, ukážte na Doplnky programu Visio a potom kliknite na položku Presunúť tvary.

 3. V časti Smer zadajte systém súradníc, ktorý chcete použiť na presun tvaru alebo tvarov.

  • Vodorovne alebo zvisle     Tento systém používa na presun výberu súradnice X-Y (karteziánske).

  • Vzdialenosť alebo uhol     Tento systém používa na presun výberu polárne súradnice.

 4. Zadajte vzdialenosť, do akej chcete presunúť výber.

 5. Ak chcete presunúť kópiu vybraného tvaru alebo tvarov a pôvodný tvar alebo tvary zachovať na pôvodnom mieste, začiarknite Duplikát.

 6. Po skončení výberu kliknite na tlačidlo OK.

Posúvanie tvarov pomocou klávesov so šípkami

 1. Vyberte všetky tvary, ktoré chcete presunúť.

 2. Postupujte nasledovne:

  • Ak chcete posunúť tvar na ďalšiu pozíciu, ku ktorej sa môže snap, ako je napríklad mriežka alebo značka pravítka, stlačte kláves so šípkou.

   Ak sa tvar nemôže prichytiť k žiadnej pozícii, stláčaním klávesov so šípkami posúvate tvar o jednu značku na pravítku.

  • Ak chcete posunúť tvar o jeden pixel, podržte stlačený kláves SHIFT a zároveň stláčajte kláves so šípkou.

Poznámka: Ak sa stlačením klávesu posunie kresba a nie tvar, skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia SCROLL LOCK.

Na začiatok stránky

Zmena veľkosti tvarov

V programe Visio 2010 môžete meniť veľkosť tvarov natiahnutím na požadovanú veľkosť, alebo zadať konkrétnu veľkosť.

Rýchle úlohy

Úloha

Akcia

Zmena veľkosti dvojrozmerného (2-D) tvaru (napríklad štvoruholníka) pomocou myši

 1. Vyberte všetky tvary, ktorých veľkosť chcete zmeniť.

 2. Posúvajte rukoväť výberu rukoväť výberu , pokiaľ nedosiahnete požadovanú veľkosť tvaru. Ak chcete zmeniť veľkosť proporcionálne, ťahajte rúčku na rohu.

Zmena veľkosti jednorozmerného tvaru, napríklad čiary, pomocou myši

 1. Vyberte tvar, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. Koncový bod natiahnite na požadovanú dĺžku.

Zmena tvaru pomocou okna Veľkosť a poloha

 1. Vyberte všetky tvary, ktoré chcete presunúť.

 2. Na karte Zobrazenie v skupine Zobraziť kliknite na položku Pracovné tably a začiarknite Veľkosť a poloha.

 3. Do okna Veľkosť a poloha zadajte nové hodnota do polí Šírka, Výška alebo Dĺžka.

Na začiatok stránky

Otočenie alebo prevrátenie tvarov

Tvary môžete otáčať postupne, prevrátiť ich vodorovne, prevrátiť ich zvisle, alebo ich otočiť pomocou manipulátora otáčania.

Poznámka: Viac informácií o otáčaní textu pozrite v časti Pridávanie, upravovanie, posúvanie alebo otáčanie textu a blokov textu.

Rýchle úlohy

Úloha

Akcia

Otočenie tvaru o 90 stupňov

 1. Vyberte tvary, ktoré chcete otočiť.

 2. Vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete tvar otočiť proti smeru hodinových ručičiek, na karte Domov v skupine Usporiadať kliknite na položku Pozície, ukážte na položku Otočiť tvary a vyberte možnosť Otočiť o 90º doľava.

  • Ak chcete tvar otočiť v smere hodinových ručičiek, na karte Domov v skupine Usporiadať kliknite na položku Pozície, ukážte na položku Otočiť tvary a vyberte možnosť Otočiť o 90º doprava.

Otočenie tvaru pomocou manipulátora otáčania

 1. Vyberte tvary, ktoré chcete otočiť.

 2. Potiahnite manipulátor otáčania Rotation handle in Visio 2010. .

  Otočenie tvaru okolo pripináčika Rukoväť na otáčanie . Ak chcete posunúť pripináčik, umiestnite ukazovadlo na otočný pripináčik a potom posuňte ukazovadlo na pripináčiku a potiahnite ho na nové miesto.

  Čím ďalej posuniete ukazovadlo od výberu pri ťahu otáčacou rukoväťou, tým je otáčanie jemnejšie (pomalšie).

Otočenie tvaru podľa uhla pomocou okna Veľkosť a poloha

 1. Vyberte tvary, ktoré chcete otočiť.

 2. Na karte Zobrazenie v skupine Zobraziť kliknite na položku Pracovné tably a vyberte Veľkosť a poloha.

 3. Na karte Zobrazenie v skupine Zobraziť kliknite na položku Pracovné tably a vyberte Veľkosť a poloha.

 4. Do okna Veľkosť a poloha zadajte nové hodnoty do polí Uhly.

Prevrátenie tvaru zvisle

 1. Vyberte tvary, ktoré chcete prevrátiť.

 2. Na karte Domov v skupine Usporiadať kliknite na položku Pozícia, ukážte na Otočiť tvary a vyberte Prevrátiť zvisle.

Prevrátenie tvaru vodorovne

 1. Vyberte tvary, ktoré chcete prevrátiť.

 2. Na karte Domov v skupine Usporiadať kliknite na položku Pozícia, ukážte na Otočiť tvary a vyberte Prevrátiť vodorovne.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×