Uloženie viacerých hodnôt vo vyhľadávacom poli

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Môžete vytvoriť vyhľadávacie pole, ktoré ukladá viaceré hodnoty v rámci záznamu. Pomôže vám to sledovať viac súvisiacich faktov o určitom predmete. Predpokladajme, že máte databázu na sledovanie problémov a chcete sledovať zamestnancov, ktorí na problémoch pracujú. Jeden zamestnanec môže pracovať na viacerých problémoch a na každom probléme môžu pracovať viacerí zamestnanci. Tento druh štruktúry údajov sa nazýva vzťah „many-to-many“. Program Access umožňuje jednoduché sledovanie tohto druhu súvisiacich údajov pomocou viachodnotového vyhľadávacieho poľa.

Tento článok vysvetľuje, čo je viachodnotové vyhľadávacie pole, ako takéto pole pridať do tabuľky a ako zmeniť existujúce vyhľadávacie pole.

Obsah tohto článku

Prehľad

Vytvorenie viachodnotového vyhľadávacieho poľa v údajovom zobrazení

Vytvorenie viachodnotového vyhľadávacieho poľa v návrhovom zobrazení

Vytvorenie viachodnotového vyhľadávacieho poľa pomocou Sprievodcu vyhľadávaním

Kontrola alebo zmena vlastností vyhľadávacieho poľa v návrhovom zobrazení

Zmena návrhu viachodnotového vyhľadávacieho poľa

Prehľad

Vyhľadávacie pole je pole tabuľky, ktoré obsahuje hodnoty pochádzajúce z tabuľky, dotazu alebo zoznamu hodnôt. Keď kliknete na vyhľadávacie pole v údajovom hárku, aby ste zadali údaje, program Access zobrazí zoznam hodnôt, z ktorých je možné vyberať. Vyhľadávacie pole môže byť viachodnotové, čo znamená, že zo zoznamu môžete vybrať viacero položiek. Možnosti výberu je možné zobraziť v rozbaľovacom poli alebo zozname.

Vytvorenie viachodnotového vyhľadávacieho poľa

Môžete vytvoriť viachodnotového vyhľadávacieho poľa v údajovom zobrazení alebo v návrhovom zobrazení.

Poznámka: Návrhové zobrazenie nie je k dispozícii vo webovej databáze.

V prezeranie, používate Sprievodcu vyhľadávaním na vytvorenie poľa s viacerými hodnotami. Sprievodca vyhľadávaním zjednodušuje proces a automaticky vyplní vlastnosti poľa a vytvára príslušné vzťahy tabuliek.

Zmena viachodnotového vyhľadávacieho poľa

Existujúce viachodnotové pole môžete zmeniť opätovným spustením Sprievodcu vyhľadávaním.

Viazané hodnoty a zobrazené hodnoty

Keď vytvárate vyhľadávacie pole s údajmi získanými z tabuľky alebo dotazu, program Access pomocou poľa kľúča zdrojovej tabuľky určí, ktorá hodnota patrí ku ktorému záznamu. Polia kľúča však obsahujú údaje, ktoré nie sú vnútorne zmysluplné – zvyčajne pole identifikácie s typ údajov AutoNumber. Vyhľadávacie pole nahradí zobrazenie poľa kľúča zmysluplnejšou položkou, napríklad názvom. Hodnota, ktorá je uložená, sa nazýva viazaná hodnota. Hodnota, ktorá je zobrazená, sa nazýva zobrazená hodnota.

Napríklad množina hodnôt identifikácie zamestnanca z dotazu s názvom Kontakty - rozšírené je uložená v poli s názvom AssignedTo. Ale keďže je pole AssignedTo vyhľadávacím poľom, program Access zobrazí množinu vyhľadaných hodnôt vo výsledku dotazu – v tomto prípade sú to mená kontaktov. Tieto hodnoty identifikácie zamestnanca sú viazanými hodnotami. Mená kontaktov predstavujú zobrazené hodnoty.

Porovnanie údajového hárka so zobrazenými hodnotami a údajového hárka s viazanými hodnotami

1. Zobrazené hodnoty.

2. Viazané hodnoty.

Prečo sú viazané hodnoty dôležité

Pri otvorení tabuľky v údajovom zobrazení sa predvolene automaticky zobrazia zobrazené hodnoty. Viazané hodnoty sú však uložené vo vyhľadávacom poli, používajú sa v kritériách dotazu a program Access ich používa podľa predvoleného nastavenia pri spojení s inými tabuľkami.

Ak napríklad máte dotaz, ktorý používa vyhľadávacie pole AssignedTo tak, ako je znázornené na predošlom obrázku, a chcete vylúčiť záznamy predstavujúce problémy priradené Eve Novákovej, kritériom použitým na jej vylúčenie musí byť viazaná hodnota (čiže 9), a nie jej meno, t. j. WHERE AssignedTo.Value <> 9.

Horná časť strany

Vytvorenie viachodnotového vyhľadávacieho poľa v údajovom zobrazení

Viachodnotové vyhľadávacie pole je možné pridať do tabuľky otvorenej v údajovom zobrazení.

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, v ktorej chcete vytvoriť vyhľadávacie pole. Tabuľka sa otvorí v údajovom zobrazení.

 2. Napravo od posledného stĺpca kliknite na položku Kliknutím pridať a potom na položku Vyhľadávanie a vzťah.

  Spustí sa Sprievodca vyhľadávaním.

 3. Postupujte podľa zvyšných krokov sprievodcu. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie viachodnotových vyhľadávacích polí pomocou Sprievodcu vyhľadávaním.

Horná časť strany

Vytvorenie viachodnotového vyhľadávacieho poľa v návrhovom zobrazení

Poznámka: Návrhové zobrazenie nie je k dispozícii vo webovej databáze.

Viachodnotové vyhľadávacie pole je možné vytvoriť v návrhovom zobrazení. Pri použití návrhového zobrazenia sa vyhľadávacie pole vytvorí pomocou rovnakého Sprievodcu vyhľadávaním ako pri údajovom zobrazení. V návrhovom zobrazení však máte aj úplný prístup k všetkým vlastnostiam poľa, takže ich môžete priamo upravovať.

 1. V navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, do ktorej chcete pridať viachodnotové vyhľadávacie pole, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Nájdite prvý dostupný prázdny riadok v mriežke návrhu tabuľky.

 3. V prvom dostupnom prázdnom riadku kliknite na stĺpec Názov poľa a potom zadajte názov poľa pre viachodnotové vyhľadávacie pole.

 4. Kliknite na stĺpec Typ údajov pre daný riadok, kliknite na šípku a potom v rozbaľovacom zozname vyberte položku Sprievodca vyhľadávaním.

  Spustí sa Sprievodca vyhľadávaním.

 5. Postupujte podľa krokov v sprievodcovi. Ďalšie informácie o dokončení Sprievodcu vyhľadávaním nájdete v časti Vytvorenie viachodnotových vyhľadávacích polí pomocou Sprievodcu vyhľadávaním.

 6. Po dokončení krokov sprievodcu môžete upraviť vlastnosti vyhľadávacieho poľa. Ďalšie informácie o vlastnostiach vyhľadávacieho poľa nájdete v časti Kontrola alebo zmena vlastností vyhľadávacieho poľa v návrhovom zobrazení.

Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa vytvorí vyhľadávacie pole, ktorého vlastnosti sú nastavené podľa možností vybratých v Sprievodcovi vyhľadávaním. Vlastnosti poľa sa dajú zobraziť na spodnej table návrhového zobrazenia v časti Vlastností poľa. Ak chcete zobraziť vlastnosti, ktoré sú špecifické pre vyhľadávacie pole, kliknite na kartu Vyhľadávanie.

Horná časť strany

Vytvorenie viachodnotového vyhľadávacieho poľa pomocou Sprievodcu vyhľadávaním

Pomocou Sprievodcu vyhľadávaním je možné vytvoriť pole, ktoré je založené na tabuľke, dotaze alebo zadanom zozname hodnôt. Táto časť popisuje kroky Sprievodcu vyhľadávaním.

Vytvorenie viachodnotového vyhľadávacieho poľa na základe tabuľky alebo dotazu

 1. V Sprievodcovi vyhľadávaním kliknite na položku Hodnoty pre vyhľadávacie pole načítať z tabuľky alebo dotazu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 2. V zozname kliknite na tabuľku alebo dotaz a potom kliknite na položku Ďalej.

 3. V časti Dostupné polia kliknite na polia, ktoré chcete zahrnúť do vyhľadávania.

 4. Kliknite na tlačidlo „väčšie ako“ (>) na premiestnenie vybratého poľa do zoznamu Zvolené polia. Kliknite na tlačidlo dvojitého „väčšie ako“ (») na premiestnenie všetkých polí do zoznamu Zvolené polia a potom kliknite na položku Ďalej.

 5. Môžete vybrať jedno až štyri polia, podľa ktorých sa zoradia položky vyhľadávania, a potom kliknite na položku Ďalej.

 6. V prípade potreby upravte šírku stĺpcov vo vyhľadávacom poli a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 7. V časti Chcete pre toto vyhľadávanie uložiť viac hodnôt? začiarknite políčko Povoliť viaceré hodnoty.

  Poznámka: Ak chcete povoliť ukladanie viacerých hodnôt, toto políčko musí byť začiarknuté.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa vytvorí vyhľadávacie pole, ktorého vlastnosti sú nastavené podľa možností vybratých v Sprievodcovi vyhľadávaním.

 9. Uložte tabuľku kliknutím na položku Uložiť na karte Súbor .

  Klávesová skratka CTRL + S

Vytvorenie viachodnotového vyhľadávacieho poľa na základe používateľom zadaných hodnôt

 1. V Sprievodcovi vyhľadávaním kliknite na položku Hodnoty zadá používateľ a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 2. Zadajte počet stĺpcov. Potom zadajte všetky hodnoty. Stlačením klávesu TAB sa presuniete do ďalšieho stĺpca alebo riadka.

  Ak chcete, aby sa zoznam hodnôt dal upraviť, použite len jeden stĺpec.

 3. Po zadaní hodnôt kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Ak ste v kroku č. 2 zadali viac ako jeden stĺpec, musíte vybrať, ktorý stĺpec použijete na jednoznačnú identifikáciu každej hodnoty. V poli Dostupné polia dvakrát kliknite na stĺpec, ktorý chcete použiť na jednoznačnú identifikáciu každej hodnoty.

  Poznámka: Tento krok sa nezobrazí, ak ste v kroku č. 2 nezadali viac ako jeden stĺpec.

 5. V Sprievodcovi vyhľadávaním zadajte označenie vyhľadávacieho poľa.

 6. V časti chcete pre toto vyhľadávanie uložiť viac hodnôt?, začiarknite políčko Povoliť viaceré hodnoty.

  Poznámka: Ak chcete povoliť ukladanie viacerých hodnôt, toto políčko musí byť začiarknuté.

 7. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 8. Uložte tabuľku kliknutím na položku Uložiť na karte Súbor .

  Klávesová skratka CTRL + S

Po vytvorení viachodnotového poľa sa toto pole zobrazí ako rozbaľovací zoznam začiarkavacích políčok v údajovom zobrazení.

Horná časť strany

Kontrola alebo zmena vlastností vyhľadávacieho poľa v návrhovom zobrazení

Poznámka: Návrhové zobrazenie nie je k dispozícii vo webovej databáze.

Vlastnosti vyhľadávacieho poľa je možné skontrolovať v spodnej table návrhového zobrazenia v časti Vlastnosti poľa. Ak chcete zobraziť vlastnosti špecificky súvisiace s vyhľadávacím poľom, kliknite na kartu Vyhľadávanie.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, do ktorej chcete pridať vyhľadávacie pole, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Kliknite na názov vyhľadávacieho poľa v stĺpci Názov poľa.

 3. V časti Vlastnosti poľa kliknite na kartu Vyhľadávanie.

  Zobrazia sa vlastnosti vyhľadávania.

  Vlastnosti vyhľadávacieho poľa s viacerými hodnotami

Pri nastavení hodnoty prvej vlastnosti (Zobraziť ovládací prvok) sa zoznam dostupných vlastností zmení podľa výberu. Zmeniť správanie vyhľadávacieho poľa je možné nastavením vlastností vyhľadávacieho poľa. Ak vytvoríte vyhľadávacie pole pomocou Sprievodcu vyhľadávaním, vlastnosti vyhľadávacieho poľa nastaví sprievodca.

Vlastnosti vyhľadávacieho poľa

Nastavená vlastnosť

Ak chcete

Zobraziť ovládací prvok

Nastavenie typu ovládacieho prvku na možnosť Začiarkavacie políčko, Textové pole, Zoznam alebo Rozbaľovacie pole. Možnosť Rozbaľovacie pole je pre vyhľadávacie pole najčastejšou voľbou.

Typ zdroja riadka

Určenie, či sa do vyhľadávacieho poľa majú zadať hodnoty z inej tabuľky alebo dotazu alebo zo zadaného zoznamu hodnôt. Tiež je možné zadať zoznam s názvami polí tabuľky alebo dotazu.

Zdroj riadkov

Zadanie tabuľky, dotazu alebo zoznamu hodnôt, ktoré poskytujú hodnoty pre vyhľadávacie pole. Ak je vlastnosť Typ zdroja riadkov nastavená na hodnotu Tabuľka alebo dotaz alebo na možnosť Zoznam polí, mala by sa nastaviť na názov tabuľky alebo dotazu alebo na príkaz SQL, ktorý predstavuje dotaz. Ak je vlastnosť Typ zdroja riadkov nastavená na hodnotu Zoznam hodnôt, mala by obsahovať zoznam hodnôt oddelených bodkočiarkami.

Viazaný stĺpec

Zadanie stĺpca v zdroji riadkov, kde sa nachádza hodnota uložená vyhľadávacím poľom. Táto hodnota môže byť v intervale od jedna do čísla, ktoré zodpovedá počtu stĺpcov v zdroji riadkov.

Stĺpec s hodnotou, ktorá sa má uložiť, nemusí byť rovnaký ako zobrazený stĺpec.

Počet stĺpcov

Zadanie počtu stĺpcov v zdroji riadkov, ktorý môže byť zobrazený vo vyhľadávacom poli. Zadaním šírky stĺpca do vlastnosti Šírka stĺpcov sa zvolia stĺpce, ktoré sa majú zobraziť.

Hlavičky stĺpcov

Zadať, či sa majú zobraziť hlavičky stĺpcov

Šírky stĺpcov

Zadať pre každý stĺpec jeho šírku. Ak stĺpec nechcete zobraziť, napríklad identifikačný stĺpec, zadajte pre šírku hodnotu nula.

Riadky zoznamu

Určenie počtu riadkov, ktoré sa zobrazia pri zobrazení vyhľadávacieho poľa.

Šírka zoznamu

Určenie šírky ovládacieho prvku, ktorý sa zobrazí pri zobrazení vyhľadávacieho poľa.

Obmedziť na zoznam

Zadať, či môže používateľ zadať hodnotu, ktorá nie je v zozname.

Povoliť viaceré hodnoty

Určenie, či vyhľadávacie pole povoľuje výber viacerých hodnôt.

Poznámka:  Hodnotu tejto vlastnosti nemožno zmeniť z Áno na Nie.

Povoliť úpravy zoznamu hodnôt

Určenie, či sa umožní úprava položiek vo vyhľadávacom poli, ktoré je založené na zozname hodnôt. Ak je táto vlastnosť nastavená na možnosť Áno a pravým tlačidlom myši kliknete na vyhľadávacie pole, ktoré je založené na zozname hodnôt pozostávajúcom z jedného stĺpca, zobrazí sa možnosť ponuky Upraviť položky zoznamu. Ak vyhľadávacie pole pozostáva z viacerých stĺpcov, táto vlastnosť sa neberie do úvahy.

Formulár na úpravu položiek zoznamu

Pomenovanie existujúceho formulára na úpravu položiek zoznamu vo vyhľadávacom poli, ktoré je založené na tabuľke alebo dotaze.

Zobraziť len hodnoty zdroja riadka

Zobraziť len hodnoty zodpovedajúce aktuálnemu zdroju riadka v prípade, že vlastnosť Povoliť viaceré hodnoty je nastavená na možnosť Áno.

Viazaná hodnota vo vyhľadávacom poli je určená vlastnosťou Viazaný stĺpec. Zobrazená hodnota vo vyhľadávacom poli je stĺpec, prípadne stĺpce, ktoré majú vo vlastnosti Šírka stĺpcov zadanú nenulovú šírku.

Horná časť strany

Zmena návrhu viachodnotového vyhľadávacieho poľa

Návrh viachodnotového vyhľadávacieho poľa môžete zmeniť ktorýmkoľvek z nasledujúcich postupov:

 • Úprava zoznamu hodnôt viachodnotového vyhľadávacieho poľa založeného na zozname

  Poznámka:  Aby bolo možné úpravy vykonať, zoznam hodnôt musí obsahovať iba jeden stĺpec a vlastnosť Povoliť úpravy zoznamu hodnôt musí byť nastavená na hodnotu Áno.

 • Úprava vlastností vyhľadávacieho poľa v návrhovom zobrazení

  Poznámka: Návrhové zobrazenie nie je k dispozícii vo webovej databáze.

 • Ak chcete upraviť vyhľadávacie pole, vyberte ho a spustite Sprievodcu vyhľadávaním.

Úprava zoznamu hodnôt viachodnotového vyhľadávacieho poľa založeného na zozname hodnôt

V zozname hodnôt je možné pridávať, meniť ho alebo nastaviť predvolené hodnoty.

 1. Na navigačnej table kliknite dvakrát na tabuľku obsahujúcu pole s viacerými hodnotami.

  Tabuľka sa otvorí v návrhovom zobrazení.

 2. Vo viachodnotovom vyhľadávacom poli kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú bunku.

 3. Kliknite na položku Upraviť položky zoznamu.

 4. Zmeňte zoznam hodnôt a potom kliknite na tlačidlo OK.

Úprava vlastností vyhľadávacieho poľa v návrhovom zobrazení

Ak chcete zmeniť viachodnotové vyhľadávacie pole, otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení a upravte vlastnosti vyhľadávacieho poľa. Ďalšie informácie o vlastnostiach vyhľadávacieho poľa nájdete v časti Kontrola a zmena vlastností vyhľadávacieho poľa v návrhovom zobrazení.

Úprava viachodnotového vyhľadávacieho poľa v údajovom zobrazení

V údajovom zobrazení môžete vyhľadávacie pole zmeniť opätovným spustením Sprievodcu vyhľadávaním

 1. Otvorte tabuľku v údajovom zobrazení a vyberte vyhľadávacie pole.

 2. Na karte Polia kliknite v skupine Vlastnosti na položku Upraviť vyhľadávacie polia.

 3. Postupujte podľa krokov sprievodcu a vykonajte požadované zmeny. Ďalšie informácie o sprievodcovi nájdete v časti Vytvorenie viachodnotového poľa pomocou Sprievodcu vyhľadávaním.

Horná časť strany

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×