Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou klávesnice a čítačky obrazovky na zoraďovanie a filtrovanie Excel tabuľky. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Zoraďovanie umožňuje usporiadanie a hľadanie údajov, ktoré chcete rýchlo, rýchlejšie analýzu. Filtrovanie údajov vám pomôže zamerať sa na konkrétny súbor s údajmi, ktoré je užitočný najmä vo veľkých hárkoch.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Klávesové skratky pre zoraďovanie a filtrovanie

V tejto tabuľke sú uvedené klávesové skratky pre zoraďovanie a filtrovanie.

Požadovaná akcia

Klávesy

Vypnutie rozbaľovacej ponuky Automatický filter v záhlaví stĺpca

Ctrl + Shift + L

Otvorenie rozbaľovacej ponuky Automatický filter z hlavičky stĺpcov

Alt + šípka nadol

Zoradenie od najmenšieho po najväčšie alebo od A po Z

ALT + A, S + A alebo Alt + šípka nadol kláves so šípkou, S

Zoradenie od najväčšieho po najmenšie, alebo od Z po A

ALT + A, S + D alebo Alt + šípka nadol kláves so šípkou, o.

Otvorenie dialógového okna Zoradiť

Alt + A, S + S alebo Alt + H, S, U

Nové zoradenie po zmene údajov

Ctrl + Alt + L (alebo Alt + A, Y + 3)

Filtrovať podľa farby

Alt + šípka nadol kláves so šípkou, môžem

Filtrovanie podľa číslo alebo text

Alt + šípka nadol kláves so šípkou, F

Otvorenie dialógového okna Formát buniek

Klávesy ALT + H, O, môžem

Použitie funkcie TRIM

ALT + M, T a potom prejdite na OREZANIE pomocou klávesu šípka nadol

Informácie o zoraďovaní v Exceli

Údaje môžete zoradiť podľa textu (od A po Z alebo od Z po A), čísel (od najmenšieho po najväčšie alebo od najväčšieho po najmenšie) alebo dátumov a časov (od najstaršieho po najnovšie alebo od najnovšieho po najstaršie) v jednom alebo viacerých stĺpcoch. Môžete zoraďovať aj podľa vlastného zoznamu (napríklad Veľké, Stredné alebo Malé) alebo podľa formátu vrátane farby bunky, farby písma alebo množiny ikon. Väčšina operácií zoraďovania zoraďuje stĺpce, ale môžete zoraďovať aj podľa riadkov.

Keď zoraďujete tabuľky, Excel ukladá kritériá, ktoré ste použili spolu so zošitom, tak, aby ste ho opätovne použiť vždy, keď sa zošit otvoriť. Toto je dôležité najmä pre Viacstĺpcové zoradenia alebo pre zoradenia, ktoré trvať pomerne dlho, ak chcete vytvoriť. Však toto funguje iba pre údaje v tabuľke, nevzťahuje sa na rozsah buniek. Ak chcete uložiť kritériá zoraďovania tak, aby sa zoradenie môžete znova pravidelne pri pokuse o otvorenie zošita, je vhodné použiť tabuľku.

Poznámka: Keď zoraďujete údaje, nie je možné obnoviť pôvodné poradie. Ak ste súbor neuložili po zoradení, môžete sa vrátiť späť (Ctrl + Z).

Zoradenie textu v tabuľke alebo rozsahu

Zoradenie textu v tabuľke

 1. Prejdite na riadok hlavičky v tabuľke pomocou klávesov so šípkami. Keď ste v riadku hlavičky v moderátorovi, budete počuť "Položky hlavičky" po umiestnení bunky.

 2. Stlačte kláves so šípkou doprava alebo doľava, presunúť na hlavičku stĺpca pre údaje, ktoré chcete zoradiť.

 3. Stlačte kláves Alt + šípka nadol šípka na otvorenie ponuky filtrovania a potom stláčaním klávesu Tab sa presuniete do ponuky. V programe moderátor, budete počuť: "Ponuka, Zoradiť od A po Z, položka ponuky nezačiarknuté."

 4. Možnosti, ktoré sa zobrazujú závisia od typu údajov v stĺpci. Môžete napríklad zoradiť číselných údajov od najmenšieho po najväčšie alebo od najväčšieho po najmenšie. Môžete zoraďovať alfanumerických údajov od A po Z, od Z po A alebo podľa farby.

  Pomocou klávesu so šípkou nadol na prehľadávanie možností a stlačte kláves Enter a vyberte niektorú z možností. V programe moderátor, aby bolo počuť "Sorted", za ktorou nasleduje vybratú možnosť.

Zoradenie textu v rozsahu

 1. Pomocou klávesov so šípkami na navigáciu na stĺpec alfanumerických údajov v rozsahu buniek alebo stĺpci tabuľky, ktorý obsahuje alfanumerické údaje.

 2. Stlačením klávesov Alt + S. Otvorí sa karta údaje, a budete počuť: "horného pása s nástrojmi, skupine ovládacích prvkov, kartu údaje." V programe moderátor, budete počuť: "na páse s nástrojmi, vybraté, údaje kartu položky". Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zoradiť vo vzostupnom alfanumerickom poradí (Zoradiť od a po Z), stlačte kláves S + Z.

  • Ak chcete údaje zoradiť v zostupnom alfanumerickom poradí (zoradiť od Z po A), stlačte kombináciu klávesov S + D.

Zoradenia s rozlíšením malých a veľkých písmen

 1. Pomocou klávesov so šípkami na navigáciu na stĺpec alfanumerických údajov v rozsahu buniek alebo stĺpci tabuľky, ktorý obsahuje alfanumerické údaje.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + H, S, U. Otvorí sa dialógové okno Zoradiť, a v moderátorovi budete počuť: "Tlačidlo Zoradiť, OK". V JAWS, budete počuť: "dialógové okno Zoradiť, tlačidlo OK."

 3. Stlačte kombináciu klávesov Alt + O otvorte dialógové okno Možnosti zoradenia. V programe moderátor, budete počuť: "možnosti zoradenia. Nezačiarknuté, veľké a malé písmená začiarkavacie políčko." V JAWS, budete počuť: "dialógové okno Možnosti zoradenia, veľké a malé písmená neoznačené,."

 4. Stlačením klávesu medzerník začiarknite políčko rozlišovať.

 5. Stlačte kláves Enter. Zatvorí dialógové okno Možnosti zoradenia a v moderátorovi budete počuť: "Zoradenie, tlačidlo Možnosti." V JAWS, budete počuť: "Dialógové okno zoradenie."

 6. Zavrite dialógové okno Zoradiť a sa zmeny prejavili, stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Tlačidlo OK", a stlačte kláves Enter.

 7. Zoradenie textu, ako je popísané v Zoradenie textu v rozsahu.

Tip: Ak stĺpec zoraďujete obsahuje kombináciu čísel a textu, budete musieť ich všetky formátovať ako text. V opačnom prípade Excel najskôr zoradí čísla ako čísla, a potom zoradí text. Na formátovanie údajov, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + medzerník vyberte všetky údaje v stĺpci a potom stlačte kláves Alt + H, F, N. Stláčajte kláves šípka doľava, kým nebudete počuť "Vybraná položka číslo karty," raz stlačte kláves Tab a potom stlačením klávesu šípka nadol, kým sa : "Text". Stlačte kláves Tab na presun na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

Tipy: 

 • Pri importovaní alebo kopírovaní údajov z iného umiestnenia sa môžu pred údajmi nachádzať úvodné medzery. Meno Zuzana Nováková môže byť napríklad zadané ako (medzera)(medzera)Zuzana Nováková.

 • Ak používate čítačku obrazovky, možno neviete o medzerách, pretože JAWS nedokáže prečítať prázdne miesto v bunkách.

 • Aby ste ich nájsť, Excel umiestni bunky, ktoré obsahujú úvodných medzier v hornej časti triedený stĺpca.

Zoraďovanie čísel

 1. Pomocou klávesov so šípkami na navigáciu na stĺpec číselných údajov v rozsahu buniek alebo stĺpci tabuľky, ktorý obsahuje číselné údaje.

 2. Stlačením klávesov Alt + S. Otvorí sa karta údaje a v moderátorovi budete počuť: "na páse s nástrojmi, vybraté, údaje kartu položky". V JAWS, budete počuť: "horného pása s nástrojmi, skupine ovládacích prvkov, kartu údaje." Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete údaje zoradiť od najmenšieho po najväčšie, stlačte kombináciu klávesov S + A.

  • Ak chcete údaje zoradiť od najväčšieho po najmenšie, stlačte kombináciu klávesov S + D.

Kontrola uloženia čísel ako čísel

 1. Pomocou klávesov so šípkami na navigáciu na stĺpec číselných údajov v rozsahu buniek alebo stĺpci tabuľky, ktorý obsahuje číselné údaje, a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + medzerník vyberte všetky údaje v stĺpci.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + H, F + N. Otvorí sa dialógové okno Formát buniek, a v moderátorovi budete počuť: "Formát buniek". V JAWS, budete počuť: "Dialógové okno Formát buniek."

 3. Ak chcete prejsť na kartu číslo, pomocou klávesu so šípkou doľava (alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Tab). V programe moderátor, budete počuť: "Položka číslo karty." V JAWS, budete počuť: "Kartu číslo."

 4. Stláčaním klávesu Tab. Otvorí sa zoznam kategórií a budete počuť aktuálne vybratú kategóriu, napríklad "Všeobecné" alebo "Dátum".

 5. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípky nadol, kým vy počuť: "Číslo".

 6. Stláčaním klávesu Tab. V programe moderátor, aby bolo počuť "Desatinných miest," s počtom desatinných miest v súčasnosti používa. Ak chcete zmeniť túto hodnotu, zadajte nový počet desatinných miest. Ak chcete úplne odstrániť desatinných miest, zadajte hodnotu 0.

 7. Zavrite dialógové okno Formát buniek a sa zmeny prejavili, stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Tlačidlo OK", a stlačte kláves Enter.

Zoradenie dátumov a časov

 1. Pomocou klávesov so šípkami na navigáciu na stĺpec s dátumami alebo časmi v rozsahu buniek alebo stĺpci tabuľky, ktorý obsahuje dátumy alebo časy.

 2. Stlačením klávesov Alt + S. Otvorí sa na kartu údaje a v programe moderátor, budete počuť: "pás s nástrojmi podľa toho, vybraté údaje kartu." V JAWS, budete počuť: "horného pása s nástrojmi, skupine ovládacích prvkov, kartu údaje." V vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete údaje zoradiť od najstaršieho po najnovší, stlačte kombináciu klávesov S + A.

  • Ak chcete údaje zoradiť od najnovšieho po najstarší, stlačte kláves S + D.

  • Ak chcete opätovne použiť zoradenie po zmene údajov, vyberte bunku v rozsahu alebo tabuľke a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + L.

Zoradenie podľa viacerých stĺpcov

Zoraďovať môžete podľa viacerých stĺpcov alebo riadkov, keď máte údaje, ktoré chcete zoskupiť podľa rovnakej hodnoty do jedného stĺpca alebo riadka a potom zoradiť ďalší stĺpec alebo riadok v tomto zoskupení rovnakých hodnôt. Ak napríklad máte stĺpec Oddelenie a stĺpec Zamestnanec, môžete najprv zoraďovať podľa stĺpca Oddelenie (na zoskupenie všetkých zamestnancov jedného oddelenia) a potom zoraďovať podľa mena (na zoradenie mien v rámci jednotlivých oddelení v abecednom poradí). Zoraďovať môžete až 64 stĺpcov.

Poznámka: Na dosiahnutie najlepších výsledkov, rozsah buniek, ktoré môžete zoradiť majú záhlavia stĺpca. Ak chcete zoraďovať podľa riadkov, skontrolujte, či nie je začiarknuté políčko Tabuľka obsahuje hlavičky v dialógovom okne Zoradenie. Stlačte klávesy Alt + H, S, otvorte dialógové okno Zoradiť, a stlačením klávesu Tab zobrazte po budete počuť: "Začiarknuté, moje údaje majú hlavičky políčko" alebo "Nezačiarknuté moje údaje políčko obsahuje hlavičky." V prípade potreby zrušte začiarknutie políčka, stlačte medzerník, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "OK, tlačidlo", a stlačením klávesu Enter použite na zmenu.

 1. Pomocou klávesov so šípkami na navigáciu na rozsah buniek s dvoma alebo viacerými stĺpcami údajov alebo na tabuľku s dvoma alebo viacerými stĺpcami.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + A, S + S. Otvorí sa dialógové okno Zoradiť, a v moderátorovi budete počuť: "Tlačidlo Zoradiť, OK". V JAWS, budete počuť: "dialógové okno Zoradiť, tlačidlo OK."

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nenájdete stĺpca: Zoradiť podľa rozbaľovacie pole. V programe moderátor, budete počuť "zoradiť podľa, názov <column >, upravovať rozbaľovacie pole." Pomocou nahor a nadol klávesov so šípkami vyberte prvý stĺpec, ktorý chcete zoradiť.

 4. Stláčajte kláves Tab, až kým nenájdete rozbaľovacom poli Zoradiť podľa. V programe moderátor, budete počuť "Zoradiť podľa hodnoty buniek, upravovať rozbaľovacie pole." Ak nepočujete "Hodnôt buniek," stlačením klávesu šípka nahor a nadol šípky dovtedy, kým vy.

 5. Vyberte, ako chcete zoradiť hodnoty buniek, stláčajte kláves Tab, kým nenájdete Poradie rozbaľovacie pole. V programe moderátor, budete počuť "poradie <Currently vybratá možnosť >, upravovať rozbaľovacie pole." Pomocou nahor a nadol klávesy so šípkami a vyberte možnosť od a po Z, od Z po A, od najmenšieho po najväčšie alebo od najväčšieho po najmenšie.

 6. Ak chcete pridať ďalší stĺpec Zoradiť podľa, pomocou klávesu Tab prejdite na tlačidlo Pridať úroveň, stlačte kláves Enter a potom zopakujte kroky tri až päť.

  Poznámka: Rozbaľovacom poli Zoradiť podľa sa nazýva Potom pre ďalšie stĺpce.

 7. Ak chcete opätovne použiť zoradenie stĺpca zmeníte údaje, vyberte bunku v rozsahu alebo v tabuľke a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + L.

  Poznámka: Ctrl + Alt + L nie znova použiť na zoradenie riadka možnosť vpravo.

Tipy na riešenie problémov pri zoraďovaní

Ak ste počas zoraďovania údajov dostanete neočakávané výsledky:

 • Skontrolujte, či sa hodnoty vrátené vzorcom zmenili. Ak údaje, ktoré ste zoraďovali, obsahujú jeden alebo viaceré vzorce, vrátené hodnoty týchto vzorcov sa môžu po prepočítaní hárka zmeniť. V takom prípade znova zoraďte údaje, aby ste získali aktuálne údaje.

 • Zobrazte skryté riadky a stĺpce pred zoradením. Skryté stĺpce ani skryté riadky sa počas zoraďovania nepresúvajú. Pred zoradením údajov je vhodné skryté stĺpce a riadky zobraziť.

 • Kontrola miestneho nastavenia. Zoraďovania sa líši podľa miestneho nastavenia. Skontrolujte, či máte správne miestne nastavenie v Miestnych nastaveniach alebo miestne a jazykové nastavenie v ovládacom paneli v počítači.

 • Zapnite alebo vypnite riadok záhlaví. Zvyčajne je najvhodnejšie mať pri zoraďovaní stĺpca riadok záhlaví, pretože to zjednodušuje pochopenie významu údajov. Hodnota v záhlaví predvolene nie je zahrnutá do zoraďovania. Občas možno budete potrebovať zapnúť alebo vypnúť záhlavie, aby sa hodnota v záhlaví podľa potreby zahrnula alebo nezahrnula do zoraďovania.

 • Vylúčiť prvý riadok údajov z zoradiť, pretože je záhlavie stĺpca, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, S, U. V dialógovom okne Vlastné zoradenie, začiarknite políčko moje údaje majú hlavičky.

 • Ak chcete zahrnúť prvý riadok údajov v poli zoradiť, pretože nejde o záhlavie stĺpca, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, S, U. V dialógovom okne Vlastné zoradenie, zrušte začiarknutie políčka moje údaje majú hlavičky.

Filtrovanie údajov v tabuľke

Po vložení údajov v tabuľke, Excel automaticky pridá rozbaľovacej ponuky automatického filtra na každú hlavičku stĺpca. Môžete otvoriť tejto ponuke rýchlo filtrovať. Ak chcete odstrániť rozbaľovacej ponuky automatického filtra na nadpis stĺpca, vyberte hlavičku a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + L.

 1. V hlavičke stĺpca, ktorý chcete filtrovať, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol šípku. Otvorí sa rozbaľovacej ponuky automatického filtra a v moderátorovi budete počuť: "Menu." V JAWS, budete počuť: "Kontextová ponuka".

 2. V ponuke automatického filtra Ak stĺpec obsahuje čísla, použite kláves so šípkou nadol na presun k Filtre čísel a stlačte kláves Enter. Ak stĺpec obsahuje textové položky, presunúť do Textové filtre a stlačte kláves Enter. Vedľajšia ponuka sa otvorí, a budete počuť "Rovná sa."

 3. Ak chcete prejsť na požadovanú možnosť filtrovania, pomocou klávesov so šípkami a stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Vlastný automatický filter, a v moderátorovi budete počuť: "Vlastný automatický filter." V JAWS, budete počuť: "Dialógové okno vlastný automatický filter."

 4. Zadajte alebo vyberte podmienky filtrovania.

  Ak chcete napríklad zobraziť čísla nad určitou číselnou hodnotou, vyberte možnosť Väčšie alebo rovné a do ďalšieho rozbaľovacieho poľa zadajte požadované číslo.

  Ak chcete filtrovať údaje podľa dvoch podmienok, zadajte podmienky filtrovania do oboch riadkov dialógového okna a potom vyberte možnosť AND, ak majú byť pravdivé obe podmienky alebo možnosť OR, ak má byť pravdivá iba jedna z nich.

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno, stláčaním klávesu Tab, kým sa nájsť tlačidlo OK, a stlačte kláves Enter.

Filtrovanie údajov v rozsahu

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete filtrovať. Prejdite do bunky, ktorá sa má byť ľavej hornej bunky výberu, potom podržte stlačený kláves Shift a používať doprava a nadol klávesy so šípkami a rozbaľte vybratý rozsah buniek.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + L. Excel pridá rozbaľovacej ponuky automatického filtra na prvú bunku každého stĺpca v rozsahu.

 3. Vyberte bunku s rozbaľovacej ponuky automatického filtra. Stlačte kláves Alt + šípka nadol šípka. Otvorí sa rozbaľovacej ponuky automatického filtra a v moderátorovi budete počuť: "Menu." V JAWS, budete počuť: "Kontextová ponuka".

 4. Pomocou klávesov so šípkami a kláves Tab presunúť na požadované možnosti filtrovania. Použite medzerník alebo zrušte začiarknite políčko hodnoty filtra.

 5. Po ukončení výberu, stlačením klávesu Enter sa filter použije.

Ak chcete filter vymazať a odstrániť Automatický filter drop-down menu, vyberte ľubovoľnú bunku v rozsahu a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + L.

Pozrite tiež

Pomenovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie hlavičiek stĺpcov v tabuľke v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli pre Windows

Vykonávanie základných úloh v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Excel pre Mac pomocou klávesnice a čítačku obrazovky, ako sú napríklad funkcie Voiceover, vstavané macOS čítačku obrazovky, na filtrovanie údajov v rozsahu alebo tabuľke. Filtrovanie údajov vám pomôže zamerať sa na konkrétny súbor s údajmi, ktoré je užitočný najmä vo veľkých hárkoch.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Filtrovanie údajov v tabuľke

Keď filtrujete údaje v tabuľke, do hlavičiek tabuľky sa automaticky pridajú ovládacie prvky filtrovania.

 1. Prejdite do prvej bunky v rozsahu údajov, ktorý chcete filtrovať.

 2. Stlačte kláves Fn + F8 zapnite možnosť, ak chcete rozšíriť výber pomocou klávesov so šípkami. Potom použite klávesy so šípkami vyberte všetky údaje, ktoré sú potrebné pre rozsah.

  Poznámky: Prípadne môžete na výber konkrétnych častí hárka použiť tieto klávesové skratky:

  • Stlačením príkazu + A vyberte celý hárok.

  • Stlačením príkazu + A + * (hviezdička znak), ak chcete vybrať len viditeľné bunky.

  • Stlačením klávesu ovládanie + MEDZERNÍK vyberte celý stĺpec.

  • Stlačením kombinácie klávesov Shift + MEDZERNÍK vyberte celý riadok.

 3. Stlačte kláves Fn + F6 začať prechádzanie na páse s nástrojmi.

 4. Pomocou klávesov so šípkou doľava a doprava na prepínanie medzi kartami, kým nebudete počuť "Kartu Domov." Stlačte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + šípka nadol na prístup k Možnosti karty.

 5. Stlačením klávesu Tab sa posuňte medzi možnosťami počuť "Formátovať ako tabuľku" a stlačte kláves ENTER.

 6. Budete počuť rozsah buniek, ktoré sú zahrnuté v tabuľke, ktorú práve vytvárate. Potom, budete počuť: "políčko Tabuľka obsahuje hlavičky, začiarknuté políčko". Stlačením klávesu medzerník začiarknite políčko, ak chcete pridať zástupný symbol hlavičky nad údajmi v tabuľke Excel pre Mac. Môžete premenovať hlavičky neskôr.

 7. Stláčaním klávesu Tab raz. Budete počuť: "Dobre, tlačidlo." Stlačte kláves ENTER. Budete počuť: "Tabuľka vytvorená."

 8. Ak chcete použiť filter, stlačte kláves Fn + F6, až budete počuť: "List".

 9. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na hlavičku stĺpca údajov, ktorý chcete filtrovať.

 10. Stlačením klávesu medzerník. Budete počuť: "Filter popup menu."

 11. Pomocou nahor a nadol klávesy so šípkami a Prezrite si možnosti hlavného filtra. Stlačením klávesu šípka ovládacieho prvku + možnosť + šípka nadol vyberte položku filter a Otvorenie kontextovej ponuky pre danú možnosť.

 12. Pomocou nahor a nadol klávesy so šípkami a Prezrite si možnosti. Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte možnosť.

 13. Stláčaním klávesu Tab raz. Do textového poľa zadajte kritériá filtrovania alebo stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte príslušné začiarkavacie políčko alebo prepínač.

 14. Stlačte kláves ENTER. Mali by ste počuť: "Použitým filtrom."

Filtrovanie údajov v rozsahu

Údaje je možné filtrovať aj v rozsahu. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by mal každý stĺpec obsahovať hlavičku.

 1. Pomocou klávesov so šípkami sa presúvajte do prvej bunky rozsahu údajov, ktorý chcete filtrovať, kým nebudete počuť údaje požadovanej bunky.

 2. Stlačte kláves Fn + F8 zapnite možnosť, ak chcete rozšíriť výber pomocou klávesov so šípkami. Potom použite klávesy so šípkami vyberte všetky údaje, ktoré sú potrebné pre rozsah.

  Poznámky: Prípadne môžete na výber konkrétnych častí hárka použiť tieto klávesové skratky:

  • Stlačením príkazu + A vyberte celý hárok.

  • Stlačením príkazu + A + * (hviezdička znak), ak chcete vybrať len viditeľné bunky.

  • Stlačením klávesu ovládanie + MEDZERNÍK vyberte celý stĺpec.

  • Stlačením kombinácie klávesov Shift + MEDZERNÍK vyberte celý riadok.

 3. Stlačte kláves Fn + F6 na otvorenie karty pása s nástrojmi.

 4. Stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, budete počuť, "Kartu údaje." Stlačte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + šípka nadol otvorte kartu možnosti údajov.

 5. Stlačením klávesu Tab na prechod dopredu medzi možnosťami, kým budete počuť: "Filter". Potom stlačte medzerník a otvorte dialógové okno Filter.

 6. Stláčaním klávesu Tab a Prezrite si možnosti filtra. Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte a otvorte dialógové okno Vlastný Filter.

 7. Stláčaním klávesu Tab a Prezrite si možnosti filtra, ktoré ste vybrali. Zadajte požadované kritériá, alebo použite medzerník začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti podľa potreby.

 8. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Dobre, tlačidlo." Stlačte kláves ENTER. Mali by ste počuť: "Použitým filtrom."

Možnosti filtrovania pre rozsahy a tabuľky

Excel pre Mac umožňuje použitie všeobecného filtra možnosť, ktorá umožňuje potom prispôsobte filter podľa vlastných požiadaviek.

Keď si vyberiete hlavný typ filtra, ozvú sa možnosti prispôsobenia filtra dostupné pre daný filter. Ozvú sa informácie o rozsahoch čísel a možnostiach pre filtre čísel, farebných možnostiach pre filtre farieb a informácie o texte pre filtre textu. (Čísla, farby alebo textové možnosti vychádzajú z údajov, ktoré filtrujete).

Možnosti filtrov textu

 • Rovná sa/Nerovná sa: Filtruje údaje stĺpca tak, aby sa zobrazil alebo skryl presne ten text, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Začína alebo končí: filtruje stĺpec údajov na zobrazenie údajov, ktoré začína alebo končí presný text, ktorý zadáte v dialógovom okne Vlastný Filter.

 • Obsahuje/Neobsahuje: Filtruje údaje stĺpca tak, aby sa zobrazili alebo skryli údaje, ktoré zahŕňajú presne ten text, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

Možnosti filtrov čísel

 • Rovná sa/Nerovná sa: Filtruje údaje stĺpca tak, aby sa zobrazilo alebo skrylo presne to číslo, ktoré zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Väčšie Than/Less ako: filtruje stĺpec údajov na zobrazenie všetkých čísel s hodnotou viac alebo menej než zadané číslo v dialógovom okne Vlastný Filter.

 • Medzi: Filtruje údaje stĺpca tak, aby sa zobrazili všetky čísla spadajúce do číselného rozsahu zadaného do dvoch textových polí uvedených v dialógovom okne vlastného filtra.

  Poznámka: Ak chcete použiť túto možnosť, zadajte číslo začiatku pre rozsah, stláčaním klávesu Tab raz a potom zadajte číslo ukončenia pre rozsah.

 • Prvých 10: filtruje stĺpec údajov na zobrazenie 10 najdôležitejších (najvyššie alebo najnižšie) číselné hodnoty alebo percent. Ak chcete použiť tento filter, stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte filtra prvých 10. Po otvorení dialógového okna, budete počuť: "Sústrediť na úpravy 10." Táto možnosť automaticky filtruje najvyššie čísla.

  Poznámka: Ak chcete filtrovať najnižšie čísla alebo percentá, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Top upravovať rozbaľovacie pole." Stlačte kláves šípka ovládacieho prvku + možnosť + šípka nadol na Otvorenie kontextovej ponuky. Stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť: "Dole". Potom stlačte medzerník. Chcete filtrovať percentuálnych hodnôt namiesto číselných hodnôt, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Percento prepínač." Potom stlačte medzerník.

 • Priemerná Above/Below: filtruje stĺpec údajov na zobrazenie číselných hodnôt, ktoré sú nad alebo pod priemerná hodnota všetkých čísel v stĺpci.

Možnosti filtrov farieb

 • Filtrovať podľa farby písma: filtruje stĺpec údajov do bunky obsahujúce údaje zapísané vo výbere farieb písma. Keď otvoríte dialógové okno, aby bolo počuť číselnú hodnotu (hodnotu RGB) prvého farba písma v stĺpci. Nahor a nadol klávesy so šípkami na prepínanie medzi dostupných farieb, stlačením klávesu ovládanie + MEDZERNÍK vyberte požadované farby.

 • Filtrovať podľa farby bunky: filtruje stĺpec údajov tak, aby zahŕňalo bunky, ktoré vyplnia konkrétna farba. Keď otvoríte dialógové okno, aby bolo počuť RGB hodnotu prvého farba bunky, ktoré sa zobrazia v stĺpci. Nahor a nadol klávesy so šípkami na prepínanie medzi dostupných farieb, stlačením klávesu ovládanie + MEDZERNÍK vyberte farby.

 • Automatické: Vyberte túto možnosť zobrazíte buniek obsahujúcich údaje napísané Excel predvolená farba písma, čierne.

 • Bez výplne: Vyberte túto možnosť Zobraziť bunky bez farby pozadia vlastné – zobrazí sa bunky predstavovať predvolené biele pozadie.

Pozrite tiež

Tlač excelového zošita pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Excel pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, zoraďovanie údajov v rozsahu alebo tabuľke. Zoraďovanie umožňuje usporiadanie a hľadanie údajov, ktoré chcete.

Poznámky: 

Zoraďovanie údajov v Exceli

 1. V pracovnom hárku, ktorý obsahuje tabuľku alebo rozsah údajov, miesto zadávania vstupu niekde v stĺpci tabuľky alebo stĺpec hárka, ktorý obsahuje údaje, ktoré chcete zoradiť podľa.

 2. Ťuknite na položku v hornej časti obrazovky so štyrmi prstami na presun zamerania na záhlavie okna zošita, potiahnite prstom doprava, kým sa "Zobraziť pás s nástrojmi", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť meno na aktuálnej karte, napríklad "domov, stlačte kláves tab."

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte ponuku kartu, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť "Údaje, karta," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete údaje zoradiť abecedne alebo numericky, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Zoradiť vzostupne, tlačidlo" alebo "Zoradiť zostupne, tlačidlo," v závislosti od toho, čo chcete urobiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Tabuľka alebo rozsah údajov sa zoradí. Ak aktívneho stĺpca obsahuje len text alebo kombináciu textu a čísel, údajov zoradený. Ak aktívne stĺpec obsahuje iba čísla, údaje sa zoradí podľa hodnoty. Údaje zoradia od najmenšieho po najväčšie, ak sa rozhodnete Zoradiť vzostupne a od najväčšieho po najmenšie, ak sa rozhodnete Zoradiť zostupne.

 5. Zavrieť pás s nástrojmi a presunutie miesta zadávania vstupu na hárok, potiahnite prstom doľava, kým sa "skryť pás s nástrojmi, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Tlač excelového zošita pomocou čítačky obrazovky

Používanie externej klávesnice v Exceli pre iPad

Používanie externej klávesnice v Exceli pre iPhone

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

V programe Excel pre Android môžete použiť funkciu TalkBack, vstavanú čítačku obrazovky v Androide, na zoraďovanie a filtrovanie tabuliek. Zoraďovanie vám pomáha usporiadať a analyzovať údaje. Filtrovanie údajov je veľmi užitočné najmä pri hárkoch s obsahom veľkého množstva údajov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Zoraďovanie údajov v Exceli

Môžete zoradiť textové a číselné údaje v excelovom hárku a dať ich do konkrétneho poradia, ako napríklad text od A po Z alebo od Z po A, čísla od najmenšieho po najväčšie alebo od najväčšieho po najmenšie, dátumy a časy od skorších po neskoršie alebo od neskorších po skoršie.

Poznámka: Keď zoraďujete údaje, nie je možné obnoviť pôvodné poradie.

 1. Ťuknite na niektoré miesto v excelovom hárku. TalkBack oznámi vybratú bunku.

 2. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava prejdite do stĺpca, ktorý chcete zoradiť. Výber aktivujte dvojitým ťuknutím.

 3. Ak chcete použiť dotykové ovládanie, pomaly sa presúvajte jedným prstom po hornej časti obrazovky, kým TalkBack neoznámi: „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti). Zameranie sa teraz nachádza na tlačidle a prst môžete zdvihnúť.

 4. Tlačidlo aktivujete dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto na obrazovke. TalkBack oznámi: „Tab menu, Home selected“ (Ponuka kariet, vybratá karta Domov). V dolnej časti obrazovky opakovane potiahnite nahor dvomi prstami, kým sa nedostanete na koniec zoznamu. TalkBack prehrá zvuky pri potiahnutí prstom a zostane ticho pri dosiahnutí konca zoznamu.

 5. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky. TalkBack oznamuje položky v zozname, keď sa presúvate prstom.

 6. Keď TalkBack oznámi „Sort and Filter menu“ (Ponuka Zoradiť a filtrovať), zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky. TalkBack oznamuje položky v zozname, keď sa presúvate prstom.

  • Vyberte položku Zoradiť vzostupne, ak chcete zoradiť alfanumerických údajov od A po Z alebo od najmenšieho po najväčšie alebo zoradiť dátumy a časy z inej staršej verzie na novšiu verziu. TalkBack oznamuje: "Zoradiť vzostupne nekontroluje zmenou."

  • Vyberte položku Zoradiť zostupne na zoradenie alfanumerických údajov od Z po A alebo od najväčšieho po najmenšie alebo ak chcete zoradiť dátumy a časy od neskôr na staršie. TalkBack oznamuje: "Zoradiť zostupne nekontroluje zmenou."

  Keď nájdete požadovanú hodnotu, zdvihnite prst, a potom dvakrát ťuknite. Položky sú zoradené podľa potreby.

 8. Ak chcete vrátiť sa do hárka, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Checked ďalšie možnosti prepínač". Teraz je vybratý na tlačidlo Ďalšie možnosti, dvakrát ťuknite na jeho aktiváciu.

Zoraďovanie rozsahu buniek

Ak zošit obsahuje prázdne bunky, môžete najprv vybrať rozsah a potom tento rozsah zoradiť.

 1. V zošite sa pomaly presúvajte jedným prstom po hornej časti obrazovky, kým TalkBack neoznámi: „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti). Zameranie sa teraz nachádza na tlačidle a prst môžete zdvihnúť.

 2. Tlačidlo aktivujete dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto na obrazovke. TalkBack oznámi: „Tab menu, Home selected“ (Ponuka kariet, vybratá karta Domov).

 3. V dolnej časti obrazovky opakovane potiahnite nahor dvomi prstami, kým sa nedostanete na koniec zoznamu. TalkBack prehrá zvuky pri potiahnutí prstom a zostane ticho pri dosiahnutí konca zoznamu.

 4. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky. TalkBack oznamuje položky v zozname, keď sa presúvate prstom.

 5. Keď TalkBack oznámi „Select Range“ (Vybrať rozsah), zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Otvorí sa dialógové okno Vyberte bunku alebo rozsah a zameranie je v poli rozsah. Zadajte rozsah, ktorý chcete vybrať, ako napríklad "A1:C15". Potiahnite prstom na obrazovke, kým nebudete počuť TalkBack oznámiť "Tlačidlo OK". Zdvihnite prst a dvojitým ťuknutím. Teraz je vybratý rozsah.

 7. Presúvajte sa jedným prstom po hornej časti obrazovky, kým TalkBack neoznámi: „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti). Zdvihnite prst a dvojitým ťuknutím aktivujte tlačidlo.

 8. Preskúmajte zoznam v dolnej časti obrazovky potiahnutím jedným prstom na položky. Keď TalkBack oznámi „Sort and Filter menu“ (Ponuka Zoradiť a filtrovať), zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky. TalkBack oznamuje položky v zozname, keď sa presúvate prstom.

  • Vyberte položku Zoradiť vzostupne, ak chcete zoradiť alfanumerických údajov od A po Z alebo od najmenšieho po najväčšie alebo zoradiť dátumy a časy z inej staršej verzie na novšiu verziu. TalkBack oznamuje: "Zoradiť vzostupne nekontroluje zmenou."

  • Vyberte položku Zoradiť zostupne na zoradenie alfanumerických údajov od Z po A alebo od najväčšieho po najmenšie alebo ak chcete zoradiť dátumy a časy od neskôr na staršie. TalkBack oznamuje: "Zoradiť zostupne nekontroluje zmenou."

  Keď nájdete požadovanú hodnotu, zdvihnite prst, a potom dvakrát ťuknite. Položky sú zoradené podľa potreby.

Formátovanie údajov

Niekedy možno budete musieť formátovať údaje, aby ste pri zoraďovaní dosiahli správny výsledok.

 1. Prejdite na bunku alebo stĺpec, ktorý chcete formátovať. Výber aktivujte dvojitým ťuknutím.

 2. Ak chcete použiť dotykové ovládanie, pomaly sa presúvajte jedným prstom po hornej časti obrazovky, kým TalkBack neoznámi: „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti). Zameranie sa teraz nachádza na tlačidle a prst môžete zdvihnúť.

 3. Dvakrát ťuknite kdekoľvek na obrazovke na tlačidlo aktivovať. TalkBack oznamuje: "Tab menu, Home vybratá." V dolnej časti obrazovky, potiahnite prstom nahor dvomi prstami prejdite nadol v zozname.

 4. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky. TalkBack oznamuje položky v zozname, keď sa presúvate prstom.

 5. Keď TalkBack oznámi: „Number Format menu“ (Ponuka Formát čísla), zdvihnete prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky. TalkBack oznamuje položky v zozname, keď sa presúvate prstom.

  Môžete vybrať z nasledujúcich formátov: General (Všeobecný), Number (Čísla), Currency (Mena), Accounting (Účtovníctvo), Date (Dátum), Time (Čas), Percentage (Percentá), Fraction (Zlomky), Scientific (Vedecký), Text (Text) a Special (Špeciálny). Keď nájdete požadovaný formát, zdvihnite prst a použite formát dvojitým ťuknutím.

Tipy na riešenie problémov pri zoraďovaní

Ak ste počas zoraďovania údajov získali neočakávané výsledky, skontrolujte toto:

 • Ak údaje, ktoré ste zoraďovali, obsahujú jeden alebo viaceré vzorce, vrátené hodnoty týchto vzorcov sa môžu po prepočítaní hárka zmeniť. V takom prípade znova zoraďte údaje, aby ste získali aktuálne údaje.

 • Skryté stĺpce ani skryté riadky sa počas zoraďovania nepresúvajú. Pred zoradením údajov je vhodné skryté stĺpce a riadky zobraziť. Postup odkrytia v excelovom zošite:

  1. Prejdite na riadok alebo stĺpec vedľa skrytého stĺpca alebo riadka. TalkBack oznamuje: "Adjacent skryté bunky."

  2. Potiahnutím prstom prejdite nahor na hlavičku stĺpca alebo doľava na číslo riadka a zdvihnite prst. Dvojitým ťuknutím vyberte celý stĺpec alebo riadok.

  3. Ak chcete otvoriť ponuku, znova dvakrát ťuknite.

  4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Unhide button“ (Tlačidlo Odkryť). Odkryte dvojitým ťuknutím. TalkBack oznámi vašu aktuálnu polohu v zošite a stĺpec alebo riadok sa odkryje.

 • Skontrolujte si miestne nastavenie v telefóne. Zoradenie výsledkov sa môže líšiť v závislosti od miestneho nastavenia.

Filtrovanie údajov v tabuľke

Keď vložíte údaje do tabuľky v Exceli, môžete použiť filtre na rýchle vyhľadanie hodnôt, ktoré zodpovedajú kritériám.

 1. V Exceli potiahnite prstom na obrazovke, kým sa nedostanete na tabuľku. TalkBack oznámi vybratú bunku.

 2. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava prejdite do hlavičky tabuľky, ktorú chcete filtrovať. Hlavičku tiež môžete nájsť presúvaním prsta po obrazovke.

 3. Pomaly sa presúvajte jedným prstom po hornej časti obrazovky, kým TalkBack neoznámi: „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti). Zameranie sa teraz nachádza na tlačidle a prst môžete zdvihnúť.

 4. Tlačidlo aktivujete dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto na obrazovke. TalkBack oznámi: „Tab menu, Home selected“ (Ponuka kariet, vybratá karta Domov). V dolnej časti obrazovky opakovane potiahnite nahor dvomi prstami, kým sa nedostanete na koniec zoznamu. TalkBack prehrá zvuky pri potiahnutí prstom a zostane ticho pri dosiahnutí konca zoznamu.

 5. Preskúmajte zoznam potiahnutím jedným prstom v dolnej časti obrazovky. TalkBack oznamuje položky v zozname, keď sa presúvate prstom.

 6. Keď TalkBack oznámi „Sort and Filter menu“ (Ponuka Zoradiť a filtrovať), zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Preskúmanie zoznamu tak, že presuniete jedným prstom v dolnej časti obrazovky. TalkBack oznamuje položiek zoznamu, počas posúvania prst. Keď prídete Zobraziť tlačidlá filtra, zdvihnite prst, a dvakrát ťuknite.

 8. Do hárka sa môžete vrátiť tak, že presuniete prst v hornej časti obrazovky, kým TalkBack neoznámi hlavičku tabuľky.

 9. Potiahnutím prstom doprava raz na dosiahnutie na tlačidlo filter. TalkBack oznamuje umiestnení, ako napríklad: "Stĺpec nula, riadok, ktorý sa nula hlavičky, použitý žiadny filter". Potiahnutím prstom doľava prejdite na nasledujúcu položku. TalkBack oznamuje: "Použitým filtrom." Zdvihnite prst a dvojitým ťuknutím.

 10. Otvorí sa ponuka Zoradiť a filtrovať. Potiahnutím prstom doprava, kým TalkBack oznamuje "Tlačidlo Filter položky" a dvakrát ťuknite na obrazovku. Do vyhľadávacieho poľa sa zameriava. Dvakrát ťuknite na aktiváciu do vyhľadávacieho poľa a zobrazte klávesnicu v dolnej časti obrazovky.

 11. Presúvajte sa prstom po klávesnici na obrazovke a zadajte kritériá, s ktorými chcete filtrovať.

 12. Keď ste hotoví, presúvajte sa prstom v hornej časti obrazovky, kým TalkBack neoznámi správne kritériá. Zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na výber.

 13. Presúvajte sa prstom na obrazovke, kým TalkBack neoznámi tlačidlo Hotovo (v pravom hornom rohu). Zdvihnite prst a dvakrát ťuknite.

 14. Ponuka Filtrovať položky sa zavrie a vrátite sa do tabuľky s použitými vybratými kritériami filtrovania.

Pozrite tiež

Vloženie tabuľky do excelového hárka pomocou čítačky obrazovky

Používanie externej klávesnice v Exceli pre Android

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Pomocou Excel pre Windows Phone 10 s externou klávesnicou a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, umiestnite a filtrovanie údajov v rozsahu alebo tabuľke. Filtrovanie údajov vám pomôže zamerať sa na konkrétny súbor s údajmi, ktoré je užitočný najmä vo veľkých hárkoch.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Filtrovanie údajov v rozsahu

 1. Vyberte rozsah údajov, ktorý chcete filtrovať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + L umiestnite na šípku rozbaľovacej ponuky Filter a zoradenie v prvom riadku jednotlivých stĺpcov, ktoré ste vybrali. Keď sa zobrazí na šípku rozbaľovacej ponuky, budete počuť písmeno a riadok číslo stĺpca aktívnej bunky a "Žiadny filter použije."

 3. Proces filtrovania údajov sa líši v závislosti od stavu hlavičiek dokumentu:

  • Ak každý vybratý stĺpec obsahuje text hlavičky, prejdite na prvý krok v časti filtrovanie údajov v tabuľke nižšie a filtrovanie údajov.

  • Ak vybraté stĺpce neobsahujú text hlavičky, je najskôr potrebné umiestniť údaje do tabuľky a až potom použiť ponuku Filter a zoradenie na filtrovanie údajov v jednotlivých stĺpcoch.

  Poznámka: Ak vybraté údaje neobsahujú hlavičky a vy údaje neumiestnite do tabuľky, prvá bunka každého vybratého stĺpca sa považuje za hlavičku a filter nezahrnie údaje nachádzajúce sa v týchto bunkách.

Umiestnenie údajov do tabuľky

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete filtrovať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + L otvorte dialógové okno Vytvorenie tabuľky. Budete počuť "Vytvorenie tabuľky" a rozsah buniek, ktoré ste vybrali. Skontrolujte správnosť rozsah vybratých buniek.

 3. Proces umiestňovania údajov do tabuľky závisí od stavu hlavičiek dokumentu:

  • Ak vaše údaje neobsahujú hlavičky, po otvorení dialógového okna Vytvorenie tabuľky stlačením klávesu Enter umiestnite údaje.

  • Ak vaše údaje majú hlavičky, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Nezačiarknuté políčko Tabuľka obsahuje hlavičky začiarkavacie políčko." Stlačením klávesu medzerník začiarknite políčko a potom stlačte kláves Enter a vložte vaše údaje.

  Poznámka: Ak tabuľka hlavičky, Excel pre Windows Phone 10 vytvorí ich vložením zástupný text v prvom riadku. Predvolený zástupný text sa stĺpec 1, stĺpec 2, stĺpec 3, atď. Zmena názvu text hlavičky pomocou klávesov so šípkami prejdete na príslušnú bunku a zadajte nový názov hlavičky.

Filtrovanie údajov v tabuľke

 1. Vyberte bunku hlavičky stĺpca, ktorý chcete filtrovať. Ozve sa písmeno stĺpca, číslo riadka, „selected, editable“ (vybraté, upraviteľné), obsah bunky, „no filter applied, menu item“ (nie je použitý žiadny filter, položka ponuky).

 2. Stlačte kláves Alt + šípka nadol šípka rozbaľovacieho zoznamu ponuku Filter a zoradenie. Môžete tiež vyberte šípku v pravom rohu bunky hlavičky prístup k menu. Budete počuť "vlastné kontroly" keď sa otvorí ponuka.

 3. Stlačte kláves šípka nadol vo vedľajšej ponuke až budete počuť filtra, ktoré sa majú použiť na vaše údaje, a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Vlastný Filter s možnosťami filtra. Stlačením klávesu Tab pohyb medzi poľami v dialógovom okne Vlastný Filter.

 4. Ak chcete filtrovať údaje, stlačením klávesu šípka nadol v ponuke Filter a zoradenie až budete počuť "Textové filtre" alebo "Filtre čísel." Ak sa údaje stĺpca aktívne obsahuje len text alebo kombináciu textu a čísel, Textové filtre možnosť je k dispozícii v ponuke. Ak údaje v stĺpci, obsahuje iba čísla, sa namiesto toho Číselné filtre možnosti v ponuke. Môžete tiež filtrovať podľa farby alebo zoradenie podľa farby Ak údaje, ktoré chcete zoradiť alebo filtrovať obsahuje farby písma alebo ak buniek funkciu rôznych farieb. Po uskutočnení výberu sa otvorí vedľajšia ponuka.

  Poznámka: Ak chcete zoradiť údaje v stĺpci abecedne vo vzostupnom poradí, stlačením klávesu šípka nadol dovtedy, kým počuť "Zoradiť od A do Z" a potom stlačte kláves Enter. Zoradenie údajov podľa abecedy v zostupnom poradí stlačením klávesu šípka nadol, kým počuť "Zoradiť od Z na", potom stlačte kláves Enter. Máte možnosť Zoradiť podľa abecedy, ak aktívne stĺpec obsahuje len text alebo kombináciu textu a čísel. Na zoradenie údajov v stĺpci číselné vo vzostupnom poradí, stlačením klávesu šípka nadol, kým počuť "Najmenší na najväčší", potom stlačte kláves Enter. Zoraďte číselných údajov v zostupnom poradí stlačením klávesu šípka nadol, kým počuť "Najväčšiu na najmenšiu", potom stlačte kláves Enter. Máte možnosť, ak chcete zoradiť numericky aktívneho stĺpca obsahuje len čísla.

Možnosti filtrovania pre tabuľky

Možnosti filtrov textu

 • Rovná sa – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil presne ten text, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Nerovná- filtre stĺpec, ktorý chcete zobraziť všetko okrem textu v dialógovom okne Vlastný Filter.

 • Začína na – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil údaje začínajúce sa textom, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra. Koniec textu môže byť ľubovoľný.

 • Končí na – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil údaje končiace sa textom, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra. Začiatok textu môže byť ľubovoľný.

 • Obsahuje – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil údaje obsahujúce presne ten text, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Neobsahuje – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil údaje neobsahujúce text, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Vlastný Filter – umožňuje vybrať filter, ktoré sa majú použiť na vaše údaje z rozbaľovacej ponuky. Ak chcete použiť túto možnosť, musíte najprv zadajte text, ktorý chcete filtrovať. Ďalej stlačte kláves Tab, až kým nebudete počuť "upravovať rozbaľovacie pole." Stlačením klávesu Alt + šípka nadol šípku rozbaľovacej ponuky Zobraziť. Pomocou klávesu šípka nadol vyberte požadovaný filter, a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť "Použitý Filter" po dokončení akcie.

Možnosti filtrov čísel

 • Rovná sa – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil presne to číslo, ktoré zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Nerovná sa – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla okrem toho, ktoré zadáte v dialógovom okne vlastného filtra

 • Väčšie ako – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla, ktorých hodnota je väčšia ako hodnota čísla, ktoré ste zadali v dialógovom okne vlastného filtra

 • Menšie ako – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla, ktorých hodnota je menšia ako hodnota čísla, ktoré ste zadali v dialógovom okne vlastného filtra

 • Medzi – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla v rámci zadaného číselného rozsahu. Rozsah zadajte do dvoch poskytnutých polí dialógového okna vlastného filtra

 • Prvých 10- filtre stĺpec, ktorý chcete zobraziť čísla s najvyššími alebo najnižšími číselné hodnoty alebo percent. Budete počuť názov aktívnej bunky a "Zamerať na úpravu 10" pri otvorení dialógového okna. Dialógové okno v predvolenom nastavení spustí horný 10 čísel (nazývané položiek), ale môžete zmeniť toto číslo na hodnotu. Chcete filtrovať percentuálnych hodnôt namiesto čísel, stlačte kláves Tab, kým počuť "Položky", potom stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol šípku. Stlačením klávesu šípka nadol. Keď budete počuť "Percento", stlačte kláves Enter. Ak chcete filtrovať dolnej čísla alebo percentá, klávesom Tab, kým sa "Top upravovať rozbaľovacie pole." Stlačte kláves Alt + šípka nadol šípka. Stlačením klávesu šípka nadol vyberte "Dole", potom stlačte kláves Enter.

 • Nad priemernou hodnotou – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla, ktoré sú vyššie ako priemerná hodnota všetkých čísel stĺpca.

 • Pod priemernou hodnotou – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla, ktoré sú nižšie ako priemerná hodnota všetkých čísel stĺpca.

 • Filtrovať podľa farby písma- filtre aktívneho stĺpca zobrazíte vyberiete z vedľajšej ponuke farba písma. Keď sa otvorí ponuka, okamžite počuť RGB hodnotu prvého farba písma v stĺpci. Stlačením klávesu Enter vyberte túto farbu, alebo stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť hodnotu RGB farby, ktorú chcete.

 • Filtrovať podľa farby bunky- filtre aktívneho stĺpca na zobrazenie odstránených položiek vyberiete z vedľajšej ponuke. Keď sa otvorí ponuka, okamžite počuť hodnotu RGB farby prvú bunku v stĺpci. Stlačením klávesu Enter vyberte túto farbu, alebo stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť hodnotu RGB farby, ktorú chcete.

 • Automatická – filtruje aktívny stĺpec tak, aby zobrazil bunky obsahujúce predvolenú čiernu farbu písma Excelu.

 • Bez výplne – filtruje aktívny stĺpec tak, aby zobrazil bunky bez farby. Tieto bunky obsahujú biele pozadie a čierne písmo, ktoré sú v Exceli predvolené.

Zoraďovanie podľa farebných možností

 • Zoradiť podľa farby bunky – zoradí aktívny stĺpec podľa farby bunky. Táto možnosť umiestni bunky obsahujúce farbu vybratú vo vedľajšej ponuke na začiatok stĺpca.

 • Zoradiť podľa farby písma – zoradí aktívny stĺpec podľa farby písma. Táto možnosť umiestni bunky obsahujúce vybratú farbu písma na začiatok stĺpca.

 • Automatická – umiestni bunky obsahujúce predvolenú čiernu farbu písma Excelu na začiatok stĺpca.

 • Vlastné zoradenie – pomocou tejto možnosti môžete údaje zoradiť ľubovoľným spôsobom. Môžete ich napríklad najskôr zoradiť abecedne, potom číselne, následne podľa farby písma a nakoniec podľa farby bunky.

Pozrite tiež

Tlač excelového zošita pomocou čítačky obrazovky

Používanie klávesových skratiek s externou klávesnicou v Exceli Mobile pre Windows 10

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Pomocou Excel Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky umiestniť a filtrovanie údajov v tabuľke. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Filtrovanie údajov vám pomôže zamerať sa na konkrétny súbor s údajmi, ktoré je užitočný najmä vo veľkých hárkoch.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Excel Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Excel Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Excel Online.

Obsah tohto článku

Umiestnenie údajov do tabuľky

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete filtrovať.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + L otvorte dialógové okno Vytvorenie tabuľky. Malo by sa ozvať: „Dialog create table focus on OK button“ (Dialógové okno Vytvorenie tabuľky, zameranie na tlačidle OK).

 3. Ak tabuľka neobsahuje hlavičky, po otvorení dialógového okna Vytvorenie tabuľky stlačte kláves Enter.

 4. Ak tabuľka obsahuje hlavičky, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Nezačiarknuté políčko Tabuľka obsahuje hlavičky začiarkavacie políčko." Stlačte medzerník začiarknite políčko a potom stlačte kláves Enter.

  Ak tabuľka obsahuje hlavičky, Excel Online vytvorí ich vložením zástupný text v prvom riadku. Predvolený zástupný text sa stĺpec 1, stĺpec 2, stĺpec 3, atď. Kliknutím na ňu a zadaním meno, ktoré chcete zmeniť názov text hlavičky.

Filtrovanie údajov v tabuľke

 1. Vyberte bunku hlavičky stĺpca, ktorý chcete filtrovať.

 2. Stlačte kláves Alt + šípka nadol šípka na otvorenie rozbaľovacej ponuky Filter a zoradenie. Môžete tiež vybrať šípku napravo od bunky hlavičky prístup k menu.

 3. Stlačením klávesu šípka nadol, kým počuť "Textové filtre" alebo "Filtre čísel", potom stlačte kláves Enter na prístup k vedľajšej ponuke. Budete počuť "Textové filtre", ak stĺpec obsahuje len text alebo kombináciu textu a čísel. Budete počuť "Filtre čísel", ak stĺpec obsahuje iba čísla.

 4. Stlačením klávesu šípka nadol vo vedľajšej ponuke, kým nebudete počuť názov filtra, ktorý chcete použiť na svoje údaje a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Vlastný Filter pre jednotlivé možnosti filtra. Budete počuť "Dialógové okno vlastný filter zameranie na úpravu" keď sa otvorí dialógové okno, a budete počuť "Použitý Filter" po dokončení akcie.

  Stláčaním klávesu Tab sa premiestňujte medzi poľami dialógového okna vlastného filtra a tiež medzi prepínačmi a/alebo.

 5. Zrušte začiarknutie políčka použitým filtrom prvý výberom bunky hlavičky stĺpca, ktorú chcete vynulovať. Ak vyberiete bunku A1, napríklad stlačením klávesu Alt + šípka nadol Šípka vystavenie rozbaľovaciu ponuku a potom stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť "Vymazať filter zo stĺpca 1." Stlačte kláves Enter. Budete počuť "použitý žiadny filter", keď je dokončená. Ak ste premenovali text hlavičky na bunku A1, budete počuť meno v hlavičke namiesto "Stĺpec 1."

Možnosti filtrovania pre tabuľky

Možnosti filtrov čísel

 • Rovná sa – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil presne to číslo, ktoré zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Nerovná sa – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla okrem toho, ktoré zadáte v dialógovom okne vlastného filtra

 • Väčšie ako – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla, ktorých hodnota je väčšia ako hodnota čísla, ktoré ste zadali v dialógovom okne vlastného filtra

 • Menšie ako – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla, ktorých hodnota je menšia ako hodnota čísla, ktoré ste zadali v dialógovom okne vlastného filtra

 • Medzi – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla v rámci zadaného číselného rozsahu. Rozsah zadajte do dvoch poskytnutých polí dialógového okna vlastného filtra

 • Prvých 10- filtre stĺpec, ktorý chcete zobraziť čísla s najvyššími alebo najnižšími číselné hodnoty alebo percent. Budete počuť názov aktívnej bunky a "Zamerať na úpravu 10" pri otvorení dialógového okna. Dialógové okno v predvolenom nastavení spustí horný 10 čísel (nazývané položiek), ale môžete zmeniť toto číslo na hodnotu. Ak chcete filtrovať percentuálnych hodnôt namiesto čísel, stláčajte kláves Tab, kým počuť "položky ", potom stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol šípku. Stlačením klávesu šípka nadol, kým počuť "percento ", potom stlačte kláves Enter. Ak chcete filtrovať dolnej čísla alebo percentá, stláčajte kláves Tab, až budete počuť "Top upravovať rozbaľovacie pole." Stlačte kláves Alt + šípka nadol šípka. Stlačením klávesu šípka nadol vyberte "Dole", potom stlačte kláves Enter.

 • Nad priemernou hodnotou – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla, ktoré sú vyššie ako priemerná hodnota všetkých čísel stĺpca.

 • Pod priemernou hodnotou – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetky čísla, ktoré sú pod priemernou hodnotou všetkých čísel stĺpca.

 • Vlastný Filter- túto možnosť použite na vyberte položku filter, ktorý chcete použiť na číselné údaje z rozbaľovacej ponuky. Ak chcete použiť túto možnosť, musíte najprv zadajte číslo, ktoré chcete filtrovať do dialógového okna. Ďalej stlačte kláves Tab, až kým nebudete počuť "upravovať rozbaľovacie pole." Stlačením klávesu Alt + šípka nadol šípku rozbaľovacej ponuky Zobraziť. Pomocou klávesu šípka nadol vyberte požadovaný filter, a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť "Použitý Filter" po dokončení akcie.

Možnosti filtrov textu

 • Rovná sa – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil presne ten text, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Nerovná sa – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil všetko okrem textu, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Začína na – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil údaje začínajúce sa textom, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra. Koniec textu môže byť ľubovoľný.

 • Končí na – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil údaje končiace sa textom, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra. Začiatok textu môže byť ľubovoľný.

 • Obsahuje – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil údaje obsahujúce presne ten text, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Neobsahuje – filtruje stĺpec tak, aby zobrazil údaje neobsahujúce text, ktorý zadáte v dialógovom okne vlastného filtra.

 • Vlastný Filter – umožňuje vybrať filter, ktoré sa majú použiť na vaše údaje z rozbaľovacej ponuky. Ak chcete použiť túto možnosť, musíte najprv zadajte text, ktorý chcete filtrovať. Ďalej stlačte kláves Tab, až kým nebudete počuť "upravovať rozbaľovacie pole." Stlačením klávesu Alt + šípka nadol šípku rozbaľovacej ponuky Zobraziť. Pomocou klávesu šípka nadol vyberte požadovaný filter, a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť "Použitý Filter" po dokončení akcie.

Pozrite tiež

Vyhľadanie a nahradenie údajov v Exceli 2016 pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×