Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

PowerPoint 2016 môžete používať spolu s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky pre Windows, na tlač snímok, podkladov a poznámok k prezentácii.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Tlač prezentácie

Ak chcete tlačiť snímky, podklady alebo strany s poznámkami vašej prezentácie, ste na správnom mieste. Pomocou nasledujúcich krokov nastavíte tlačovú úlohu podľa svojich potrieb:

 1. Ak chcete prejsť do rámca Tlačiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P. Výber v PowerPointe sa bude nachádzať na tlačidle Tlačiť a ozve sa „Backstage view, Print group box, Print button“ (zobrazenie Backstage, skupina ovládacích prvkov Tlač, tlačidlo Tlačiť). V Moderátorovi sa ozve „Print, Button“ (Tlačiť, tlačidlo).

 2. Ak chcete učiť požadovaný počet kópií na tlač, môžete buď stlačiť kláves Tab a presúvať sa v poli číselníka Kópie alebo môžete stlačiť kombináciu klávesov Alt + T, K. V Moderátorovi sa ozve „Copies, editing 1“ (Kópie, úprava 1). V poli číselníka Kópie zadajte počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.

 3. Tlačiareň môžete vybrať buď stlačením klávesu Tab, čím sa presuniete na ovládací prvok Tlačiareň, alebo stlačením kombinácie klávesov Alt + T, R. Ozve sa názov vybratej tlačiarne. Pomocou klávesov so šípkou nahor alebo nadol sa posúvajte v zozname tlačiarní. V Moderátorovi sa ozve „Select name of printer“ (Vyberte názov tlačiarne), počet vybratých tlačiarní a celkový počet dostupných tlačiarní.

 4. Ak sa neozve názov požadovanej tlačiarne, stláčaním šípky nadol sa posúvajte v rámci všetkých uvedených možností výberu tlačiarne. Keď prejdete zoznam možností tlačiarne, dostanete sa k prepojeniu Pridať tlačiareň a k možnosti Tlačiť do súboru.

  • Stlačením klávesu Enter otvoríte dialógové okno Hľadanie: Tlačiarne a pomocou klávesu Tab ním prechádzate.

  • Stlačením medzerníka začiarknite položku Tlačiť do súboru. Po výbere tlačidla Tlačiť sa otvorí dialógové okno Prieskumníka, v ktorom môžete zadať názov súboru.

 5. Stlačením klávesu Tab sa presuňte do skupiny Nastavenia a vyberte požadované nastavenia. V nasledujúcom zozname sú uvedené prepojenia na časti tejto témy, v ktorých sú detailnejšie popísané jednotlivé možnosti:

  Na základe predvolených nastavení tlačiarne sa v PowerPointe všetky snímky v prezentácii vytlačia ako snímky na celú stranu (jedna snímka na stranu). Ak chcete tlačiť s aktuálnym nastavením, stlačte kombináciu klávesov Alt + T, T.

Nastavenia tlače

V skupine Nastavenia môžete špecifikovať nastavenia viacerých možností tlače:

Výber snímok na tlač

Ak chcete tlačiť aktuálnu snímku alebo konkrétnu skupinu snímok, stlačením kombinácie klávesov Alt + T, I vyberte možnosť Tlačiť všetky snímky. Ozve sa „Print all slides grid, 1 of 4“ (mriežka Tlačiť všetky snímky, 1 zo 4). V Moderátorovi sa ozve „Selected Print All Slides, 1 of 4“ (vybraté Tlačiť všetky snímky, 1 zo 4.") Ak chcete zvoliť inú možnosť, pomocou klávesov so šípkou nahor alebo nadol vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

 • Tlačiť výber: Ozve sa „Print selection grid, 2 of 4“ (mriežka Tlačiť výber, 2 zo 4). V Moderátorovi sa ozve „Print selection, 2 of 4“ (Tlačiť výber 2 zo 4). Táto možnosť sa zobrazí len v prípade, že už ste vybrali skupinu snímok.

 • Tlačiť aktuálnu snímku: Ozve sa „Print current slide grid, 3 of 4“ (mriežka Tlačiť aktuálnu snímku, 3 zo 4). V Moderátora sa ozve „Print current slide, 3 of 4“ (Tlačiť aktuálnu snímku, 3 zo 4). Výberom tejto možnosti vytlačíte len aktuálnu snímku.

 • Vlastný rozsah: Výber v PowerPointe sa premiestni do textového Snímky. Ozve sa „Custom range grid, 4 of 4“ (mriežka Vlastný rozsah, 4 zo 4). V Moderátorovi sa ozve „Custom range, 4 of 4“ (Vlastný rozsah, 4 zo 4). Zadajte rozsah snímok, ktoré chcete vytlačiť, napríklad 10-12 alebo 1,2,5.

Tip:  Ak máte skryté snímky, ktoré chcete vytlačiť, možnosť Tlačiť skryté snímky bude vybratá, aby ste v prípade potreby mohli vytlačiť aj skryté snímky. Ozve sa „Menu, Print Hidden Slide checked. To move through items, press Up or Down Arrow, P“ (ponuka, vybraté Tlačiť skryté snímky; na presun medzi položkami stlačte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, P). V Moderátorovi sa ozve „Print Hidden Slides“ (Tlačiť skryté snímky).

Po dokončení výberu požadovaných možností zavrite rozbaľovacie pole a stlačte kláves Enter.

Tlač viacerých snímok na stranu

Ak chcete na stranu vytlačiť viacero snímkov, stlačte kombináciu klávesov Alt + T, H. Ozve sa „Full Page Slides grid, 1 of 3“ (mriežka Snímky na celú stranu, 1 z 3). V Moderátorovi sa ozve „Full Page Slides, 1 of 3“ (Snímky na celú stranu, 1 z 3).

V poli Snímky na celú stranu stačte kláves Enter, aby ste otvorili galériu. V hornej časti sa nachádza časť Rozloženie pri tlači, po ktorej nasleduje sekcia Podklady. Pomocou klávesov so šípkou doľava alebo doprava vyberte niektorú z nasledujúcich možností zobrazenia rozloženia pri tlači:

 • Snímky na celú stranu: Výberom tejto možnosti sa každá snímka vytlačí na samostatnú stranu.

 • Strany s poznámkami: Výberom tejto možnosti môžete vytlačiť poznámky snímok, či už pre lektora alebo ako podklady pre publikum. Ozve sa „Notes pages grid, 2 of 3“ (mriežka Strany s poznámkami, 2 z 3). V Moderátorovi sa ozve „Notes pages, 2 of 3“ (Strany s poznámkami, 2 z 3). Výberom tejto možnosti sa vytlačí jedna snímka na stranu, pričom poznámky lektora sa budú nachádzať pod ňou.

  Všetky možnosti v časti Rozloženie pri tlači a všetky možnosti v časti Podklady umožňujú len tlač snímok a obsahu snímok bez poznámok lektora.

 • Prehľad: Výberom tejto možnosti sa umožní tlač vo formáte prehľadu, čo znamená, že sa vytlačí len text snímok bez obrázkov.

Stlačením klávesu so šípkou nadol sa presuniete do sekcie Podklady a stláčaním klávesu Tab môžete vybrať rozloženie. Stláčaním klávesu so šípkou nadol sa presuniete do ďalších možností zobrazenia rozloženia pri tlači. Po dokončení výberu požadovaných možností stlačte kláves Enter.

Nastavenie jednostrannej alebo obojstrannej tlače

Ak chcete nastaviť jednostrannú alebo obojstrannú tlač, stlačte kombináciu klávesov Alt + T, B. Ozve sa „Print one sided, 1 of 3“ (Jednostranná tlač, 1 z 3). V zozname Jednostranná tlač vyberte požadované možnosti. (Táto možnosť je k dispozícii len vtedy, ak vaša tlačiareň podporuje obojstrannú tlač. Pri výbere obojstrannej tlače sa ozve „Print on both sides“ (Obojstranná tlač).

Nastavenie zoradenia a zošívania

Možnosť zoradenia je k dispozícii len vtedy, ak ju vaša tlačiareň podporuje. Ak chcete nastaviť zoradenie, stlačte kombináciu klávesov Alt + T, G. Stláčaním klávesu so šípkou nadol a klávesu so šípkou nahor vyberte zo zoznamu možnosť Zoradené, na základe čoho sa ozve „Collated, 1 of 2“ (Zoradené, 1 z 2) alebo vyberte možnosť Nezoradené a ozve sa „Uncollated“ (Nezoradené). Potom stlačte kláves Enter. Táto možnosť je k dispozícii len vtedy, ak vaša tlačiareň podporuje zoradenie.

Možnosť zošívania je k dispozícii len vtedy, ak ju vaša tlačiareň podporuje. Ak chcete nastaviť zošívanie, stlačením klávesu Tab sa presuňte do rozbaľovacieho poľa Zošívanie. Stlačením klávesu so šípkou nahor a šípkou nadol vyberte z možností Bez zošívania, Jedno zošitie alebo Dve zošitia.

Zmena orientácie strany

 1. Ak chcete zmeniť orientáciu, stlačte kombináciu klávesov Alt + T, V, čím otvoríte dialógové okno Tlačiareň – vlastnosti.

 2. Stláčaním klávesu Tab sa premiestnite na kartu Rozloženie alebo na kartu Papier a kvalita. V prípade potreby sa pomocou klávesu so šípkou doprava alebo klávesu so šípkou doľava premiestnite na kartu Rozloženie.

 3. Ak kláves Tab stlačíte raz, prejdete na pole Orientácia. Potom vyberte položku Na výšku alebo Na šírku.

 4. Stláčaním klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

Čiernobiela tlač alebo tlač v odtieňoch sivej

PowerPoint obsah predvolene tlačí a zobrazuje farebne, ale snímky a podklady sa obyčajne tlačia čiernobielo alebo v odtieňoch sivej. Celá prezentácia, teda snímky, prehľad, strany s poznámkami a podklady pre publikum, sa dá vytlačiť farebne, v odtieňoch sivej alebo len čiernobielo.

Ak chcete tlačiť v odtieňoch sivej alebo čiernobielo, stlačte kombináciu klávesov Alt + T, O, čím sa otvorí rozbaľovacie pole Farebne. Stláčaním klávesov so šípkou nadol alebo nahor vyberiete jednu z nižšie popísaných možností:

 • Farebne: Ak vyberiete možnosť Farebne, ale nemáte farebnú tlačiareň, výtlačok bude podobný výtlačku v odtieňoch sivej, len s tým rozdielom, že nebude v rovnakej kvalite.

 • V odtieňoch sivej: Ak nemáte farebnú tlačiareň alebo netrváte na farebnom výtlačku, výberom položky V odtieňoch sivej sa všetky objekty na strane vytlačia v odtieňoch sivej. Objekty, akými sú grafy a tabuľky sa v odtieňoch sivej budú zobrazovať zreteľnejšie a jasnejšie ako v prípade výberu možnosti Farebne pre čiernobielu tlačiareň.

 • Len čiernobielo: Táto možnosť vytlačí snímky v čiernej a bielej farbe. Nie sú tu prítomné žiadne odtiene sivej. Preto sa niektoré objekty z návrhu motívu snímky, napríklad plastický vzhľad a tieňovanie, nevytlačia. Text sa vytlačí v čiernej farbe, a to aj v prípade, že ste ako pôvodnú farbu textu vybrali sivú.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

PowerPoint 2016 pre Mac môžete používať spolu s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky systému Mac OS, na tlač snímok, podkladov a poznámok k prezentácii.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky v PowerPointe 2016 pre Mac.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre Mac OS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

 • Dostupnosť možností tlače popísaných v tejto téme závisí od funkcií vašej tlačiarne. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k tlačiarni.

Obsah tohto článku

Tlač prezentácie

Snímky, podklady alebo poznámky k prezentácii môžete buď rýchlo vytlačiť pomocou predvolených nastavení, alebo môžete využiť možnosti z bohatej ponuky programu PowerPoint 2016 pre Mac na optimalizáciu tlače a výtlačkov.

 1. V prezentácii stlačte kombináciu klávesov Command + P. Ozve sa: „Print period, in dialog, window, <name of the presentation>, <selected printer>.“ (Obdobie tlače, v dialógovom okne, okno <názov prezentácie>, <vybratá tlačiareň>.) Zameranie je na vybratej tlačiarni.

 2. Ak chcete vybrať tlačiareň, stlačte medzerník. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov tlačiarne, ktorú chcete vybrať, a potom stlačte medzerník.

 3. Po stlačení klávesu Tab môžete určiť požadovaný počet kópií na vytlačenie. Zadajte požadovaný počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.

 4. PowerPoint predvolene vytlačí všetky snímky v prezentácii ako snímky na celú stranu (jedna snímka na jednu stranu), pričom použije predvolené nastavenia tlačiarne. Ak chcete tlačiť s aktuálnymi nastaveniami, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Print button“ (tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte medzerník.

Optimalizácia tlače

V dialógovom okne Tlač sa predvolene zobrazujú len základné možnosti tlače. Prístup k skrytým možnostiam tlače a možnostiam optimalizácie tlače získate jednoducho.

V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Show details button“ (Tlačidlo Zobraziť podrobnosti), a potom stlačte medzerník. Teraz máte prístup k ďalším možnostiam tlače.

Výber jednej snímky na tlač

Šetrite papierom a vytlačte len tie snímky, ktoré potrebujete.

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Print all slides.“ (Vytlačiť všetky snímky.)

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + šípka nadol, kým sa neozve „Custom shows, radio button“ (Vlastné prezentácie, prepínač), a potom stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Edit text, blank.“ (Úprava textu, medzera.)

 3. Zadajte číslo snímky, ktorú chcete vytlačiť.

  Tip: Na vytlačenie aktuálne vybratej snímky stláčajte kombináciu klávesov Shift + šípka nadol, kým sa neozve „Print selected slides (Tlač vybratých snímok), a potom stlačte medzerník.

Výber rozsahu snímok na tlač

 1. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + šípka nadol, kým sa neozve: „Print slides ranges.“ (Tlač rozsahu snímok.)

 2. Stlačte kláves Tab a zadajte číslo prvej snímke v rozsahu.

 3. Znovu stlačte kláves Tab a zadajte číslo poslednej snímke v rozsahu.

Tlač viacerých snímok na stranu

Viac snímok na jednu stranu môžete vytlačiť buď ako celé snímky, alebo ako podklady.

Tlač viacerých celých snímok na stranu

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „PowerPoint, PDE, popup button“ (PowerPoint, PDE, tlačidlo kontextovej ponuky), a potom stlačte medzerník.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Layout“ (Rozloženie), a potom stlačte medzerník.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Pages per sheet“ (Počet strán na hárok), a potom stlačte medzerník.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete vybrať, a potom stlačte medzerník.

Tlač podkladov

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Layout to print“ (Rozloženie na tlač), a potom stlačte medzerník.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete vybrať, napríklad, „Handouts, four slides per page“ (Podklady, štyri snímky na stranu), a stlačte medzerník.

Nastavenie obojstrannej tlače

Môžete tlačiť na obe strany papiera, aj keď ste na tlač vybrali viacero snímok na jednu stranu.

Poznámka: Táto funkcia je dostupná iba v prípade, že je podporovaná vašou tlačiarňou a zapnutá v nastaveniach tlačiarne. Podrobné informácie nájdete v príručke vašej tlačiarne alebo vám pomoc poskytne IT oddelenie vašej spoločnosti.

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Two-sided, unchecked checkbox“ (Obojstranná tlač, nezačiarknuté začiarkavacie políčko), a potom stlačte medzerník. Predvolene je zapnutá väzba na dlhom okraji.

 2. Ak chcete zmeniť typ väzby pri obojstrannej tlači, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „PowerPoint, PDE, popup button“ (PowerPoint, PDE, tlačidlo kontextovej ponuky), a potom stlačte medzerník.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Layout“ (Rozloženie), a potom stlačte medzerník.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Off, two-sided“ (Vypnuté, obojstranná tlač), a potom stlačte medzerník.

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete vybrať, a potom stlačte medzerník.

Nastavenie zoradenia

Ak potrebujete vytlačiť viacero kópií snímok, máte možnosť najprv vytlačiť snímky v jednej kópii pred tlačou ostatných.

Poznámka: Táto funkcia je dostupná iba v prípade, že je podporovaná vašou tlačiarňou a zapnutá v nastaveniach tlačiarne. Podrobné informácie nájdete v príručke vašej tlačiarne alebo vám pomoc poskytne IT oddelenie vašej spoločnosti.

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „PowerPoint, PDE, popup button“ (PowerPoint, PDE, tlačidlo kontextovej ponuky), a potom stlačte medzerník.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Paper handling“ (Spracovanie papiera), a potom stlačte medzerník.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Off, collate pages“ (Vypnuté, zoradiť strany), a potom stlačte medzerník.

Zmena orientácie strany

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „<Current orientation>, Orientation.“ (<Aktuálna orientácia>, Orientácia.)

 2. Ak chcete zmeniť orientáciu, stlačením klávesu so šípkou doľava alebo doprava vyberte inú možnosť, a potom stlačte medzerník.

Čiernobiela tlač alebo tlač v odtieňoch sivej

Môžete vytlačiť celú prezentáciu, snímky, strany s poznámkami a podklady pre publikum v odtieňoch sivej alebo čiernobielo.

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Color, output color format“ (Farba, formát farieb pre výstup), a potom stlačte medzerník.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve buď „Odtiene sivej“, alebo „Čierna a biela“, a potom stlačte medzerník.

Tlač snímok s poznámkami lektora

Snímky sa predvolene vytlačia bez poznámok lektora. Nastavenia však môžete rýchlo zmeniť a poskytnúť publiku aj poznámky.

 1. V dialógovom okne Tlač stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Slides, layout“ (Snímky, rozloženie), a potom stlačte medzerník.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Notes“ (Poznámky), a potom stlačte medzerník.

Pozrite tiež

Vloženie zvuku alebo videa v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Prezentovanie pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe 2016 pre Mac

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre iOS môžete v programe PowerPoint rýchlo vytlačiť snímky z iPhonu v najbližšej tlačiarni. Môžete tiež zmeniť predvolené nastavenia tlače v programe PowerPoint, napríklad ak chcete vybrať snímky na tlač.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v programe PowerPoint 2016 pre iOS nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre iPhone.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

 • Dostupnosť možností tlače popísaných v tejto téme závisí od funkcií vašej tlačiarne. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k tlačiarni.

Obsah tohto článku

Tlač prezentácie

Tlačte snímky priamo z iPhonu v tlačiarni s podporou technológie AirPrint. Ďalšie informácie o technológii AirPrint a podporovaných tlačiarňach nájdete v téme Použitie technológie AirPrint na tlač z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

 1. Uistite sa, že iPhone a tlačiareň sú pripojené k tej istej Wi-Fi sieti.

 2. Potiahnite v prezentácii prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „File button“ (Tlačidlo Súbor). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Súbor.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Print button“ (tlačidlo Tlačiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „AirPrint.“ Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Printer options, Cancel button“ (Možnosti tlačiarne, tlačidlo Zrušiť).

 5. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve: „Printer. (Tlačiareň.) Select printer button.“ (Vyberte tlačidlo tlačiarne.) Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zoznam dostupných tlačiarní s podporou technológie AirPrint.

 6. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve meno tlačiarne, ktorú chcete vybrať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete tlačiť s použitím predvolených nastavení, potiahnite v ponuke Možnosti tlačiarne prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Výber snímok na tlač

 1. V ponuke Možnosti tlačiarne potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Range, all pages button“ (Rozsah, tlačidlo Všetky strany), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Pages (Strany) <číslo prvej snímky v aktuálnom rozsahu stránok> – <číslo poslednej snímky>“ a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „From page <číslo prvej snímky v aktuálnom rozsahu stránok>, picker item, adjustable“ (Od strany <číslo prvej snímky v aktuálnom rozsahu stránok>, položka výberu, upraviteľné).

 4. Ak chcete vybrať prvú snímku na tlač, potiahnite jedným prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve požadované číslo snímky.

 5. Ak chcete vybrať poslednú snímku na tlač, potiahnite prstom doprava. Ozve sa: „To page <číslo poslednej snímky v aktuálnom rozsahu stránok>, picker item, adjustable“ (Po stranu <číslo poslednej snímky v aktuálnom rozsahu stránok>, položka výberu, upraviteľné). Potiahnite jedným prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve požadované číslo snímky.

 6. Ak sa chcete vrátiť do ponuky Možnosti tlačiarne, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Printer options, back button“ (Možnosti tlačiarne, tlačidlo Späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Printer options, Range, Pages <nový rozsah strán>, button“ (Možnosti tlačiarne , rozsah, strany <nový rozsah strán>, tlačidlo).

Pozrite tiež

Pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou PowerPoint pre Android TalkBack, vstavané Android obrazovky, môžete rýchlo vytlačiť snímky z telefónu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Tlač prezentácie

Tlač snímok priamo zo svojho telefónu do kompatibilné tlačiarne. Skontrolujte, či váš telefón a tlačiareň pripojení k sieti Wi-Fi.

Poznámky: 

 • Tieto pokyny sa týkajú iba tlačiarne podporovať Android a Google Cloud Print. Ak chcete skontrolovať, či tlačiareň podporuje, prejdite na Cloud – pripraviť tlačiarne.

 • Tlač v sieti USB, Bluetooth a Windows nie sú podporované Android. Google odporúča nastavenie Cloud Print v počítači pripojený k ako tlačiareň. Ak chcete tlačiť na tlačiarni, ako napríklad priamo, budete musieť použiť aplikáciu tretej strany.

 1. V zobrazení úprav, potiahnutím prstom doprava alebo doľava, kým vy počuť "nie je začiarknuté, späť prepínač" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykoná sa prechod na miniatúru.

 2. V zobrazení miniatúr, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Súbor, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Ponuku súbor."

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Tlačidlo vytlačiť", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno tlače.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "rozbaľovacieho zoznamu", nasleduje aktuálne vybratej tlačiarne alebo "Uložiť vo formáte PDF." Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorenie zoznamu možností tlače. Prechádzanie zoznamu, potiahnite prstom doprava. Keď na tlačiarni, ktoré chcete použiť, dvakrát ťuknite na obrazovku vyberte.

 5. Pre ďalšie možnosti, ako je napríklad výber požadovaného počtu kópií a orientácia tlače, ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť jednotlivé možnosti. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte zoznam možností, ťahaním prstom doprava môžete prechádzať medzi nimi, a dvojitým ťuknutím na obrazovku jednu možnosť vyberte.

 6. Po dokončení, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo vytlačiť" a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku Windows Phone.

  Keď budete počuť "Okna programu PowerPoint", vytlačená prezentácie a zamerania vráti do prezentácie v zobrazení miniatúr.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

PowerPoint pre Windows Phone 10 môžete používať s Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme Windows, na rýchlu tlač snímok z telefónu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Windows Phone 10 nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu Mobile pre Windows 10.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Tlač prezentácie

Vytlačte snímky priamo zo svojho Windows Phonu v tlačiarni pripojenej cez Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať, či je vaša tlačiareň podporovaná, pozrite si zoznam v tomto článku: Podporované tlačiarne pre Windows 10 Mobile. Uistite sa tiež, že telefón a tlačiareň sú pripojené k tej istej Wi-Fi sieti.

 1. V prezentácii, ktorú chcete vytlačiť, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť: „File button“ (Tlačidlo Súbor).

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo. Moderátor oznámi: „Backstage page pane, Go back button“ (Tabla strany Backstage, tlačidlo Prejsť späť).

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak ide o prvú tlač powerpointovej prezentácie z vášho telefónu, otvorí sa dialógové okno so žiadosťou o povolenie na pripojenie k online službe, ktorá pripraví súbor na tlač. Zameranie sa nachádza na tlačidle Povoliť a moderátor oznámi: „To Continue window, Allow button“ (Okno Pokračovať, tlačidlo Povoliť). Dvojitým ťuknutím na obrazovku pokračujte v tlači.

 5. Otvorí sa dialógové okno tlačiarne a Moderátor oznamuje: „Print dialog window“ (Dialógové okno Tlač). Potiahnutím prsta doprava prejdite na pole výberu tlačiarne. Moderátor oznámi: „Printer, combo box, collapsed“ (Tlačiareň, rozbaľovacie pole, zbalené). Dvakrát ťuknite na obrazovku a otvorí sa zoznam možností tlače. Ak sa chcete presúvať v zozname, potiahnite prstom doprava. Keď sa presuniete na tlačiareň, ktorú chcete použiť, vyberte ju dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 6. Pre ďalšie možnosti, ako je napríklad výber požadovaného počtu kópií a orientácia tlače, ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť jednotlivé možnosti. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte zoznam možností, ťahaním prstom doprava môžete prechádzať medzi nimi, a dvojitým ťuknutím na obrazovku jednu možnosť vyberte.

  Tip: Na výber veľkosti papiera potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „More settings“ (Ďalšie nastavenia), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom potiahnite prstom doprava znovu, kým sa nedostanete na položku Veľkosť papiera, a dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte zoznam možností. Ak sa chcete presúvať v zozname, potiahnite prstom doprava. Ak chcete niektorú možnosť vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Po dokončení opakovane potiahnite prstom doprava, až kým Moderátor neoznámi: „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo a začnite tlačiť. Moderátor oznámi: „Print dialog window“ (Dialógové okno Tlač) a tlačová úloha sa odošle do tlačiarne.

  Keď budete počuť: „PowerPoint window“ (Okno Powerpointu), prezentácia je vytlačená a dostali ste sa späť do prezentácie v zobrazení na čítanie.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Použite PowerPoint Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky napríklad JAWS alebo moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, na tlač snímok.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v PowerPointe Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate aplikáciu JAWS. Informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate PowerPoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint Online.

Obsah tohto článku

Tlač prezentácie v zobrazení na úpravy alebo Preview

 1. V prezentácii, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows, F, P. Otvorí sa ponuka Tlačiť.

 2. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť možnosť tlače má, a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Dialógové okno, program Microsoft PowerPoint Online." Sa zameriava na prepojenie na tlač PDF.

 3. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno PDF súbor - tlačiť.

 4. Na pohyb medzi možnosťami, stláčaním klávesu Tab. Rozbaľte možnosť ponuky, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol šípka, a vyberte možnosť, stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete vytlačiť, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo vytlačiť", a potom stlačte kláves Enter.

Tlač prezentácie v zobrazení na čítanie

 1. V prezentácii, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až budete počuť "upraviť prezentáciu".

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Tlačiť do PDF", a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Dialógové okno, program Microsoft PowerPoint Online." Sa zameriava na prepojenie na tlač PDF.

 3. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno PDF súbor - tlačiť.

 4. Na pohyb medzi možnosťami, stláčaním klávesu Tab. Rozbaľte možnosť ponuky, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol šípka, a vyberte možnosť, stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete vytlačiť, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo vytlačiť", a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe Online

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×