Usporiadanie poznámok

Program Microsoft Office OneNote 2007 poskytuje poznámkové bloky so stranami a sekciami, v ktorých môžete usporiadať informácie rovnako ako v papierových poznámkových blokoch alebo rýchloviazačoch. Kedykoľvek môžete na ľubovoľné miesto pridávať strany, sekcie a ďalšie poznámkové bloky, a rovnako ľahko ich môžete premenovať, presunúť alebo odstrániť.

Poznámkový blok programu OneNote sa zvyčajne skladá z jednej alebo viacerých sekcií. Každá sekcia obsahuje jednotlivé strany a podstrany, na ktoré môžete zapisovať poznámky. Program OneNote nie je obmedzený na určitý štýl usporiadania. Poznámky môžete usporiadať ľubovoľným spôsobom a v prípade potreby toto usporiadanie ľahko zmeníte.

Čo chcete urobiť?

Práca so stranami a podstranami

Práca so sekciami

Práca so stranami a podstranami

V programe OneNote môžete zapisovať poznámky kdekoľvek na strane. Označené karty strán vedľa okna strany slúžia na identifikáciu jednotlivých strán, takže môžete jednoducho zobraziť požadované strany. Karty strán okrem toho uľahčujú pridávanie nových strán kdekoľvek v poznámkovom bloku.

Pridaním podstrán môžete vytvoriť skupiny súvisiacich strán. Každá skupina má jednu primárnu stranu a ľubovoľný počet podstrán. Výberom celej skupiny ako jednotky zjednodušíte úlohy vykonávané so stranami (napríklad ich kopírovanie, premiestnenie alebo odoslanie v e-mailovej správe). Nadpisy podstrán môžu byť tiež užitočné pri usporiadaní informácií.

Vytvorenie novej strany alebo podstrany

Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:

 • Ak chcete vytvoriť novú stranu, kliknite na tlačidlo Nová strana nad kartami strán.

 • Ak chcete vytvoriť novú podstranu, kliknite na šípku Nová strana a potom kliknite na položku Nová podstrana.

  Tip: Novú podstranu môžete vytvoriť aj kliknutím pravým tlačidlom myši na kartu strany a následným kliknutím na položku Nová podstrana v kontextovej ponuke.

Pridanie alebo zmena nadpisu strany

 • Nadpis zadajte priamo do oblasti nadpisu nachádzajúcej sa v hornej časti každej strany. Každý nadpis strany sa zobrazí aj na príslušnej karte strany. Ak ponecháte oblasť nadpisu prázdnu, nadpisom strany sa automaticky stane prvý riadok poznámok.

  Ak chcete premenovať stranu, kliknite na jej kartu a do oblasti nadpisu zadajte nový nadpis.

Odstránenie strany alebo podstrany

 • Ak chcete odstrániť stranu alebo podstranu, kliknite pravým tlačidlom myši na príslušnú kartu strany a potom kliknite na položku Odstrániť.

Zmena dátumu strany

 1. V rámci nadpisu strany kliknite na dátum a následne na ikonu kalendára, ktorá sa zobrazí.

 2. V kalendári kliknite na dátum, ktorý sa má zobrazovať na strane. Aktuálny dátum vyberiete kliknutím na položku Dnes.

  Poznámka: Nový dátum, ktorý ste vybrali, natrvalo nahradí starý dátum strany. Pri prehľadávaní poznámok sa použije nový dátum strany.

Výber jednej alebo viacerých strán

 • Ak chcete vybrať stranu, kliknutím na príslušnú kartu prejdite na túto stranu a opätovným kliknutím na kartu stranu vyberte.

 • Ak chcete vybrať skupinu strán, vyberte primárnu stranu v tejto skupine a potom dvakrát kliknite na jej kartu.

 • Ak chcete vybrať niekoľko strán, ktoré nepatria do skupiny, podržte stlačený kláves CTRL alebo SHIFT a kliknite na karty strán, ktoré chcete vybrať.

Zoskupenie existujúcich strán

 1. Kliknite na kartu strany, ktorá má byť primárnou stranou, a myšou ju presuňte na začiatok zoznamu strán, ktoré chcete zoskupiť.

 2. Podržte stlačený kláves CTRL alebo SHIFT a kliknite na karty strán, ktoré chcete zoskupiť.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na vybraté strany a potom vyberte položku Zoskupiť stránky.

Oddelenie strán

 • Ak chcete rozdeliť skupinu strán na jednotlivé strany, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu strany alebo na kartu niektorej z podstrán a potom kliknite na položku Oddeliť strany.

Premiestnenie strany alebo podstrany v rámci sekcie

 1. Kliknite na kartu strany, ktorú chcete premiestniť, a myšou ju presuňte na nové miesto. Malý trojuholník označuje miesto, kam bude strana umiestnená.

  • Ak chcete vybrať viaceré strany alebo podstrany, podržte stlačený kláves CTRL alebo SHIFT a kliknite na karty strán, ktoré chcete premiestniť.

  • Ak premiestnite podstranu na nové miesto, stane sa primárnou stranou. Na premiestnenie primárnej strany a jej podstrán je potrebné vybrať ich a spolu ich presunúť.

 2. Myšou posúvajte kartu strany nahor alebo nadol. Keď sa indikátor v tvare trojuholníka bude nachádzať na požadovanom mieste, uvoľnite tlačidlo myši.

Premiestnenie strany alebo podstrany do inej sekcie

 1. Kliknite na kartu požadovanej strany a myšou ju presuňte na kartu sekcie, do ktorej ju chcete umiestniť.

  Tip: Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na kartu strany alebo podstrany, ktorú chcete premiestniť, potom v kontextovej ponuke ukázať na položku Premiestniť stránku a nakoniec kliknúť na položku Ďalšia sekcia.

  • Ak chcete vybrať viaceré strany alebo podstrany, podržte stlačený kláves CTRL alebo SHIFT a kliknite na karty strán, ktoré chcete premiestniť.

  • Ak premiestnite podstranu na nové miesto, stane sa primárnou stranou. Na premiestnenie primárnej strany a jej podstrán je potrebné vybrať ich a spolu ich presunúť.

 2. V dialógovom okne Premiestnenie alebo kopírovanie strán kliknite na sekciu, do ktorej chcete premiestniť stranu alebo podstranu, a potom kliknite na tlačidlo Premiestniť.

Skopírovanie a prilepenie hypertextového prepojenia na aktuálnu stranu

Na ktorúkoľvek stranu poznámkového bloku môžete pridať hypertextové prepojenie z vybratého textu, prostredníctvom ktorého môžete prejsť na inú stranu v poznámkovom bloku. Hypertextové prepojenia sú užitočné pri vytváraní krížových odkazov v poznámkach alebo pri vytváraní obsahu na prvej strane jednotlivých sekcií poznámkového bloku.

 1. Na bočnom okraji kliknite pravým tlačidlom myši na kartu strany, na ktorú má odkazovať hypertextové prepojenie.

 2. V kontextovej ponuke vyberte položku Kopírovať hypertextové prepojenie na túto stranu.
  Hypertextové prepojenie na vybratú stranu a nadpis strany sa skopírujú do Schránky.

 3. Kliknite na miesto v rámci strany, ktoré má obsahovať hypertextové prepojenie.

 4. V ponuke Úpravy kliknite na položku Prilepiť.
  Program OneNote vloží hypertextové prepojenie. Po kliknutí naň sa zobrazí cieľová strana.

  Tip: Ak sa chcete po kliknutí na hypertextové prepojenie rýchlo vrátiť na predchádzajúcu stranu, na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na položku Naspäť.

Zmena usporiadania poznámok na strane

 • Kliknite na horný okraj požadovaného poznámkového kontajnera a myšou ho presuňte na nové miesto v rámci strany.

  Tipy

  • Ak chcete presunúť odsek, posúvajte kurzor ponad rukoväť odseku, kým sa kurzor nezmení na štvorstrannú šípku. Potom myšou presuňte odsek na nové miesto v rámci strany. Ak presúvaný odsek obsahuje zarážky, odseky so zarážkami sa presunú spolu s vybratým odsekom. Opätovným kliknutím na rukoväť odseku vyberiete iba odsek najvyššej úrovne.

  • Poznámkové kontajnery môžete zlúčiť tak, že presuniete jeden kontajner ponad druhý pri súčasnom stlačení klávesu SHIFT.

  • Na základe predvoleného nastavenia sa poznámkové kontajnery a ďalšie položky na strane prichytia pri presúvaní v rámci strany k neviditeľnej mriežke, čím sa zjednoduší zarovnávanie poznámkových kontajnerov, obrázkov a ďalších prvkov na strane. Toto nastavenie môžete dočasne zmeniť, ak pri presúvaní poznámkového kontajnera podržíte stlačený kláves ALT.

Na začiatok stránky

Práca so sekciami

V niektorých rýchloviazačoch sú poznámky usporiadané do sekcií pomocou kartových oddeľovačov, ktoré možno rozlične označiť podľa témy. V programe OneNote sa v hornej časti aktuálnej strany nachádzajú karty, ktoré predstavujú sekcie (prípadne aj priečinky) v momentálne otvorenom poznámkovom bloku. Jednotlivé sekcie poznámkového bloku sú v počítači uložené v súbore s príponou .one v priečinku Poznámkové bloky programu OneNote, ktorý je umiestnený v predvolenom priečinku Dokumenty.

Vytvorenie novej sekcie

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Sekcia.

  Tip: Novú sekciu môžete vytvoriť aj kliknutím pravým tlačidlom myši na kartu existujúcej sekcie a následným kliknutím na položku Nová sekcia v kontextovej ponuke.

 2. Vo vybratej karte sekcie zadajte nový nadpis a stlačte kláves ENTER.

Otvorenie sekcie

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Otvoriť a potom kliknite na položku Sekcia.

 2. V dialógovom okne Otvoriť súbor vyhľadajte súbor sekcie, ktorý chcete otvoriť, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Premiestnenie sekcie

S postupným zväčšovaním veľkosti poznámkového bloku môže byť potrebné zmeniť poradie kariet sekcií, ktoré ste pridali.

Na rýchle premiestnenie karty sekcie na nové miesto v aktuálnom poznámkovom bloku použite niektorý z týchto postupov:

 • V hornej časti aktuálnej strany kliknite na kartu sekcie a myšou ju presuňte doľava alebo doprava. Zobrazí sa malý trojuholník označujúci nové umiestnenie.

 • V hornej časti navigačného panela na ľavom okraji kliknite na tlačidlo Rozbaliť navigačný panel (šípka s dvoma hrotmi), aby sa zobrazili sekcie v každom otvorenom poznámkovom bloku, a potom presuňte požadované karty sekcií nahor alebo nadol na nové miesto. Pri presúvaní sekcie sa zobrazí vodorovná čiara označujúca nové umiestnenie.

Na premiestnenie sekcie z aktuálneho poznámkového bloku do priečinka alebo do iného poznámkového bloku postupujte nasledovne:

 1. V hornej časti aktuálnej strany kliknite pravým tlačidlom myši na kartu sekcie, ktorú chcete premiestniť, a v kontextovej ponuke vyberte položku Premiestniť.

 2. V dialógovom okne Premiestnenie sekcie vykonajte jednu z nasledovných akcií:

  • Ak chcete aktuálnu sekciu umiestniť pred inú kartu sekcie, v zozname kliknite na cieľovú kartu sekcie a potom kliknite na položku Premiestniť pred sekciu.

  • Ak chcete aktuálnu sekciu umiestniť za inú kartu sekcie, v zozname kliknite na cieľovú kartu sekcie a potom kliknite na položku Premiestniť za sekciu.

  • Ak chcete aktuálnu sekciu premiestniť do skupiny sekcií alebo do poznámkového bloku, ktorý neobsahuje žiadne sekcie, v zozname kliknite na cieľovú skupinu sekcií alebo poznámkový blok a potom kliknite na položku Premiestniť do priečinka.

   Tip: Ak chcete vytvoriť novú skupinu sekcií, pred premiestnením aktuálnej sekcie vyberte umiestnenie v zozname a kliknite na položku Vytvoriť novú skupinu sekcií.

Premenovanie sekcie

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu sekcie, ktorú chcete premenovať, a v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Premenovať.

 2. Napíšte nový názov sekcie a stlačte kláves ENTER.

Odstránenie sekcie

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu sekcie, ktorú chcete odstrániť, a v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Odstrániť.

Skopírovanie a prilepenie hypertextového prepojenia do aktuálnej sekcie

Na ktorúkoľvek stranu poznámkového bloku môžete pridať hypertextové prepojenie z vybratého textu, prostredníctvom ktorého môžete prejsť na inú sekciu v poznámkovom bloku. Hypertextové prepojenia sú užitočné pri vytváraní krížových odkazov v poznámkach alebo pri vytváraní obsahu na prvej strane jednotlivých sekcií poznámkového bloku.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na kartu sekcie, na ktorú má odkazovať hypertextové prepojenie.

 2. V kontextovej ponuke vyberte položku Kopírovať hypertextové prepojenie do tejto sekcie.
  Hypertextové prepojenie na vybratú stranu a nadpis strany sa skopírujú do Schránky.

 3. Kliknite na miesto v rámci strany, ktoré má obsahovať hypertextové prepojenie.

 4. V ponuke Úpravy kliknite na položku Prilepiť.
  Program OneNote vloží hypertextové prepojenie. Po kliknutí naň sa zobrazí cieľová sekcia.

  Tip: Ak sa chcete po kliknutí na hypertextové prepojenie rýchlo vrátiť na predchádzajúcu stranu, na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Naspäť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×