Uloženie na SharePoint (Power Pivot)

Excelové zošity obsahujúce dátové modely doplnku Power Pivot môžete uložiť na lokalitu SharePoint, ktorá zahŕňa rozšírenie na podporu prístupu k dátovým modelom. Po publikovaní zošita určujú sharepointové povolenia a vlastnosti dokumentu spôsob, akým môžu zošit zobrazovať a používať iní používatelia.

Skôr než začnete

Na publikovanie zošitov na SharePointe sa vyžadujú dostatočné povolenia, softvér a znalosti o príprave zošita na publikáciu.

Serverový softvér

Na zobrazenie zošitov v prehliadači musí mať používaný sharepointový server Power Pivot pre SharePoint a Excel Services. Na spracovanie a vykreslenie zošitov na SharePointe sa vyžadujú obe služby.

Skontrolovaním knižníc a kontextových ponúk na lokalite môžete niekedy určiť, či máte správny softvér. Je však možné, že sa bude potrebné opýtať správcu SharePointu, či je nainštalovaný požadovaný serverový softvér. Ak vaša lokalita obsahuje galériu doplnku Power Pivot, Power Pivot pre SharePoint je nainštalovaný. Podobne platí, že ak môžete otvoriť excelový zošit v okne prehliadača bez toho, aby bolo daný súbor potrebné stiahnuť do počítačovej aplikácie Excel, na vašom sharepointovom serveri sú spustené Excel Services.

Ak chcete pre zošit naplánovať automatické obnovovanie údajov, skontrolujte si u správcu servera, či sú na serveri k dispozícii aj poskytovatelia údajov, ktorých ste použili na importovanie údajov.

Povolenia

Keď uložíte dokument na SharePoint, sharepointové povolenia určujú používateľov, ktorí môžu zobraziť, upraviť alebo odstrániť vašu prácu. Nasledujúca tabuľka popisuje sharepointové povolenia, ktoré udeľujú konkrétne práva na vami publikované zošity:

Povolenie

Práva

Zobrazenie

Každý používateľ s povolením na zobrazenie môže otvoriť zošit tak, že prejde na URL adresu súboru. Povolenie na zobrazenie umožní používateľovi tiež použiť zošit ako externý zdroj údajov určený iba na čítanie pre iné excelové zošity alebo zostavy.

Prispievanie

Povolenie na prispievanie je silnejšie, pretože poskytuje povolenie na pridanie, úpravu alebo odstránenie dokumentov v knižnici SharePoint.

Úplný prístup

Úplný prístup zahŕňa všetky povolenia spojené s prispievaním a možnosť vytvorenia a spravovania zoznamu alebo knižnice a vrátenie vzatia z projektu.

Prístup k akejkoľvek lokalite alebo knižnici SharePoint sa udeľuje cez povolenia, ktoré určí správca lokality alebo vlastník lokality pre skupiny alebo jednotlivých používateľov.

Väčšina ľudí má buď povolenia na zobrazenie, alebo povolenia na prispievanie. Svoje povolenia rozpoznáte tak, že si pozriete ponuku Akcie lokality na lokalite SharePoint. Ak je jedinou položkou v ponuke položka Zobraziť obsah celej lokality, máte povolenia na zobrazenie a na túto lokalitu SharePoint nemôžete publikovať súbory. Ak sa zobrazí dlhší zoznam položiek alebo ak je na páse s nástrojmi časť Nástroje knižnice, máte povolenia na prispievanie.

Príprava zošita

Pred publikovaním excelového zošita obsahujúceho údaje doplnku Power Pivot pripravte dokument podľa tohto kontrolného zoznamu:

 1. Prečítajte si, ako vytvoriť zošit používajúci informácie o pripojení, ktorý funguje naďalej aj po publikovaní súboru.

 2. Oboznámte sa s hľadiskami zabezpečenia pre publikovanie údajov doplnku Power Pivot v SharePointe.

 3. Vizuálnu prezentáciu svojho zošita na SharePointe môžete zlepšiť na základe týchto návrhov:

  • Zadajte excelovým hárkom popisné názvy. Pri publikovaní dokumentu do galérie doplnku Power Pivot sa názvy hárkov stanú označeniami strán.

  • Vypnite nepoužívané vizuálne prvky. V okne Excelu v oblasti Zobraziť na páse s nástrojmi Zobraziť vypnite položky Mriežka, Riadok vzorcov a Nadpisy.

  • Skryte excelové hárky, ktoré sú prázdne alebo sa netýkajú zostavy. V okne Excelu kliknite pravým tlačidlom myši na kartu hárka a vyberte položku Skryť hárok.

  • Pred uložením a publikovaním zošita vyberte bunku A1. Pri otvorení publikovaného súboru v okne prehliadača sa ohnisko umiestni na poslednú aktívnu bunku v zošite. Umiestnením kurzora na bunku A1 zabezpečíte, že ľavý horný roh hárka bude umiestnený v ľavom hornom rohu okna prehliadača.

Kontrola overovania a obnovenie nastavení

Na dosiahnutie najlepších výsledkov použite predvolené nastavenia Excelu na overovanie a obnovenie údajov.

Kontrola overovania systému Windows

Excel predvolene určí overovanie systému Windows, takže pri prístupe k údajom dátového modelu sa použije identita osoby, ktorá zobrazuje zošit. Pri zachovaní predvoleného nastavenia môže serverový softvér doplnku Power Pivot zaznamenať presné informácie o používateľoch zošitov doplnku Power Pivot a umožňuje vám tak lepšiu spoluprácu s kolegami používajúcimi vaše údaje. Ak zadáte možnosť Žiadne alebo ID služby zabezpečeného ukladacieho priestoru (SSS), údaje o používaní zošita sa zaznamenajú pre automatické používateľské konto služieb Excel Services (alebo pre SSS ID), a nie pre skutočnú osobu v organizácii.

 1. V Exceli kliknite na páse s nástrojmi Údaje na položku Existujúce pripojenia.

 2. V dialógovom okne Existujúce pripojenia kliknite na pripojenie v zošite > Otvoriť.

 3. Kliknite na položky Vlastnosti > Definícia > Nastavenie overovania.

 4. Skontrolujte, či je vybraná položka Použiť overené používateľské konto.

Určenie nastavení riadenia obnovovania

Nastavenia riadenia obnovovania môžu ovplyvniť spôsob zobrazenia ukážky zošita doplnku Power Pivot v knižnici galérie doplnku Power Pivot. Ak napríklad zošit používa obnovenie na otvorenú vlastnosť a Excel Services sú nakonfigurované tak, aby upozorňovali na operácie obnovenia údajov, namiesto obrázka ukážky dokumentu sa zobrazí miniatúra upozornenia na obnovenie údajov Excelu.

 1. V Exceli kliknite na páse s nástrojmi Údaje na položky Pripojenia > Vlastnosti.

 2. V časti Použitie > Riadenie obnovovania začiarknite políčko Obnovovať údaje pri otváraní súboru alebo zrušte jeho začiarknutie na základe týchto odporúčaní, ktoré sa líšia v závislosti od spôsobu prístupu k údajom dátového modelu:

Prístup k údajom

Odporúčanie pre riadenie obnovovania

Vložené v zošite (najbežnejší scenár)

Zrušte začiarknutie políčka Obnovovať údaje pri otváraní súboru. Keďže sú všetky údaje vložené, ich obnovovanie pri každom otvorení zošita nie je potrebné.

Uložené ako externý zdroj údajov (napríklad pri nastavení pripojenia externých údajov k zošitu namiesto importovania jeho údajov)

Začiarknite políčko Obnovovať údaje pri otváraní súboru. Keďže údaje sú v inom umiestnení, obnovovanie je potrebné na zachytenie všetkých posledných zmien v údajoch.

Ak chcete umožniť vytvorenie obrázka ukážky, požiadajte správcu SharePointu o prispôsobenie nastavenia Upozorniť pri obnovení v službách Excel Services. Ďalšie informácie nájdete v článku Create a trusted location for Power Pivot sites (Vytvorenie dôveryhodného umiestnenia pre lokality doplnku Power Pivot) na lokalite TechNet.

Operácie obnovovania údajov na strane servera (platí pre zošity, ktoré uložíte na SharePoint a naplánujete pre ne obnovovanie údajov doplnku Power Pivot).

Začiarknite políčko Obnovovať údaje pri otváraní súboru. Keďže je pre tento zošit naplánované obnovovanie údajov, Power Pivot v tomto zošite automaticky zapne vlastnosť Obnovovať údaje pri otváraní súboru, aby sa vyrovnávacia pamäť kontingenčnej tabuľky nahradila novšími údajmi. Ak začiarknutie tohto políčka zrušíte, pri uložení zošita späť na SharePoint sa toto políčko automaticky vyberie.

Výber umiestnenia súboru

Dokumenty zdieľané na lokalite sa zvyčajne uchovávajú v knižnici dokumentov. Najbežnejšou knižnicou dokumentov je knižnica Zdieľané dokumenty, lokalita SharePoint s doplnkom Power Pivot pre SharePoint však často máva galériu doplnku Power Pivot, ktorá ponúka ukážku, vlastné zobrazenia knižnice a jednoduchý prístup k plánom konfigurácie obnovovania údajov pre zošit.

Je potrebné vybrať sharepointový server, ktorý má Power Pivot pre SharePoint. V prípade publikovania na server neobsahujúci serverový softvér Power Pivot sa pri otvorení dokumentu z knižnice nenačítajú údaje.

Na uloženie zošita môžete vybrať knižnicu Zdieľané dokumenty, galériu doplnku Power Pivot alebo akúkoľvek inú knižnicu dokumentov. Tieto umiestnenia možno použiť len vtedy, ak poznáte webovú URL adresu danej knižnice. Na predvolenej lokalite SharePoint majú tieto knižnice nasledujúce webové URL adresy:

 • http://<názov servera>/Shared%20Documents

 • http://<názov servera>/PowerPivot%20Gallery

 • Ak chcete nájsť webovú URL adresu niektorej knižnice, kliknite pravým tlačidlom myši na dokument v knižnici a vyberte položku Vlastnosti. Adresa (URL) zobrazuje sharepointovú cestu k dokumentu. Nezabudnite pomocou myši vybrať celú URL adresu. Dlhé URL adresy môžu byť niekedy čiastočne skryté.

 • Je pravdepodobné, že URL adresu bude pred použitím potrebné upraviť. Ak URL adresa obsahuje vlastnosti zobrazovača a zdroja, tieto vlastnosti je potrebné odstrániť, aby ste získali použiteľné umiestnenie zložené z názvov servera, lokality a knižnice. Napríklad v nasledujúcej URL adrese môžete odvodiť skutočnú cestu URL adresy zachovaním časti s tučným písmom a odstránením zvyšku: http://Contoso/Sales/_layouts/xlviewer.aspx?id=/PowerPivot%20Gallery/ContosoPredaj.xlsx&Source=http%3A%2F%2FContoso%2FPowerPivot%2520Gallery%2FForms%2FAllItems%2Easpx&DefaultItemOpen=1. Na základe vlastnosti URL adresy treba na publikovanie použiť túto skutočnú cestu: http://Contoso/Sales/PowerPivot%20Gallery/ContosoPredaj.xlsx v prípade, že publikujete súbor ContosoPredaj.xlsx, alebo len http://Contoso/Sales/PowerPivot%20Gallery v prípade, že chcete len lokalitu a knižnicu.

 • Pri výbere umiestnenia vyberte knižnicu dostupnú pre ľudí, s ktorými chcete zdieľať zošit. Na zaistenie dostupnosti zošita bude možno potrebné požiadať o povolenia na knižnicu alebo dokument.

Uloženie súboru na SharePoint

 1. V Exceli kliknite na položky Súbor > Uložiť ako > SharePoint alebo položky Lokality > Prehľadávať a vyberte umiestnenie.

 2. Ak používate existujúce umiestnenie, v dialógovom okne Uložiť ako zadajte do poľa Názov súboru názov súboru. Alebo ak ste vybrali možnosť Vyhľadať umiestnenie, zadajte celú URL adresu lokality SharePoint alebo jej časť. Ak zadáte časť URL adresy, napríklad http://<názov servera>, kliknutím na tlačidlo Uložiť otvorte pripojenie k zadanému serveru a potom vyhľadajte na lokalite knižnicu, ktorú chcete použiť. Príklady URL adresy SharePointu nájdete v časti Výber umiestnenia súboru v tejto téme.

 3. Kliknutím na tlačidlo Uložiť publikujete zošit do knižnice.

V okne prehliadača overte, či sa dokument zobrazuje v knižnici. Novo publikované dokumenty sa zobrazia v zozname. Miesto zobrazenia dokumentu určujú nastavenia knižnice (napríklad zoradené vzostupne podľa dátumu alebo abecedne podľa názvu). Na zobrazenie naposledy pridaných položiek možno bude potrebné obnoviť okno prehliadača.

Nahranie zošita doplnku Power Pivot zo SharePointu

Ďalším spôsobom na pridanie zošita doplnku Power Pivot je nahrať ho z lokality SharePoint. Tento spôsob použite, ak chcete začať zo SharePointu.

 1. Na lokalite SharePoint otvorte knižnicu dokumentov.

 2. V časti Nástroje knižnice kliknite na položky Dokumenty > Nahrať dokument > Nahrať dokument.

 3. Prejdite na umiestnenie uloženého .xlsx súboru, vyberte ho a potom kliknite na tlačidlo OK.

Súbor sa nahrá na lokalitu SharePoint a zobrazí v priečinku. Na zobrazenie súboru možno bude potrebné kliknúť v prehliadači na tlačidlo obnovenia. Súbor teraz možno otvoriť v SharePointe. Používateľov môžete informovať o umiestnení súboru poskytnutím URL adresy súboru.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×