Tlač publikácie

Publisher pre Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Hlavným použitím programu Publisher je vytváranie vysokokvalitných tlačových publikácií. Môžu byť vytlačené na stolovej tlačiarni alebo rozposlané do kopírovacieho obchodu alebo komerčnej tlačiarne. Informácie, ktoré vám pomôžu vybrať si z týchto možností, nájdete v téme tlač: výber medzi prácou s počítačom, kopírovaním z obchodu a komerčnou tlačou.

Poznámka: Okno s ukážkou sa môže zobrazovať čiernobielo, dokonca aj vtedy, ak vaša publikácia obsahuje farbu, ak vybratá tlačiareň nepodporuje farebnú tlač, alebo ak vybratá tlačiareň podporuje farbu a vybrali ste nastavenie kompozitných odTieňov sivej.

Kde sa nachádza príkaz Tlačiť?

V programe Publisher 2010 a novšom sa príkaz Tlačiť nachádza v zobrazení Backstage. Ak chcete prejsť do zobrazenia Backstage, kliknite na kartu súbor v ľavom hornom rohu programu Publisher Tlačidlo Súbor . Okrem tlače obsahuje zobrazenie Backstage príkazy na ukladanie, otváranie a zatváranie súborov, ako aj informácie o aktuálnej publikácii a zdieľaní publikácie a možnosti programu Publisher.

Nastavenie tlače a Ukážka pred tlačou

Zobrazenie Backstage pre tlač vyzerá takto.

Prehľad nastavení tlače v programe Publisher

Nastavenie tlače sa nachádza na ľavej strane a tabla ukážky sa nachádza na pravej strane. Nastavenia na ľavej strane budú mať vplyv na vytlačenú publikáciu, zatiaľ čo nastavenia na pravej strane ovplyvnia iba zobrazenie publikácie.

Poznámka: Niektoré z týchto ovládacích prvkov závisia od iných nastavení. Ovládací prvok farby bude napríklad k dispozícii len v prípade, že tlačiareň môže tlačiť farebne a jazdec priehľadnosť pred a dozadu bude k dispozícii len vtedy, ak vyberiete možnosť tlačiť na obe strany papiera.

Nastavenia tlače môžete použiť na konfiguráciu nasledujúcich možností.

Nastavenia tlače v programe Publisher 2010

1

Tlačiť

Zadajte počet kópií tlačovej úlohy, ktoré chcete vytlačiť, a stlačením klávesu Print odošlite úlohu do tlačiarne.

2

Tlačiareň

Okrem výberu zo zoznamu dostupných tlačiarní môžete pridať aj novú tlačiareň, získať prístup k vlastnostiAm tlačiarnea tlačiť do súboru.

3

Nastavenia

Časť nastavenia vám umožní ovládať:

 • Stránky: umožňuje výber konkrétnych strán alebo rozsahov strán, ktoré sa majú vytlačiť.

 • Počet strán na hárok: tu môžete určiť miesto, kde sa na hárku papiera vytlačí publikácia, a ako budú strany publikácie rozložené na hárkoch papiera.

 • Veľkosť papiera: vyberte veľkosť a štýl hárkov papiera, ktoré použijete na tlač publikácie.

 • Jedna obojstranná/obojstranná tlač: vyberte, či sa má tlačiť na jednu alebo obe strany papiera, a ktoré hrany sa majú použiť pri prevrátení papiera.

 • Farba: Ak vaša tlačiareň podporuje farbu, tento ovládací prvok vám umožní vybrať farbu alebo tlač v odtieňoch sivej.

 • Uložiť nastavenia s publikovaním: Ak je toto políčko začiarknuté, v tejto publikácii sa uložia výbery nastavení .

Poznámka: Veľkosť strany v programe Publisher odkazuje na pracovnú oblasť publikácie. Papier alebo hárok, veľkosť je veľkosť papiera, ktorý sa používa na tlač. Hárok papiera môže obsahovať viacero strán a Veľká strana sa môže vytlačiť cez viacero hárkov.

Tabla ukážky sa zmení tak, aby odrážala zmeny vykonané v nastaveniach tlače.

Ukážka tlače v programe Publisher 2010

Poskytuje aj nasledovné.

1

Navigácia v hárku

Prechádzajte hárkami publikácie.

2

Tlačidlá pred a dozadu

Tieto tlačidlá sú k dispozícii, keď tlačíte na oboch stranách hárka papiera: Kliknutím zobrazíte predný alebo zadný hárok hárka.

3

Zoom slider

PoTiahnutím prstom doľava ho môžete vzdialiť a potiahnutím prstom doprava priblížte publikáciu.

4

Prispôsobiť hárku

Ak zobrazujete viac ako jeden hárok, toto tlačidlo sa prispôsobí na zobrazenie jedného hárka.

5

Zobrazenie viacerých hárkov

Ak sa publikácia vytlačí na viacero hárkov papiera, môžete použiť toto tlačidlo na ukážku viacerých hárkov naraz.

6

Zobrazenie alebo skrytie čísel strán

Tento jazdec vám ukáže poradie strán, ktoré sa uložia na hárky papiera. Toto je obzvlášť užitočné pri tlači publikácie s viacerými stránkami v hárku, ako je napríklad pozdravová karta.

7

Zobrazenie alebo skrytie pravítka

Zobrazí alebo skryje pravítka pre výšku a šírku aktuálne vybratého hárka papiera. Ak zmeníte veľkosť papiera v nastaveniach , pravítka sa zmenia zodpovedajúcim spôsobom.

8

Posúvač transparentného zobrazenia

f tlačíte na dvoch stranách hárka, tento jazdec vám umožní vidieť až na druhú stranu hárka, napríklad podržaním tlačeného papiera cez svetlú tabuľku. Umožňuje to, aby sa vaše publikácie správne zadávali na oboch stranách hárka papiera.

Tlač publikácie

 1. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 2. V časti Tlačiť nastavte počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť v kópiách tlačovej úlohy.

 3. V časti tlačiareň Skontrolujte, či je vybratá správna tlačiareň.

  Okno s ukážkou sa zobrazí čiernobielo bez ohľadu na to, či publikácia obsahuje farbu, pokiaľ nevyberiete farebnú tlačiareň.

 4. V časti nastavenia :

  1. Skontrolujte, či je vybratá správna množina strán alebo sekcií.

  2. Vyberte formát na uloženie strán v hárku.

  3. Nastavte veľkosť papiera.

  4. Nastavte, či sa má tlačiť na jednu stranu hárka papiera alebo oboje, a pri tlači na oboch stranách, či sa má hárok papiera na dlhej alebo krátkej strane otočiť.

  5. Ak tlačiareň umožňuje farebnú tlač, vyberte, či chcete vytlačiť farbu alebo v odtieňoch sivej.

 5. Ak chcete publikáciu odoslať do tlačiarne, kliknite na tlačidlo Tlačiť .

 1. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 2. V časti Tlačiť nastavte počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť v kópiách tlačovej úlohy.

 3. Ak chcete publikáciu odoslať do tlačiarne, kliknite na tlačidlo Tlačiť .

 1. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 2. V časti Nastavenie kliknite do textového poľa strany .

 3. Do textového poľa zadajte číslo strany prvej strany, ktorú chcete vytlačiť, zadajte spojovník a potom zadajte poslednú stranu rozsahu, ktorý chcete vytlačiť, napríklad: 2-4.

 4. Ak chcete publikáciu odoslať do tlačiarne, kliknite na tlačidlo Tlačiť .

 1. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 2. V časti Nastavenie kliknite do textového poľa strany .

 3. Do textového poľa zadajte číslo strany prvej strany, ktorú chcete vytlačiť, zadajte čiarku a potom zadajte nasledujúcu stranu, ktorú chcete vytlačiť. Zopakujte postup pre každé číslo strany, ktoré chcete vytlačiť, napríklad 2, 4, 6, 8.

 4. Ak chcete publikáciu odoslať do tlačiarne, kliknite na tlačidlo Tlačiť .

Ak tlačíte menovky alebo vizitky, predvolená možnosť bude viac kópií na hárok. Vytlačí sa vám viac ako jedna kópia každej strany publikácie, pričom každá skupina strán sa bude deliť na samostatné hárky papiera. Po výbere tejto možnosti sa sprístupní tlačidlo Možnosti rozloženia , ktoré vám umožní prispôsobiť vodiace čiary okrajov tak, aby sa zvýšil alebo znížil počet kópií publikácie, ktoré sa zmestí na jeden hárok papiera. Ak napríklad publikácia vizitky obsahuje dve strany, každú stranu obsahujúcu inú vizitku a vyberiete možnosť viac kópií na hárok a 10 kópií, potom celkom 20 kópií – 10 kópií každej z dvoch rôznych vizitiek – bude vytlačené na dvoch hárkoch papiera, jeden hárok pre každú stranu.

 1. Kliknite na položku súbor >tlač.

 2. V časti nastavenia vyberte možnosť viacero kópií na hárok a potom vyberte požadovaný počet kópií.

 3. Ak chcete publikáciu odoslať do tlačiarne, kliknite na tlačidlo Tlačiť .

  Poznámky: 

  • Ak kliknete na jednu stranu na hárok, publikácia sa vytlačí v strede hárka papiera.

  • Ak chcete vytlačiť jednu stranu publikácie na hárok na konkrétnu pozíciu v hárku, kliknite na položku viacero kópií na hárok, kliknite na položku Možnosti rozloženiaa potom v hárku zmeňte pozíciu v publikácii úpravou možností riadka, stĺpca Možnosti a vodorovné a zvislé hodnoty medzery v časti Ďalšie možnosti tlače. Táto možnosť je k dispozícii pre publikácie s veľkosťami strán, ktoré sú menšie ako veľkosti papiera, ako sú napríklad inzeráty, vizitky a karty s pozdravom.

Ak chcete vytlačiť menovky, menovky alebo vizitky, zvyčajne je najúčinnejšie vytlačiť celý rad v jednom hárku. Môžete to urobiť v programe Publisher z možnosti viac strán na hárok na stránke tlač . Po výbere tejto možnosti sa sprístupní tlačidlo Možnosti rozloženia , ktoré vám umožní prispôsobiť vodiace čiary okrajov tak, aby sa zvýšil alebo znížil počet kópií publikácie, ktoré sa zmestí na jeden hárok papiera. Ak máte napríklad množinu 10 pohľadníc s rôznymi informáciami o jednotlivých a vyberiete viac strán na hárok a jednu kópiu, všetky desať strán sa vytlačia na jeden hárok papiera.

Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii len vtedy, keď je veľkosť strany publikácie menšia ako hárok, v ktorom je publikácia nastavená na možnosť Tlačiť.

 1. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 2. V časti nastavenia vyberte možnosť viac strán na hárok a potom vyberte požadovaný počet kópií.

 3. Ak chcete publikáciu odoslať do tlačiarne, kliknite na tlačidlo Tlačiť .

Tlač jednej alebo viacerých kópií publikácie

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. V časti Kópie zadajte požadovaný počet kópií.

 3. Vyberte ďalšie požadované možnosti a potom kliknite na položku Tlačiť.

Tlač konkrétnych strán publikácie

Ak chcete vytlačiť stránku, ktorú práve zobrazujete, môžete vybrať položku Aktuálna strana .

Tlač rozsahu strán

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. V dialógovom okne tlač kliknite na kartu publikácie a Nastavenie papiera .

 3. V časti Rozsah tlačekliknite na položku strany.

 4. Do textového poľa zadajte číslo strany, ktorú chcete vytlačiť, zadajte pomlčku a potom zadajte poslednú stranu rozsahu, ktorý chcete vytlačiť, napríklad 2-4.

 5. Kliknite na položku Tlačiť.

  Ak chcete vytlačiť iba jednu stranu, do polí od a do zadajte rovnaké číslo.

Tlač jednotlivých strán

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. V dialógovom okne tlač kliknite na kartu publikácie a Nastavenie papiera .

 3. V časti Rozsah tlačekliknite na položku strany.

 4. Do textového poľa zadajte číslo strany prvej strany, ktorú chcete vytlačiť, zadajte čiarku a potom zadajte nasledujúcu stranu, ktorú chcete vytlačiť. Zopakujte postup pre každé číslo strany, ktoré chcete vytlačiť, napríklad 2, 4, 6, 8.

 5. Kliknite na položku Tlačiť.

Na začiatok stránky

Zmena počtu kópií vytlačených na hárku papiera

Ak tlačíte menovky alebo vizitky, predvolená možnosť bude viac kópií na hárok. Pomocou tejto možnosti môžete nastaviť vodiace čiary okrajov na zväčšenie alebo zmenšenie počtu kópií publikácie, ktoré sa zmestí na jeden hárok papiera. Ak napríklad publikácia vizitky obsahuje dve strany – každá strana obsahuje inú vizitku – a vyberiete viacero kópií na hárok a tri kópie, celkovo šesť kópií – tri kópie každej z dvoch rôznych vizitiek – bude byť vytlačené.

 1. Otvorte publikáciu, ktorú chcete vytlačiť, napríklad menovku.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť a potom kliknite na kartu Nastavenie papiera a publikácie.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Kliknite na jednu stranu na hárok.

  • Kliknite na položku viacero kópií na hárok.

   Poznámky: 

   • Ak kliknete na jednu stranu na hárok, publikácia sa vytlačí v strede hárka papiera.

   • Ak chcete vytlačiť jednu stranu publikácie na hárok na konkrétnu pozíciu v hárku, kliknite na položku viacero kópií na hároka potom zmeňte pozíciu v publikácii na hárok úpravou možností riadka, možností stĺpcov a vodorovne a hodnoty zvislej medzery v časti Ďalšie možnosti tlače Táto možnosť je k dispozícii pre publikácie s veľkosťami strán, ktoré sú menšie ako veľkosti papiera, ako sú napríklad reklamy, vizitky a karty s pozdravom.

   • Ak chcete zjednodušiť zarovnanie publikácie na konkrétny produkt výrobcu alebo vytlačiť viacero kópií publikácie na jeden hárok papiera, zapnite značky orezania.

Zmena okrajov

Úpravou okrajov a vodorovných a zvislých medzier môžete zmeniť počet kópií, ktoré sa budú hodiť na hárok papiera.

 1. Otvorte publikáciu, ktorú chcete vytlačiť.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť a potom kliknite na kartu Nastavenie papiera a publikácie.

 3. V časti Ďalšie možnosti tlačevykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete zvýšiť počet kópií, ktoré sa budú hodiť, znížte hodnoty v poliach bočný okraj a Vodorovná medzera . Možno budete musieť tiež prispôsobiť hodnotu zvislej medzery.

  • Ak chcete znížiť počet kópií, ktoré sa prispôsobia, zväčšite hodnoty v poliach bočný okraj, Vodorovná medzeraa zvislá medzera .

Keď zmeníte okraje a medzery, v okne s ukážkou sa zobrazí počet kópií, ktoré sa hodia na hárok papiera.

Tip: Ak chcete tlačiť na konkrétny produkt výrobcu, napríklad na hárok s menovkami, skúste vytlačiť na prázdny hárok papiera, aby ste sa uistili, že publikácia bude v produkte správne zarovnaná.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×