Tlač powerpointových snímok alebo podkladov

Pomocou programu PowerPoint môžete vytlačiť snímky (jednu snímku na stranu), snímky s poznámkami prezentujúceho alebo prehľad. Môžete vytlačiť aj podklady prezentácie – s jednou, dvomi, tromi, štyrmi, šiestimi alebo deviatimi snímkami na stranu. Tieto podklady potom môže vaše publikum použiť na sledovanie počas prezentácie alebo si ich ponechať na budúce použitie.

Podklady s poznámkami

Podklady s tromi snímkami na stranu obsahujú riadky, ktoré vaše publikum môže používať na zapisovanie poznámok.

V PC môžete nastaviť veľkosť snímky, orientáciu strany a číslo prvej snímky, nastaviť možnosti tlače a uložiť nastavenia tlače. Pomoc s tlačou v programe PowerPoint 2007 nájdete v téme Tlač snímok.

 1. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 2. Zadajte počet kópií, ktoré chcete tlačiť.

  Výber počtu kópií, ktoré sa majú tlačiť
 3. Skontrolujte, či je vybratá tlačiareň, ktorú chcete použiť.

  Aktuálne pripojená tlačiareň

  Kliknutím na šípku nadol podľa obrázka zobrazíte ďalšie možnosti tlačiarne vrátane príkazu Pridať tlačiareň, pomocou ktorého sa môžete pripojiť k inej tlačiarni dostupnej vo vašej sieti:

  Rozbaľovací zoznam dostupných tlačiarní
 4. Ak ste s nastavením možností tlače hotoví, vyberte položku Tlačiť. V opačnom prípade môžete podľa pokynov v nasledujúcich postupoch upraviť ďalšie nastavenia (môžete napríklad určiť snímky, ktoré sa majú tlačiť, a nastaviť rozloženie poznámok a podkladov).

Ak sa po otvorení dialógového okna tlače rozhodnete, že nechcete tlačiť, dialógové okno tlače môžete jednoducho zrušiť tak, že prejdete na inú kartu všeobecného pása s nástrojmi PowerPointu, napríklad kartu Domov.

Určenie snímok, ktoré sa majú tlačiť

Prvá možnosť v časti Nastavenia dialógového okna Tlačiť má predvolené nastavenie Tlačiť všetky snímky.

Ak nechcete tlačiť všetky snímky, môžete do poľa Snímky zadať čísla snímok, ktoré sa majú tlačiť. Zadajte čísla jednotlivých snímok alebo rozsahy snímok so spojovníkom a oddeľte ich čiarkami (medzery nie sú potrebné):

Zadanie vlastného rozsahu snímok na tlač

Ak napríklad zadáte 1,3,5-7,10, vytlačia sa snímky 1, 3, 5, 6, 7 a 10.

Môžete tiež kliknúť na šípku nadol a zmeniť nastavenie Tlačiť všetky snímky na inú možnosť, napríklad Tlačiť aktuálnu snímku alebo Tlačiť výber:

Možnosti na výber snímok, ktoré sa majú tlačiť
 • Ak chcete tlačiť snímky, ktoré vyberiete, prejdite späť na kartu Domov a v normálnom zobrazení vyberte na table miniatúr na ľavej strane požadované snímky. Ak chcete vybrať viaceré snímky, stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na snímky, ktoré chcete tlačiť. Po dokončení výberu kliknite na položky Súbor > Tlačiť a použite možnosť Tlačiť výber.

 • Ak chcete tlačiť snímku, na ktorej ste pracovali priamo pred výberom položiek Súbor > Tlačiť, použite možnosť Tlačiť výber. Po výbere tejto možnosti sa na table ukážky zobrazí snímka, ktorá sa bude tlačiť.

Pri tlači poznámok lektora sa každá snímka vytlačí na jednu stranu, pričom pod snímkou sa vyhradí priestor pre poznámky lektora. Na table ukážky v dialógovom okne tlače si môžete pozrieť, ako bude vytlačená strana vyzerať.

 1. V dialógovom okne Tlačiť vyberte v časti Nastavenia druhé pole (predvolene je nastavené na možnosť Snímky na celú stranu), čím rozbalíte zoznam možností. Potom v časti Rozloženie pri tlači vyberte položku Strany s poznámkami.

  Rozloženie s poznámkami
 2. Ak ste s nastavením možností tlače hotoví, vyberte položku Tlačiť. V opačnom prípade môžete upraviť ďalšie nastavenia podľa pokynov v ďalších postupoch uvedených v tomto článku.

Všetky ostatné možnosti v časti Rozloženie pri tlači a všetky možnosti v časti Podklady umožňujú len tlač snímok a obsahu snímok bez poznámok lektora.

Môžete vytlačiť podklady s 1, 2, 3, 4, 6 alebo 9 snímkami na stranu. Pri tlači troch snímok na stranu sa snímky vytlačia na ľavú časť strany a na pravej časti strany sa vytlačia riadky na zapisovanie poznámok. Toto rozloženie s troma snímkami ako jediné obsahuje vytlačené riadky na zapisovanie poznámok.

Ak hľadáte informácie o návrhoch podkladov, napríklad pokyny na nastavenie rozloženia a orientácie snímok alebo zmenu hlavičky, päty alebo pozadia, pozrite si tému Vytvorenie alebo zmena podkladov prezentácie.

 1. V dialógovom okne Tlačiť vyberte v časti Nastavenia druhé pole (predvolene je nastavené na možnosť Snímky na celú stranu), čím rozbalíte zoznam možností. Potom v časti Podklady vyberte požadované rozloženie.

  Rozloženie na tlač podkladov

  Pre strany podkladov so štyrmi, šiestimi a deviatimi snímkami sú k dispozícii na výber dve možnosti: vodorovné zoradenie (znázornené na prvom nižšie uvedenom obrázku) a zvislé zoradenie (na druhom nižšie uvedenom obrázku).

  Vodorovné rozloženie s viacerými snímkami na vytlačenej strane

  Zvislé rozloženie s viacerými snímkami na vytlačenej strane

 2. Ak ste s nastavením možností tlače hotoví, vyberte položku Tlačiť. V opačnom prípade môžete upraviť ďalšie nastavenia podľa pokynov v ďalších postupoch uvedených v tomto článku.

Pri použití tejto možnosti sa každá snímka vytlačí na jednu stranu. Orientácia (na šírku alebo na výšku) tlačených strán sa automaticky prispôsobí orientácii rozloženia snímky.

 1. V dialógovom okne Tlačiť v časti Nastavenia skontrolujte, či je druhé pole nastavené na možnosť Snímky na celú stranu. Ak je nastavené na inú možnosť, kliknutím na šípku nadol na ovládacom prvku rozbaľte zoznam možností. Potom v časti Rozloženie pri tlači vyberte položku Snímky na celú stranu.

  Rozloženie so snímkami v plnej veľkosti
 2. Ak ste s nastavením možností tlače hotoví, vyberte položku Tlačiť. V opačnom prípade môžete upraviť ďalšie nastavenia podľa pokynov v ďalších postupoch uvedených v tomto článku.

Ďalšie možnosti rozloženia: Vyberte možnosť Orámovať snímky, ak chcete okolo každej snímky vytlačiť tenké orámovanie. Vyberte možnosť Podľa veľkosti papiera, ak chcete zabezpečiť, aby sa obsah snímky vytlačil v maximálnej veľkosti v závislosti od veľkosti strany a vybratej orientácie. Vyberte možnosť Vysoká kvalita, ak chcete vo výtlačku zvýšiť rozlíšenie, zmiešať priehľadnú grafiku a vytlačiť jemné tiene. Ak vyberiete možnosť Tlačiť komentáre a značky písané rukou, vytlačí sa samostatná strana s komentármi, ktoré sú v prezentácii.

 1. V dialógovom okne Tlačiť vyberte v časti Nastavenia druhé pole (predvolene je nastavené na možnosť Snímky na celú stranu), čím rozbalíte zoznam možností. Potom v časti Rozloženie pri tlači vyberte položku Prehľad.

  Rozloženie na tlač prehľadu
 2. Ak ste s nastavením možností tlače hotoví, vyberte položku Tlačiť. V opačnom prípade môžete upraviť ďalšie nastavenia podľa pokynov v ďalších postupoch uvedených v tomto článku.

Aktuálne pripojená tlačiareň

Po výbere položky Vlastnosti tlačiarne môžete:

 • vybrať výstupné médium na karte Papier a kvalita: Obyčajný papier, Fólia, Hrubý papier, Lesklý papier a ďalšie,

 • vybrať kvalitu tlače grafiky: táto možnosť sa môže líšiť v závislosti od tlačiarne, ale môže ponúkať na výber napríklad nastavenie 600 x 600 bodov na palec alebo nastavenie s vyšším rozlíšením 1 200 x 1 200 bodov na palec,

 • vybrať orientáciu strany: PowerPoint zvyčajne vyberie správnu orientáciu strany na základe možností, ktoré ste už vybrali. V dialógovom okne Vlastnosti tlačiarne však môžete vybrať orientáciu strany (Na výšku alebo Na šírku).

Vyberte zoznam Farba a potom niektorú z týchto možností:

Možnosti farby v dialógovom okne tlače

Možnosť

Popis

Farebne

Táto možnosť použije farebnú tlač na farebnej tlačiarni.

Ak chcete zabrániť tlači farebného pozadia, môžete vytlačiť snímky v odtieňoch sivej (ďalšie informácie nájdete pri nižšie uvedenej možnosti Odtiene sivej) alebo odstrániť z prezentácie farebné pozadia. Ak chcete odstrániť farebné pozadia, na karte Návrh kliknite v skupine Pozadie na položku Štýly pozadia a potom vyberte položku Štýl 1.

Odtiene sivej

Snímky sa vytlačia v sivých odtieňoch medzi čiernou a bielou. Pre lepšiu čitateľnosť textu sa výplne pozadia vytlačia bielo. (V niektorých prípadoch sa odtiene sivej vytlačia rovnako ako pri možnosti Len čiernobielo.)

Len čiernobielo

Táto možnosť vytlačí podklady bez sivých výplní.

Ak chcete pre určitú prezentáciu zachovať rovnaké nastavenie tlače, postupujte takto:

 1. Na karte Súbor vyberte položky Možnosti > Rozšírené.

 2. Vyberte možnosť Použiť naposledy použité nastavenie tlače alebo Použiť nasledovné nastavenie tlače. Ak vyberiete druhú možnosť, zadajte požadované nastavenia, napríklad rozloženie, ktoré sa má použiť, a nastavenie tlače skrytých poznámok:

  Nastavenie predvoleného nastavenia tlače pre konkrétnu prezentáciu

Tieto nastavenia sa vzťahujú len na jednu prezentáciu. Nevzťahujú sa na všetky následne tlačené prezentácie.

V Macu môžete nastaviť veľkosť snímky, orientáciu strany a číslo prvej snímky, zobraziť ukážku prezentácie a nastaviť možnosti tlače.

Pred pridaním obsahu postupujte podľa týchto krokov. Ak zmeníte veľkosť alebo orientáciu snímky po pridaní obsahu, môže sa zmeniť mierka obsahu.

 1. Na karte Návrh kliknite na položky Veľkosť snímky > Nastavenie strany.

 2. V zozname Veľkosť snímok začiarknite veľkosť papiera, ktorú použijete.

  Poznámka: Ak chcete tlačiť na fólie, kliknite na položku Fólia.

 3. Ak v kroku 2 vyberiete možnosť Vlastné, zadajte alebo vyberte v poliach Šírka a Výška požadované rozmery.

 4. Ak chcete nastaviť orientáciu strán snímok, v dialógovom okne Nastavenie strany kliknite v časti Orientácia na položku Na výšku alebo Na šírku.

  Poznámka: Všetky snímky v prezentácii majú rovnakú orientáciu. Poznámky, podklady a prehľady môžu mať inú orientáciu ako snímky v prezentácii.

 5. Ak chcete očíslovať snímky:

  1. V dialógovom okne Nastavenie strany kliknite na položku Hlavička alebo päta.

  2. Kliknite na položku Číslo snímky a zadajte do poľa Začína sa od číslo, ktoré sa má zobraziť na prvej snímke alebo podklade. Ďalšie snímky sa očíslujú postupne.

 6. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o konfigurácii veľkostí snímok a uložení výberov pre budúce prezentácie nájdete v téme Zmena veľkosti snímok.

Prezentácie môžu obsahovať grafické prvky, ktoré možno po vytlačení nebudú vyzerať rovnako. Preto je pred tlačou vhodné zobraziť ukážku snímok.

Ak používate PowerPoint 2016 pre Mac

 1. V ponuke Súbor kliknite na položky Tlačiť > Zobraziť podrobnosti.

 2. V zozname Rozloženie vyberte rozloženie. Vyberte napríklad rozloženie Podklady (2 snímky na stranu).

  Na ľavej strane dialógového okna Tlač sa zobrazí ukážka rozloženia. Pomocou ovládacích prvkov na pohyb dopredu a naspäť môžete listovať v ukážke.

Ak používate PowerPoint 2011 pre Mac

Ak chcete zobraziť rýchlu ukážku miniatúr všetkých strán:

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. Začiarknite políčko Zobraziť rýchlu ukážku.

  Ak sa začiarkavacie políčko Zobraziť rýchlu ukážku nezobrazuje, kliknutím na šípku Rozbaľovacia šípka dialógového okna tlače rozbaľte dialógové okno Tlač.

 3. Pomocou šípok pod tablou ukážky skontrolujte snímky v prezentácii.

Ak chcete zobraziť ukážku strán na celú obrazovku:

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. V dialógovom okne Tlač kliknite na položku Ukážka.

Pomocou týchto krokov nastavte možnosti tlače (vrátane počtu kópií, tlačiarne, snímok, ktoré sa majú tlačiť, počtu snímok na stranu, možností farieb a ďalších možností) a potom vytlačte snímky.

 1. Click the Súbor tab.

 2. Ak používate PowerPoint 2016 pre Mac, kliknite na položky Tlačiť > Zobraziť podrobnosti.

 3. V poli Tlačiareň vyberte tlačiareň, ktorú chcete použiť. Ak chcete tlačiť farebne, nezabudnite vybrať farebnú tlačiareň.

 4. V poli Kópie zadajte počet kópií, ktoré chcete tlačiť.

 5. Vedľa položky Snímky vyberte snímky, ktoré chcete tlačiť:

  • Ak chcete tlačiť všetky snímky, kliknite na položku Všetky.

  • Ak chcete tlačiť sériu snímok, kliknite na položku Od a potom zadajte do polí Od a do čísla snímok.

  • Ak chcete tlačiť snímky, ktoré vyberiete, kliknite na položku Zrušiť a potom na karte Zobraziť v normálnom zobrazení vyberte na ľavej table požadované snímky. Stlačte a podržte kláves Command PRÍKAZ a zároveň kliknite na snímky, ktoré chcete tlačiť. Po dokončení výberu kliknite na položky Súbor > Tlačiť > Vybraté snímky.

  • Ak chcete vytlačiť len určité snímky podľa čísla, kliknite na položky Vytlačiť všetky snímky > Vlastný rozsah a potom zadajte jednotlivé snímky podľa čísla, rozsahu alebo oboch. Na oddelenie čísel použite čiarky, nie medzery. Napríklad: 1,3,5-12.

 6. Ak používate PowerPoint 2016 pre Mac, v zozname Rozloženie vyberte niektorú z nasledujúcich možností. Ak používate PowerPoint 2011 pre Mac, uskutočnite výber v kontextovom poli Vytlačiť.

  • Ak chcete tlačiť jednu snímku na celú stranu, kliknite na položku Snímky.

  • Ak chcete tlačiť jednu alebo viac snímok na stranu vo formáte podkladov, v časti Podklady kliknite na počet snímok, ktoré sa majú vytlačiť na jednej strane.

  • Ak chcete tlačiť prezentáciu s poznámkami prezentujúceho, kliknite na položku Poznámky.

  • Ak chcete tlačiť prehľad prezentácie, kliknite na položku Prehľad.

 7. Ak chcete zmeniť orientáciu, kliknite na ikonu Na výšku alebo Na šírku.

 8. V časti Výstup vyberte niektorú z nasledujúcich možností.

  Poznámka: V PowerPointe 2011 možno bude potrebné kliknutím na šípku Rozbaľovacia šípka dialógového okna tlače rozbaliť dialógové okno Tlač.

  • Farebne – táto možnosť použije farebnú tlač na farebnej tlačiarni. Ak chcete zabrániť tlači farebného pozadia, môžete vytlačiť snímky v odtieňoch sivej (ďalšie informácie nájdete pri nižšie uvedenej možnosti Odtiene sivej) alebo odstrániť z prezentácie farebné pozadia. Ak chcete odstrániť farebné pozadia, na karte Návrh kliknite na položku Formátovať pozadie a potom vyberte položku Skryť grafické prvky pozadia.

  • Odtiene sivej – snímky sa vytlačia v sivých odtieňoch medzi čiernou a bielou. Pre lepšiu čitateľnosť textu sa výplne pozadia vytlačia bielo. (V niektorých prípadoch sa odtiene sivej vytlačia rovnako ako pri možnosti Len čiernobielo.) Podrobný popis možností odtieňov sivej nájdete v nižšie uvedenej tabuľke.

  • Len čiernobielo – táto možnosť vytlačí podklady bez sivých výplní.

 9. Ak chcete zahrnúť alebo zmeniť hlavičky a päty, kliknite na tlačidlo Hlavička alebo päta a potom vyberte požadované možnosti. Snímky môžu mať len päty. Poznámky a podklady môžu mať hlavičky aj päty. Kliknutím na položku Použiť na všetky uložte zmeny.

 10. Po dokončení výberu možností kliknite na položku Tlačiť.

Objekt

Na výtlačku v odtieňoch sivej

Na čiernobielom výtlačku s vysokým kontrastom

Text

Čierna

Čierna

Tiene textu

Skryté

Skryté

Plastický vzhľad

Skryté

Skryté

Výplne

Odtiene sivej

Biela

Rámy

Čierna

Čierna

Vzorkové výplne

Odtiene sivej

Biela

Čiary

Čierna

Čierna

Tiene objektu

Odtiene sivej

Čierna

Obrázok bitovej mapy

Odtiene sivej

Odtiene sivej

Pozadia snímok

Biela

Biela

Grafy

Odtiene sivej

Odtiene sivej

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×