Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Excel 2016 môžete použiť klávesnicu a čítačku obrazovky, ako je napríklad JAWS alebo Moderátor, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na zoraďovanie a filtrovanie tabuľky. Zoraďovanie umožňuje usporiadať a rýchlo vyhľadávať požadované údaje a rýchlejšie ich analyzovať. Filtrovanie údajov vám pomôže zamerať sa na konkrétnu skupinu údajov, čo je mimoriadne užitočné vo veľkých hárkoch.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Klávesové skratky pre zoraďovanie a filtrovanie

V tejto tabuľke sú uvedené klávesové skratky pre zoraďovanie a filtrovanie.

Požadovaná akcia

Klávesy

Vypnutie rozbaľovacej ponuky Automatický filter v záhlaví stĺpca

Ctrl + Shift + L

Otvorenie rozbaľovacej ponuky Automatický filter z hlavičky stĺpcov

Alt + šípka nadol

Zoradenie od najmenšieho po najväčšie alebo od A po Z

ALT + A, S + A alebo Alt + šípka nadol šípku, S

Zoradenie od najväčšieho po najmenšie, alebo od Z po A

ALT + A, S + D alebo Alt + šípka nadol šípku, o.

Otvorenie dialógového okna Zoradiť

Alt + A, S + S alebo Alt + H, S, U

Nové zoradenie po zmene údajov

Ctrl + Alt + L (alebo Alt + A, Y + 3)

Filtrovať podľa farby

Alt + šípka nadol, môžem

Filtrovanie podľa číslo alebo text

Alt + šípka nadol, F

Otvorenie dialógového okna Formát buniek

Klávesy ALT + H, O, môžem

Použitie funkcie TRIM

ALT + M, T a potom prejdite na OREZANIE pomocou klávesu šípka nadol

Informácie o zoraďovaní v Exceli

Údaje môžete zoradiť podľa textu (od A po Z alebo od Z po A), čísel (od najmenšieho po najväčšie alebo od najväčšieho po najmenšie) alebo dátumov a časov (od najstaršieho po najnovšie alebo od najnovšieho po najstaršie) v jednom alebo viacerých stĺpcoch. Môžete zoraďovať aj podľa vlastného zoznamu (napríklad Veľké, Stredné alebo Malé) alebo podľa formátu vrátane farby bunky, farby písma alebo množiny ikon. Väčšina operácií zoraďovania zoraďuje stĺpce, ale môžete zoraďovať aj podľa riadkov.

Pri zoraďovaní tabuľky Excel uloží kritériá, ktoré ste použili spolu so zošitom, aby ste ich mohli znova použiť vždy, keď zošit otvoríte. Je to dôležité najmä pre viacstĺpcové zoradenia alebo pre zoradenia, ktorých vytvorenie trvá dlho. Funguje to však len pre údaje v tabuľke a nevzťahuje sa na rozsah buniek. Ak chcete kritériá zoraďovania uložiť, aby ste ich mohli pri otvorení zošita opätovne použiť, je vhodné použiť tabuľku.

Poznámka : Keď zoraďujete údaje, nie je možné obnoviť pôvodné poradie. Ak ste súbor neuložili po zoradení, môžete sa vrátiť späť (Ctrl + Z).

Zoradenie textu v tabuľke alebo rozsahu

Zoradenie textu v tabuľke

 1. Prejdite v tabuľke do riadka hlavičky.

 2. Stlačte kláves so šípkou doprava alebo doľava, presunúť na hlavičku stĺpca pre údaje, ktoré chcete zoradiť.

 3. Stlačte kláves Alt + šípka nadol šípka na otvorenie ponuky filtrovania a potom stláčaním klávesu Tab sa presuniete do ponuky.

 4. Možnosti, ktoré sa zobrazujú závisia od typu údajov v stĺpci. Môžete napríklad zoradiť číselných údajov od najmenšieho po najväčšie alebo od najväčšieho po najmenšie. Môžete zoraďovať alfanumerických údajov od A po Z, od Z po A alebo podľa farby.

  Pomocou klávesu so šípkou nadol na prehľadávanie možností a stlačte kláves Enter a vyberte niektorú z možností.

Zoradenie textu v rozsahu

 1. Vyberte stĺpec alfanumerických údajov v rozsahu buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v stĺpci tabuľky, ktorý obsahuje alfanumerické údaje.

 2. Stlačením klávesov Alt + S. Otvorí sa karta údaje, a budete počuť: "horného pása s nástrojmi, skupine ovládacích prvkov, kartu údaje." (V moderátorovi, budete počuť: "na páse s nástrojmi, vybraté, údaje kartu položky".

  • Ak chcete zoradiť vo vzostupnom alfanumerickom poradí (Zoradiť od a po Z), stlačte kláves S + Z.

  • Ak chcete údaje zoradiť v zostupnom alfanumerickom poradí (zoradiť od Z po A), stlačte kombináciu klávesov S + D.

Zoradenia s rozlíšením malých a veľkých písmen

 1. Vyberte stĺpec alfanumerických údajov v rozsahu buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v stĺpci tabuľky, ktorý obsahuje alfanumerické údaje.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + H, S, U. Otvorí sa dialógové okno Zoradiť, a budete počuť: "dialógové okno Zoradiť, tlačidlo OK." (V moderátorovi, budete počuť: "Tlačidlo Zoradiť, OK".)

 3. Stlačte kláves Tab kľúč, kým nebudete počuť "tlačidlo Možnosti," a potom stlačte medzerník na otvorenie dialógového okna Možnosti zoradenia. Budete počuť "Zoradenie dialógové okno Možnosti, veľké a malé písmená začiarkavacie políčko nie je začiarknuté." (V moderátorovi, budete počuť: "možnosti zoradenia. Nezačiarknuté, veľké a malé písmená začiarkavacie políčko.")

 4. Stlačením klávesu medzerník začiarknite políčko rozlišovať.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Tlačidlo OK", a stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Zoradiť, a budete počuť: "Dialógové okno zoradenie." (V moderátorovi, budete počuť: "Zoradenie, tlačidlo Možnosti.")

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Tlačidlo OK", a stlačte kláves Enter.

Tipy : 

 • Ak stĺpec zoraďujete obsahuje kombináciu čísel a textu, budete musieť ich všetky formátovať ako text. V opačnom prípade program Excel najskôr zoradí čísla ako čísla a potom zoradí text. Na formátovanie údajov, vyberte všetky údaje v stĺpci a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + H, F, N. pomocou klávesu šípka doľava na prechod na kartu číslo, potom použite kláves Tab na presun k zoznamu kategórií a stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť "Text". Stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

Tipy : 

 • Pri importovaní alebo kopírovaní údajov z iného umiestnenia sa môžu pred údajmi nachádzať úvodné medzery. Meno Zuzana Nováková môže byť napríklad zadané ako (medzera)(medzera)Zuzana Nováková.

 • Ak používate čítačku obrazovky, možno neviete o medzerách, pretože JAWS nedokáže prečítať prázdne miesto v bunkách.

 • Excel vám ich pomôže nájsť tak, že umiestni bunky, ktoré obsahujú úvodné medzery, v hornej časti zoradeného stĺpca.

Zoradenie čísel

Zoradenie čísel

 1. Vyberte stĺpec číselných údajov v rozsahu buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v stĺpci tabuľky, ktorý obsahuje číselné údaje.

 2. Stlačením klávesov Alt + S. Otvorí sa karta údaje, a budete počuť: "horného pása s nástrojmi, skupine ovládacích prvkov, kartu údaje." (V moderátorovi, budete počuť: "na páse s nástrojmi, vybraté, údaje kartu položka.")

  • Ak chcete údaje zoradiť od najmenšieho po najväčšie, stlačte kombináciu klávesov S + A.

  • Ak chcete údaje zoradiť od najväčšieho po najmenšie, stlačte kombináciu klávesov S + D.

Kontrola uloženia čísel ako čísel

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + H, F + N. Otvorí sa dialógové okno Formát buniek, a budete počuť: "Dialógové okno Formát buniek." (V moderátorovi, budete počuť: "Formátovať bunky.")

 2. Ak chcete prejsť na kartu číslo, pomocou klávesu so šípkou doľava (alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Tab). Budete počuť: "Kartu číslo." (V moderátorovi, budete počuť: "Číslo kartu položka.")

 3. Stláčaním klávesu Tab. Otvorí sa zoznam kategórií a budete počuť aktuálne vybratú kategóriu, napríklad "Všeobecné" alebo "Dátum".

 4. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípky nadol, kým nebudete počuť "Číslo".

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Tlačidlo OK", a stlačte kláves Enter.

Zoradenie dátumov a časov

 1. Vyberte stĺpec s dátumami alebo časmi v rozsahu buniek alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v stĺpci tabuľky, ktorý obsahuje dátumy alebo časy.

 2. Stlačením klávesov Alt + S. Otvorí sa karta údaje, a budete počuť: "horného pása s nástrojmi, skupine ovládacích prvkov, kartu údaje." (V moderátorovi, budete počuť: "pás s nástrojmi podľa toho, vybraté údaje kartu.")

  • Ak chcete údaje zoradiť od najstaršieho po najnovší, stlačte kombináciu klávesov S + A.

  • Ak chcete údaje zoradiť od najnovšieho po najstarší, stlačte kláves S + D.

  • Ak chcete opätovne použiť zoradenie po zmene údajov, vyberte bunku v rozsahu alebo tabuľke a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + L.

Zoradenie podľa viacerých stĺpcov

Zoraďovať môžete podľa viacerých stĺpcov alebo riadkov, keď máte údaje, ktoré chcete zoskupiť podľa rovnakej hodnoty do jedného stĺpca alebo riadka a potom zoradiť ďalší stĺpec alebo riadok v tomto zoskupení rovnakých hodnôt. Ak napríklad máte stĺpec Oddelenie a stĺpec Zamestnanec, môžete najprv zoraďovať podľa stĺpca Oddelenie (na zoskupenie všetkých zamestnancov jedného oddelenia) a potom zoraďovať podľa mena (na zoradenie mien v rámci jednotlivých oddelení v abecednom poradí). Zoraďovať môžete až 64 stĺpcov.

Poznámka : Na dosiahnutie najlepších výsledkov, rozsah buniek, ktoré môžete zoradiť majú záhlavia stĺpca. Ak chcete zoraďovať podľa riadkov, skontrolujte, či nie je začiarknuté políčko Tabuľka obsahuje hlavičky v dialógovom okne Zoradenie.

 1. Vyberte rozsah buniek s dvoma alebo viacerými stĺpcami údajov alebo sa presvedčte, či sa aktívna bunka nachádza v tabuľke s dvoma alebo viacerými stĺpcami.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + A, S + S. Otvorí sa dialógové okno Zoradiť, a budete počuť: "dialógové okno Zoradiť, tlačidlo OK." (V moderátorovi, budete počuť: "Tlačidlo Zoradiť, OK".)

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nenájdete stĺpca: Zoradiť podľa rozbaľovacieho poľa a použite klávesy so šípkami vyberte prvý stĺpec, ktorý chcete zoradiť.

 4. Ak chcete vybrať požadovaný typ zoradenia, prejdite tabulátorom na rozbaľovacie pole Zoradiť podľa a použite klávesy so šípkami.

  • Ak chcete zoraďovať podľa textu, čísla alebo dátumu a času, vyberte možnosť Hodnoty buniek.

  • Ak chcete zoraďovať podľa formátu, vyberte možnosť Farba bunky, farba písma alebo ikona podmienené formátovanie.

 5. Vyberte, ako chcete zoraďovať:

  • Ak chcete zoradiť podľa hodnoty, stláčajte kláves Tab, kým nenájdete Poradie rozbaľovacie pole a pomocou klávesov so šípkami vyberte, ako chcete zoradiť.

  • Pri zoraďovaní textových a číselných hodnôt vyberte možnosť od najmenšieho po najväčšie alebo od najväčšieho po najmenšie.

  • Ak chcete zoraďovať podľa vlastného zoznamu, vyberte položku Vlastný zoznam.

  • Ak chcete zoraďovať podľa farby bunky, farba písma alebo Ikona bunky pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovanú možnosť a potom stláčaním klávesu Tab, kým nenájdete ďalšej poradí rozbaľovacie pole a pomocou klávesov so šípkami vyberte na hornej alebo dolnej časti.

 6. Ak chcete pridať ďalší stĺpec Zoradiť podľa, pomocou klávesu Tab prejdite na tlačidlo Pridať úroveň, stlačte kláves Enter a potom zopakujte kroky tri až päť.

 7. Ak chcete opätovne použiť zoradenie stĺpca zmeníte údaje, vyberte bunku v rozsahu alebo v tabuľke a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + L. (Ctrl + Alt + L nie znova použiť zoradenie riadka možnosť vpravo.)

Tipy na riešenie problémov pri zoraďovaní

Ak ste počas zoraďovania údajov dostanete neočakávané výsledky:

 • Skontrolujte, či sa hodnoty vrátené vzorcom zmenili. Ak údaje, ktoré ste zoraďovali, obsahujú jeden alebo viaceré vzorce, vrátené hodnoty týchto vzorcov sa môžu po prepočítaní hárka zmeniť. V takom prípade znova zoraďte údaje, aby ste získali aktuálne údaje.

 • Zobrazte skryté riadky a stĺpce pred zoradením. Skryté stĺpce ani skryté riadky sa počas zoraďovania nepresúvajú. Pred zoradením údajov je vhodné skryté stĺpce a riadky zobraziť.

 • Kontrola miestneho nastavenia. Zoraďovania sa líši podľa miestneho nastavenia. Skontrolujte, či máte správne miestne nastavenie v Miestnych nastaveniach alebo miestne a jazykové nastavenie v ovládacom paneli v počítači.

 • Zapnite alebo vypnite riadok záhlaví. Zvyčajne je najvhodnejšie mať pri zoraďovaní stĺpca riadok záhlaví, pretože to zjednodušuje pochopenie významu údajov. Hodnota v záhlaví predvolene nie je zahrnutá do zoraďovania. Občas možno budete potrebovať zapnúť alebo vypnúť záhlavie, aby sa hodnota v záhlaví podľa potreby zahrnula alebo nezahrnula do zoraďovania.

 • Vylúčiť prvý riadok údajov z zoradiť, pretože je záhlavie stĺpca, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, S, U. V dialógovom okne Vlastné zoradenie, začiarknite políčko moje údaje majú hlavičky.

 • Ak chcete zahrnúť prvý riadok údajov v poli zoradiť, pretože nejde o záhlavie stĺpca, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, S, U. V dialógovom okne Vlastné zoradenie, zrušte začiarknutie políčka moje údaje majú hlavičky.

Filtrovanie údajov v tabuľke

Po vložení údajov v tabuľke, program Excel automaticky pridá rozbaľovacej ponuky automatického filtra na každú hlavičku stĺpca. Môžete otvoriť tejto ponuke rýchlo filtrovať. Ak chcete odstrániť rozbaľovacej ponuky automatického filtra na nadpis stĺpca, vyberte hlavičku a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + L.

 1. V hlavičke stĺpca, ktorý chcete filtrovať, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol šípku. Otvorí sa rozbaľovacej ponuky automatického filtra. V moderátora budete počuť: "Menu.")

 2. V ponuke automatického filtra Ak stĺpec obsahuje čísla, použite kláves so šípkou nadol na presun k Filtre čísel a stlačte kláves Enter. Ak stĺpec obsahuje textové položky, presunúť do Textové filtre a stlačte kláves Enter. Vedľajšia ponuka sa otvorí, a budete počuť "Rovná sa."

 3. Ak chcete prejsť na požadovanú možnosť filtrovania, pomocou klávesov so šípkami a stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Vlastný automatický filter, a budete počuť: "Dialógové okno vlastný automatický filter." (V moderátorovi, budete počuť: "Vlastný automatický filter.")

 4. Zadajte alebo vyberte podmienky filtrovania.

  Ak chcete napríklad zobraziť čísla nad určitou číselnou hodnotou, vyberte možnosť Väčšie alebo rovné a do ďalšieho rozbaľovacieho poľa zadajte požadované číslo.

  Ak chcete filtrovať údaje podľa dvoch podmienok, zadajte podmienky filtrovania do oboch riadkov dialógového okna a potom vyberte možnosť AND, ak majú byť pravdivé obe podmienky alebo možnosť OR, ak má byť pravdivá iba jedna z nich.

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno, stláčaním klávesu Tab, kým nenájdete tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

Filtrovanie údajov v rozsahu

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete filtrovať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + L. Excel pridá do prvej bunky v rozsahu rozbaľovaciu ponuku Automatický filter.

 3. Vyberte bunku s rozbaľovacej ponuky automatického filtra. Stlačte kláves Alt + šípka nadol šípka. Otvorí sa rozbaľovacej ponuky automatického filtra a budete počuť: "Kontextová ponuka". (V moderátorovi, budete počuť: "Menu.")

 4. Pomocou klávesov so šípkami a klávesu Tab sa presuňte na požadované možnosti filtrovania.

 5. Po ukončení výberu sa presuňte na tlačidlo OK a potom stlačte kláves Enter.

Ak chcete filter vymazať, vyberte ľubovoľnú bunku v rozsahu a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + L.

Pozrite tiež

Pomenovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie hlavičiek stĺpcov v tabuľke v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Excelové klávesové skratky a funkčné klávesy pre Windows

Vykonávanie základných úloh v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií jednoduchšieho prístupu

V programe Excel pre Android môžete použiť funkciu TalkBack, vstavanú čítačku obrazovky v Androide, na zoraďovanie a filtrovanie tabuliek. Zoraďovanie vám pomáha usporiadať a analyzovať údaje. Filtrovanie údajov je veľmi užitočné najmä pri hárkoch s obsahom veľkého množstva údajov.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Zoraďovanie údajov v Exceli

Môžete zoradiť textové a číselné údaje v excelovom hárku a dať ich do konkrétneho poradia, ako napríklad text od A po Z alebo od Z po A, čísla od najmenšieho po najväčšie alebo od najväčšieho po najmenšie, dátumy a časy od skorších po neskoršie alebo od neskorších po skoršie.

Poznámka : Keď zoraďujete údaje, nie je možné obnoviť pôvodné poradie.

 1. Ťuknite na niektoré miesto v excelovom hárku. TalkBack oznámi vybratú bunku.

 2. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava prejdite do stĺpca, ktorý chcete zoradiť. Výber aktivujte dvojitým ťuknutím.

 3. Ak chcete použiť dotykové ovládanie, pomaly sa presúvajte jedným prstom po hornej časti obrazovky, kým TalkBack neoznámi: „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti). Zameranie sa teraz nachádza na tlačidle a prst môžete zdvihnúť.

 4. Tlačidlo aktivujete dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto na obrazovke. TalkBack oznámi: „Tab menu, Home selected“ (Ponuka kariet, vybratá karta Domov). V dolnej časti obrazovky opakovane potiahnite nahor dvomi prstami, kým sa nedostanete na koniec zoznamu. TalkBack prehrá zvuky pri potiahnutí prstom a zostane ticho pri dosiahnutí konca zoznamu.

 5. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky. TalkBack oznamuje položky v zozname, keď sa presúvate prstom.

 6. Keď TalkBack oznámi „Sort and Filter menu“ (Ponuka Zoradiť a filtrovať), zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky. TalkBack oznamuje položky v zozname, keď sa presúvate prstom.

  • Vyberte položku Zoradiť vzostupne, ak chcete zoradiť alfanumerických údajov od A po Z alebo od najmenšieho po najväčšie alebo zoradiť dátumy a časy z inej staršej verzie na novšiu verziu. TalkBack oznamuje: "Zoradiť vzostupne nekontroluje zmenou."

  • Vyberte položku Zoradiť zostupne na zoradenie alfanumerických údajov od Z po A alebo od najväčšieho po najmenšie alebo ak chcete zoradiť dátumy a časy od neskôr na staršie. TalkBack oznamuje: "Zoradiť zostupne nekontroluje zmenou."

  Keď nájdete požadovanú možnosť, zdvihnite prst a potom dvakrát ťuknite. Položky sa zoradia podľa výberu.

 8. Ak chcete vrátiť sa do hárka, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Checked ďalšie možnosti prepínač". Teraz je vybratý na tlačidlo Ďalšie možnosti, dvakrát ťuknite na jeho aktiváciu.

Zoraďovanie rozsahu buniek

Ak zošit obsahuje prázdne bunky, môžete najprv vybrať rozsah a potom tento rozsah zoradiť.

 1. V zošite sa pomaly presúvajte jedným prstom po hornej časti obrazovky, kým TalkBack neoznámi: „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti). Zameranie sa teraz nachádza na tlačidle a prst môžete zdvihnúť.

 2. Tlačidlo aktivujete dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto na obrazovke. TalkBack oznámi: „Tab menu, Home selected“ (Ponuka kariet, vybratá karta Domov).

 3. V dolnej časti obrazovky opakovane potiahnite nahor dvomi prstami, kým sa nedostanete na koniec zoznamu. TalkBack prehrá zvuky pri potiahnutí prstom a zostane ticho pri dosiahnutí konca zoznamu.

 4. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky. TalkBack oznamuje položky v zozname, keď sa presúvate prstom.

 5. Keď TalkBack oznámi „Select Range“ (Vybrať rozsah), zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Otvorí sa dialógové okno Vybrať bunku alebo rozsah a zameranie sa nachádza v poli rozsahu. Zadajte rozsah, ktorý chcete vybrať, napríklad A1:C15. Potiahnite prstom na obrazovke, kým TalkBack neoznámi „OK button“ (Tlačidlo OK). Zdvihnite prst a dvakrát ťuknite. Teraz je rozsah vybratý.

 7. Presúvajte sa jedným prstom po hornej časti obrazovky, kým TalkBack neoznámi: „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti). Zdvihnite prst a dvojitým ťuknutím aktivujte tlačidlo.

 8. Preskúmajte zoznam v dolnej časti obrazovky potiahnutím jedným prstom na položky. Keď TalkBack oznámi „Sort and Filter menu“ (Ponuka Zoradiť a filtrovať), zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky. TalkBack oznamuje položky v zozname, keď sa presúvate prstom.

  • Vyberte položku Zoradiť vzostupne, ak chcete zoradiť alfanumerických údajov od A po Z alebo od najmenšieho po najväčšie alebo zoradiť dátumy a časy z inej staršej verzie na novšiu verziu. TalkBack oznamuje: "Zoradiť vzostupne nekontroluje zmenou."

  • Vyberte položku Zoradiť zostupne na zoradenie alfanumerických údajov od Z po A alebo od najväčšieho po najmenšie alebo ak chcete zoradiť dátumy a časy od neskôr na staršie. TalkBack oznamuje: "Zoradiť zostupne nekontroluje zmenou."

  Keď nájdete požadovanú možnosť, zdvihnite prst a potom dvakrát ťuknite. Položky sa zoradia podľa výberu.

Formátovanie údajov

Niekedy možno budete musieť formátovať údaje, aby ste pri zoraďovaní dosiahli správny výsledok.

 1. Prejdite na bunku alebo stĺpec, ktorý chcete formátovať. Výber aktivujte dvojitým ťuknutím.

 2. Ak chcete použiť dotykové ovládanie, pomaly sa presúvajte jedným prstom po hornej časti obrazovky, kým TalkBack neoznámi: „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti). Zameranie sa teraz nachádza na tlačidle a prst môžete zdvihnúť.

 3. Tlačidlo aktivujete dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto na obrazovke. TalkBack oznámi: „Tab menu, Home selected“ (Ponuka kariet, vybratá karta Domov). Potiahnutím dvomi prstami v dolnej časti obrazovky sa posuňte nadol v zozname.

 4. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky. TalkBack oznamuje položky v zozname, keď sa presúvate prstom.

 5. Keď TalkBack oznámi: „Number Format menu“ (Ponuka Formát čísla), zdvihnete prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky. TalkBack oznamuje položky v zozname, keď sa presúvate prstom.

  Môžete vybrať z nasledujúcich formátov: General (Všeobecný), Number (Čísla), Currency (Mena), Accounting (Účtovníctvo), Date (Dátum), Time (Čas), Percentage (Percentá), Fraction (Zlomky), Scientific (Vedecký), Text (Text) a Special (Špeciálny). Keď nájdete požadovaný formát, zdvihnite prst a použite formát dvojitým ťuknutím.

Tipy na riešenie problémov pri zoraďovaní

Ak ste počas zoraďovania údajov získali neočakávané výsledky, skontrolujte toto:

 • Ak údaje, ktoré ste zoraďovali, obsahujú jeden alebo viaceré vzorce, vrátené hodnoty týchto vzorcov sa môžu po prepočítaní hárka zmeniť. V takom prípade znova zoraďte údaje, aby ste získali aktuálne údaje.

 • Skryté stĺpce ani skryté riadky sa počas zoraďovania nepresúvajú. Pred zoradením údajov je vhodné skryté stĺpce a riadky zobraziť. Postup odkrytia v excelovom zošite:

  1. Prejdite na riadok alebo stĺpec vedľa skrytého stĺpca alebo riadka. TalkBack oznamuje: "Adjacent skryté bunky."

  2. Potiahnutím prstom prejdite nahor na hlavičku stĺpca alebo doľava na číslo riadka a zdvihnite prst. Dvojitým ťuknutím vyberte celý stĺpec alebo riadok.

  3. Ak chcete otvoriť ponuku, znova dvakrát ťuknite.

  4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Unhide button“ (Tlačidlo Odkryť). Odkryte dvojitým ťuknutím. TalkBack oznámi vašu aktuálnu polohu v zošite a stĺpec alebo riadok sa odkryje.

 • Skontrolujte si miestne nastavenie v telefóne. Zoradenie výsledkov sa môže líšiť v závislosti od miestneho nastavenia.

Filtrovanie údajov v tabuľke

Keď vložíte údaje do tabuľky v Exceli, môžete použiť filtre na rýchle vyhľadanie hodnôt, ktoré zodpovedajú kritériám.

 1. V Exceli potiahnite prstom na obrazovke, kým sa nedostanete na tabuľku. TalkBack oznámi vybratú bunku.

 2. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava prejdite do hlavičky tabuľky, ktorú chcete filtrovať. Hlavičku tiež môžete nájsť presúvaním prsta po obrazovke.

 3. Pomaly sa presúvajte jedným prstom po hornej časti obrazovky, kým TalkBack neoznámi: „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti). Zameranie sa teraz nachádza na tlačidle a prst môžete zdvihnúť.

 4. Tlačidlo aktivujete dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto na obrazovke. TalkBack oznámi: „Tab menu, Home selected“ (Ponuka kariet, vybratá karta Domov). V dolnej časti obrazovky opakovane potiahnite nahor dvomi prstami, kým sa nedostanete na koniec zoznamu. TalkBack prehrá zvuky pri potiahnutí prstom a zostane ticho pri dosiahnutí konca zoznamu.

 5. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky. TalkBack oznamuje položky v zozname, keď sa presúvate prstom.

 6. Keď TalkBack oznámi „Sort and Filter menu“ (Ponuka Zoradiť a filtrovať), zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky. TalkBack oznamuje položky v zozname, keď sa presúvate prstom. Keď sa dostanete na položku Zobraziť tlačidlá filtrovania, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite.

 8. Do hárka sa môžete vrátiť tak, že presuniete prst v hornej časti obrazovky, kým TalkBack neoznámi hlavičku tabuľky.

 9. Potiahnutím prstom doprava raz na dosiahnutie na tlačidlo filter. TalkBack oznamuje umiestnení, ako napríklad: "Stĺpec nula, riadok, ktorý sa nula hlavičky, použitý žiadny filter". Potiahnutím prstom doľava prejdite na nasledujúcu položku. TalkBack oznamuje: "Použitým filtrom." Zdvihnite prst a dvojitým ťuknutím.

 10. Otvorí sa ponuka Zoradiť a filtrovať. Potiahnutím prstom doprava, kým TalkBack oznamuje "Tlačidlo Filter položky" a dvakrát ťuknite na obrazovku. Do vyhľadávacieho poľa sa zameriava. Dvakrát ťuknite na aktiváciu do vyhľadávacieho poľa a zobrazte klávesnicu v dolnej časti obrazovky.

 11. Presúvajte sa prstom po klávesnici na obrazovke a zadajte kritériá, s ktorými chcete filtrovať.

 12. Keď ste hotoví, presúvajte sa prstom v hornej časti obrazovky, kým TalkBack neoznámi správne kritériá. Zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na výber.

 13. Presúvajte sa prstom na obrazovke, kým TalkBack neoznámi tlačidlo Hotovo (v pravom hornom rohu). Zdvihnite prst a dvakrát ťuknite.

 14. Ponuka Filtrovať položky sa zavrie a vrátite sa do tabuľky s použitými vybratými kritériami filtrovania.

Pozrite tiež

Vloženie a úprava tabuľky v Exceli pre Android pomocou aplikácie TalkBack

Používanie externej klávesnice v Exceli pre Android

Vykonávanie základných úloh v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×