Tlačidlo Tlač

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Okrem overovacích pravidiel a pravidiel formátovania môžete pridať ešte pravidlá do šablón formulárov, ktoré vám umožnia vykonávať ďalšie akcie, ako napríklad prepnúť zobrazenia, nastaviť hodnotu určitého poľa, zadať dotaz alebo odoslať údaje do údajového pripojenia. Môžete napríklad vytvoriť formulár, aby sa údaje, ktoré do neho používatelia zadajú, automaticky uložili na SharePoint bez kliknutia na tlačidlo Odoslať alebo aby sa po kliknutí na tlačidlo preplo zobrazenie.

Tieto pravidlá môžete aktivovať uskutočnením zmien v poli formulára, kliknutím na tlačidlo, vložením opakujúcej sa sekcie alebo opakujúceho sa riadka v opakujúcej sa tabuľke, prípadne otvorením či odoslaním formulára. Tieto pravidlá kontrolujú podmienky na základe údajov vo formulári, roly používateľa alebo hodnoty poľa. Možno ich však spustiť aj bez zadania podmienok.

Ku každému pravidlu môžete pridať aj viacero akcií. Môžete napríklad pridať pravidlo k tlačidlu, ktoré odošle zadané údaje a potom prepne na zobrazenie so správou potvrdzujúcou odoslanie údajov.

Obsah tohto článku

Typy a príklady pravidiel s akciami

Zobrazenie správy

Zobrazenie hodnoty poľa alebo vzorca

Prepínanie medzi zobrazeniami

Nastavenie hodnoty určitého poľa

Dotaz na údaje

Odoslanie údajov

Otvorenie nového formulára na vyplnenie

Zavretie formulára

Odoslanie údajov do webovej časti

Podpísanie riadka na podpis

Pripojenia údajov

Pridanie pravidla s akciou

Použitie tlačidla Pridať pravidlo

Použitie pracovnej tably Pravidlá

Nastavenie parametrov na vytváranie dotazov na údaje alebo odosielanie údajov

Schémy zadávania údajov

Rozšírené scenáre podmienok

Typy a príklady pravidiel s akciami

Zobrazenie správy

Môžete pridať pravidlo, ktorým sa po splnení podmienky stanovenej vo formulári otvorí dialógové okno. Ak napríklad používateľ vo formulári vyúčtovania výdavkov zadá hodnotu, ktorá prevyšuje stanovenú sumu, môže sa zobraziť hlásenie. Akcie zobrazujúce hlásenia sú však podporované iba vo formulároch programu InfoPath Filler.

Zobrazenie hodnoty poľa alebo vzorca

Táto akcia umožňuje pridanie pravidla, ktorým sa zobrazí hodnota zadaná v poli alebo výpočet na základe hodnôt rôznych polí vo formulári. Používateľovi sa napríklad môže vo formulári nákladov hotela zobraziť na základe zadaných údajov upozornenie, že dátum príchodu nemôže byť neskorší ako dátum odchodu. Akcie zobrazujúce hodnotu poľa alebo vzorca sú však podporované iba vo formulároch programu InfoPath Filler.

Prepínať medzi zobrazeniami

Kliknutím na tlačidlo možno prepínať medzi zobrazeniami. Vďaka tomu môžu používatelia kliknutím na tlačidlo Späť alebo Ďalej prepínať medzi dvoma alebo viacerými zobrazeniami. Môžete tiež pridať pravidlo na prepnutie medzi zobrazeniami, keď je formulár otvorený. Medzi zobrazeniami môžete prepínať napríklad na základe roly priradenej používateľovi, ktorý formulár otvára. Akcie prepínania medzi zobrazeniami je možné uskutočňovať iba pomocou tlačidiel a položky Načítanie formulára.

Nastavenie hodnoty určitého poľa

Nastavenie hodnoty poľa pomocou pravidla umožňuje dynamicky meniť hodnoty vo formulári. Vo formulári na sledovanie nákladov, do ktorého používatelia zadajú položku s nákladmi a sumu tejto položky, môžete napríklad v poli Súčet sledovať celkovú výšku zadaných nákladov. Akcia nastavenia hodnoty určitého poľa môže automaticky nastaviť hodnotu poľa Súčet, vďaka čomu používatelia nemusia ručne zadávať súčet všetkých nákladov.

Dotaz na údaje

Akcia dotazu na údaje umožňuje odoslať zdroju externých údajov dotaz na informácie. Môžete napríklad pridať akciu dotazu na údaje, ktorá odošle do databázy dotaz na načítanie informácií o zamestnancoch, keď používateľ zadá do formulára svoje číslo zamestnanca.

Odoslanie údajov

Pravidlo s akciou odoslania údajov odošle všetky údaje vo formulári. Ak napríklad použijete akciu odoslania údajov, môžete do šablóny formulára pridať pravidlo pre žiadosť o povolenie, ktoré po kliknutí na tlačidlo Odoslať odošle údaje vo formulári do webovej služby aj databázy.

Otvoriť nový formulár na vyplnenie

Otvorenie nového formulára na vyplnenie umožňuje pridať pravidlo, ktoré otvorí novú kópiu formulára založenú na tejto alebo inej šablóne formulára. Toto pravidlo môžete pridať napríklad k šablóne formulára na žiadosť o povolenie a bude sa správať nasledovne: Ak hodnota v poli s nákladmi prekročí pevne stanovenú výšku, pravidlo otvorí nový formulár, ktorý vyžaduje zadanie nákladov po jednotlivých položkách. Akcie otvorenia nového formulára na vyplnenie sú podporované len vo formulároch programu InfoPath Filler.

Zavretie formulára

Akcia zavretia formulára umožňuje pridať pravidlo, ktoré zavrie formulár, keď vo formulári dôjde k stanovenej udalosti. Môžete napríklad pridať pravidlo, ktoré zatvorí formulár, keď ho používateľ odošle a externý zdroj údajov potvrdí, že formulár bol úspešne odoslaný Akcie zavretia formulára je možné uskutočňovať iba pomocou tlačidiel.

Odoslanie údajov do webovej časti

Formulár dokáže tiež odosielať údaje do webových častí lokality SharePoint, stačí pridať akciu odoslania údajov do webovej časti. Keď je formulár webového prehliadača programu InfoPath hosťovaný v rámci formulára webovej časti programu InfoPath na stránke SharePointu a pripojenie je nakonfigurované pomocou inej webovej časti, toto pravidlo spustí odoslanie údajov formulára programu InfoPath do pripojenej webovej časti. Na správne fungovanie tohto pravidla s akciou musia byť polia formulára vyplnené ako parametre pripojenia webovej časti. Vo formulároch zoznamu lokality SharePoint sa všetky polia automaticky doplnia ako parametre pripojenia.

Podpísanie riadka na podpis

Akcia podpísania riadka na podpis umožňuje pridanie pravidla, ktoré po spustení akcie otvorí ovládací prvok naznačeného riadka na podpis, do ktorého sa môže používateľ podpísať. Ak máte napríklad vo formulári ovládací prvok riadka na podpis a pridáte akciu podpísania riadka na podpis k tlačidlu odoslania, po kliknutí na tlačidlo odoslania sa používateľovi zobrazí výzva na podpísanie ovládacieho prvku riadka na podpis.

Pripojenia údajov

Ak pridávate pravidlo s akciou dotazu na údaje, odoslania údajov alebo odoslania údajov do webovej časti, potom je najlepšie zadať požadované pripojenie údajov ešte pred pridaním pravidla. Ďalšie informácie o pripojení externých údajov nájdete v téme Prehľad pripojení údajov.

Pridanie pravidla s akciou

Použitie tlačidla Pridať pravidlo

Zahrnuté, vopred zadefinované pravidlá môžete pridať kliknutím na položku Pridať pravidlo.

 1. Kliknite na ovládací prvok, ku ktorému chcete priradiť akciu.

 2. Na karte Domov prejdite do skupiny Pravidlá a kliknite na položku Pridať pravidlo.

Tlačidlo Tlač

 1. V stĺpci IF kliknite na požadovaný typ podmienky, ktorú musí pravidlo spĺňať, napríklad Je prázdne.

 2. V stĺpci Akcie kliknite na akciu, napríklad Odoslanie údajov. V závislosti od zvolenej podmienky môže byť potrebné zadať ešte ďalšie informácie.

 3. Podľa toho, aký typ akcie pridávate z okna Podrobnosti pravidla, postupuje nasledovne:

Tlačidlo Tlač

 • Zobrazenie správy

  • V poli Správa zadajte text správy a potom kliknite na položku OK.

 • Zobrazenie hodnoty poľa alebo vzorca

  1. Zadajte výraz v poli Výraz alebo kliknite na položku Funkcia Tlačidlo Tlač vedľa poľa Výraz, čím sa vytvorí váš výraz, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Ďalšie informácie o vzorcoch nájdete v téme Pridanie funkcií a vzorcov.

 • Prepínať medzi zobrazeniami

  • V dialógovom okne Podrobnosti pravidla kliknite na zobrazenie, na ktoré používateľ prejde pri spustení akcie z poľa Zobrazenie.

 • Nastavenie hodnoty určitého poľa

  1. Kliknite na položku Pole Tlačidlo Tlač vedľa poľa Pole.

  2. Výber vykonáte kliknutím na pole.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

  4. V poli Hodnota zadajte hodnotu, alebo kliknite na položku Funkcia Tlačidlo Tlač vedľa nej, ak chcete zadať vzorec.

   Poznámka:  Ďalšie informácie o vzorcoch nájdete v téme Pridanie funkcií a vzorcov.

 • Dotaz na údaje

  • Kliknite na požadované pripojenie na prijímanie údajov z poľa Pripojenie údajov alebo kliknite na položku Pridať, čím pridáte nové pripojenie údajov.

   Ďalšie informácie o pripojení údajov nájdete v téme Prehľad pripojení údajov.

 • Odoslanie údajov

  • Kliknite na požadované pripojenie na odosielanie údajov z poľa Pripojenia údajov alebo kliknite na položku Pridať, čím pridáte nové pripojenie údajov.

   Ďalšie informácie o pripojení údajov nájdete v téme Prehľad pripojení údajov.

 • Otvoriť nový formulár na vyplnenie

  • V poli Identifikácia alebo umiestnenie šablóny formulára zadajte identifikáciu šablóny alebo umiestnenie šablóny formulára a potom kliknite na tlačidlo OK.

 • Zavretie formulára

  • Ak ide o formulár webového prehliadača, kliknite na tlačidlo OK. Ak ide o formulár programu InfoPath Filler, môžete voliteľne vybrať začiarkavacie políčko Ak zmeny neboli uložené, zobraziť výzvu, aby používateľ uložil zmeny, čím sa používateľovi pred zavretím formulára zobrazí výzva na jeho uloženie.

 • Odoslanie údajov do webovej časti

  1. Kliknite na položku Povyšovanie vlastností, čím vyberiete polia, ktoré by mali byť podporované ako parametre pripojenia webovej časti.

  2. Kliknite na položku Pridať vedľa poľa so zoznamom parametrov pripojenia webovej časti lokality SharePoint, čím sa zobrazí dialógové okno Výber poľa alebo skupiny.

  3. Kliknite na niektoré pole.

  4. V poli Názov parametra zadajte názov parametra.

  5. Kliknite na tlačidlo OK.

  6. Zopakujte kroky 2 až 5 na povýšenie úrovne ďalších polí.

 • Podpísanie riadka na podpis

  Dôležité:  Pred pridaním pravidla pre podpísanie riadka na podpis sa uistite, že ste k formuláru pridali ovládací prvok riadka na podpis, aby bolo pravidlom možné vôbec niečo podpísať.

  1. V zozname v časti Podpísať prvý riadok pre podpis, kde kliknite na metódu označenia, ktorý riadok na podpis z formulára sa má podpísať.

   Tlačidlo Tlač

  2. Na použitie funkcie pre kritérium zadajte do poľa Rovná sa kritériá alebo kliknite na položku Funkcia Tlačidlo Tlač .

  3. Označte, či sa má používať predvolený obrázok podpisu a sa riadok na podpis nachádza alebo nenachádza v dokumente hostiteľa, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Ďalšie informácie o digitálnych podpisoch nájdete v téme Digitálne podpisy v programe InfoPath 2010.

 • Ak chcete zastaviť spracovávanie všetkých ďalších pravidiel, kliknite na začiarkavacie políčko Nespustiť zostávajúce pravidlá, ak je splnená podmienka tohto pravidla.

Použitie pracovnej tably Pravidlá

Ak chcete pridať pravidlo s akciou prostredníctvom pracovnej tably Pravidlá, postupujte nasledovne:

 1. Dvakrát kliknite na ovládací prvok, ku ktorému chcete priradiť pravidlo.

 2. Ak pracovná tabla Pravidlá nie je zobrazená, na karte Domov v skupine Pravidlá kliknite na položku Správa pravidiel.

Tlačidlo Tlač

 1. Kliknite na položku Nový.

Tlačidlo Tlač

 1. Kliknite na položku Akcia.

 2. Do poľa Podrobnosti pre zadajte názov pravidla.

Tlačidlo Tlač

 1. V časti Podmienka kliknite na položku Žiadna.

 2. Vyberte správne možnosti nasledujúcim spôsobom:

  • Ak je podmienka pravidla založená na poli, postupujte nasledovne:

   1. Kliknite na nejaké pole alebo na tlačidlo Výber poľa alebo skupiny.

   2. Kliknite na operátor, napríklad rovná sa.

   3. Zadajte preň kritériá.

  • Ak je podmienka pravidla založená na výraze:

   1. Kliknite na položku Tento výraz.

   2. Zadajte výraz.

    Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie funkcií a vzorcov.

Tlačidlo Tlač

 1. Pridajte ďalšiu podmienku kliknutím na tlačidlo AND a zopakujte krok 7 alebo kliknite na tlačidlo OK, ak už nebudete pridávať ďalšie podmienky.

Poznámka: Po pridaní druhej podmienky sa tlačidlo AND nahradí poľom. Ak prvá a každá nasledujúca podmienka musí byť pravdivá, aby sa použilo overovanie údajov, ponechajte pole AND začiarknuté. Ak má byť na použitie overovania údajov pravdivá iba jedna z podmienok, kliknite na tlačidlo OR.

 1. Na pracovnej tablePravidlá kliknite na položku Pridať a potom kliknite na typ pravidla s akciou, akú chcete pridať.

 2. Podľa toho, aký typ akcie pridávate, postupuje nasledovne:

  • Zobrazenie správy

   • V poli Správa zadajte text správy a potom kliknite na položku OK.

  • Zobrazenie hodnoty poľa alebo vzorca

   • Požadovaný výraz zadajte do poľa Výraz alebo kliknite na položku Funkcia Tlačidlo Tlač vedľa poľa Výraz, čím sa vytvorí váš výraz, a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie funkcií a vzorcov.

  • Prepínať medzi zobrazeniami

   • V dialógovom okne Podrobnosti pravidla kliknite na zobrazenie, na ktoré používateľ prejde pri spustení akcie z poľa Zobrazenie.

  • Nastavenie hodnoty určitého poľa

   1. Vedľa položky Pole kliknite na položku Pole Tlačidlo Tlač .

   2. Výber vykonáte kliknutím na požadované pole.

   3. Kliknite na tlačidlo OK.

   4. Požadovanú hodnotu zadajte do poľa Hodnota alebo ak chcete zadať vzorec, kliknite na položku Funkcia Tlačidlo Tlač .

    Ďalšie informácie o vzorcoch nájdete v téme Pridanie funkcií a vzorcov.

  • Dotaz na údaje

   • Kliknite na požadované pripojenie pre prijímanie údajov z poľa Pripojenia údajov alebo kliknite na položku Pridať, čím pridáte nové pripojenie údajov.

    Ďalšie informácie o pripojení údajov nájdete v téme Prehľad pripojení údajov.

  • Odoslanie údajov

   • Kliknite na požadované pripojenie pre odosielanie údajov z poľa Pripojenie údajov alebo kliknite na položku Pridať, čím pridáte nové pripojenie údajov.

    Ďalšie informácie o pripojení údajov nájdete v téme Prehľad pripojení údajov.

  • Otvoriť nový formulár na vyplnenie

   • V poli Identifikácia alebo umiestnenie šablóny formulára zadajte identifikáciu šablóny alebo umiestnenie šablóny formulára a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Zavretie formulára

   • Ak ide o formulár webového prehliadača, kliknite na tlačidlo OK. Ak ide o formulár programu InfoPath Filler, kliknite na začiarkavacie políčko Ak zmeny neboli uložené, zobraziť výzvu, aby používateľ uložil zmeny, čím sa používateľovi pred zavretím formulára zobrazí výzva na jeho uloženie.

  • Odoslanie údajov do webovej časti

   1. Kliknite na položku Povyšovanie vlastností, čím vyberiete polia, ktoré by mali byť podporované ako parametre pripojenia webovej časti.

   2. Kliknite na položku Pridať vedľa poľa so zoznamom parametrov pripojenia webovej časti SharePoint, čím sa zobrazí dialógové okno Výber poľa alebo skupiny.

   3. Kliknite na pole.

   4. Zadajte názov pre parameter v poli Názov parametra.

   5. Kliknite na tlačidlo OK.

   6. Zopakujte kroky 2 až 5 na povýšenie úrovne ďalších polí.

  • Podpísanie riadka na podpis

   Poznámka:  Pred pridaním pravidla pre podpísanie riadka na podpis sa uistite, že ste k formuláru pridali ovládací prvok riadka na podpis, aby bolo pravidlom možné vôbec niečo podpísať.

   1. V zozname v časti Podpísať prvý riadok pre podpis, kde kliknite na metódu označenia, ktorý riadok na podpis z formulára sa má podpísať.

   2. Na použitie funkcie pre kritérium zadajte do poľa Rovná sa kritériá alebo kliknite na položku Funkcia Tlačidlo Tlač .

   3. Označte, či sa má používať predvolený obrázok podpisu a sa riadok na podpis nachádza alebo nenachádza v dokumente hostiteľa, a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Ďalšie informácie o digitálnych podpisoch nájdete v téme Digitálne podpisy v programe InfoPath 2010.

 3. Ak chcete po spracovaní požadovaného pravidla zastaviť spracovávanie všetkých ďalších pravidiel, kliknite na začiarkavacie políčko Nespustiť zostávajúce pravidlá, ak je splnená podmienka tohto pravidla.

Nastavovanie parametrov pre dotazy na údaje alebo odosielanie údajov

Akcie odoslania údajov a dotazu na údaje aktivujú pripojenie údajov tak, aby odosielalo alebo prijímalo údaje. Pri dotaze na údaje môžete pridaním pravidla s akciou nastavenia hodnoty poľa nastaviť hodnotu poľa, na ktoré sa vzťahuje dotaz, čím určíte, aké údaje požadujete.

Schémy zadávania údajov

Pravidlá s akciami môžu byť založené na textovej schéme, ktorú používateľ zadá do textového poľa. Ak napríklad chcete zhromažďovať PSČ, mali by ste sa uistiť, že ich používateľ zadá v správnom formáte. Ak chcete, aby používateľ zadal e-mailovú adresu, vstup sa musí zhodovať so schémou, ktorá zahŕňa text, symbol @, doménu a príponu domény, ako napríklad .com.

Na vykonanie tejto úlohy kliknite pri vytváraní podmienky v zozname operátorov na položku Zhoduje sa so schémou a potom kliknite na tlačidlo Vybrať vzorku. Tým sa zobrazí dialógové okno Schéma zadávania údajov, v ktorom si môžete vybrať z viacerých preddefinovaných, štandardných schém. Ak žiadna z týchto schém nezodpovedá vašim potrebám, môžete použiť vlastnú.

Rozšírené scenáre podmienok

Nasledujúce rozšírené scenáre možno použiť pri nastavovaní podmienky pravidla s akciou.

 • Založenie pravidla na výraze

Výraz je množina hodnôt, polí alebo skupín, funkcií a operátorov. Použite výraz na nastavenie hodnoty poľa, napríklad pri automatickom zahrnutí aktuálneho dátumu vo formulári alebo pridaní nákladov položiek zadaných do vyúčtovania výdavkov na získanie súčtu.

 1. Kliknite na položku Tento výraz.

 2. Zadajte výraz do druhého poľa.

Ďalšie informácie o funkciách a vzorcoch nájdete v téme Pridanie funkcií a vzorcov.

 • Založenie pravidla na množine podpísateľných údajov

Ak formulár vyžaduje digitálny podpis a ešte nebol podpísaný, môžete vypnúť tlačidlo odoslania. Prípadne môžete napríklad aktivovať akciu odoslania údajov potom, čo používateľ pridá digitálny podpis. Táto podmienka je však podporovaná iba vo formulároch programu InfoPath Filler.

 1. Kliknite na položku Výber množiny podpísateľných údajov.

 2. V dialógovom okne Výber množiny podpísateľných údajov vyberte množinu podpísateľných údajov a kliknite na tlačidlo OK.

 3. Kliknite na požadovanú podmienku v druhom poli a potom kliknite na všetky požadované kritériá v treťom poli.

Ďalšie informácie o digitálnych podpisoch nájdete v téme Digitálne podpisy v programe InfoPath 2010.

 • Založenie pravidla na role používateľa

Ak má formulár viacero zobrazení, ako je napríklad správcovské zobrazenie a zobrazenie iba na čítanie, môžete vytvoriť pravidlo pre načítanie formulára, ktoré prepne zobrazenie podľa toho, akú rolu má aktuálny používateľ.

 1. Kliknite na položku Aktuálna rola používateľa.

 2. Kliknite na operátor, napríklad rovná sa.

 3. Kliknite na rolu alebo položku Spravovať roly, ak chcete spravovať roly používateľov.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×