Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou klávesnice a čítačky obrazovky môžete v prezentácii vytlačiť snímky, podklady a strany s poznámkami PowerPoint. Otestovali sme ju s moderátorom, ČEĽUSŤami a NVDA, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a postupmi zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Tlač prezentácie

Ak chcete tlačiť snímky, podklady alebo strany s poznámkami vašej prezentácie, ste na správnom mieste. Pomocou nasledujúcich krokov nastavíte tlačovú úlohu podľa svojich potrieb:

 1. Ak chcete prejsť na rám tlače , stlačte kombináciu klávesov CTRL + P. PowerPoint umiestni zameranie na tlačidlo Tlačiť a ozve sa "Print button" (tlačidlo Tlačiť).

 2. Ak chcete zadať počet kópií, ktoré chcete vytlačiť, stlačením klávesu TAB sa presuňte na pole otočenie kópií alebo stlačte kombináciu klávesov ALT + P, N. Počujete "kopíruje, upravte pole spin." (V moderátorovi sa ozve "kópie, úpravy.") Do ovládacieho prvku Spin Copies (kopírovanie ) zadajte počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.

 3. Ak chcete vybrať tlačiareň, stlačte kláves TAB, aby ste sa presunuli do ovládacieho prvku tlačiarne alebo stlačte kombináciu klávesov ALT + P, I. Ozve sa názov vybratej tlačiarne. Pomocou klávesov so šípkou nahor alebo nadol sa posúvajte v zozname tlačiarní. (V moderátorovi sa ozve "ktorý typ tlačiarne", číslo vybratej tlačiarne a celkový počet dostupných tlačiarní.)

 4. Ak sa neozve názov požadovanej tlačiarne, stláčaním šípky nadol sa posúvajte v rámci všetkých uvedených možností výberu tlačiarne. Keď prejdete zoznam možností tlačiarne, dostanete sa k prepojeniu Pridať tlačiareň a k možnosti Tlačiť do súboru.

  • Stlačením klávesu Enter otvoríte dialógové okno Hľadanie: Tlačiarne a pomocou klávesu Tab ním prechádzate.

  • Stlačením medzerníka začiarknite položku Tlačiť do súboru. Po výbere tlačidla Tlačiť sa otvorí dialógové okno Prieskumníka, v ktorom môžete zadať názov súboru.

 5. Stlačením klávesu Tab sa presuňte do skupiny Nastavenia. Vyberte požadované nastavenia. Nasledujúci zoznam obsahuje prepojenia na ďalšie podrobnosti v tejto téme o každej možnosti:

  Na základe predvolených nastavení tlačiarne sa v PowerPointe všetky snímky v prezentácii vytlačia ako snímky na celú stranu (jedna snímka na stranu). Ak chcete tlačiť s aktuálnym nastavením, stlačte kombináciu klávesov Alt + T, T.

Nastavenie tlače

V skupine Nastavenia môžete špecifikovať nastavenia viacerých možností tlače:

Výber snímok na tlač

Ak chcete tlačiť aktuálnu snímku alebo konkrétnu skupinu snímok, stlačením kombinácie klávesov Alt + T, I vyberte možnosť Tlačiť všetky snímky. Ozve sa: "Print all slides" (tlačiť všetky snímky). Ak chcete vybrať inú možnosť, pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte niektorú z týchto možností:

 • Tlač výberu. Počujete "tlač výberu". Táto možnosť sa zobrazí len vtedy, ak ste už vybrali množinu snímok.

 • Tlač aktuálnej snímky. Počujete "tlač aktuálnej snímky". Táto možnosť vytlačí iba aktuálnu snímku.

 • Vlastný rozsah. PowerPoint umiestni zameranie v textovom poli snímky . Počujete "Custom Range" (vlastný rozsah). Zadajte rozsah snímok, ktoré sa majú vytlačiť, napríklad 10-12 alebo 1, 2, 5.

Tip: Ak máte skryté snímky, ktoré chcete vytlačiť, možnosť Tlačiť skryté snímky bude vybratá, aby ste v prípade potreby mohli vytlačiť aj skryté snímky. Počujete "Tlačiť skryté snímky".

Po dokončení výberu požadovaných možností zavrite rozbaľovacie pole a stlačte kláves Enter.

Tlač viacerých snímok na stranu

Ak chcete vytlačiť viacero snímok na jednu stranu, stlačte kombináciu klávesov ALT + P, H. Počujete "snímky na celú stranu".

V poli Snímky na celú stranu stačte kláves Enter, aby ste otvorili galériu. V hornej časti sa nachádza časť Rozloženie pri tlači, po ktorej nasleduje sekcia Podklady. Pomocou klávesov so šípkami doľava a doprava vyberte niektorú z nasledujúcich možností rozloženia pri tlači:

 • Snímky na celú stranu. Túto možnosť vyberte, ak chcete vytlačiť každú snímku na vlastnej strane.

 • Strany s poznámkami. Vyberte túto možnosť, ak chcete vytlačiť poznámky k snímkam, a to buď pre rečníka, alebo ako podklady pre cieľovú skupinu. Počujete: "strany s poznámkami". Pomocou tejto možnosti sa vytlačí jedna snímka na stranu s poznámkami lektora vytlačenými pod ňou.

  Všetky možnosti v časti Rozloženie pri tlači a všetky možnosti v časti Podklady umožňujú len tlač snímok a obsahu snímok bez poznámok lektora.

 • Prehľad. Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť vo formáte prehľadu, ktorý vytlačí len text na snímkach bez obrázkov.

Stlačením klávesu so šípkou nadol sa presuniete do sekcie Podklady a stláčaním klávesu Tab môžete vybrať rozloženie. Stláčaním klávesu so šípkou nadol sa presuniete do ďalších možností zobrazenia rozloženia pri tlači. Po dokončení výberu požadovaných možností stlačte kláves Enter.

Nastavenie jednostrannej alebo obojstrannej tlače

Ak chcete nastaviť jednostrannú alebo obojstrannú tlač, stlačte kombináciu klávesov ALT + P, D. Počujete "vytlačte jednostranné". V zozname Jednostranná tlač vyberte požadované možnosti. (Táto možnosť je k dispozícii len vtedy, ak vaša tlačiareň podporuje obojstrannú tlač. Pri výbere obojstrannej tlače sa ozve „Print on both sides“ (Obojstranná tlač).

Nastavenie zoradenia a zošívania

Možnosť zoradenia získate len vtedy, ak ju vaša tlačiareň podporuje. Ak chcete nastaviť zoradenie, stlačte kombináciu klávesov ALT + P, C. stláčaním klávesu so šípkou nadol a nahor vyberte možnosť zoradené (počujete "zoradené"). alebo netriedené (počujete "zoradené") a potom stlačte kláves ENTER. Túto možnosť získate len vtedy, ak vaša tlačiareň podporuje zoraďovanie.

Možnosť striže získate len vtedy, ak ju vaša tlačiareň podporuje. Ak chcete nastaviť zašívanie, stláčaním klávesu TAB sa presuňte do rozbaľovacieho poľa zošitia a stláčaním klávesu so šípkou nadol a nahor vyberte možnosti žiadne zošity, jeden zošitýalebo dva zošity.

Zmena orientácie strany

 1. Ak chcete zmeniť orientáciu, stlačte kombináciu klávesov Alt + T, V, čím otvoríte dialógové okno Tlačiareň – vlastnosti.

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa nedostanete na kartu rozloženie alebo na kartu Paper\Quality , a ak je to potrebné, použite klávesy so šípkou doprava alebo doľava, čím sa presuniete na kartu rozloženie .

 3. Stláčaním klávesu Tab prejdite na pole orientácia a vyberte položku na výšku alebo na šírku.

 4. Stláčaním klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

Čiernobiela tlač alebo tlač v odtieňoch sivej

PowerPoint obsah predvolene tlačí a zobrazuje farebne, ale snímky a podklady sa obyčajne tlačia čiernobielo alebo v odtieňoch sivej. Celá prezentácia, teda snímky, prehľad, strany s poznámkami a podklady pre publikum, sa dá vytlačiť farebne, v odtieňoch sivej alebo len čiernobielo.

Ak chcete tlačiť v odtieňoch sivej alebo čiernobielo, stlačte kombináciu klávesov Alt + T, O, čím sa otvorí rozbaľovacie pole Farebne. Stláčaním klávesu so šípkou nadol alebo nahor vyberte príslušnú možnosť, ako je popísané nižšie:

 • Farba. Ak vyberiete možnosť farba, ale nemáte farebnú tlačiareň, výtlačok bude podobný ako výtlačok v odtieňoch sivej, ale nie v rovnakej kvalite ako výtlačku.

 • Odtiene sivej. Ak nemáte farebnú tlačiareň alebo nepotrebujete farebný výtlačok, výberom položky odtiene sivej sa vytlačia všetky objekty na strane v odtieňoch sivej. V odtieňoch sivej sa budú objekty, ako sú napríklad grafy a tabuľky, zobrazovať ostrejším a čistejším, než keď vyberiete možnosť farba na nefarebnej tlačiarni.

 • Čistá čierna a biela. Táto možnosť vytlačí snímky v čiernej a bielej farbe. Nie sú tu prítomné žiadne odtiene sivej. V dôsledku toho sa netlačia niektoré objekty v motíve návrhu snímky, ako je napríklad reliéfna a tienená. Text sa vytlačí ako čierna, dokonca aj vtedy, ak vyberiete možnosť sivá ako pôvodná farba textu.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

PowerPoint pre macOS môžete použiť s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky macOS, na tlač snímok, podkladov a poznámok v prezentácii.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

 • Dostupnosť možností tlače popísaných v tejto téme závisí od funkcií vašej tlačiarne. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k tlačiarni.

Obsah tohto článku

Tlač prezentácie

Bez ohľadu na to, či tlačíte snímky, podklady alebo poznámky v prezentácii, môžete rýchlo tlačiť s predvolenými nastaveniami alebo použiť veľké množstvo spôsobov, ako PowerPoint pre macOS ponúka na optimalizáciu tlače a výtlačkov.

 1. V prezentácii stlačte kombináciu klávesov Command + P. Ozve sa: "obdobie tlače, dialógové okno, okno, <názov prezentácie> <vybratá tlačiareň>." Zameranie je na vybratej tlačiarni.

 2. Ak chcete vybrať tlačiareň, stlačte medzerník. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov tlačiarne, ktorú chcete vybrať, a potom stlačte medzerník.

 3. Po stlačení klávesu Tab môžete určiť požadovaný počet kópií na vytlačenie. Zadajte požadovaný počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.

 4. PowerPoint predvolene vytlačí všetky snímky v prezentácii ako snímky na celú stranu (jedna snímka na jednu stranu), pričom použije predvolené nastavenia tlačiarne. Ak chcete tlačiť s aktuálnymi nastaveniami, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Print button“ (tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte medzerník.

Optimalizácia tlače

V dialógovom okne Tlač sa predvolene zobrazujú len základné možnosti tlače. Prístup k skrytým možnostiam tlače a možnostiam optimalizácie tlače získate jednoducho.

V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Show details button“ (Tlačidlo Zobraziť podrobnosti), a potom stlačte medzerník. Teraz máte prístup k ďalším možnostiam tlače.

Výber jednej snímky na tlač

Šetrite papierom a vytlačte len tie snímky, ktoré potrebujete.

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Print all slides.“ (Vytlačiť všetky snímky.)

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + šípka nadol, kým sa neozve „Custom shows, radio button“ (Vlastné prezentácie, prepínač), a potom stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Edit text, blank.“ (Úprava textu, medzera.)

 3. Zadajte číslo snímky, ktorú chcete vytlačiť.

  Tip: Na vytlačenie aktuálne vybratej snímky stláčajte kombináciu klávesov Shift + šípka nadol, kým sa neozve „Print selected slides (Tlač vybratých snímok), a potom stlačte medzerník.

Výber rozsahu snímok na tlač

 1. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + šípka nadol, kým sa neozve: „Print slides ranges.“ (Tlač rozsahu snímok.)

 2. Stlačte kláves Tab a zadajte číslo prvej snímke v rozsahu.

 3. Znovu stlačte kláves Tab a zadajte číslo poslednej snímke v rozsahu.

Tlač viacerých snímok na stranu

Viac snímok na jednu stranu môžete vytlačiť buď ako celé snímky, alebo ako podklady.

Tlač viacerých celých snímok na stranu

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „PowerPoint, PDE, popup button“ (PowerPoint, PDE, tlačidlo kontextovej ponuky), a potom stlačte medzerník.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Layout“ (Rozloženie), a potom stlačte medzerník.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Pages per sheet“ (Počet strán na hárok), a potom stlačte medzerník.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete vybrať, a potom stlačte medzerník.

Tlač podkladov

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Layout to print“ (Rozloženie na tlač), a potom stlačte medzerník.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete vybrať, napríklad, „Handouts, four slides per page“ (Podklady, štyri snímky na stranu), a stlačte medzerník.

Nastavenie obojstrannej tlače

Môžete tlačiť na obe strany papiera, aj keď ste na tlač vybrali viacero snímok na jednu stranu.

Poznámka: Táto funkcia je dostupná iba v prípade, že je podporovaná vašou tlačiarňou a zapnutá v nastaveniach tlačiarne. Podrobné informácie nájdete v príručke vašej tlačiarne alebo vám pomoc poskytne IT oddelenie vašej spoločnosti.

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Two-sided, unchecked checkbox“ (Obojstranná tlač, nezačiarknuté začiarkavacie políčko), a potom stlačte medzerník. Predvolene je zapnutá väzba na dlhom okraji.

 2. Ak chcete zmeniť typ väzby pri obojstrannej tlači, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „PowerPoint, PDE, popup button“ (PowerPoint, PDE, tlačidlo kontextovej ponuky), a potom stlačte medzerník.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Layout“ (Rozloženie), a potom stlačte medzerník.

 4. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "off, Two-sided" (vyp.), a potom stlačte medzerník.

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete vybrať, a potom stlačte medzerník.

Nastavenie zoradenia

Ak potrebujete vytlačiť viacero kópií snímok, máte možnosť najprv vytlačiť snímky v jednej kópii pred tlačou ostatných.

Poznámka: Táto funkcia je dostupná iba v prípade, že je podporovaná vašou tlačiarňou a zapnutá v nastaveniach tlačiarne. Podrobné informácie nájdete v príručke vašej tlačiarne alebo vám pomoc poskytne IT oddelenie vašej spoločnosti.

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „PowerPoint, PDE, popup button“ (PowerPoint, PDE, tlačidlo kontextovej ponuky), a potom stlačte medzerník.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Paper handling“ (Spracovanie papiera), a potom stlačte medzerník.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Off, collate pages“ (Vypnuté, zoradiť strany), a potom stlačte medzerník.

Zmena orientácie strany

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „<Current orientation>, Orientation.“ (<Aktuálna orientácia>, Orientácia.)

 2. Ak chcete zmeniť orientáciu, stlačením klávesu so šípkou doľava alebo doprava vyberte inú možnosť, a potom stlačte medzerník.

Čiernobiela tlač alebo tlač v odtieňoch sivej

Môžete vytlačiť celú prezentáciu, snímky, strany s poznámkami a podklady pre publikum v odtieňoch sivej alebo čiernobielo.

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Color, output color format“ (Farba, formát farieb pre výstup), a potom stlačte medzerník.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve buď „Odtiene sivej“, alebo „Čierna a biela“, a potom stlačte medzerník.

Tlač snímok s poznámkami lektora

Snímky sa predvolene vytlačia bez poznámok lektora. Nastavenia však môžete rýchlo zmeniť a poskytnúť publiku aj poznámky.

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Slides, layout“ (Snímky, rozloženie), a potom stlačte medzerník.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Notes“ (Poznámky), a potom stlačte medzerník.

Pozrite tiež

Vloženie zvuku alebo videa v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Prezentovanie pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pomocou vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre iOS môžete v programe PowerPoint rýchlo vytlačiť snímky z iPhonu v najbližšej tlačiarni. Môžete tiež zmeniť predvolené nastavenia tlače v programe PowerPoint, napríklad ak chcete vybrať snímky na tlač.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Možnosti dotykového ovládania v PowerPoint nájdete v téme dotyková príručka pre PowerPoint pre iPhone.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • Dostupnosť možností tlače popísaných v tejto téme závisí od funkcií vašej tlačiarne. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k tlačiarni.

Obsah tohto článku

Tlač prezentácie

Tlačte snímky priamo z iPhonu v tlačiarni s podporou technológie AirPrint. Ďalšie informácie o technológii AirPrint a podporovaných tlačiarňach nájdete v téme Použitie technológie AirPrint na tlač z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

 1. Uistite sa, že iPhone a tlačiareň sú pripojené k tej istej Wi-Fi sieti.

 2. V prezentácii ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "File button" (tlačidlo súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Súbor.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Print button“ (tlačidlo Tlačiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava a ozve sa: "AirPrint". Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "možnosti tlačiarne, tlačidlo Zrušiť".

 5. Potiahnite prstom, kým sa neozve: "tlačiareň. Vyberte tlačidlo tlačiareň. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zoznam dostupných tlačiarní AirPrint.

 6. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve meno tlačiarne, ktorú chcete vybrať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete tlačiť s použitím predvolených nastavení, potiahnite v ponuke Možnosti tlačiarne prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Výber snímok na tlač

 1. V ponuke Možnosti tlačiarne potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Range, all pages button“ (Rozsah, tlačidlo Všetky strany), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Pages (Strany) <číslo prvej snímky v aktuálnom rozsahu stránok> – <číslo poslednej snímky>“ a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „From page <číslo prvej snímky v aktuálnom rozsahu stránok>, picker item, adjustable“ (Od strany <číslo prvej snímky v aktuálnom rozsahu stránok>, položka výberu, upraviteľné).

 4. Ak chcete vybrať prvú snímku na tlač, potiahnite jedným prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve požadované číslo snímky.

 5. Ak chcete vybrať poslednú snímku na tlač, potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „To page <číslo poslednej snímky v aktuálnom rozsahu stránok>, picker item, adjustable“ (Po stranu <číslo poslednej snímky v aktuálnom rozsahu stránok>, položka výberu, upraviteľné). Potiahnite jedným prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve požadované číslo snímky.

 6. Ak sa chcete vrátiť do ponuky Možnosti tlačiarne, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Printer options, back button“ (Možnosti tlačiarne, tlačidlo Späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Printer options, Range, Pages <nový rozsah strán>, button“ (Možnosti tlačiarne , rozsah, strany <nový rozsah strán>, tlačidlo).

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pomocou PowerPoint pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre Android, môžete rýchlo tlačiť snímky z telefónu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Tlač prezentácie

Tlačte snímky priamo z telefónu s Androidom na kompatibilnú tlačiareň. Skontrolujte, či je telefón a tlačiareň pripojené k tej istej Wi-Fi sieti.

Poznámky: 

 • Tieto pokyny sa týkajú len tlačiarní podporovaných systémom Android a službou Google Cloud Print. Ak chcete skontrolovať, či je vaša tlačiareň podporovaná, prejdite na položku tlačiarne pripravené na cloud.

 • Sieťová tlač cez USB, Bluetooth a Windows nie je podporovaná systémom Android. Spoločnosť Google odporúča nastaviť cloudovú tlač v počítači pripojenom k takejto tlačiarni. Ak chcete tlačiť na takúto tlačiareň priamo, budete musieť použiť aplikáciu tretej strany.

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Not checked, back Switch" (nezačiarknuté, späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na zobrazenie miniatúry.

 2. V zobrazení miniatúr ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "file, button" (súbor, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: "File menu" (ponuka súbor).

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Print button" (tlačidlo Tlačiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno tlač.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "drop down list" (rozbaľovací zoznam), za ktorým nasleduje aktuálne vybratá tlačiareň alebo uložiť vo formáte PDF. Dvakrát ťuknite na obrazovku a otvorí sa zoznam možností tlače. Ak sa chcete presúvať v zozname, potiahnite prstom doprava. Keď sa presuniete na tlačiareň, ktorú chcete použiť, vyberte ju dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 5. Pre ďalšie možnosti, ako je napríklad výber požadovaného počtu kópií a orientácia tlače, ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť jednotlivé možnosti. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte zoznam možností, ťahaním prstom doprava môžete prechádzať medzi nimi, a dvojitým ťuknutím na obrazovku jednu možnosť vyberte.

 6. Po dokončení potiahnite prstom doprava, kým sa neozve "Print button" (tlačidlo Tlačiť), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku spustite tlač.

  Keď sa ozve "PowerPoint Window" (okno PowerPointu), prezentácia sa vytlačí a zameranie sa vráti na prezentáciu v zobrazení miniatúry.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

PowerPoint pre Windows Phone 10 môžete používať s Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme Windows, na rýchlu tlač snímok z telefónu.

Poznámky: 

Tlač prezentácie

Vytlačte snímky priamo zo svojho Windows Phonu v tlačiarni pripojenej cez Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať, či je vaša tlačiareň podporovaná, pozrite si zoznam v tomto článku: Podporované tlačiarne pre Windows 10 Mobile. Uistite sa tiež, že telefón a tlačiareň sú pripojené k tej istej Wi-Fi sieti.

 1. V prezentácii, ktorú chcete vytlačiť, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť: „File button“ (Tlačidlo Súbor).

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo. Moderátor oznámi: „Backstage page pane, Go back button“ (Tabla strany Backstage, tlačidlo Prejsť späť).

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak ide o prvú tlač powerpointovej prezentácie z vášho telefónu, otvorí sa dialógové okno so žiadosťou o povolenie na pripojenie k online službe, ktorá pripraví súbor na tlač. Zameranie sa nachádza na tlačidle Povoliť a moderátor oznámi: „To Continue window, Allow button“ (Okno Pokračovať, tlačidlo Povoliť). Dvojitým ťuknutím na obrazovku pokračujte v tlači.

 5. Otvorí sa dialógové okno tlačiarne a Moderátor oznamuje: „Print dialog window“ (Dialógové okno Tlač). Potiahnutím prsta doprava prejdite na pole výberu tlačiarne. Moderátor oznamuje: tlačiareň, rozbaľovacie pole. Dvakrát ťuknite na obrazovku a otvorí sa zoznam možností tlače. Ak sa chcete presúvať v zozname, potiahnite prstom doprava. Keď sa presuniete na tlačiareň, ktorú chcete použiť, vyberte ju dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 6. Pre ďalšie možnosti, ako je napríklad výber požadovaného počtu kópií a orientácia tlače, ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť jednotlivé možnosti. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte zoznam možností, ťahaním prstom doprava môžete prechádzať medzi nimi, a dvojitým ťuknutím na obrazovku jednu možnosť vyberte.

  Tip: Na výber veľkosti papiera potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „More settings“ (Ďalšie nastavenia), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom potiahnite prstom doprava znovu, kým sa nedostanete na položku Veľkosť papiera, a dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte zoznam možností. Ak sa chcete presúvať v zozname, potiahnite prstom doprava. Ak chcete niektorú možnosť vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Po dokončení opakovane potiahnite prstom doprava, až kým Moderátor neoznámi: „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo a začnite tlačiť. Moderátor oznámi: „Print dialog window“ (Dialógové okno Tlač) a tlačová úloha sa odošle do tlačiarne.

  Keď budete počuť: „PowerPoint window“ (Okno Powerpointu), prezentácia je vytlačená a dostali ste sa späť do prezentácie v zobrazení na čítanie.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Ak chcete vytlačiť snímky prezentácie, použite PowerPoint na webe s klávesnicou a čítačkou obrazovky. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate PowerPoint na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint na webe používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint na webe.

Obsah tohto článku

Tlač prezentácie v zobrazení na úpravy alebo v ukážke

 1. V prezentácii stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows, F, P. Otvorí sa ponuka Tlačiť .

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve požadovaná možnosť tlače, a potom stlačte kláves ENTER. Počujete: "dialógové okno, Microsoft PowerPoint na webe." Zameranie je na prepojenie na dokument PDF s možnosťou tlače.

 3. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno PDF súbor – tlač .

 4. Ak sa chcete presúvať medzi možnosťami, stlačte kláves Tab. Ak chcete rozbaliť ponuky možností, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves so šípkou nadol a vyberte výber, stlačte kláves ENTER.

 5. Ak chcete tlačiť, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Print button" (tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte kláves ENTER.

Tlač prezentácie v zobrazení na čítanie

 1. V prezentácii stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "Edit Presentation" (upraviť prezentáciu).

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Print to PDF" (tlač do PDF), a potom stlačte kláves ENTER. Počujete: "dialógové okno, Microsoft PowerPoint na webe." Zameranie je na prepojenie na dokument PDF s možnosťou tlače.

 3. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno PDF súbor – tlač .

 4. Ak sa chcete presúvať medzi možnosťami, stlačte kláves Tab. Ak chcete rozbaliť ponuky možností, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves so šípkou nadol a vyberte výber, stlačte kláves ENTER.

 5. Ak chcete tlačiť, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Print button" (tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte kláves ENTER.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×