Uloženie publikácie ako dokumentu programu Word

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Informácie možno preniesť z programu Publisher do dokumentu programu Word. Napríklad, ak publikácie obsahuje veľké množstvo textu, ktorý chcete opätovne použiť, môžete ušetriť text z publikácie ako dokumentu programu Word. Alebo, ak ste vytvorili strany v programe Publisher, ktoré chcete použiť ako obal knihy v dokumente programu Word, môžete túto stránku prilepiť do dokumentu programu Word a potom vytlačte dokument z programu Word.

Poznámka: Do programu Word možno exportovať celú publikáciu alebo jej časti, nemožno však uložiť celú publikáciu - všetky texty, grafické prvky a rozloženie - do dokumentu programu Word v jednom kroku.

Obsah tohto článku

Spôsoby exportovania publikácie do programu Word

Uloženie textu v publikácii ako dokumentu programu Word

Kopírovanie a prilepenie strany alebo objektov na strane

Uloženie strany, dvoch protiľahlých strán alebo objektov na strane ako súboru obrázka

Spôsoby exportovania publikácie do programu Word

Na exportovanie celej publikácie alebo jej časti do programu Word môžete použiť ktorýkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

 • Uloženie textu v publikácii ako dokumentu programu Word     Tento postup použite pre bulletinu alebo publikácie, ktorá obsahuje veľké množstvo textu, ktorý chcete použiť v programe Word. Publikáciu uložiť vo formáte súboru pre aktuálnu verziu programu Word otvoriť súbor uložený v programe Word. Uloženie vo formáte súboru programu Word 97-2003 otvoriť súbor uložený v starších verziách programu Word.

 • Kopírovanie a prilepenie strany alebo objektov na strane     Túto metódu možno použiť pre brožúry, hlavičkový papier stránku alebo publikáciu, ktorú chcete preniesť do Wordu a vykonať zmeny. Skopírujte objekt, výber objektov alebo stranu v publikácii a prilepiť ho do dokumentu programu Word vo formáte Hypertext Markup Language (HTML).

 • Uloženie strany, dvoch protiľahlých strán alebo objektov na strane ako súboru obrázka     Týmto spôsobom môžete vytvoriť súbor obrázka, ktorý môžete vložiť do dokumentu programu Word, napríklad pri tvorbe kalendára, obálky knihy alebo publikácie s tabuľkou, ktorú nechcete v programe Word upravovať.

Na začiatok stránky

Uloženie textu v publikácii ako súboru programu Word

Ak uložíte publikáciu ako dokument programu Word, vstavaný konvertor zobrazí hlásenie s informáciou, že vybraný typ súboru podporuje iba text. Text a formátovanie (písmo, veľkosť, štýl, podčiarknutie, farba a efekty) písma sa zachovajú. Však prvky návrhu napríklad grafika a stĺpce komentárov sa nezachovávajú.

Tipy pre dosiahnutie najlepších výsledkov pri uložení textu v publikácii ako dokumentu programu Word

 • Skontrolujte, či sa hranice bloku textu v publikácii neprekrývajú.

 • Hlavičky, päty a čísla strán sa pri uložení publikácie zachovajú, nie však funkcie použité v hlavičke a päte. Ak chcete zmeniť hlavičky alebo päty, uložte dokument a pridajte hlavičky a päty do dokumentu programu Word.

 • Zlomy strán v publikácii sa ignorujú. Môžete ich vložiť v dokumente programu Word po jeho uložení.

 • Grafické prvky v publikácii sa nezachovajú. Ak chcete do publikácie pridať grafické prvky, môžete ich skopírovať a samostatne prilepiť do dokumentu programu Word.

Uloženie publikácie ako dokumentu programu Word

 1. Otvorte publikáciu programu Publisher, ktorú chcete uložiť ako dokument programu Word.

 2. Kliknite na položky súbor > Uložiť ako a prejdite na umiestnenie, kam chcete uložiť dokument programu Word.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov dokumentu programu Word.

 4. V zozname Uložiť vo formáte vyberte verziu Wordu, ktorý chcete uložiť. Staršie verzie programu Word bude obsahovať číslo verzie; pre program Word 2016, vyberte Dokument programu Word na aktuálnu verziu programu Word.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Kopírovanie a prilepenie strany alebo objektov na strane

Môžete skopírovať jeden objekt, výber objektov alebo všetky objekty na určitej strane v publikácii a prilepiť ich do dokumentu programu Word vo formáte HTML. Pri prilepení vo formáte HTML sa zachová formátovanie a štýly textu, pričom môžete upraviť ľubovoľné objekty alebo text prilepený do dokumentu programu Word.

Tipy pre dosiahnutie najlepších výsledkov pri prilepení objektov do dokumentu programu Word vo formáte HTML

 • Ak kopírujete stranu publikácie, ktorá obsahuje text, ktorý prechádza do bloku textu na nasledujúcej strane, žiadna časť tohto textu sa neprilepí do dokumentu programu Word. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete kopírovať len strany s textom, ktorý neprechádza na ďalšiu stranu.

 • Ak kopírujete celú stranu z publikácie, môže byť potrebné upraviť okraje a orientáciu strany v dokumente programu Word. Môžete to vykonať pred alebo po prilepení stránky do dokumentu programu Word.

 • Ak publikácia obsahuje tabuľku, napríklad kalendár, uložte objekty v publikácii ako súboru s obrázkom zachovať rozloženie tabuľky na strane.

  Poznámka: Týmto spôsobom sa zachová rozloženie, ale tabuľku nebude možné upravovať v dokumente programu Word.

 • Ak chcete kopírovať niekoľko objektov, najjednoduchšie môže byť zoskupenie týchto objektov pred kopírovaním.

  1. Kliknite na položku a presuňte pole výberu okolo objektov, ktoré chcete v skupine.

  2. Na Nástroje na kreslenie – formát alebo na karte Nástroje obrázka – formát kliknite na položku skupiny.

   (V programe Publisher 2007, v pravom dolnom rohu okna výberu kliknite na tlačidlo Zoskupiť objekty Vzhľad tlačidla .)

 • Ak publikácia obsahuje viacero strán, môžete súčasne skopírovať celú stranu, ale nie celú publikáciu. Pri zobrazení publikácie s viacerými stranami v rozložení na dve strany (v ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozložiť na dve strany) môžete naraz skopírovať dve protiľahlé strany.

 • Text zobrazený v publikácii zvislo (zhora nadol alebo zdola nahor) sa v dokumente programu Word zobrazí s vodorovnou orientáciou. Po prilepení môžete zmeniť orientáciu textu v dokumente programu Word.

  1. V programe Word kliknite na blok textu obsahujúci text, ktorý chcete zmeniť.

  2. V časti Nástroje textových polí na karte Formát v skupine Text opakovane kliknite na položku Smer textu, až kým nedosiahnete požadovanú orientáciu textu.

Kopírovanie strany alebo objektov do programu Word

 1. Vyberte objekty programu Publisher, ktoré chcete kopírovať.

  Poznámka: Ak chcete vybrať celú stránku, kliknite na prázdnu oblasť na zverejnenie, alebo kliknite na položku konceptová oblasť a kliknite na tlačidlo Ctrl + A.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši a kliknutím vyberte príkaz Kopírovať.

 3. Otvorte dokument programu Word.

 4. Na stránke, kam chcete prilepiť objekty, kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Prilepiť.

 5. Zopakujte kroky 1 až 4, až kým neprilepíte všetky požadované objekty alebo strany.

Na začiatok stránky

Uloženie strany, dvoch protiľahlých strán alebo objektov na strane ako súboru obrázka

Do súboru obrázka môžete uložiť objekt, výber objektov, celú stranu alebo rozloženie na dve strany z publikácie, a potom vložiť tento obrázok do dokumentu programu Word.

Poznámka: Pri tomto spôsobe nemôžete meniť text alebo objekty publikácie vložené do dokumentu programu Word.

Tipy pre dosiahnutie najlepších výsledkov pri prilepovaní objektov a strán ako súborov obrázka

 • Ak uložíte celú stranu alebo rozloženie na dve strany z publikácie, môže byť potrebné zmeniť okraje a orientáciu strany v dokumente programu Word. Môžete to urobiť pred alebo po vložení súboru obrázka do do dokumentu programu Word.

 • Ak publikácia obsahuje viacero strán, môžete súčasne skopírovať celú stranu, ale nie celú publikáciu. Pri zobrazení publikácie s viacerými stranami v rozložení na dve strany (v ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozložiť na dve strany) môžete naraz skopírovať dve protiľahlé strany.

 • Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri zobrazovaní a tlači objektov alebo strany z publikácie v programe Word, uložte objekty výberom PNG png, JPEG súbor vo formáte GIF alebo formát Enhanced Metafile najvyššie rozlíšenie, a výberom položky vysoko kvalitná tlač alebo komerčná tlač (300 dpi) a potom prilepte objekty alebo stranu do dokumentu programu Word.

Poznámky: 

 • Niektoré obrázky vo formáte PNG alebo JPEG už môžu byť komprimované, takže ich rozlíšenie môže byť nižšie ako 600 bodov na palec (dpi).

 • Metasúbory vo formáte EMF možno uložiť len s rozlíšením 96 dpi.

Vloženie strany, dvoch protiľahlých strán alebo objektov z publikácie do programu Word v podobe obrázka

 1. Položky, ktoré chcete uložiť, vyberte jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Kliknite na položky súbor > Uložiť ako uložte celú stranu alebo dve protiľahlé strany ako obrázok.

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, objekt WordArt, tvar alebo skupinu objektov, ktoré chcete uložiť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Uložiť ako obrázok.

 2. V zozname Uložiť vo formáte vyberte formát obrázka, napríklad PNG png alebo JPEG súbor vo formáte GIF.

 3. Ak daný formát obrázka podporuje viaceré rozlíšenia (k dispozícii je tlačidlo Zmeniť v dialógovom okne Uložiť ako), kliknite na tlačidlo Zmeniť, vyberte požadované rozlíšenie a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Na dosiahnutie najlepších výsledkov vyberte možnosť Tlač vo vysokej kvalite alebo komerčná tlač (300 dpi).

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 5. Otvorte dokument programu Word a kliknite na miesto, kam chcete obrázok vložiť.

 6. Kliknite na položky Vložiť > Obrázok.

 7. V dialógovom okne Vložiť obrázok vyhľadajte umiestnenie, v ktorom ste súbor uložili, kliknite na súbor a potom na tlačidlo Vložiť.

 8. Opakujte kroky 1 až 7, až kým nevložíte všetky požadované objekty alebo strany.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×